Innéacs 
 Ar ais 
 Ar aghaidh 
 Téacs iomlán 
Nós Imeachta : 2019/0187(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A9-0014/2019

Téacsanna arna gcur síos :

A9-0014/2019

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 22/10/2019 - 8.2

Téacsanna arna nglacadh :

P9_TA(2019)0035

Téacsanna atá glactha
PDF 144kWORD 49k
Dé Máirt, 22 Deireadh Fómhair 2019 - Strasbourg Eagrán sealadach
húdaruithe iascaireachta do shoithí de chuid an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus oibríochtaí iascaireachta soithí de chuid na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais ***I
P9_TA-PROV(2019)0035A9-0014/2019
Rún
 Téacs comhdhlúite

Rún reachtach ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Deireadh Fómhair 2019 maidir leis an togra le haghaidh rialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe iascaireachta do shoithí de chuid an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus oibríochtaí iascaireachta soithí de chuid na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais (COM(2019)0398 – C9-0110/2019 – 2019/0187(COD))

(An gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig Parlaimint na hEorpa agus chuig an gComhairle (COM(2019)0398),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(2) agus d’Airteagal 43(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra do Pharlaimint na hEorpa (C9‑0110/2019),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint do thuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa an 25 Meán Fómhair 2019(1),

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Iascach (A9-0014/2019),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh, mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

(1) Nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil.


Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 22 Deireadh Fómhair 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 maidir le húdaruithe iascaireachta do shoithí iascaireachta de chuid an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus oibríochtaí iascaireachta soithí de chuid na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais
P9_TC1-COD(2019)0187

TÁ PARLAIMINT NA hEORPA AGUS COMHAIRLE AN AONTAIS EORPAIGH,

Ag féachaint don Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus go háirithe Airteagal 43(2) de,

Ag féachaint don togra ón gCoimisiún Eorpach,

Tar éis dóibh an dréachtghníomh reachtach a chur chuig na parlaimintí náisiúnta

Ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa(1),

Ag gníomhú dóibh i gcomhréir leis an ngnáthnós imeachta reachtach(2),

De bharr an mhéid seo a leanas:

(1)  An 29 Márta 2017, thíolac an Ríocht Aontaithe an fógra á rá go raibh sé ar intinn aici tarraingt siar as an Aontas de bhun Airteagal 50 den Chonradh ar an Aontas Eorpach (CAE). Scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe ó dháta teacht i bhfeidhm comhaontaithe um tharraingt siar nó, ina éagmais sin, dhá bhliain tar éis an fhógra sin, mura rud é go gcinneann an Chomhairle Eorpach d’aon toil, i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, an tréimhse sin a fhadú.

(2)  Tar éis di iarraidh a fháil ón Ríocht Aontaithe, dheonaigh an Chomhairle Eorpach an chéad síneadh an 22 Márta 2019(3). An 11 Aibreán 2019, tar éis di iarraidh a fháil ón Ríocht Aontaithe, tháinig an Chomhairle Eorpach ar chomhaontú(4) síneadh breise go dtí an 31 Deireadh Fómhair 2019 a chur leis an tréimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) CAE. Mura rud é go bhfuil comhaontú um tharraingt siar arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe tagtha i bhfeidhm faoin lá tar éis an lá a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, nó mura rud é go gcinneann an Chomhairle Eorpach d'aon toil, i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe, síneadh a chur leis an treimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) CAE don tríú huair, tiocfaidh deireadh leis an treimhse dá bhforáiltear in Airteagal 50(3) an 31 Deireadh Fómhair 2019, agus tarraingeoidh an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas gan chomhaontú agus tiocfaidh sí chun bheith ina tríú tír an 1 Samhain 2019.

(3)  Sa Chomhaontú um Tharraingt Siar a foilsíodh in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh an 25 Aibreán 2019(5) ("an Comhaontú um Tharraingt Siar") tá socruithe le haghaidh cur i bhfeidhm forálacha de dhlí an Aontais maidir leis an Ríocht Aontaithe tar éis an dáta a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe. Má thagann an Comhaontú um Tharraingt Siar i bhfeidhm, beidh feidhm ag an gcomhbheartas iascaigh (CBI) maidir leis an Ríocht Aontaithe le linn na hidirthréimhse i gcomhréir leis an gComhaontú um Tharraingt Siar agus scoirfidh sé d’fheidhm a bheith aige ag deireadh na tréimhse sin.

(4)  De réir mar a fhoráiltear i gCoinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982(6) agus i gComhaontú na Náisiún Aontaithe maidir le forálacha Choinbhinsiún na Náisiún Aontaithe maidir le Dlí na Farraige an 10 Nollaig 1982 i ndáil le Caomhnú agus le Bainistiú Stoc Éisc Traslimistéir agus Stoc Éisc Mór-imirceach an 4 Lúnasa 1995(7) a chur chun feidhme, tá sé d'oibleagáid ar na páirtithe a áirithiú le bearta cuí caomhnaithe agus bainistíochta go gcoimeádfar na beo-acmhainní muirí ar leibhéil ar ina leith nach mbeidh siad i mbaol a róshaothraithe.

(5)  Dá bhrí sin, is gá a áirithiú go n‑áiritheofar, leis na deiseanna gabhála comhcheangailte atá ar fáil don Aontas agus don Ríocht Aontaithe, go ndéanfar bainistíocht inbhuanaithe ar na stoic ábhartha.

(6)  Le Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(8) leagtar amach na rialacha maidir le húdaruithe iascaireachta a eisiúint agus a bhainistiú do shoithí iascaireachta in uiscí faoi cheannasacht nó faoi dhlínse tríú tír agus do shoithí iascaireachta tríú tír agus iad i mbun oibríochtaí iascaireachta in uiscí an Aontais.

(7)  Le Rialachán (AE) 2019/498 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(9), leasaítear Rialachán (AE) 2017/1403 maidir le húdaruithe iascaireachta le haghaidh shoithí iascaireachta an Aontais in uiscí na Ríochta Aontaithe agus maidir le hoibríochtaí iascaireachta shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe in uiscí an Aontais. Leis an leasú sin, d'fhéadfadh soithí an Aontais agus na Ríochta Aontaithe leanúint den deis a bheith acu rochtain iascaireachta a bheith acu ar uiscí a chéile. Rinneadh foráil do chóras solúbtha chomh maith faoina bhféadfadh an tAontas cuótaí a mhalartú leis an Ríocht Aontaithe tar éis do na Conarthaí scor d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe. Is gá síneadh a chur le tréimhse cur i bhfeidhm na bhforálacha sin chun go bhféadfar údaruithe iascaireachta le haghaidh gníomhaíochtaí iascaireachta a eisiúint maidir le huiscí a chéile in éagmais comhaontú iascaireachta arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe mar thríú tír, ar choinníoll go leanann bainistíocht na stoc ábhartha de bheith inbhuanaithe agus i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach i rialacha CBI agus sna Rialacháin ón gComhairle lena socraítear deiseanna iascaireachta.

(8)  Socraíodh(10) na deiseanna iascaireachta do 2019, agus deiseanna iascaireachta stoic éisc domhainfharraige do 2019 agus 2020 nuair a bhí an Ríocht Aontaithe fós ina Ballstát. Is iad na socruithe sin agus na deiseanna iascaireachta a leagtar amach iontu is bunús le hinbhuanaitheacht na ngníomhaíochtaí iascaireachta sin. Maidir le gach deis iascaireachta eile do 2020, tá sé riachtanach inbhuanaitheacht na ndeiseanna iascaireachta a áirithiú.

(9)  Mura ndéanfar an Comhaontú um Tharraingt Siar a dhaingniú faoin 31 Deireadh Fómhair 2019, agus má tharraingíonn an Ríocht Aontaithe siar as an Aontas an 1 Samhain 2019, d’fhéadfadh nach mbeadh sé indéanta ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe socrú coiteann a thabhairt i gcrích maidir leis na deiseanna iascaireachta ar na stoic lena mbaineann le haghaidh 2020 in am do chruinniú Chomhairle na nAirí Iascaigh i Nollaig 2019, cruinniú ag a bhfuil sé sceidealta na deiseanna iascaireachta a shocrú don bhliain dar gcionn. Ní gá, go díreach mar gheall ar gan socrú coiteann a bheith ann, go mbeadh bac ar an Aontas agus ar an Ríocht Aontaithe rochtain a thabhairt ar uiscí a chéile. Sa chás sin, bheidís in ann údaruithe iascaireachta a eisiúint do shoithí iascaireachta a chéile ar choinníoll go gcomhlíonfaidís ar aon na coinníollacha maidir le bainistiú inbhuanaithe na stoc ábhartha.

(10)  Dá bhrí sin, i bhfianaise na bhforálacha agus na gcoinníollacha a leagtar amach i Rialachán (AE) 2017/2403, agus mar réamhchoinníoll maidir le húdaruithe iascaireachta a eisiúint, beidh gá ag an Aontas measúnú a dhéanamh á rá an bhfuil comhéifeacht na n‑oibríochtaí iascaireachta a bheidh socraithe i mbearta bainistíochta a chuir an tAontas agus an Ríocht Aontaithe ar bun le haghaidh 2020 ag teacht le bainistíocht inbhuanaithe na stoc lena mbaineann.

(11)  Is i bhfianaise na comhairle eolaíche is fearr faoi na stoic lena mbaineann, forálacha ábhartha Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle(11) agus na gcritéar agus na bparaiméadar a leagtar amach sna pleananna bainistíochta is infheidhme a bheidh i bhfeidhm agus na Rialachán ábhartha ón gComhairle lena socraítear na deiseanna iascaireachta le haghaidh 2020 atá a chomhsheasmhaí atá comhdheiseanna iascaireachta an Aontais agus na Ríochta Aontaithe le bainistíocht inbhuanaithe na stoc lena mbaineann le measúnú.

(12)  I gcás inar féidir comhsheasmhacht den sórt sin a áirithiú, tá sé tábhachtach go gcoinneofaí an deis ar fáil ar shocruithe a dhéanamh chun go mbeidh rochtain iascaireachta chómhalartach ag soithí iascaireachta an Aontais agus soithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe ar uiscí a chéile in 2020, i bhfianaise thábhacht an iascaigh do shlí bheatha eacnamaíoch cuid mhór pobal cósta.

(13)  Dá bhrí sin, ba cheart cur chun feidhme na mbeart uile a bhaineann le hoibríochtaí iascaireachta dá bhforáiltear sna bearta teagmhasacha arna nglacadh faoi Rialachán (AE) 2019/498 a leathnú go gcumhdóidh siad an bhliain 2020, agus ba cheart Rialachán (AE) 2017/2403 a leasú dá réir.

(14)  Ní áirítear Giobráltar i raon feidhme críochach an Rialacháin seo ná in aon tagairt don Ríocht Aontaithe atá ann.

(15)  Ba cheart an Rialachán seo a theacht i bhfeidhm mar ábhar práinne, agus ba cheart feidhm a bheith aige ón dáta tar éis an dáta a scoirfidh na Comharthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe, ach amháin i gcás go mbeidh comhaontú um tharraingt siar, arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe, tagtha i bhfeidhm faoin dáta sin. Ba cheart feidhm a bheith aige go dtí an 31 Nollaig 2020.

(16)  I bhfianaise na práinne a bhaineann le tarraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas, measadh gurbh iomchuí foráil a dhéanamh maidir le heisceacht ar an tréimhse ocht seachtaine dá dtagraítear in Airteagal 4 de Phrótacal Uimh. 1 maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach, a ghabhann le CAE, leis an gConradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh agus leis an gConradh lena mbunaítear an Comhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach.

(17)  Ionas go mbeidh oibreoirí an Aontais agus oibreoirí na Ríochta Aontaithe araon in ann leanúint de bheith ag iascaireacht i gcomhréir leis na deiseanna ábhartha iascaireachta a leithdháiltear orthu, níor cheart údaruithe iascaireachta le haghaidh gníomhaíochtaí in uiscí an Aontais a dheonú ar shoithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe ach amháin má mheasann an Coimisiún, agus ag brath ar a mhéid a mheasann sé, go ndéanfaidh an Ríocht Aontaithe cearta rochtana a dheonú do shoithí iascaireachta an Aontais chun dul i mbun oibríochtaí iascaireachta in uiscí na Ríochta Aontaithe ar bhonn na cómhalartachta,

TAR ÉIS AN RIALACHÁN SEO A GHLACADH:

Airteagal 1

Leasaítear Rialachán (AE) 2017/2403 mar a leanas:

(1)  In Airteagal 18a, cuirtear “31 Nollaig 2020” in ionad “31 Nollaig 2019”.

(2)  In Airteagal 38 a, cuirtear “31 Nollaig 2020” in ionad “31 Nollaig 2019”.

(3)  cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 38b:"

“Airteagal 38b

Oibríochtaí iascaireachta a dhéanann soithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe

Féadfaidh soithí iascaireachta na Ríochta Aontaithe oibríochtaí iascaireachta a dhéanamh in uiscí an Aontais i gcomhréir leis na coinníollacha a leagtar amach sna Rialacháin ón gComhairle lena socraítear deiseanna iascaireachta le haghaidh 2019 agus 2020, ar choinníoll go mbeidh na deiseanna iascaireachta a bheidh socraithe ag an Aontas agus ag an Ríocht Aontaithe araon in éineacht ag teacht le bainistiú inbhuanaithe na stoc ábhartha i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013.”.

