Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2019/2036(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A9-0001/2019

Texte depuse :

A9-0001/2019

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/09/2019 - 9.5

Texte adoptate :

P9_TA(2019)0015

Texte adoptate
PDF 148kWORD 54k
Miercuri, 18 septembrie 2019 - Strasbourg Ediţie provizorie
Mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare - EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei
P9_TA-PROV(2019)0015A9-0001/2019
Rezoluţie
 Anexă

Rezoluția Parlamentului European din 18 septembrie 2019 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))

Parlamentul European,

—  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

—  având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1) (Regulamentul privind FEG),

—  având în vedere Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020(2), în special articolul 12,

—  având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(3) (AII din 2 decembrie 2013), în special punctul 13,

—  având în vedere Rezoluția sa din 30 mai 2018 referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2018/000 TA 2018 – Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)(4),

—  având în vedere prima lectură a propunerii de regulament al Parlamentului European și a Consiliului privind Fondul european de ajustare la globalizare (FEG)(5),

—  având în vedere procedura trilogului prevăzută la punctul 13 din AII din 2 decembrie 2013,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A9-0001/2019),

A.  întrucât Uniunea a instituit instrumente legislative și bugetare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de consecințele schimbărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale internaționale sau ale crizei economice și financiare mondiale și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare necesară și rapidă pe piața muncii;

B.  întrucât asistența financiară oferită de Uniune lucrătorilor disponibilizați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, și cu respectarea AII din 2 decembrie 2013 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a Fondului european de ajustare la globalizare (FEG);

C.  întrucât adoptarea Regulamentului privind FEG reflectă acordul la care au ajuns Parlamentul și Consiliul de a reintroduce criteriul de mobilizare în caz de criză, de a majora contribuția financiară a Uniunii la 60 % din costurile totale estimate ale măsurilor propuse, de a crește eficiența prelucrării cererilor privind FEG la Comisie și în cadrul Parlamentului și al Consiliului prin scurtarea timpului de evaluare și aprobare, de a extinde gama de acțiuni și de beneficiari eligibili prin includerea persoanelor care desfășoară activități independente și a tinerilor și de a finanța stimulente pentru înființarea unor afaceri proprii;

D.  întrucât bugetul anual maxim disponibil pentru FEG este de 150 de milioane EUR, la prețurile din 2011, ceea ce reprezintă 175 748 000 EUR la prețurile din 2019, și întrucât articolul 11 alineatul (1) din Regulamentul privind FEG prevede că se poate aloca până la 0,5 % din acest cuantum pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei cu scopul de a finanța activități de pregătire, monitorizare, colectare a datelor și creare a unei baze de cunoștințe, asistență tehnică și administrativă, activități de informare și comunicare, precum și activități de audit, control și evaluare necesare pentru punerea în aplicare a Regulamentului privind FEG;

E.  întrucât suma propusă de 610 000 EUR corespunde unui procent de aproximativ 0,35 % din bugetul anual maxim disponibil pentru FEG în 2019,

1.  este de acord cu măsurile propuse de Comisie care urmează să fie finanțate cu titlu de asistență tehnică în conformitate cu articolul 11 alineatele (1) și (4) și cu articolul 12 alineatele (2), (3) și (4) din Regulamentul privind FEG;

2.  observă importanța monitorizării și a colectării de date; reamintește importanța unor serii statistice robuste compilate într-o formă corespunzătoare pentru a fi ușor de accesat și de înțeles;

3.  reamintește importanța unui site internet dedicat FEG care să fie accesibil tuturor cetățenilor Uniunii;

4.  salută continuarea activității de instituire a unor proceduri standardizate pentru cererile FEG și gestionare, utilizând funcționalitățile sistemului electronic de schimb de date (SFC2014), cu scopul de a permite o procesare simplificată și mai rapidă a cererilor, precum și o raportare îmbunătățită;

