Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0180(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0015/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0015/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 22/10/2019 - 8.1

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0034

Téacsanna atá glactha
PDF 144kWORD 49k
Dé Máirt, 22 Deireadh Fómhair 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
An Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) ***I
P9_TA-PROV(2019)0034A9-0015/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Deireadh Fómhair 2019 ar an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) (COM(2019)0397 – C9-0109/2019 – 2019/0180(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0397),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 175, an tríú mír, den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0109/2019),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Meán Fómhair 2019(1),

–  tar éis di dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

–  ag féachaint don ghealltanas a thug ionadaí na Comhairle ina litir an 2 Deireadh Fómhair 2019, go ndéanfaí seasamh na Parlaiminte a fhormheas, i gcomhréir le hAirteagal 294(4) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don litir ón gCoiste um Buiséid,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Fhostaíocht agus um Ghnóthaí Sóisialta (A9-0015/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  ag formheas a ráitis atá i gceangal leis an rún seo;

3.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má bhíonn sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

4.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1)Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 22 Deireadh Fómhair 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020)
P9_TC1-COD(2019)0180

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe an tríú mír d’Airteagal 175 de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta,

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Tar éis dul i gcomhairle le Coiste na Réigiún,

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  Le Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(3), bunaíodh an Ciste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (CED) ar feadh ré an chreata airgeadais ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2007 go dtí an 31 Nollaig 2013. Bunaíodh CED chun é a chur ar a chumas don Aontas dlúthpháirtíocht a léiriú le hoibrithe a chaill a bpoist mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe.

(2)  Rinneadh raon feidhme CED a leathnú in 2009 le Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hЕorpa agus ón gComhairle(4) mar chuid den Phlean don Téarnamh Eacnamaíoch Eorpach chun tacaíocht d’oibrithe a cuireadh ar iomarcaíocht mar thoradh díreach ar an ngéarchéim dhomhanda airgeadais agus eacnamaíoch a chur san áireamh ann.

(3)  Le Rialachán (CE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(5), bunaíodh CED ar feadh ré an chreata airgeadais ilbhliantúil ón 1 Eanáir 2014 go dtí an 31 Nollaig 2020. Rinneadh raon feidhme CED a leathnú leis an Rialachán sin freisin ionas go gcumhdófaí, ní hamháin iomarcaíochtaí mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe agus iomarcaíochtaí mar gheall ar mhórshuaitheadh eacnamaíoch a tharla de dhroim na géarchéime leanúnaí domhanda airgeadais agus eacnamaíche ar tugadh aghaidh uirthi i Rialachán (CE) Uimh. 546/2009, ach iomarcaíochtaí mar gheall ar aon ghéarchéim nua dhomhanda agus eacnamaíoch chomh maith. Anuas air sin, le Rialachán (AE, Euratom) 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(6), leasaíodh Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 chun, inter alia, rialacha a thabhairt isteach lena gceadaítear do CED, ar bhonn eisceachtúil, comhiarratais a bhfuil fiontair bheaga agus mheánmhéide (FBManna) páirteach iontu a chumhdach, ar FBManna iad atá lonnaithe i réigiún agus atá ag feidhmiú in earnálacha éagsúla eacnamaíocha arna sainiú ar leibhéal rannáin NACE Athbhreithniú 2, i gcás ina léireoidh an Ballstát iarrthach gur gnólachtaí de chineál FBM an príomhchineál nó an t‑aon chineál gnólachta sa réigiún sin.

(4)  An 29 Márta 2017, thíolaic Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann (“an Ríocht Aontaithe”) fógra á rá go raibh sé ar intinn aici tarraingt siar as an Aontas Eorpach de bhun Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe ó dháta teacht i bhfeidhm comhaontaithe um tharraingt siar nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra sin, ach amháin má chinneann an Chomhairle Eorpach d’aon toil, i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an tréimhse sin a fhadú.

(5)  Tar éis di an chéad síneadh a chomhaontú an 22 Márta 2019, ghlac an Chomhairle Eorpach Cinneadh (AE) 2019/584(7) an 11 Aibreán 2019, inar chomhaontaigh sí, tar éis iarraidh bhreise a fháil ón Ríocht Aontaithe, go ndéanfaí síneadh a chur leis an tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) CAEgo dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019. Mura rud é go bhfuil comhaontú um tharraingt siar arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe tagtha i bhfeidhm faoin dáta tar éis an dáta a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe nó mura rud é go gcinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, síneadh a chur leis an tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) CAE don tríú huair, tiocfaidh deireadh leis an tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) CAE an 31 Deireadh Fómhair 2019.