"

(4)  In Airteagal 38c(2), cuirtear an méid seo a leanas in ionad phointe (f):"

“(f) i gcás inarb infheidhme, tá deiseanna iascaireachta ar fáil don Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 38b.”.

"

Airteagal 2

Tiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm an lá tar éis lá a fhoilsithe in Iris Oifigiúil an Aontais Eorpaigh.

Beidh feidhm aige ón dáta tar éis an dáta a scoirfidh na Conarthaí d'fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe de bhun Airteagal 50(3) CAE go dtí an 31 Nollaig 2020.

Mar sin féin, ní bheidh feidhm ag an Rialachán seo más rud é go bhfuil comhaontú um tharraingt siar, arna thabhairt i gcrích leis an Ríocht Aontaithe i gcomhréir le hAirteagal 50(2) CAE, tagtha i bhfeidhm faoin dáta tar éis an dáta a scoirfidh na Conarthaí d’fheidhm a bheith acu maidir leis an Ríocht Aontaithe.

Beidh an Rialachán seo ina cheangal go huile agus go hiomlán agus beidh sé infheidhme go díreach i ngach Ballstát.

Arna dhéanamh in/sa …,

Thar ceann Pharlaimint na hEorpa Thar ceann na Comhairle

An tUachtarán An tUachtarán

(1)Tuairim an 25 Méan Fómhair 2019 (nár foilsíodh go fóill san Iris oifigiúil).
(2) Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa an 22 Deireadh Fómhair 2019.
(3) Cinneadh (AE) 2019/476 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 22 Márta 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3) CAE (IO L 80 I, 22.3.2019, lch. 1).
(4)Cinneadh (AE) 2019/584 ón gComhairle Eorpach arna dhéanamh i gcomhaontú leis an Ríocht Aontaithe an 11 Aibreán 2019 lena gcuirtear síneadh leis an tréimhse faoi Airteagal 50(3) CAE (IO L 101 I, 11.4.2019, lch. 1).
(5) Comhaontú maidir le Ríocht Aontaithe na Breataine Móire agus Thuaisceart Éireann a bheith ag tarraingt siar as an Aontas Eorpach agus as an gComhphobal Eorpach do Fhuinneamh Adamhach (IO C 144 I, 25.4.2019, lch. 1).
(6) Coinbhinsiún na Náisiún Aontaithe an 10 Nollaig 1982 maidir le Dlí na Farraige agus Chomhaontú an 28 Iúil 1994 maidir le cur chun feidhme Chuid XI de (IO L 179, 23.6.1998, lch. 3).
(7) IO L 189, 3.7.1998, lch. 16.
(8)Rialachán (AE) 2017/2403 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 12 Nollaig 2017 maidir le bainistiú inbhuanaithe a dhéanamh ar chabhlaigh iascaireachta sheachtracha, agus lena n‑aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 1006/2008 ón gComhairle (IO L 347, 28.12.2017, lch. 81).
(9)IO L 85 I, 27.3.2019, lch. 25.
(10)Rialachán (AE) 2019/124 ón gComhairle an 30 Eanáir 2019 lena socraítear na deiseanna iascaireachta do 2019 i leith stoic áirithe éisc agus i leith grúpaí de stoic éisc is infheidhme in uiscí an Aontais Eorpaigh agus, maidir le soithí iascaireachta de chuid an Aontais, in uiscí áirithe nach uiscí de chuid an Aontais iad (IO L 29, 31.1.2019, lch. 1) agus Rialachán (AE) 2018/2025 ón gComhairle an 17 Nollaig 2018 lena socraítear le haghaidh 2019 agus 2020 na deiseanna iascaireachta i leith stoic áirithe éisc dhomhainfharraige do shoithí iascaireachta an Aontais (IO L 325, 20.12.2018, lch. 7).
(11) Rialachán (AE) Uimh. 1380/2013 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 11 Nollaig 2013 maidir leis an gComhbheartas Iascaigh, lena leasaítear Rialachán (CE) Uimh. 1954/2003 ón gComhairle agus Rialachán (CE) Uimh. 1224/2009 ón gComhairle agus lena n-aisghairtear Rialachán (CE) Uimh. 2371/2002 ón gComhairle, Rialachán (CE) Uimh. 639/2004 ón gComhairle agus Cinneadh 2004/585/CE ón gComhairle (IO L 354, 28.12.2013, lch. 22).

An nuashonrú is déanaí: 23 Deireadh Fómhair 2019Fógra dlíthiúil