Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2019/2024(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A9-0006/2019

Teksty złożone :

A9-0006/2019

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/09/2019 - 9.4

Teksty przyjęte :

P9_TA(2019)0014

Teksty przyjęte
PDF 128kWORD 49k
Środa, 18 września 2019 r. - Strasburg Wersja ostateczna
Projekt budżetu korygującego nr 3/2019: wniosek o uruchomienie środków z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii
P9_TA(2019)0014A9-0006/2019

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 18 września 2019 r. w sprawie stanowiska Rady dotyczącego projektu budżetu korygującego Unii Europejskiej nr 3/2019 na rok budżetowy 2019, towarzyszącego wnioskowi w sprawie uruchomienia Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii, Włochom i Austrii (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))

Parlament Europejski,

–  uwzględniając art. 314 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając art. 106a Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej,

–  uwzględniając rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012(1), w szczególności jego art. 44,

–  uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019, w formie przyjętej ostatecznie w dniu 12 grudnia 2018 r.(2),

–  uwzględniając rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014−2020(3),

–  uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 2 grudnia 2013 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach budżetowych i należytego zarządzania finansami(4),

–  uwzględniając decyzję Rady 2014/335/UE, Euratom z dnia 26 maja 2014 r. w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej(5),

–  uwzględniając projekt budżetu korygującego nr 3/2019 przyjęty przez Komisję dnia 22 maja 2019 r. (COM(2019)0205),

–  uwzględniając stanowisko dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2019 przyjęte przez Radę dnia 3 września 2019 r. i przekazane Parlamentowi tego samego dnia (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  uwzględniając art. 94 i 96 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A9-0006/2019),

A.  mając na uwadze, że projekt budżetu korygującego nr 3/2019 obejmuje proponowane uruchomienie Funduszu Solidarności Unii Europejskiej w celu udzielenia pomocy Rumunii w związku z powodziami w Regionie Północno-Wschodnim, Włochom w związku z powodziami i osunięciami ziemi po obfitych opadach deszczu od obszarów alpejskich na północy po Sycylię, a także Austrii w związku z tymi samymi zjawiskami w regionie alpejskim i w regionach południowych w 2018 r.,

B.  mając na uwadze, że w rezultacie Komisja proponuje wprowadzić poprawkę do budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2019 i zwiększyć linię budżetową 13 06 01 „Wspieranie państw członkowskich w przypadku poważnych klęsk żywiołowych istotnie wpływających na warunki życia, środowisko naturalne lub gospodarkę” o kwotę 293 551 794 EUR w środkach na zobowiązania oraz środkach na płatności;

C.  mając na uwadze, że Fundusz Solidarności Unii Europejskiej jest specjalnym instrumentem określonym w rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, a odpowiednie środki na zobowiązania oraz środki na płatności należy ująć w budżecie poza pułapami przyjętymi w wieloletnich ramach finansowych;

1.  zatwierdza stanowisko Rady dotyczące projektu budżetu korygującego nr 3/2019;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do ogłoszenia, że budżet korygujący nr 3/2019 został ostatecznie przyjęty, a także do zarządzenia jego publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, Trybunałowi Obrachunkowemu oraz parlamentom narodowym.

(1) Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1.
(2) Dz.U. L 67 z 7.3.2019.
(3) Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884.
(4) Dz.U. C 373 z 20.12.2013, s. 1.
(5) Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 105.

Ostatnia aktualizacja: 20 stycznia 2020Informacja prawna