Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2019/2023(BUD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A9-0002/2019

Внесени текстове :

A9-0002/2019

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/09/2019 - 9.3

Приети текстове :

P9_TA(2019)0013

Приети текстове
PDF 157kWORD 54k
Сряда, 18 септември 2019 г. - Страсбург Неокончателна версия
Мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Резолюция
 Приложение

Резолюция на Европейския парламент от 18 септември 2019 г. относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Европейският парламент,

—  като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета (COM(2019)0206 – C9‑0005/2019),

—  като взе предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1),

—  като взе предвид Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020(2), и по-специално член 10 от него,

—  като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(3), и по-специално точка 11 от него,

—  като взе предвид писмото на комисията по регионално развитие,

—  като взе предвид доклада на комисията по бюджети (A9-0002/2019),

1.  приветства решението като знак за солидарността на Съюза с гражданите и регионите на Съюза, засегнати от природните бедствия;

2.  подчертава спешната необходимост от предоставяне на финансова помощ чрез фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-нататък „Фонда“) на регионите, засегнати от природните бедствия в Съюза през 2018 г.;

3.  приветства предложението на Комисията(4) от 7 март 2019 г. за изменение на Механизма за гражданска защита на Съюза като ключов инструмент за укрепване на капацитета на Съюза за управление на риска от бедствия, с финансов пакет за периода на финансиране 2021 — 2027 г., който отговаря на равнището на амбиция, определено в Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета(5) и в съответствие с резолюцията на Европейския парламент от 14 ноември 2018 г. относно Многогодишната финансова рамка за периода 2021 — 2027 г.(6); изразява убеждението си, че Фондът и Механизмът за гражданска защита на Съюза следва да действат редом при предотвратяването, подготовката и предприемането на действия в отговор на природни бедствия в държавите членки;

4.  одобрява приложеното към настоящата резолюция решение;

5.  възлага на своя председател да подпише настоящото решение заедно с председателя на Съвета и да осигури публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз;

6.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция, включително и приложението към нея, съответно на Съвета и на Комисията.

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884.
(3) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Решение (ЕС) 2019/420 на Европейския парламент и на Съвета от 13 март 2019 г. за изменение на Решение № 1313/2013/ЕС относно Механизъм за гражданска защита на Съюза (ОВ L 77I, 20.3.2019 г., стр. 1).
(6) Приети текстове, P8-TA-PROV(2018)0449.


ПРИЛОЖЕНИЕ: РЕШЕНИЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА

за мобилизиране на средства от фонд „Солидарност“ на Европейския съюз за оказване на помощ на Румъния, Италия и Австрия

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взеха предвид Договора за функционирането на Европейския съюз,

като взеха предвид Регламент (ЕО) № 2012/2002 на Съвета от 11 ноември 2002 г. за създаване на фонд „Солидарност“ на Европейския съюз(1), и по-специално член 4, параграф 3 от него,

като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 2 декември 2013 г. между Европейския парламент, Съвета и Комисията относно бюджетната дисциплина, сътрудничеството по бюджетни въпроси и доброто финансово управление(2), и по-специално точка 11 от него,

като взеха предвид предложението на Европейската комисия,

като имат предвид, че:

(1)  Фонд „Солидарност“ на Европейския съюз (наричан по-долу „Фондът“) има за цел да се осигури възможност на Съюза да реагира по бърз, ефективен и гъвкав начин на извънредни ситуации с цел да се покаже солидарност с населението на регионите, засегнати от природни бедствия.

(2)  Съгласно член 10 от Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета максималната годишна сума, която Фондът не трябва да надхвърля, е 500 000 000 EUR (по цени от 2011 г.)(3).

(3)  На 7 септември 2018 г. Румъния подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични събития, предизвиквали масови наводнения.

(4)  На 20 декември 2018 г. Италия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични явления.

(5)  На 14 януари 2019 г. Австрия подаде заявление за мобилизиране на средства от Фонда след екстремни метеорологични явления.

(6)  Заявленията, подадени от Румъния, Италия и Австрия отговарят на условията за отпускане на средства от Фонда, определени в член 4 от Регламент (ЕО) № 2012/2002.

(7)  Поради това следва да бъдат мобилизирани средства от Фонда, за да се предостави финансова помощ на Румъния, Италия и Австрия.

(8)  За да се сведе до минимум времето за мобилизиране на средства от Фонда, настоящото решение следва да се прилага от датата на приемането му,

ПРИЕХА НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1

За общия бюджет на Съюза за финансовата 2019 година фонд „Солидарност“ на Европейския съюз се мобилизира под формата на бюджетни кредити за поети задължения и за плащания, както следва:

а)  сумата от 8 192 300 EUR, която се предоставя на Румъния;

б)  сумата от 277 204 595 EUR, която се предоставя на Италия;

в)  сумата от 8 154 899 EUR, която се предоставя на Австрия .

Член 2

Настоящото решение влиза в сила в деня на публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

То се прилага от … [датата на приемането му].(4)

Съставено в на […] година.

За Европейския парламент За Съвета

(1) ОВ L 311, 14.11.2002 г., стр. 3.
(2) ОВ C 373, 20.12.2013 г., стр. 1.
(3) Регламент (ЕС, Евратом) № 1311/2013 на Съвета от 2 декември 2013 г. за определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014 – 2020 (ОВ L 347, 20.12.2013 г., стр. 884).
(4)* Да се попълни от Парламента преди публикуването в ОВ.

Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация