Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/2036(BUD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0001/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0001/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 18/09/2019 - 9.5

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0015

Téacsanna atá glactha
PDF 140kWORD 53k
Dé Céadaoin, 18 Meán Fómhair 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh - EGF/2019/000 TA 2019 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún
P9_TA-PROV(2019)0015A9-0001/2019
Rún
 Iarscríbhinn

Rún ó Pharlaimint na hEorpa an 18 Meán Fómhair 2019 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2019 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Tá Parlaimint na hEorpa,

—  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0290 – C9 0026/2019),

—  ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006(1) (Rialachán CED),

—  ag féachaint do Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020(2), agus go háirithe Airteagal 12 de,

—  ag féachaint do Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséadacha agus le bainistíocht fhónta airgeadais(3) (IIA an 2 Nollaig 2013), agus go háirithe pointe 13 de,

—  ag féachaint dá rún an 30 Bealtaine 2018 ar an togra le haghaidh cinneadh ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2018/000 TA 2018 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)(4),

—  ag féachaint dá céad léamh ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED)(5),

—  ag féachaint don nós imeachta tríthaobhach dá bhforáiltear i bpointe 13 de IIA an 2 Nollaig 2013,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Buiséid (A9-0001/2019),

A.  de bhrí go bhfuil ionstraimí reachtacha agus buiséadacha curtha ar bun ag an Aontas chun tacaíocht bhreise a thabhairt d’oibrithe atá thíos leis na mórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda nó atá thíos leis an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch, agus chun cabhair a thabhairt maidir lena n-ath-imeascadh sa mhargadh saothair;

B.  de bhrí gur cheart cúnamh an Aontais d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht a bheith dinimiciúil agus curtha ar fáil chomh tapa agus chomh héifeachtúil agus is féidir, i gcomhréir leis an Dearbhú Comhpháirteach ó Pharlaimint na hEorpa, ón gComhairle agus ón gCoimisiún a glacadh le linn chruinniú idir-réitigh an 17 Iúil 2008, agus aird chuí á tabhairt do IIA an 2 Nollaig 2013 i leith glacadh le cinntí maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) a shlógadh;

C.  de bhrí go léiríonn glacadh Rialachán CED an comhaontú ar tháinig Parlaimint na hEorpa agus an Chomhairle air chun critéar a bhaineann le slógadh géarchéime a thabhairt isteach an athuair, chun an ranníocaíocht airgeadais ón Aontas a mhéadú go 60 % de chostas iomlán measta na mbeart atá molta, chun an éifeachtacht a bhaineann leis an gcaoi a gcaitear le hiarratais CED sa Choimisiúin agus ag an bParlaimint agus ag an gComhairle a mhéadú tríd an am le haghaidh measúnaithe agus ceadaithe a ghiorrú, chun gníomhaíochtaí incháilithe agus tairbhithe a dhéanamh níos leithne trí dhaoine féinfhostaithe agus daoine óga a thabhairt isteach agus chun dreasachtaí a mhaoiniú ionas gur féidir leo a ngnóthaí féin a bhunú;

D.  de bhrí go bhfuil buiséad bliantúil uasta EUR 150 milliún ar fáil do CED i bpraghsanna 2011, is é sin EUR 175 748 000 i bpraghsanna 2019, agus de bhrí go luaitear in Airteagal 11(1) de Rialachán CED gur féidir suas le 0,5% den mhéid sin a bheith curtha ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún chun maoiniú a dhéanamh ar ullmhúchán, faireachán, bailiú sonraí agus cruthú boinn eolais, cúnamh riaracháin agus teicniúil, gníomhaíochtaí faisnéise agus cumarsáide mar aon le gníomhaíochtaí iniúchta, rialaithe agus meastóireachta a bhfuil gá leo chun Rialachán CED a chur chun feidhme;

E.  de bhrí gurb ionann méid molta EUR 610 000 agus thart ar 0,35 % den bhuiséad bliantúil uasta atá ar fáil do CED in 2019;

1.  ar aon intinn leis na beart atá molta ag an gCoimisiún le bheith maoinithe mar chúnamh teicniúil i gcomhréir le hAirteagal 11(1) agus (4) chomh maith le hAirteagal 12(2), (3) agus (4) de Rialachán CED;

2.  ag aithint na tábhachta a bhaineann le faireachán agus bailiú sonraí; meabhraíonn sí an tábhacht a bhaineann le sraitheanna staidrimh láidir atá tiomsaithe i bhfoirm oiriúnach ionas go mbeidh rochtain éasca orthu agus go mbeidh siad sothuigthe;

3.  á mheabhrú an tábhacht a bhaineann le suíomh gréasáin tiomnaithe faoi CED a beith curtha ar fáil do gach saoránach den Aontas;

4.  ag cur fáilte roimh an obair leanúnach ar nósanna imeachta caighdeánacha le haghaidh iarratais CED agus roimh an mbainistíocht do bheith ag baint úsáid as na feidhmeanna a bhaineann leis an gcóras um malartú sonraí leictreonacha (SFC2014), lenar féidir próiseáil iarratas a éascú agus a dhéanamh níos tapúla, agus roimh thuairisciú níos fearr;

