Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2023(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0002/2019

Ingivna texter :

A9-0002/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/09/2019 - 9.3

Antagna texter :

P9_TA(2019)0013

Antagna texter
PDF 146kWORD 47k
Onsdagen den 18 september 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019
Resolution
 Bilaga

Europaparlamentets resolution av den 18 september 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond för stöd till Rumänien, Italien och Österrike (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1),

–  med beaktande av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020(2), särskilt artikel 10,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning,(3) särskilt punkt 11,

–  med beaktande av skrivelsen från utskottet för regional utveckling,

–  med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A9-0002/2019).

1.  Europaparlamentet välkomnar beslutet som ett tecken på unionens solidaritet med unionens medborgare och regioner som har drabbats av naturkatastrofer.

2.  Europaparlamentet betonar det akuta behovet av att frigöra finansiellt stöd via Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) till regioner som drabbats av naturkatastrofer i unionen under 2018.

3.  Europaparlamentet välkomnar kommissionens förslag(4) av den 7 mars 2019 om ändring av EU:s civilskyddsmekanism som ett centralt verktyg för att stärka EU:s kapacitet för katastrofriskhantering, med en finansieringsram för finansieringsperioden 2021–2027 som motsvarar den ambitionsnivå som fastställs i Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420(5) och i linje med Europaparlamentets resolution av den 14 november 2018 om den fleråriga budgetramen 2021–2027(6). Parlamentet är övertygat om att fonden och unionens civilskyddsmekanism bör gå hand i hand för att förebygga, förbereda sig inför och bemöta naturkatastrofer i medlemsstaterna.

4.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

5.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

6.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT L 347, 20.12.2013, s. 884.
(3) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Europaparlamentets och rådets beslut (EU) 2019/420 av den 13 mars 2019 om ändring av beslut nr 1313/2013/EU om en civilskyddsmekanism för unionen (EUT L 77I, 20.3.2019, s. 1).
(6) Antagna texter, P8_TA-PROV(2018)0449.


BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

om utnyttjande av Europeiska unionens solidaritetsfond till stöd för Österrike, Italien och Rumänien

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 2012/2002 av den 11 november 2002 om inrättande av Europeiska unionens solidaritetsfond(1), särskilt artikel 4.3.

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 2 december 2013 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin, samarbete i budgetfrågor och sund ekonomisk förvaltning(2), särskilt punkt 11,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag, och

av följande skäl:

(1)  Europeiska unionens solidaritetsfond (nedan kallad fonden) syftar till att ge unionen möjlighet att snabbt, effektivt och flexibelt vidta åtgärder i nödsituationer för att visa solidaritet med befolkningen i katastrofdrabbade regioner.

(2)  Det högsta årliga beloppet för fonden får i enlighet med artikel 10 i rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013(3) inte överskrida 500 000 000 EUR per år (i 2011 års priser).

(3)  Den 7 september 2018 lämnade Rumänien in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek som orsakat omfattande översvämningar.

(4)  Den 20 december 2018 lämnade Italien in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek.

(5)  Den 14 januari 2019 lämnade Österrike in en ansökan om utnyttjande av fonden med anledning av extrem väderlek.

(6)  Rumäniens, Italiens och Österrikes ansökningar uppfyller villkoren för finansiellt bidrag från fonden i enlighet med artikel 4 i förordning (EG) nr 2012/2002.

(7)  Fonden bör därför tas i anspråk för att ge finansiellt bidrag till Rumänien, Italien och Österrike.

(8)  För att minimera den tid det tar att utnyttja fonden bör detta beslut tillämpas från och med den dag då det antas.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Inom ramen för unionens allmänna budget för 2019 ska Europeiska unionens solidaritetsfond utnyttjas enligt följande vad gäller åtagande- och betalningsbemyndiganden:

a)  Ett belopp på 8 192 300 EUR ska tillhandahållas Rumänien.

b)  Ett belopp på 277 204 595 EUR ska tillhandahållas Italien.

c)  Ett belopp på 8 154 899 EUR ska tillhandahållas Österrike.

Artikel 2

Detta beslut träder i kraft samma dag som det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

Det ska tillämpas från och med ... [dagen för antagandet av detta beslut](4)

Utfärdat i …

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar

(1) EGT L 311, 14.11.2002, s. 3.
(2) EUT C 373, 20.12.2013, s. 1.
(3) Rådets förordning (EU, Euratom) nr 1311/2013 av den 2 december 2013 om den fleråriga budgetramen för 2014–2020 (EUT L 347, 20.12.2013, s. 884).
(4)* Datum ska införas av parlamentet före offentliggörandet i EUT.

Senaste uppdatering: 19 september 2019Rättsligt meddelande