Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2019/2022(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A9-0004/2019

Predkladané texty :

A9-0004/2019

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/09/2019 - 9.2
CRE 18/09/2019 - 9.2

Prijaté texty :

P9_TA(2019)0012

Prijaté texty
PDF 142kWORD 44k
Streda, 18. septembra 2019 - Štrasburg Finálna verzia
Návrh opravného rozpočtu č. 2/2019: posilnenie programov s kľúčovým významom pre konkurencieschopnosť EÚ – Horizont 2020 a Erasmus+
P9_TA(2019)0012A9-0004/2019

Uznesenie Európskeho parlamentu z 18. septembra 2019 o pozícii Rady k návrhu opravného rozpočtu Európskej únie č. 2/2019 na rozpočtový rok 2019 – Posilnenie hlavných programov pre konkurencieschopnosť EÚ: Horizont 2020 a Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))

Európsky parlament,

–  so zreteľom na článok 314 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 106a Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu,

–  so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) 2018/1046 z 18. júla 2018 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie, o zmene nariadení (EÚ) č. 1296/2013, (EÚ) č. 1301/2013, (EÚ) č. 1303/2013, (EÚ) č. 1304/2013, (EÚ) č. 1309/2013, (EÚ) č. 1316/2013, (EÚ) č. 223/2014, (EÚ) č. 283/2014 a rozhodnutia č. 541/2014/EÚ a o zrušení nariadenia (EÚ, Euratom) č. 966/2012(1), a najmä na jeho článok 18 ods. 3 a článok 44,

–  so zreteľom na všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2019 prijatý s konečnou platnosťou 12. decembra 2018(2),

–  so zreteľom na nariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013 z 2. decembra 2013, ktorým sa ustanovuje viacročný finančný rámec na roky 2014 – 2020(3),

–  so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 2. decembra 2013 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne, spolupráci v rozpočtových otázkach a riadnom finančnom hospodárení(4),

–  so zreteľom na rozhodnutie Rady 2014/335/EÚ, Euratom z 26. mája 2014 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie(5),

–  so zreteľom na návrh opravného rozpočtu č. 2/2019, ktorý Komisia prijala 15. mája 2019 (COM(2019)0320),

–  so zreteľom na pozíciu k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019, ktorú prijala Rada 3. septembra 2019 a postúpila Európskemu parlamentu v ten istý deň (11731/2019 – C9‑0112/2019),

–  so zreteľom na články 94 a 96 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A9-0004/2019),

A.  keďže Európsky parlament a Rada na naliehanie Parlamentu v rámci rozpočtového postupu na rok 2019 rozhodli o zahrnutí sumy 100 miliónov EUR do rozpočtu prostredníctvom opravného rozpočtu v roku 2019 s cieľom posilniť programy Horizont 2020 a Erasmus+; Parlament a Rada vyzvali Komisiu, aby predložila tento opravný rozpočet, ktorý nebude obsahovať žiadne iné prvky, hneď ako sa na jar 2019 dokončí technická úprava viacročného finančného rámca na rok 2020 vrátane výpočtu celkovej rezervy pre záväzky;

B.  keďže Komisia preto navrhla zmeniť rozpočet na rok 2019 s cieľom zohľadniť túto dohodu;

C.  keďže Komisia navrhla prideliť dodatočných 80 miliónov EUR na posilnenie programu Horizont 2020 a dodatočných 20 miliónov EUR do rozpočtu programu Erasmus+; keďže v dohode o rozpočte na rok 2019 neboli uvedené žiadne informácie o podiele každého nástroja v rámci globálneho posilnenia;

D.  keďže v rámci posilnenia programu Horizont 2020 Komisia navrhla prideliť dodatočných 34,6 milióna EUR v rámci rozpočtovej položky programu Horizont 2020 08 02 03 04Dosiahnutie európskeho dopravného systému, ktorý efektívne využíva zdroje, je šetrný k životnému prostrediu, bezpečný a bezproblémový, s cieľom posilniť v roku 2019 opatrenia proti zmene klímy, najmä v oblasti batérií, ekologických vozidiel a leteckej dopravy šetrnejšej k životnému prostrediu, a dodatočných 45,4 milióna EUR na rozpočtovú položku programu Horizont 2020 08 02 01 02Posilnenie výskumu v oblasti budúcich a vznikajúcich technológií s cieľom zvýšiť sumu na témy Prelomová výroba energie s nulovými emisiami v záujme úplnej dekarbonizácie a Technológie súvisiace s energetikou a so zmenou klímy;

E.  keďže Komisia navrhla posilnenie hlavných činností programu Erasmus+ v oblasti mobility, najmä v oblasti vysokoškolského vzdelávania a odborného vzdelávania a prípravy, ako aj centier excelentnosti v odbornom vzdelávaní a príprave; keďže tiež navrhla, aby sa časť posilnenia poskytla na iniciatívu „Európske univerzity“, čo je nedávna a zásadná akcia vypracovaná v rámci európskeho vzdelávacieho priestoru do roku 2025 na posilnenie excelentnosti, inovácie a začlenenia v oblasti vysokoškolského vzdelávania v celej Európe;

1.  berie na vedomie návrh opravného rozpočtu č. 2/2019 predložený Komisiou, ktorého cieľom je na základe dohody dosiahnutej medzi Parlamentom a Radou v rámci ich rokovaní o rozpočte na rok 2019 poskytnúť dodatočné viazané rozpočtové prostriedky vo výške 100 miliónov EUR na programy Horizont 2020 a Erasmus+; konštatuje, že v tejto fáze nebolo navrhnuté žiadne zvýšenie platobných rozpočtových prostriedkov;

2.  konštatuje – vzhľadom na profily programov – že aj keď nemusí byť potrebné zvýšiť platobné rozpočtové prostriedky pre program Horizont 2020 do konca roka 2019, zvýšené viazané rozpočtové prostriedky pre program Erasmus+ budú s najväčšou pravdepodobnosťou musieť sprevádzať zvýšené platobné rozpočtové prostriedky ešte v tomto roku; žiada Komisiu, aby informovala rozpočtový orgán o tom, ako zamýšľa pokryť tieto potreby zvýšených platieb;

3.  schvaľuje pozíciu Rady k návrhu opravného rozpočtu č. 2/2019;

4.  poveruje svojho predsedu, aby vyhlásil opravný rozpočet č. 2/2019 za prijatý s konečnou platnosťou a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

5.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a ďalším príslušným inštitúciám a orgánom, ako aj národným parlamentom.

(1) Ú. v. EÚ L 193, 30.7.2018, s. 1.
(2) Ú. v. EÚ L 67, 7.3.2019.
(3) Ú. v. EÚ L 347, 20.12.2013, s. 884.
(4) Ú. v. EÚ C 373, 20.12.2013, s. 1.
(5) Ú. v. EÚ L 168, 7.6.2014, s. 105.

Posledná úprava: 20. januára 2020Právne oznámenie