Indekss 
 Iepriekšējais 
 Nākošais 
 Pilns teksts 
Procedūra : 2019/2023(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A9-0002/2019

Iesniegtie teksti :

A9-0002/2019

Debates :

Balsojumi :

PV 18/09/2019 - 9.3

Pieņemtie teksti :

P9_TA(2019)0013

Pieņemtie teksti
PDF 150kWORD 51k
Trešdiena, 2019. gada 18. septembris - Strasbūra Pagaidu redakcija
Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošana atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Rezolūcija
 Pielikums

Eiropas Parlamenta 2019. gada 18. septembra rezolūcija par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  ņemot vērā Padomes 2002. gada 11. novembra Regulu (EK) Nr. 2012/2002, ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1),

–  ņemot vērā Padomes 2013. gada 2. decembra Regulu (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam(2), un jo īpaši tās 10. pantu,

–  ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(3) un jo īpaši tā 11. punktu,

–  ņemot vērā Reģionālās attīstības komitejas vēstuli,

–  ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A9‑0002/2019),

1.  atzinīgi vērtē lēmumu, kas pauž Savienības solidaritāti ar Savienības iedzīvotājiem un reģioniem, ko skārušas dabas katastrofas;

2.  uzsver, ka ir steidzami jāpiešķir finansiāls atbalsts no Eiropas Savienības Solidaritātes fonda (“Fonds”) tiem reģioniem, kurus 2018. gadā Savienībā piemeklējušas dabas katastrofas;

3.  atzinīgi vērtē Komisijas 2019. gada 7. marta priekšlikumu(4) grozīt Savienības civilās aizsardzības mehānismu, kas ir svarīgs instruments, ar kuru stiprināt Savienības spējas katastrofu riska pārvaldības jomā, un šim mehānismam 2021.–2027. gada finansēšanas periodā paredzēt finansējumu, kas atbilst Eiropas Parlamenta un Padomes Lēmuma (ES) 2019/420(5) mērķu vērienīgumam un ir saskaņā ar Eiropas Parlamenta 2018. gada 14. novembra rezolūciju par daudzgadu finanšu shēmu 2021.–2027. gadam(6); pauž pārliecību, ka Fondu un Savienības civilās aizsardzības mehānismu būtu jāizmanto kopā, lai dalībvalstīs novērstu dabas katastrofas, sagatavotos tām un reaģētu uz tām;

4.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

5.  uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

6.  uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.
(3) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(4) COM(2019)0125.
(5) Eiropas Parlamenta un Padomes 2019. gada 13. marta Lēmums (ES) 2019/420, ar ko groza Lēmumu Nr. 1313/2013/ES par Savienības civilās aizsardzības mehānismu (OV L 77I, 20.3.2019., 1. lpp.).
(6) Pieņemtie teksti, P8-TA-PROV(2018)0449.


PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

par Eiropas Savienības Solidaritātes fonda izmantošanu atbalsta sniegšanā Rumānijai, Itālijai un Austrijai

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Padomes Regulu (EK) Nr. 2012/2002 (2002. gada 11. novembris), ar ko izveido Eiropas Savienības Solidaritātes fondu(1), un jo īpaši tās 4. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2013. gada 2. decembra Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu, sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību(2) un jo īpaši tā 11. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

tā kā:

(1)  Eiropas Savienības Solidaritātes fonda ("Fonds") mērķis ir ļaut Savienībai ātri, efektīvi un elastīgi reaģēt uz ārkārtas situācijām, lai apliecinātu solidaritāti ar dabas katastrofu skartu reģionu iedzīvotājiem.

(2)  Fondam pieejamo līdzekļu apjoms nepārsniedz 500 000 000 EUR gadā (2011. gada cenās), kā noteikts Padomes Regulas (ES, Euratom) Nr. 1311/2013(3). 10. pantā

(3)  Pēc ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem, kas izraisīja plašus plūdus, Rumānija 2018. gada 7. septembrī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai.

(4)  Pēc ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem Itālija 2018. gada 20. decembrī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai.

(5)  Pēc ekstrēmiem laikapstākļu notikumiem Austrija 2019. gada 14. janvārī iesniedza pieteikumu Fonda izmantošanai.

(6)  Rumānijas, Itālijas un Austrijas pieteikumi atbilst Regulas (EK) Nr. 2012/2002 4. pantā izklāstītajiem nosacījumiem finansiālā atbalsta sniegšanai no Fonda.

(7)  Tāpēc Fonds būtu jāizmanto, lai sniegtu finansiālu atbalstu Rumānijai, Itālijai un Austrijai

(8)  Lai pēc iespējas saīsinātu laiku, kas vajadzīgs Fonda izmantošanai, šis lēmums būtu jāpiemēro no tā pieņemšanas dienas,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO LĒMUMU.

1. pants

Savienības 2019. finanšu gada vispārējā budžeta ietvaros Eiropas Savienības Solidaritātes fondu saistību un maksājumu apropriācijās izmanto šādi:

a)  summu 8 192 300 EUR apmērā piešķir Rumānijai;

b)  summu 277 204 595 EUR apmērā piešķir Itālijai;

c)  summu 8 154 899 EUR apmērā piešķir Austrijai.

2. pants

Šis lēmums stājas spēkā dienā, kad to publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no [lēmuma pieņemšanas datums](4).

...,

Eiropas Parlamenta vārdā — Padomes vārdā —

priekšsēdētājs priekšsēdētājs

(1) OV L 311, 14.11.2002., 3. lpp.
(2) OV C 373, 20.12.2013., 1. lpp.
(3) Padomes 2013. gada 2. decembra Regula (ES, Euratom) Nr. 1311/2013, ar ko nosaka daudzgadu finanšu shēmu 2014.–2020. gadam (OV L 347, 20.12.2013., 884. lpp.).
(4)* Lēmuma pieņemšanas datumu ievieto Parlaments pirms publicēšanas OV.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. septembrisJuridisks paziņojums