5.  ia act de intenția Comisiei de a investi 190 000 EUR din bugetul disponibil în cadrul asistenței administrative și tehnice pentru organizarea a două reuniuni ale Grupului de experți al persoanelor de contact ale FEG (câte un membru din fiecare stat membru) și a două seminare cu participarea organismelor de implementare ale FEG și a partenerilor sociali;

6.  îndeamnă Comisia să invite în continuare în mod sistematic Parlamentul la aceste reuniuni și seminare, conform dispozițiilor aplicabile din Acordul-cadru privind relațiile dintre Parlament și Comisie;

7.  subliniază nevoia de a consolida și mai mult relaționarea dintre toți actorii implicați în cererile de asistență din partea FEG, inclusiv, în special, dintre partenerii sociali și părțile interesate de la nivel regional și local, pentru a crea cât mai multe sinergii; subliniază că este necesar să se consolideze interacțiunea dintre persoana națională de contact și partenerii de la nivel regional sau local responsabili pentru soluționarea cazurilor și reamintește că procesul de comunicare, mecanismele de sprijin și fluxurile de informații (diviziuni interne, sarcini și responsabilități) ar trebui să fie clarificate și supuse aprobării tuturor partenerilor implicați;

8.  salută începerea în timp util a evaluării ex-post pentru care Comisia intenționează să investească 300 000 EUR din bugetul disponibil;

9.  reamintește statelor membre solicitante că le revine rolul-cheie de a asigura publicitatea pe scară largă a acțiunilor finanțate de FEG față de beneficiarii vizați, autoritățile locale și regionale, partenerii sociali, mass-media și publicul larg, conform prevederilor de la articolul 12 din Regulamentul privind FEG;

10.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

11.  încredințează Președintelui sarcina de a semna această decizie împreună cu Președintele Consiliului și de a asigura publicarea sa în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

12.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO L 347, 20.12.2013, p. 884.
(3) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(4) Texte adoptate, P8_TA(2018)0220.
(5) Texte adoptate, P8_TA(2019)0019.


ANEXĂ

DECIZIA PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (EGF/2019/000 TA 2019 - Asistență tehnică la inițiativa Comisiei)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 privind Fondul european de ajustare la globalizare (2014-2020) și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1927/2006(1), în special articolul 11 alineatul (2),

având în vedere Acordul interinstituțional din 2 decembrie 2013 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară, cooperarea în chestiuni bugetare și buna gestiune financiară(2), în special punctul 13,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

întrucât:

(1)  Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) urmărește să ofere sprijin lucrătorilor disponibilizați și persoanelor care desfășoară o activitate independentă a căror activitate a încetat ca urmare a modificărilor structurale majore intervenite în practicile comerciale mondiale, generate de globalizare, ca urmare a continuării crizei economice și financiare mondiale sau ca urmare a unei noi crize economice și financiare mondiale, precum și să le ofere asistență în vederea reintegrării pe piața muncii.

(2)  FEG nu trebuie să depășească un cuantum anual maxim de 150 de milioane EUR (la prețurile din 2011), după cum se prevede la articolul 12 din Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului(3).

(3)  Regulamentul (UE) nr. 1309/2013 prevede că, la inițiativa Comisiei, un maxim de 0,5 % din cuantumul anual maxim al FEG se poate utiliza în fiecare an pentru asistența tehnică.

(4)  FEG ar trebui mobilizat pentru a se pune la dispoziție suma de 610 000 EUR pentru asistență tehnică la inițiativa Comisiei,

ADOPTĂ PREZENTA DECIZIE:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2019, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare pentru alocarea sumei de 610 000 EUR sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie intră în vigoare în a treia zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la [...],

Pentru Parlamentul European                                                              Pentru Consiliu

Președintele                                                                                       Președintele

(1) JO L 347, 20.12.2013, p. 855.
(2) JO C 373, 20.12.2013, p. 1.
(3) Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1311/2013 al Consiliului din 2 decembrie 2013 de stabilire a cadrului financiar multianual pentru perioada 2014-2020 (JO L 347, 20.12.2013, p. 884).

Ultima actualizare: 2 octombrie 2019Notă juridică