Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2023(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0002/2019

Teksty złożone :

A9-0002/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2019 - 9.3

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0013

Teksty przyjęte
PDF 151kWORD 49k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg Wersja tymczasowa
Uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Rezolucja
 Załącznik

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020(2), w szczególności jego art. 10,

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(3), w szczególności jego pkt 11,

–  uwzględniając pismo Komisji Rozwoju Regionalnego,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0002/2019),

1.  z zadowoleniem przyjmuje decyzję jako znak solidarności Unii z obywatelami i regionami Unii dotkniętymi klęskami żywiołowymi;

2.  podkreśla pilną potrzebę udostępnienia pomocy finansowej za pośrednictwem Funduszu Solidarności Unii Europejskiej („funduszu”) regionom Unii dotkniętym klęskami żywiołowymi w 2018 r.;

3.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji(4) z dnia 7 marca 2019 r. dotyczący zmiany Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności jako kluczowego narzędzia służącego wzmocnieniu zdolności Unii w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z klęskami żywiołowymi, z pulą środków finansowych na okres finansowania 2021–2027 odpowiadającą poziomowi ambicji określonemu w decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420(5) oraz zgodnie z rezolucją Parlamentu Europejskiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027(6); jest przekonany, że fundusz i Unijny Mechanizm Ochrony Ludności powinny uzupełniać działania w dziedzinie zapobiegania klęskom żywiołowym w państwach członkowskich, przygotowania do nich i reagowania na nie;

4.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

5.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

6.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(3) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Decyzja Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/420 z dnia 13 marca 2019 r. zmieniająca decyzję nr 1313/2013/UE w sprawie Unijnego Mechanizmu Ochrony Ludności (Dz.U. L 77I z 20.3.2019 r., s. 1).
(6) Teksty przyjęte, P8_TA-PROV(2018)0449.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie uruchomienia środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Austrii, Rumunii i Włochom

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 2012/2002 z dnia 11 listopada 2002 r. ustanawiające Fundusz Solidarności Unii Europejskiej(1), w szczególności jego art. 4 ust. 3,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(2), w szczególności jego pkt 11,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej,

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)  Fundusz Solidarności Unii Europejskiej („fundusz”) ma na celu umożliwienie szybkiej, skutecznej i elastycznej reakcji Unii w sytuacjach nadzwyczajnych w celu okazania solidarności z ludnością zamieszkującą regiony dotknięte klęskami żywiołowymi.

(2)  Środki funduszu nie mogą przekroczyć maksymalnej rocznej kwoty 500 000 000 EUR (w cenach z 2011 r.), zgodnie z art. 10 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013(3).

(3)  W dniu 7 września 2018 r. Rumunia złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi, które spowodowały rozległe powodzie.

(4)  W dniu 20 grudnia 2018 r. Włochy złożyły wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(5)  W dniu 14 stycznia 2019 r. Austria złożyła wniosek o uruchomienie funduszu w związku z ekstremalnymi zdarzeniami pogodowymi.

(6)  Wnioski Rumunii, Włoch i Austrii spełniają warunki przyznania wkładu finansowego z funduszu ustanowione w art. 4 rozporządzenia (WE) nr 2012/2002.

(7)  W związku z tym należy uruchomić fundusz, aby zapewnić wkład finansowy dla Rumunii, Włoch i Austrii.

(8)  Aby skrócić do minimum czas potrzebny na uruchomienie funduszu, niniejsza decyzja powinna zacząć być stosowana z dniem jej przyjęcia.

PRZYMUJĄ NINIEJSZĄ DECYZJĘ:

Artykuł 1

W budżecie ogólnym Unii na rok budżetowy 2019 uruchamia się Fundusz Solidarności Unii Europejskiej, aby udostępnić następujące kwoty w formie środków na zobowiązania i środków na płatności:

a)  kwotę 8 192 300 EUR przeznacza się dla Rumunii;

b)  kwotę 277 204 595 EUR przeznacza się dla Włoch;

c)  kwotę 8 154 899 EUR przeznacza się dla Austrii.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja wchodzi w życie z dniem jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Stosuje się ją od dnia ... [data przyjęcia](4).

Sporządzono w ...

W imieniu Parlamentu Europejskiego W imieniu Rady

Przewodniczący Przewodniczący

(1) Dz.U. L 311 z 14.11.2002, s. 3.
(2) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(3) Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).
(4)* Data do wstawienia przez Parlament przed publikacją w Dz.U.

Ostatnia aktualizacja: 19 września 2019Informacja prawna