Indeks 
 Prethodno 
 Sljedeće 
 Cjeloviti tekst 
Postupak : 2019/2023(BUD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A9-0002/2019

Podneseni tekstovi :

A9-0002/2019

Rasprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.3

Doneseni tekstovi :

P9_TA(2019)0013

Usvojeni tekstovi
PDF 142kWORD 51k
Srijeda, 18. rujna 2019. - Strasbourg Privremeno izdanje
Mobilizacija Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Rezolucija
 Prilog

Rezolucija Europskog parlamenta od 18. rujna 2019. o Prijedlogu odluke Europskog parlamenta i Vijeća o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Rumunjskoj, Italiji i Austriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenog 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1),

–  uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014. – 2020.(2), a posebno njezin članak 10.,

–  uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(3), a posebno njegovu točku 11.,

–  uzimajući u obzir pismo Odbora za regionalni razvoj,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za proračune (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja Odluku kao znak solidarnosti Unije s građanima i regijama Unije pogođenima prirodnim katastrofama;

2.  ističe hitnu potrebu za pružanjem financijske pomoći iz Fonda solidarnosti Europske unije („Fond”) za regije pogođene prirodnim katastrofama u Uniji tijekom 2018.;

3.  pozdravlja Prijedlog Komisije(4) od 7. ožujka 2019. o izmjeni Mehanizma Unije za civilnu zaštitu kao ključnog alata za jačanje kapaciteta Unije za upravljanje rizikom od katastrofa, uz financijsku omotnicu za financijsko razdoblje 2021. – 2027. koja odgovara razini ambicije utvrđenoj u Odluci (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća(5) te u skladu s Rezolucijom Europskog parlamenta od 14. studenoga 2018. o višegodišnjem financijskom okviru za razdoblje 2021. – 2027.(6); uvjeren je da bi se Fond i Mehanizam Unije za civilnu zaštitu trebali dopunjavati u sprječavanju prirodnih katastrofa u državama članicama te u pripremi za njih i odgovoru na njih;

4.  odobrava Odluku priloženu ovoj Rezoluciji;

5.  nalaže svojem predsjedniku da potpiše ovu Odluku zajedno s predsjednikom Vijeća te da je da na objavu u Službenom listu Europske unije;

6.  nalaže svojem predsjedniku da ovu Rezoluciju, zajedno s njezinim Prilogom, proslijedi Vijeću i Komisiji.

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL L 347, 20.12.2013., str. 884.
(3) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Odluka (EU) 2019/420 Europskog parlamenta i Vijeća od 13. ožujka 2019. o izmjeni Odluke br. 1313/2013/EU o Mehanizmu Unije za civilnu zaštitu (SL L 77 I, 20.3.2019., str. 1.).
(6) Usvojeni tekstovi, P8-TA-PROV(2018)0449.


PRILOG: ODLUKA EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o mobilizaciji Fonda solidarnosti Europske unije radi pružanja pomoći Austriji, Italiji i Rumunjskoji

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije,

uzimajući u obzir Uredbu Vijeća (EZ) br. 2012/2002 od 11. studenoga 2002. o osnivanju Fonda solidarnosti Europske unije(1), a posebno njezin članak 4. stavak 3.,

uzimajući u obzir Međuinstitucionalni sporazum od 2. prosinca 2013. između Europskog parlamenta, Vijeća i Komisije o proračunskoj disciplini, o suradnji u vezi s proračunskim pitanjima i o dobrom financijskom upravljanju(2), a posebno njegovu točku 11.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

budući da:

(1)  Fondom solidarnosti Europske unije („Fond”) Uniji se želi omogućiti da brzo, učinkovito i fleksibilno reagira na hitne situacije kako bi pokazala solidarnost sa stanovništvom regija pogođenih prirodnim katastrofama.

(2)  Sredstva Fonda ne smiju prelaziti maksimalni godišnji iznos od 500 000 000 EUR (u cijenama iz 2011.), kako je utvrđeno člankom 10. Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013(3).

(3)  Rumunjska je 7. rujna 2018. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon ekstremnih vremenskih prilika koje su prouzročile velike poplave.

(4)  Italija je 20. prosinca 2018. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon ekstremnih vremenskih prilika.

(5)  Austrija je 14. siječnja 2019. podnijela zahtjev za mobilizaciju Fonda nakon ekstremnih vremenskih prilika.

(6)  Zahtjevi Rumunjske, Italije i Austrije ispunjavaju uvjete za osiguravanje financijskog doprinosa iz Fonda, utvrđenima člankom 4. Uredbe (EZ) br. 2012/2002.

(7)  Stoga bi trebalo mobilizirati Fond kako bi se osigurao financijski doprinos za Rumunjsku, Italiju i Austriju.

(8)  Radi što brže mobilizacije Fonda ovu bi odluku trebalo primjenjivati od datuma njezina donošenja,

DONIJELI SU OVU ODLUKU:

Članak 1.

U okviru općeg proračuna Europske unije za financijsku godinu 2019. mobilizira se Fond solidarnosti Europske unije te se u odobrenim sredstvima za preuzimanje obveza i odobrenim sredstvima za plaćanje osiguravaju sljedeći iznosi:

(a)  iznos od 8 192 300 EUR za Rumunjsku,

(b)  iznos od 277 204 595 EUR za Italiju,

(c)  iznos od 8 154 899 EUR za Austriju.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu na dan objave u Službenom listu Europske unije.

Primjenjuje se od …[datum njezina donošenja](4).

Sastavljeno u ...,

Za Europski parlament Za Vijeće

(1) SL L 311, 14.11.2002., str. 3.
(2) SL C 373, 20.12.2013., str. 1.
(3) Uredba Vijeća (EU, Euratom) br. 1311/2013 od 2. prosinca 2013. kojom se uspostavlja višegodišnji financijski okvir za razdoblje 2014.–2020. (SL L 347, 20.12.2013., str. 884.).
(4)* Parlament treba umetnuti datum prije objavljivanja u Službenom listu.

Posljednje ažuriranje: 19. rujna 2019.Pravna napomena