5.  ag tabhairt dá haire go bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún EUR 190 000 den bhuiséad atá ar fáil faoin gcúnamh riaracháin agus teicniúil a infheistiú chun dhá chruinniú de chuid Shainghrúpa Daoine Teagmhála CED (comhalta amháin ó gach Ballstát) agus chun dhá sheimineár le rannpháirtíocht chomhlachtaí cur chun feidhme CED agus na gcomhpháirtithe sóisialta a thionól;

6.  á iarraidh ar an gCoimisiún leanúint de chuirí córasacha a thabhairt do Pharlaimint na hEorpa teacht chuig na cruinnithe agus na seimineáir sin i gcomhréir le forálacha ábhartha an Chreat-Chomhaontaithe maidir leis an gcaidreamh idir Parlaimint na hEorpa agus an Coimisiún;

7.  ag leagan béim ar an ngá le feabhas níos mó a chur ar an idirchaidreamh idir na daoine ar fad a bhfuil baint acu le hiarratais CED, lena n-áirítear, go háirithe, na comhpháirtithe sóisialta agus geallsealbhóirí ar an leibhéal réigiúnach agus áitiúil, chun an méid is mó sineirgí is féidir a chruthú; ag cur i bhfios gur cheart an idirghníomhaíocht idir an Duine Teagmhála Náisiúnta agus na páirtithe atá i gceannas ar chásanna a chur bhfeidhm ar an leibhéal réigiúnach nó áitiúil a neartú agus gur cheart socruithe cumarsáide agus tacaíochta agus sreafaí faisnéise (rannóga inmheánacha, tascanna agus freagrachtaí) a dhéanamh soiléir agus gur cheart na páirtithe ar fad lena mbaineann a bheith ar aon intinn maidir leo;

8.  ag cur in iúl gur díol sásaimh di tús a chur, in am trátha, leis an meastóireacht ex post a bhfuil sé beartaithe ag an gCoimisiún EUR 300 000 den bhuiséad atá ar fáil a infheistiú inti;

9.  á mheabhrú do na Ballstáit is iarratasóirí an ról lárnach atá acu i bhfógraíocht a dhéanamh go forleathan faoi na gníomhaíochtaí arna maoiniú ag CED do na tairbhithe a bhfuiltear ag díriú orthu, do na húdaráis áitiúla agus réigiúnacha, do na comhpháirtithe sóisialta, do na meáin agus don phobal i gcoitinne, mar a leagtar amach in Airteagal 12 de Rialachán CED;

10.  ag formheas an chinnidh atá i gceangal leis an rún seo;

11.  á threorú dá hUachtarán an cinneadh a shíniú in éineacht le hUachtarán na Comhairle agus socrú a dhéanamh dá fhoilsiú in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh;

12.  á threorú dá hUachtarán an rún seo, mar aon leis an Iarscríbhinn a ghabhann leis, a chur ar aghaidh chuig an gComhairle agus chuig an gCoimisiún.

(1)IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
(2)IO L 347, 20.12.2013, lch. 884.
(3)IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
(4)Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2018)0220.
(5)Téacsanna arna nglacadh, P8_TA(2019)0016.


IARSCRÍBHINN: CINNEADH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA AGUS ÓN gCOMHAIRLE

maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh (EGF/2019/000 TA 2018 - Cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún)

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

Ag féachaint do Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) 1927/2006(1), agus go háirithe Airteagal 11(2) de,

Ag féachaint don Chomhaontú Idirinstitiúideach an 2 Nollaig 2013 idir Parlaimint na hEorpa, an Chomhairle agus an Coimisiún maidir le smacht buiséadach, le comhar i gcúrsaí buiséid agus le bainistíocht fhónta airgeadais(2), agus go háirithe pointe 13 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Is é an aidhm atá leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) tacaíocht a thabhairt d'oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht agus do dhaoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíochtaí i ngeall ar mhórathruithe struchtúracha ar phatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe nó mar gur lean an ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta ar aghaidh, nó i ngeall ar ghéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíochta nua, agus cabhrú le hath-imeascadh na n-oibrithe sin sa mhargadh saothair.

(2)  Ní sháróidh CED uasmhéid bliantúil EUR 150 milliún (praghsanna 2011), mar a leagtar síos in Airteagal 12 de Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle(3).

(3)  Foráiltear i Rialachán 1309(2013) go bhféadfar uasmhéid 0.5% de mhéid uasta bliantúil CED a chur ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún.

(4)  Ba cheart CED a shlógadh chun suim EUR 610 000 a chur ar fáil le haghaidh cúnamh teicniúil ar thionscnamh ón gCoimisiún.

TAR ÉIS AN CINNEADH SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Le haghaidh bhuiséad ginearálta an Aontais Eorpaigh don bhliain airgeadais 2019, déanfar an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú a shlógadh chun suim EUR 610 000 a sholáthar i leithreasuithe faoi chomhair gealltanas agus i leithreasuithe íocaíochta.

Airteagal 2

Tiocfaidh an Cinneadh seo i bhfeidhm an tríú lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Arna dhéanamh in/sa ...,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)IO L 347, 20.12.2013, lch. 855.
(2)IO C 373, 20.12.2013, lch. 1.
(3)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 1311/2013 ón gComhairle an 2 Nollaig 2013 lena leagtar síos an creat airgeadais ilbhliantúil do na blianta 2014-2020 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 884).

An nuashonrú is déanaí: 19 Meán Fómhair 2019Fógra dlíthiúil