Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Eljárás : 2019/2023(BUD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A9-0002/2019

Előterjesztett szövegek :

A9-0002/2019

Viták :

Szavazatok :

PV 18/09/2019 - 9.3

Elfogadott szövegek :

P9_TA(2019)0013

Elfogadott szövegek
PDF 151kWORD 46k
2019. szeptember 18., Szerda - Strasbourg Ideiglenes kiadás
A Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevétele
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Állásfoglalás
 Függelék

Az Európai Parlament 2019. szeptember 18-i állásfoglalása a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1),

–  tekintettel a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2013. december 2-i 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendeletre(2) és különösen annak 10. cikkére,

–  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(3) és különösen annak 11. pontjára,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság levelére,

–  tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A9-0002/2019),

1.  üdvözli a döntést, amely kifejezi az Unió szolidaritását a természeti katasztrófák által sújtott uniós polgárokkal és régiókkal;

2.  hangsúlyozza, hogy sürgősen szükség van az Európai Unió Szolidaritási Alapján (a továbbiakban: az alap) keresztüli pénzügyi támogatás elérhetővé tételére a 2018-ban természeti katasztrófa által sújtott régiók számára;

3.  üdvözli az uniós polgári védelmi mechanizmus módosítására irányuló 2019. március 7-i bizottsági javaslatot(4), amely az uniós katasztrófakockázat-kezelési kapacitások megerősítésének kulcsfontosságú eszköze, és amely a 2021–2027-es finanszírozási időszakra olyan pénzügyi kerettel rendelkezik, amely megfelel a (EU) 2019/420 európai parlamenti és tanácsi határozatban(5) foglalt célkitűzések szintjének, és összhangban van a 2021 és 2027 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről szóló, 2018. november 14-i európai parlamenti állásfoglalással(6); meggyőződése, hogy az alapot és az uniós polgári védelmi mechanizmust együtt kell felhasználni a tagállamokban előforduló természeti katasztrófák megelőzése, elhárítása és az azokra való felkészülés során;

4.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

5.  utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá ezt a határozatot, valamint gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást és annak mellékletét a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL L 347., 2013.12.20., 884. o.
(3) HL C 373., 2013.12.20, 1. o.
(4) COM(2019)0125.
(5) Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2019/420 határozata (2019. március 13.) az uniós polgári védelmi mechanizmusról szóló 1313/2013/EU határozat módosításáról (HL L 77I., 2019.3.20., 1. o.).
(6) Elfogadott szövegek, P8_TA-PROV(2018)0449.


MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

az Ausztriának, Olaszországnak és Romániának szóló segítségnyújtás céljából az Európai Unió Szolidaritási Alapjának igénybevételéről

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

tekintettel az Európai Unió Szolidaritási Alapjának létrehozásáról szóló, 2002. november 11-i 2012/2002/EK tanácsi rendeletre(1) és különösen annak 4. cikke (3) bekezdésére,

tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről, a költségvetési ügyekben való együttműködésről és a hatékony és eredményes pénzgazdálkodásról szóló, 2013. december 2-i intézményközi megállapodásra(2) és különösen annak 11. pontjára,

tekintettel az Európai Bizottság javaslatára,

mivel:

(1)  Az Európai Unió Szolidaritási Alapjának (a továbbiakban: az alap) célja, hogy az Unió gyors, hatékony és rugalmas módon legyen képes a vészhelyzetekre reagálni és kifejezni szolidaritását a katasztrófa sújtotta régiók lakosságával.

(2)  Az alap éves maximális összege (2011-es árakon számítva) az 1311/2013/EU, Euratom tanácsi rendelet(3) 10. cikkében meghatározottaknak megfelelően 500 000 000 EUR.

(3)  Románia a jelentős áradásokat okozó szélsőséges időjárási események miatt 2018. szeptember 7-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(4)  Olaszország a szélsőséges időjárási események miatt 2018. december 20-án kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(5)  Ausztria a szélsőséges időjárási események miatt 2019. január 14-én kérelmet nyújtott be az alap igénybevételére.

(6)  Románia, Olaszország és Ausztria kérelmei eleget tesznek az alapból származó pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan a 2012/2002/EK rendelet 4. cikkében megállapított követelményeknek.

(7)  Az alapot tehát a Romániának, Olaszországnak és Ausztriának nyújtandó pénzügyi hozzájárulás érdekében igénybe kell venni.

(8)  Az alap igénybevételéhez szükséges idő minimálisra csökkentése érdekében ez a határozat az elfogadásának napjától alkalmazandó,

ELFOGADTA EZT A HATÁROZATOT:

1. cikk

Az Európai Unió 2019-es pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetésének keretein belül az Európai Unió Szolidaritási Alapjából az alábbi összegek igénybevételére kerül sor kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában:

a)  8 192 300 EUR nyújtandó Románia részére;

b)  277 204 595 EUR nyújtandó Olaszország részére;

c)  8 154 899 EUR nyújtandó Ausztria részére.

2. cikk

Ez a határozat az Európai Unió Hivatalos Lapjában való kihirdetésének napján lép hatályba.

Ezt a határozatot … [az elfogadás dátuma](4)-tól/-től kell alkalmazni.

Kelt ...,

az Európai Parlament részéről a Tanács részéről

(1) HL L 311., 2002.11.14., 3. o.
(2) HL C 373., 2013.12.20., 1. o.
(3) A Tanács 1311/2013/EU, Euratom rendelete (2013. december 2.) a 2014–2020-as időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről (HL L 347., 2013.12.20., 884. o.).
(4)* A dátumot a Parlament illeszti be a határozatnak a Hivatalos Lapban való kihirdetését megelőzően.

Utolsó frissítés: 2019. szeptember 19.Jogi nyilatkozat