Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Postopek : 2019/2023(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A9-0002/2019

Predložena besedila :

A9-0002/2019

Razprave :

Glasovanja :

PV 18/09/2019 - 9.3

Sprejeta besedila :

P9_TA(2019)0013

Sprejeta besedila
PDF 144kWORD 52k
Sreda, 18. september 2019 - Strasbourg Začasna izdaja
Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Resolucija
 Priloga

Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in območji Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2018 prizadele naravne nesreče;

3.  pozdravlja predlog Komisije(4) z dne 7. marca 2019, da se spremeni mehanizem Unije na področju civilne zaščite kot ključno orodje za krepitev zmogljivosti EU za obvladovanje tveganja nesreč ter se mu v obdobju 2021–2027 dodelijo finančna sredstva, ki ustrezajo ambicijam iz Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in so v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027(6); je prepričan, da bi bilo treba med Skladom in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite zagotoviti natančno usklajevanje pri preprečevanju nesreč ter pripravah in odzivanju nanje;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 77I, 20.3.2019, str. 1).
(6) Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0449.


PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Avstriji, Italiji in Romuniji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(2) in zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva Sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(3).

(3)  Romunija je 7. septembra 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih, ki so povzročili obsežne poplave.

(4)  Italija je 20. decembra 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih.

(5)  Avstrija je 14. januarja 2019 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih.

(6)  Vloge Romunije, Italije in Avstrije izpolnjujejo pogoje za izplačilo finančnega prispevka iz Sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(7)  Zato bi bilo treba uporabiti Sklad za zagotovitev finančnega prispevka Romuniji, Italiji in Avstriji.

(8)  Da bi sredstva iz sklada lahko čim prej uporabili, bi bilo treba ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije uporabijo naslednja sredstva v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil:

(a)  znesek v višini 8 192 300 EUR se zagotovi Romuniji;

(b)  znesek v višini 277 204 595 EUR se zagotovi Italiji;

(c)  znesek v višini 8 154 899 EUR se zagotovi Avstriji.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum sprejetja](4).

V...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
(2) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(3) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
(4)* Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.

Zadnja posodobitev: 19. september 2019Pravno obvestilo