(6)  Le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan comhaontú um tharraingt siar, is dóigh go ndéanfar dochar do roinnt tionscal agus seirbhísí agus is dóigh gurb é an toradh a bheidh ar an méid sin go gcuirfear daoine atá ag obair sna hearnálacha sin ar iomarcaíocht. Ba cheart Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 a leasú leis an Rialachán seo chun a shonrú go dtagann iomarcaíochtaí den sórt sin faoi raon feidhme CED. Leis an méid sin, d’áiritheofaí gur féidir le CED freagairt éifeachtach a thabhairt trí chúnamh a chur ar fáil d’oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht i limistéir, earnálacha, críocha nó margaí saothair atá thíos le mórshuaitheadh eacnamaíoch mar gheall ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan comhaontú um tharraingt siar.

(7)  I bhfianaise na práinne a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, a ghabhann le CAE, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach

(8)  Ba cheart don Rialachán seo teacht i bhfeidhm mar ábhar práinne an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh agus ba cheart feidhm a bheith aige ón lá tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe. Níor cheart feidhm a bheith aige, áfach, más rud é go bhfuil comhaontú um tharraingt siar arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le hAirteagal 50(2) CAE tagtha i bhfeidhm faoin dáta sin,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasú ar Rialachán (AE) Uimh 1309/2013

In Airteagal 2 de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013, cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (a):"

“(a) oibrithe arna gcur ar iomarcaíocht agus daoine féinfhostaithe a bhfuil deireadh tagtha lena ngníomhaíocht mar gheall ar mhórathruithe struchtúracha i bpatrúin na trádála domhanda de thoradh an domhandaithe, arna léiriú, go háirithe, le méadú substaintiúil ar allmhairí chuig an Aontas, cor mór i dtrádáil an Aontais in earraí nó seirbhísí, meath tapa ar an sciar den mhargadh atá ag an Aontas in earnáil ar leith, athshuí gníomhaíochtaí chuig tríú tíortha nó mar gheall ar tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas gan comhaontú um tharraingt siar, ar choinníoll go bhfuil drochthionchar suntasach ag na hiomarcaíochtaí sin ar an ngeilleagar áitiúil, réigiúnach nó náisiúnta;”.

"

Airteagal 2

Teacht i bhfeidhm

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm ar an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón lá tar éis an lae a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) CAE.

Mar sin féin, ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo má tá comhaontú um tharraingt siar, arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le hAirteagal 50(2) CAE, tagtha i bhfeidhm faoin dáta tar éis an dáta a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa…,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

IARSCRÍBHINN A GHABHANN LEIS AN RÚN REACHTACH

RÁITEAS Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

Iarrann Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún agus ar na Ballstáit a áirithiú go ndéanfar Airteagal 4(2) de Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) a chur i bhfeidhm ar bhealach solúbtha i gcás tharraingt siar na Ríochta Aontaithe ón Aontas, go háirithe maidir le comhiarratais a mbeidh FBManna páirteach iontu i gcásanna aonair nó i gcásanna ilearnálach.

(1)Tuairim an 19 Meán Fómhair 2018 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).
(2)Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Deireadh Fómhair 2019.
(3)Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 20 Nollaig 2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú (IO L 406, 30.12.2006, lch. 1).
(4)Rialachán (CE) Uimh. 546/2009 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 18 Meitheamh 2009 lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 maidir le bunú an Chiste Eorpaigh um Choigeartú don Domhandú (IO L 167, 29.6.2009, lch. 26).
(5)Rialachán (AE) Uimh. 1309/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 17 Nollaig 2013 maidir leis an gCiste Eorpach um Choigeartú don Domhandú (2014-2020) agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1927/2006 (IO L 347, 20.12.2013, lch. 855).
(6)Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 2018/1046 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an Dé Céadaoin 18 Iúil 2018 maidir leis na rialacha airgeadais is infheidhme maidir le buiséad ginearálta an Aontais, agus lena leasaítear Rialacháin (AE) Uimh. 1296/2013, (AE) Uimh. 1301/2013, (AE) Uimh. 1303/2013, (AE) Uimh. 1304/2013, (AE) Uimh. 1309/2013, (AE) Uimh. 1316/2013, (AE) Uimh. 223/2014, (AE) Uimh. 283/2014, agus Cinneadh Uimh. 541/2014/EU agus lena n‑aisghairtear Rialachán (AE, Euratom) Uimh. 966/2012 (IO L 193, 30.7.2018, lch. 1).
(7)Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3)CAE (IO L 101, 11.4.2019, lch. 1).

An nuashonrú is déanaí: 23 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil