Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2028(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0017/2019

Indgivne tekster :

A9-0017/2019

Forhandlinger :

PV 22/10/2019 - 14
CRE 22/10/2019 - 14

Afstemninger :

PV 23/10/2019 - 11.2
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0038

Vedtagne tekster
PDF 184kWORD 55k
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020
P9_TA-PROV(2019)0038A9-0017/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2019 om Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020 (11734/2019 – C9-0119/2019 – 2019/2028(BUD))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til artikel 106A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab,

–  der henviser til Rådets afgørelse 2014/335/EU, Euratom af 26. maj 2014 om ordningen for Den Europæiske Unions egne indtægter(1),

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(2),

–  der henviser til Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1311/2013 af 2. december 2013 om fastlæggelse af den flerårige finansielle ramme for årene 2014-2020(3) (FFR-forordningen"),

–  der henviser til den interinstitutionelle aftale af 2. december 2013 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin, om samarbejde på budgetområdet og om forsvarlig økonomisk forvaltning(4),

–  der henviser til sin beslutning af 14. marts 2019 om de generelle retningslinjer for udarbejdelse af budgettet for 2020, Sektion III – Kommissionen(5),

–  der henviser til sin beslutning af 28. marts 2019 om overslag over Europa-Parlamentets indtægter og udgifter for regnskabsåret 2020(6),

–  der henviser til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Kommissionen den 5. juli 2019 (COM(2019)0400) ("BF"),

–  der henviser til Rådets holdning til forslag til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2020, vedtaget af Rådet den 3. september 2019 og fremsendt til Europa-Parlamentet den 13. september 2019 (11734/2019 – C9-0119/2019),

–  der henviser til artikel 2, stk. 1, litra c i Parisaftalen, der blev ratificeret af Den Europæiske Union den 5. oktober 2016,

–  der henviser til Den Europæiske Revisionsrets horisontale analyse med titlen "EU's energi- og klimaindsats" (2017),

–  der henviser til Kommissionens meddelelse "En ren planet for alle – En europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi" (COM(2018)0773),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 94,

–  der henviser til udtalelser fra de øvrige berørte udvalg,

–  der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A9-0017/2019),

Sektion III

Generel oversigt

1.  minder om, at Parlamentet i sin beslutning af 14. marts 2019 om de generelle retningslinjer for udarbejdelsen af budgettet for 2020 fastlagde klare politiske prioriteter for 2020-budgettet, som skal bygge bro til fremtidens Europa og give europæisk merværdi; bekræfter på ny sit stærke engagement med hensyn til disse prioriteter og fremsætter følgende holdning for at sikre et passende finansieringsniveau til at levere resultater;

2.  gentager Parlamentets synspunkt om, at budgettet for 2020 bør bane vejen for den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 (FFR) og skabe et solidt udgangspunkt for lanceringen af den nye generation af EU-programmer og -politikker; minder endvidere om, at 2020 er det sidste år af den nuværende FFR og dermed den sidste chance for, at Unionen kommer tættere på at opfylde de politiske forpligtelser, der er fastsat for denne periode, herunder at nå Unionens klimamål og gennemføre FN's mål for bæredygtig udvikling samt levere resultater for så vidt angår den europæiske søjle for sociale rettigheder og Unionens mål om at opnå en nulstofneutral økonomi senest i 2050; understreger i denne forbindelse, at Unionens budget skal evaluere og integrere den fulde virkning af Unionens politikker på ligestillingen mellem kønnene (kønsbudgettering) og dermed fremme integration af kønsaspektet og lige muligheder;

3.  noterer sig Rådets holdning til budgetforslaget, som indebærer en reduktion af forpligtelsesbevillingerne på 1,51 mia. EUR i forhold til Kommissionens forslag; mener, at Rådets nedskæringer er i direkte strid med Unionens prioriteter, ikke er begrundet af absorptionsevne, og har til formål at annullere alle de specifikke forhøjelser, som Parlamentet har anmodet om og opnået i de foregående regnskabsår; beslutter derfor generelt at genopføre bevillinger på alle budgetposter, som Rådet har reduceret, til niveauet i budgetforslaget for både aktionsudgifter og administrationsudgifter og at anvende budgetforslaget som udgangspunkt for sin holdning;

4.  er af den faste overbevisning, at det er bydende nødvendigt at tackle klimaudfordringen og beskytte miljøet på en måde, der fremmer beskæftigelsen, skaber nye arbejdspladser, styrker konkurrenceevnen, fremmer en bæredygtig udvikling og sikrer social velfærd; understreger den centrale rolle, som nye og fremspirende teknologier spiller med hensyn til at nå dette mål; understreger nødvendigheden af, at Unionen går foran med et godt eksempel og inspirerer andre lande rundt om i verden til at investere yderligere i klimarelaterede udgifter; glæder sig over de stærke opfordringer til handling fra Unionens ledere på det seneste FN-klimatopmøde og de tilsagn, som flere medlemsstater har givet for nylig om at øge udgifterne på områder såsom energieffektivitet, vedvarende energi og bæredygtig transport- og energiinfrastruktur; mener, at sådanne erklæringer bør ledsages af konkrete handlinger fra medlemsstaternes side, herunder i forbindelse med drøftelser i Rådet;

5.  minder om Unionens forpligtelser i henhold til Parisaftalen og Unionens tilsagn om at nå et mål på 20 % klimarelaterede EU-udgifter i perioden 2014-2020; bemærker, at 21,0 % af de forpligtelsesbevillinger, der blev foreslået i budgetforslaget for 2020, er klimarelaterede, og at der skal afsættes yderligere mindst 3,5 mia. EUR til klimarelaterede udgifter for at nå målet på 20 %; beklager, at der på Unionens budget under den nuværende FFR kun er begrænsede midler til at imødegå klimaudfordringen på egen hånd, og henleder opmærksomheden på det langt større behov for investeringer på dette område, som af Kommissionen anslås til mellem 175 og 290 mia. EUR om året; understreger, at der bør gøres alt for i så høj grad som muligt at nå Unionens samlede budgetmål senest ved udgangen af 2020;

6.  understreger, at 2020-budgettet bør forberede Unionen på et endnu mere ambitiøst mål for integrering af klima og biodiversitet i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027 med henblik på at opfylde de europæiske borgeres forventninger; anmoder om en mere gennemsigtig, stringent og omfattende metode, der er etableret i overensstemmelse med internationalt etablerede metoder, herunder reviderede resultatindikatorer for fastlæggelse og sporing af klima- og biodiversitetsrelevante udgifter; ser frem til det konkrete forslag om den europæiske grønne aftale således som skitseret i den kommende kommissionsformands politiske retningslinjer; minder i denne forbindelse om sit stærke engagement i reformen af ordningen for Unionens egne indtægter, herunder indførelsen af en kurv af nye egne indtægter, der er bedre tilpasset til Unionens vigtigste politiske prioriteter, herunder bekæmpelse af klimaændringer;

7.  minder om tilsagnet i sin beslutning fra marts 2019 om at anmode Kommissionen om en obligatorisk bestemmelse i alle Unionens handelsaftaler med tredjelande, som kræver ratificering og gennemførelse af Parisaftalen for at bekæmpe klimaændringer;

8.  foreslår derfor et budget for 2020, som yder et vigtigt bidrag til håndtering af miljømæssige udfordringer og klimaændringer og så vidt muligt udligner det eksisterende efterslæb med hensyn til at nå målet på 20 % klimarelaterede EU-udgifter i perioden 2014-2020; foreslår en betydelig forhøjelse med mere end 2 mia. EUR over niveauet i budgetforslaget for budgetposter på tværs af forskellige udgiftsområder og hovedsageligt i underudgiftsområde 1a, som yder et stort bidrag til udgiftsmålet for klimaindsatsen; målretter omhyggeligt disse forhøjelser mod budgetposter, der har en fremragende gennemførelsesgrad og den operationelle kapacitet til at absorbere de supplerende bevillinger i 2020;

9.  understreger, at ungdommen fortsat er en overordnet prioritet for Unionens budget; fremhæver, at manglen på fremtidsmuligheder for unge, på trods af den positive tendens i retning af et fald i ungdomsarbejdsløsheden i Unionen, er en reel social nødsituation i visse dele af Unionen med betydelige forskelle mellem medlemsstaterne og regionerne; beslutter derfor at styrke ungdomsbeskæftigelsesinitiativet over det niveau, som Kommissionen har foreslået, også for at sikre en gnidningsløs overgang til Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) i den næste FFR;

10.  understreger, at Unionen skal opfylde alle sine forpligtelser fuldt ud med hensyn til at hjælpe udviklingslandene med at bekæmpe og tilpasse sig klimaændringer;

11.  styrker de finansielle ressourcer med henblik på at imødekomme den fremtidige efterspørgsel efter Erasmus+, som er det primære program for uddannelse, herunder erhvervsuddannelse, ungdom og sport i Europa; understreger, at Erasmus+ er et af Unionens vigtigste flagskibsprogrammer, som er almindeligt kendt blandt dens borgere og har skabt konkrete resultater med en klar europæisk merværdi; minder om sit tilsagn om at tredoble finansieringen til dette program i den flerårige finansielle ramme for 2021-2027; understreger, at det er nødvendigt at fortsætte og yderligere styrke den forberedende foranstaltning DiscoverEU i betragtning af dens programmerede integration i Erasmus+-programmet for 2021-2027; opfordrer til, at der lægges særlig vægt på mobilitetsaktioner inden for voksenuddannelse, navnlig for den ældre befolkning i Erasmus+-programmet;

12.  foreslår yderligere målrettede forhøjelser af andre budgetposter i relation til Parlamentets prioriteter på områder såsom SMV'er, digitalisering, kunstig intelligens, kræftforskning, samarbejde om sikkerhed og retfærdighed, told, migration og eksterne politikker, herunder udvikling og humanitær bistand;

13.  støtter som et generelt princip Kommissionens overslag over de decentrale agenturers budgetbehov; mener derfor, at de nedskæringer, som Rådet har foreslået, vil bringe agenturernes rette funktion i fare og ikke vil gøre det muligt for dem at varetage deres opgaver; foreslår målrettede forhøjelser af bevillingerne til agenturer, der vil varetage supplerende opgaver, eller som står over for en øget arbejdsbyrde som følge af nye udfordringer;

14.  konkluderer, at det med henblik på at sikre en tilstrækkelig finansiering af de presserende prioriteter, der er anført ovenfor, og i betragtning af de meget stramme eller ikkeeksisterende margener under visse udgiftsområder i 2020 vil være nødvendigt at mobilisere fleksibilitetsinstrumentet og den samlede margen for forpligtelser fuldt ud, at mobilisere margenen til uforudsete udgifter, samtidig med at en del af den også fortsat vil være tilgængelig til finansiering af uforudsete begivenheder, der kan opstå i løbet af næste år; minder også om, at fleksibiliteten i FFR-forordningen ophører ved udgangen af denne periode;

15.  understreger behovet for fuldt ud at genbruge frigjorte bevillinger til forskning som foreskrevet i finansforordningens artikel 15, stk. 3; beklager dybt, at Rådet på ny afviser anvendelsen af denne lovgivningsmæssige bestemmelse, som Kommissionen har foreslået delvist at aktivere i budgetforslaget; erklærer, at det agter at insistere på sin holdning, som afspejler både finansforordningens bogstav og ånd; agter at løse dette problem i dette års budgetforlig; foreslår, at disse frigørelser udnyttes fuldt ud med henblik på at styrke de fire budgetposter under Horisont 2020-programmet med den højeste grad af klimarelateret forskning;

16.  fastsætter de samlede bevillinger for 2020-budgettet (alle sektioner) til 170 971 519 973 EUR i forpligtelsesbevillinger, hvilket svarer til en stigning på 2 699 813 994 EUR i forhold til budgetforslaget; beslutter desuden at stille et beløb på 280 700 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed som følge af frigørelser foretaget i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 3; fastsætter de samlede bevillinger for 2020-budgettet (alle sektioner) til 159 146 168 195 EUR i forpligtelsesbevillinger;

Underudgiftsområde 1a – Konkurrenceevne for vækst og beskæftigelse

17.  påpeger, at Horisont 2020 giver meget stor europæisk merværdi og yder et absolut nødvendigt bidrag til udviklingen af grøn teknologi samt klima- og miljøvenlig innovation med henblik på at skabe grundlaget for en kulstoffri fremtid og støtte omstillingen hen imod en mere cirkulær økonomi; understreger endvidere programmets betydning for andre vigtige områder inden for europæisk forskning som digitalisering, kunstig intelligens og kræftforskning; forhøjer derfor væsentligt tildelingen til Horisont 2020 i forhold til niveauet i budgetforslaget med 737,8 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger; stiller endvidere i overensstemmelse med finansforordningens artikel 15, stk. 3, det samlede beløb på 280,7 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger, der blev frigjort i 2018 som følge af manglende gennemførelse af forskningsprojekter, til rådighed for de budgetposter under Horisont 2020, der er mest relevante for klimarelaterede forskningsprojekter, og opfordrer Kommissionen til navnlig være opmærksom på, at disse midler fordeles på en geografisk rimelig måde;

18.  er overbevist om, at bekæmpelsen af kræft bør være en absolut prioritet for Unionen, og at det er nødvendigt at optrappe indsatsen i denne retning betydeligt; understreger, at kræftforskning er en vigtig søjle i denne proces; vedtager derfor en forhøjelse af de finansielle midler, der skal øremærkes til kræftforskning under de relevante Horisont 2020-budgetposter, som også udviser en meget høj budgetgennemførelse; understreger vigtigheden af, at forskningen på dette område straks intensiveres, også i betragtning af de mere omfattende investeringer, der imødeses i den næste FFR.

19.  minder om, at Europas position som en førende udbyder af informations- og kommunikationsteknologier (IKT) afhænger af ressourcerne til udvikling og afprøvning af nye IKT-teknologier samt af, at der ydes bistand til nystartede virksomheder og teknologivirksomheder med henblik på at øge den relevante kapacitet på markedet; gentager i denne forbindelse, at det er nødvendigt at afsætte yderligere midler til europæiske forskningsinstitutioner og SMV'er, der har fokus på at udvikle og fremme teknologier som søgemaskiner, oversættelsestjenester og lignende banebrydende teknologier;

20.  understreger den helt centrale rolle, som programmet for Connecting Europe-faciliteten (CEF) spiller med hensyn til at fremme den strategiske udvikling af et højeffektivt transeuropæisk net, der er bæredygtigt og sammenkoblet på tværs af transportområderne, med særligt fokus på jernbanenetværk og herunder nattog samt på områderne energi- og IKT-infrastruktur, der bidrager væsentligt til overgangen til et klimaneutralt samfund; foreslår derfor at forhøje finansieringen til CEF-Transport og CEF-Energi med et samlet beløb på 545 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger over niveauet i budgetforslaget;

21.  mener, at det også er nødvendigt at styrke andre vigtige prioriteter inden for dette underudgiftsområde yderligere; henviser i denne forbindelse til SMV'er, som er en væsentlig del af Unionens økonomi og spiller en afgørende rolle i forhold til at levere investeringer af fremragende kvalitet og skabe beskæftigelse i alle medlemsstater; vedtager i denne forbindelse en forhøjelse af bevillingerne til COSME-programmet med henblik på yderligere at styrke programmets potentiale med hensyn til at fremme iværksætterånd, herunder kvinders iværksætterånd, og forbedre konkurrenceevnen og markedsadgangen for EU-virksomheder, og opfordrer til, at der lægges vægt på SMV'ers digitale omstilling; minder om, at den foreslåede bevilling til COSME i budgetforslaget endda lå under det niveau, som var planlagt i den finansielle programmering, og vedtager en forhøjelse på 50 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger over niveauet i budgetforslaget;

22.  understreger, at Erasmus+ fortsat er et meget værdsat og yderst populært program med et antal ansøgninger, der langt overstiger de disponible midler, og at det bidrager til at fremme en stærk følelse af fælles europæisk identitet; vedtager derfor en forhøjelse på 123,4 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger over niveauet i budgetforslaget med henblik på at bekæmpe de lave succesrater og give flere mennesker mulighed for at nyde godt af programmet;

23.  foreslår målrettede forhøjelser af bevillingsniveauet til Den Europæiske Arbejdsmarkedsmyndighed, Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur, Den Europæiske Unions Jernbaneagentur og Den Europæiske Unions Agentur for Cybersikkerhed (ENISA) samt bevillingsniveauet og personalet til Det Europæiske GNSS-agentur, Sammenslutningen af Europæiske Tilsynsmyndigheder inden for Elektronisk Kommunikation (BEREC-kontoret) og Agenturet for Samarbejde mellem Energireguleringsmyndigheder (ACER);

24.  forhøjer derfor niveauet for forpligtelsesbevillinger for underudgiftsområde 1a med 1 503 766 221 EUR over budgetforslaget (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), som skal finansieres ved anvendelse af den disponible margen og mobilisering af de særlige instrumenter; stiller desuden et beløb på 280 700 000 EUR i forpligtelsesbevillinger til rådighed til underudgiftsområdet som følge af frigørelser foretaget i henhold til finansforordningens artikel 15, stk. 3;

Underudgiftsområde 1b – Økonomisk, social og territorial samhørighed

25.  minder om, at bæredygtig vækst og målrettet investering er nøglen til skabelse af kvalitetsarbejdspladser og øget velstand for alle, og at det derfor er nødvendigt at målrette strukturfondsmidler og investeringer mere effektivt hen imod fremme af inklusiv vækst, mindskelse af uligheder og fremme af opadgående social konvergens;

26.  beklager, at ungdomsarbejdsløsheden, der blev anslået til 14,2 % i april 2019, fortsat er uacceptabelt høj og særlig alvorlig i visse medlemsstater og regioner i Unionen; understreger vigtigheden af at styrke unges beskæftigelsesegnethed og iværksætterfærdigheder, samtidig med at uligheder bekæmpes; er overbevist om, at kampen mod arbejdsløshed kræver en betydelig finansiel indsats; er fast besluttet på at sikre yderligere finansiering til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet i det sidste år af den nuværende FFR; understreger, at det er nødvendigt at fremskynde gennemførelsen af dette program og forbedre dets effektivitet yderligere for at sikre, at det tilfører større europæisk merværdi til de nationale beskæftigelsespolitikker; foreslår derfor en forhøjelse på 363,3 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger til ungdomsbeskæftigelsesinitiativet ud over niveauet i budgetforslaget;

27.  forhøjer midlerne til teknisk bistand med henblik på at tage hånd om projektforvaltningsprocedurernes kompleksitet lige fra forberedelsen af ansøgninger til den finansielle forvaltning og overvågning af virkninger, hvilket udgør en væsentlig hindring for en bedre udnyttelse af strukturfondene;

28.  forhøjer niveauet for forpligtelsesbevillinger til underudgiftsområde 1b med 373 278 264 EUR over budgetforslaget (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), som skal finansieres ved mobilisering af de særlige instrumenter;

Udgiftsområde 2 – Bæredygtig vækst: naturressourcer

29.  noterer sig med bekymring, at kun 8,3 % af de samlede forpligtelser, hvilket er det laveste niveau siden 2015, har til formål at vende tabet af biodiversitet på trods af, at flere og flere arter i et hidtil uset omfang og i stigende grad udryddes, opfordrer til, at der afsættes øgede og sporbare ressourcer til at sikre den langsigtede og sammenhængende beskyttelse af biodiversiteten i hele Unionen; målretter i overensstemmelse med den overordnede prioritet om at tackle klimaændringer væsentlige forhøjelser svarende til 233 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger mod budgetposterne vedrørende LIFE+-programmet i afsnit 7 og 34; forventer, at Kommissionen garanterer den nødvendige absorptionskapacitet med henblik på en effektiv anvendelse af disse supplerende midler og sikrer en mere retfærdig geografisk fordeling af sådanne miljøvenlige midler, således som det vil være tilfældet i programmerne under den næste FFR;

30.  foreslår nødvendige forhøjelser af udvalgte budgetposter, navnlig til finansiering af foranstaltninger til afhjælpning af virkningerne af afrikansk svinepest i flere medlemsstater; bemærker en alvorlig indvirkning og et stort antal udbrud, der er registreret siden begyndelsen af 2019, og at titusinder af dyr er blevet slået ned; noterer sig, at tredjelande har investeret i forskning med henblik på udvikling af en vaccine mod afrikansk svinepest, og at Unionen bør investere i forskning og udvikling af en vaccine, der vil bidrage til at standse udbredelsen og forekomsten af afrikansk svinepest hurtigst muligt;

31.  minder om, at omfanget af bevillingerne til Den Europæiske Garantifond for Landbruget (EGFL) stadig skal justeres under hensyntagen til de formålsbestemte indtægter, der forventes at være til rådighed i 2020 som meddelt i Kommissionens ændringsskrivelse;

32.  foreslår en målrettet forhøjelse af bevillingerne og personalet til Det Europæiske Miljøagentur;

33.  forhøjer samlet set forpligtelsesbevillingerne med 267,3 mio. EUR under udgiftsområde 2 (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), som skal finansieres ved hjælp af den disponible margen under loftet; understreger, at landbrugsbudgettet ikke bør reduceres yderligere, eftersom landbrugssektoren ofte rammes af kriser, der kræver en budgetmæssig reaktion;

Udgiftsområde 3 – Sikkerhed og medborgerskab

34.  forstærker på baggrund af et urealistisk lavt loft siden begyndelsen af den nuværende FFR finansieringen til Parlamentets prioriteter inden for indre sikkerhed, migration, grundlæggende rettigheder og overholdelse af retsstatsprincippet og til fremme af ikke-forskelsbehandling og lighed og bekæmpelse af kønsbaseret vold; er stærkt imod Rådets nedskæringer i forhold til Fonden for Intern Sikkerhed (ISF) og Asyl-, Migrations- og Integrationsfonden (AMIF) og afviser Rådets forslag om at flytte 400 mio. EUR i AMIF-forpligtelsesbevillinger til en reserve i afventning af et gennembrud i reformen af Dublin III-forordningen(7), da dette vil forhindre medlemsstater i frontlinjen i at modtage støtte til at forvalte migrationspresset på en human måde;

35.  understreger, at det er af afgørende betydning at investere i tilstrækkelige finansierings- og personaleniveauer for alle agenturer, der beskæftiger sig med migration, sikkerhed, grænsekontrol og grundlæggende rettigheder, navnlig Europol, Eurojust, EPPO, Frontex og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder (FRA); understreger, at EPPO skal udstyres med de nødvendige midler til grundigt at kunne efterforske og retsforfølge grænseoverskridende kriminelle aktiviteter;

36.  opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at oprette en fond, der har til formål at støtte eftersøgnings- og redningsoperationer med henblik på at sikre, at sådanne eftersøgnings- og redningsaktioner i Middelhavet øges betydeligt;

37.  bekræfter på ny sin vilje til at anvende Unionens budget som et redskab til effektivt at bekæmpe de eksisterende uligheder og fremme ligestilling mellem kønnene, navnlig ved hjælp af øgede ressourcer til det Daphne-specifikke mål under programmet for rettigheder, ligestilling og unionsborgerskab og til menneskelig udvikling under instrumentet for udviklingssamarbejde; understreger behovet for tilstrækkelige midler til bekæmpelse af kønsbaseret vold og vold mod flygtningekvinder og -piger og andre sårbare grupper såsom LGBTQI +-personer;

38.  foreslår en forhøjelse på 10 % i forpligtelsesbevillinger til MEDIA- og Kultur-delprogrammerne under programmet Et Kreativt Europa med henblik på at afhjælpe deres kroniske underfinansiering og lave procentdel af ansøgninger, der imødekommes; forhøjer også bevillingerne til multimedieaktiviteter, som er afgørende for at bekæmpe desinformation og fremme uafhængig journalistik;

39.  foreslår også en målrettet forøgelse af Unionens bidrag til Det Europæiske Lægemiddelagentur;

40.  styrker derfor udgiftsområde 3 med 121 799 746 EUR i forpligtelsesbevillinger over niveauet i budgetforslaget (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), der skal finansieres ved yderligere mobilisering af særlige instrumenter;

Udgiftsområde 4 – Et globalt Europa

41.  understreger behovet for, at Unionens budget i højere grad bidrager til foranstaltninger til modvirkning af og tilpasning til klimaændringer samt til klimadiplomati i de lande, der er omfattet af instrumentet for udviklingssamarbejde og EU-civilbeskyttelsesmekanismen; påpeger muligheden for, at Unionens budget kan yde finansiel bistand til katastrofeforebyggelse og til at mobilisere innovative finansielle instrumenter, herunder Unionens eksterne investeringsplan, med henblik på at støtte forberedelsen og finansieringen af klimarelaterede udviklingsprojekter i Afrika;

42.  foreslår en væsentlig forøgelse af midlerne til landene på Vestbalkan under instrumentet til førtiltrædelsesbistand, navnlig på områder, der vedrører demokratiske institutioners funktionsmåde, retsstatsprincippet, god regeringsførelse og offentlig forvaltning; understreger betydningen af en meningsfuld finansiering i lyset af de mange udfordringer, som Unionen sammen med medlemsstaterne vil skulle stå over for i det europæiske naboskab med henblik på at støtte politiske reformer og tilpasning til gældende EU-ret på det vestlige Balkan;

43.  minder om, at det i betragtning af de vedvarende sikkerhedstrusler og forværringen af sikkerhedsmiljøet ved Unionens østlige grænser samt de udfordrende reformer, som de østeuropæiske partnere står over for, er vigtigt at tilvejebringe tilstrækkelig finansiering til støtte for krise- og konfliktforebyggelse, stabilitet, demokrati og tillidsskabende foranstaltninger og at intensivere bestræbelserne på at støtte fattigdomsbekæmpelse og økonomisk udvikling i regionen; minder endvidere om, at de sydlige nabolande har behov for yderligere finansiel støtte, eftersom de oplever et enormt pres, herunder konflikterne i Syrien og Libyen, den tiltagende ekstremisme og de dermed forbundne flygtninge- og migrantstrømme;

44.  er stærkt bekymret over USA's beslutning om at fjerne sit årlige finansielle bidrag til De Forenede Nationers Hjælpeorganisation for Palæstinaflygtninge i Mellemøsten (UNRWA) og mener, at Unionen bør bidrage til at kompensere for det opståede underskud; anerkender den effektive rolle, som UNRWA spiller ved at opretholde uafbrudte basale tjenester til millioner af palæstinensiske flygtninge og derved bidrage til regional stabilitet og bekæmpelse af radikalisering i overensstemmelse med Unionens globale strategi i Mellemøsten;

45.  er dybt bekymret over den amerikanske regerings beslutning om at indføre told på en række EU-produkter som følge af Verdenshandelsorganisationens voldgiftspanels afgørelse i Airbus-sagen; er fast besluttet på at tage fat på denne problemstilling i den kommende forligsperiode under budgetproceduren for 2020 ved at tilvejebringe de nødvendige forhøjelser af udvalgte budgetposter, navnlig til finansiering af foranstaltninger med henblik på at håndtere og afbøde virkningerne af de amerikanske handelshindringer for EU-virksomheder;

46.  finder det nødvendigt at forhøje bevillingerne til budgetposten vedrørende det tyrkisk-cypriotiske samfund med det formål resolut at bidrage til en fortsættelse og intensivering af arbejdet i Komitéen for Forsvundne Personer på Cypern, at fremme velfærden for maronitter, der ønsker at blive genbosat, og for alle isolerede personer som aftalt i den tredje Wien-aftale, samt at støtte det fælles Tekniske Udvalg om Kulturarv og derved fremme tillid og forsoning mellem de to samfund;

47.  understreger Unionens ansvar for at støtte beskyttelsen af Arktis; understreger vigtigheden af at investere i en mere sammenhængende EU-politik for Arktis;

48.  opfordrer til at øge finansieringen til projekter, der har fokus på at støtte flygtninge fra Venezuela, som er flygtet til nabolandene, herunder til medlemsstaternes territorier i Vestindien;

49.  mener, at det i betragtning af Tyrkiets alvorlige og vedholdende indsats for at bringe den regionale stabilitet i fare med en aggressiv adfærd over for medlemsstater samt på grund af dets nylige ensidige militære indsats i det nordøstlige Syrien, der er rettet mod den kurdiske befolkning, fordriver de syriske flygtninge yderligere og i alvorlig grad hindrer adgangen til humanitær bistand, hvilket resulterer i alvorlige civile lidelser og underminerer stabiliteten i hele regionen, samt dets mangler på områderne demokrati, retsstatsprincippet og grundlæggende rettigheder, er berettiget at nedskære bevillingerne til Tyrkiet under instrumentet for førtiltrædelsesbistand og at fastfryse 100 mio. EUR (beløbet opføres i reserven); understreger imidlertid, at fastfrysningen og nedskæringen ikke bør være rettet mod civilsamfundet, syriske flygtninge eller studerende i Tyrkiet;

50.  fordømmer den tyrkiske invasion af det nordøstlige Syrien, som forårsager et stort antal dødsfald blandt civilbefolkningen, øger antallet af flygtninge og destabiliserer regionen yderligere; planlægger derfor i lyset af den igangværende udvikling at tage affære ved at korrigere sin holdning til de budgetposter, der er afsat til Tyrkiet, samtidig med at den finansielle støtte til civilsamfundsaktører fastholdes under forligsproceduren i forbindelse med det årlige budget for 2020;

51.  beklager Parlamentets begrænsede rolle i tilsynet med og forvaltningen af EUTF; mener, at det er af afgørende betydning, at Parlamentet er i stand til at overvåge det operationelle udvalgs aktiviteter, og opfordrer Kommissionen til at fremlægge detaljerede oplysninger om de beslutninger, der træffes i dette udvalg, og sikre, at Parlamentet er repræsenteret på dets møder;

52.  styrker udgiftsområde 4 med i alt 257 217 394 EUR over niveauet i budgetforslaget (eksklusive pilotprojekter og forberedende foranstaltninger), der skal finansieres ved yderligere mobilisering af særlige instrumenter;

Udgiftsområde 5 – Administration: Andre udgiftsområder – administrations- og støtteudgifter til forskning

53.  genopfører niveauet i budgetforslaget for budgetposter for administrationsudgifter, herunder administrationsudgifter og støtteudgifter til forskning under udgiftsområde 1 til 4; foreslår en forhøjelse på 5,5 mio. EUR i forpligtelsesbevillinger over budgetforslaget til en konference om europæisk demokrati/Europas fremtid; påpeger, at konferencen bør kunne fungere med den nødvendige grad af autonomi og inddragelse af Parlamentet på lige fod med de øvrige EU-institutioner; understreger desuden, at konferencen bør give mulighed for deltagelse og inddragelse af en bred vifte af borgere, herunder unge;

Pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (PP'er og FF'er)

54.  minder om vigtigheden af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger (PP'er og FF'er) som redskaber til fastlæggelse af politiske prioriteringer og til lancering af nye initiativer, som har potentiale til at udvikle sig til at blive faste EU-aktiviteter og -programmer; understreger i denne forbindelse, at Kommissionen for så vidt angår programmer, der baner vejen for nye programmer, som støttes af den nuværende formand for Kommissionen og af Parlamentet, såsom fonden for retfærdig omstilling, bør være særlig opmærksom på at gennemføre disse i den form, som vil opnå den bredest mulige opbakning fra Parlamentet; vedtager en afbalanceret pakke af pilotprojekter og forberedende foranstaltninger, der afspejler Parlamentets politiske prioriteter, efter at have foretaget en omhyggelig analyse af alle de indsendte forslag og under fuld hensyntagen til Kommissionens vurdering af deres overholdelse af de retlige krav og deres gennemførlighed; opfordrer Kommissionen til hurtigt at gennemføre pilotprojekter og forberedende foranstaltninger og give feedback om deres performance og resultater på stedet;

Betalinger

55.  henviser til den hidtil usete margen på 20 067,6 mio. EUR, der resterer under betalingsloftet i budgetforslaget som følge af den meget sene start på programmerne for 2014-2020 og en tilsvarende akkumulering af uudnyttede betalinger, navnlig i underudgiftsområde 1b; understreger nødvendigheden af at forhindre en betydelig akkumulering af betalingsanmodninger i begyndelsen af den næste FFR, som igen kan føre til en betalingskrise i Unionens budget, således som det var tilfældet i indeværende periode, og som eventuelt kan forhindre en velordnet start på den næste generation af programmer for 2021-2027;

56.  forhøjer derfor betalingerne til de europæiske struktur- og investeringsfonde med i alt 3 mia. EUR baseret på den forventning, at medlemsstaterne vil fremskynde gennemførelsen af deres operationelle programmer i det sidste år af den nuværende flerårige finansielle ramme yderligere og i højere grad overholde deres egne prognoser; forhøjer hensættelsen til EFSI-garantifonden på 948 mio. EUR for på en budgetneutral måde at fremrykke til 2020 de årlige rater, der hidtil var planlagt for årene 2021 til 2023, dvs. hvor presset på betalingerne forventes at være højere; forhøjer endelig betalingsbevillingerne til de budgetposter, hvor forpligtelsesbevillingerne forhøjes;

Øvrige sektioner

Sektion I – Europa-Parlamentet

57.  genopfører de bevillinger, der er fastsat i overslagene på grundlag af en omhyggelig og ansvarlig analyse af Parlamentets behov for 2020 og vedtaget af plenarforsamlingen i ovennævnte beslutning af 28. marts 2019 med et stort flertal; er bevidst om, at Kommissionen i henhold til artikel 314 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde kan foretage en tilpasning af de øvrige institutioners forslag til budgetoverslag; udtrykker ikke desto mindre sin overraskelse og dybe bekymring over Kommissionens nedskæringer i Parlamentets budget, som bryder med traditionen for godt samarbejde mellem de to institutioner;

58.  forhøjer to budgetposter over niveauet i budgetforslaget som følge af nye elementer, der påvirkede overgangsgodtgørelserne for 2020-budgettet, som det ikke var muligt at forhindre, nemlig: den højere andel af medlemmer, der ikke blev genvalgt til Europa-Parlamentet (63 %, mens der blev anvendt et gennemsnit på 50 % som beregningsgrundlag), samt udskydelsen af brexit indtil den 31. oktober 2019; forhøjer også budgetposten for europæiske politiske fonde, eftersom deres arbejde spiller en afgørende rolle med hensyn til at fremme demokrati og bekæmpe falske nyheder og desinformation;

59.  I overensstemmelse med de overslag, som Parlamentet har vedtaget:

   a) opfordrer Præsidiet til at arbejde på at finde en teknisk løsning, der kan gøre det muligt for medlemmerne at udøve deres stemmeret, mens de er på barselsorlov, forældreorlov eller sygeorlov
   b) gentager sin opfordring til at sikre en gennemsigtig beslutningsproces for så vidt angår bygningspolitik; tilslutter sig derfor ikke den nuværende praksis med at foretage en opsamlingsoverførsel ved årets udgang med henblik på at bidrage til igangværende byggeprojekter, som på systematisk vis foretages i de samme kapitler, afsnit og ofte på præcis de samme budgetposter; mener, at bygningspolitikken bør finansieres på en gennemsigtig måde via de budgetposter, der er afsat hertil
   c) minder det om sin anmodning til Præsidiet om at træffe foranstaltninger med henblik på fuld tilpasning af godtgørelsessatserne for tjenesterejser mellem Parlamentets tre arbejdssteder mellem tjenestemænd, øvrige ansatte og akkrediterede parlamentariske assistenter fra 1. januar 2020
   d) opfordrer igen Formandskonferencen og Præsidiet til at revidere gennemførelsesbestemmelserne for delegationers virksomhed og rejser uden for Den Europæiske Union; understreger det forhold, at en sådan revision bør tage højde for muligheden for, at akkrediterede parlamentariske assistenter på visse betingelser ledsager medlemmerne på Parlamentets officielle delegationsrejser og tjenesterejser
   e) anmoder generalsekretæren om hurtigt at forelægge gennemførelsesbestemmelserne for at sikre de akkrediterede parlamentariske assistenters vedtægtsbestemte rettigheder med henblik på at undgå vilkårlig fortolkning og de nuværende uligheder, som forhindrer dem i at arbejde fuldt ud som angivet i medlemmernes og assistenternes statutter
   f) anmoder om fuldstændig gennemførelse af de foranstaltninger, som Parlamentet henstillede til i sin beslutning af 26. oktober 2017 om bekæmpelse af seksuel chikane og seksuelle overgreb i EU(8),nemlig gennemførelsen af uddannelse i bekæmpelse af chikane for alle ansatte og medlemmer, ekstern revision af de to eksisterende udvalg om bekæmpelse af chikane samt en omstrukturering med henblik på at samle disse to udvalg til ét enkelt uafhængigt udvalg med deltagelse af læger og jurister som permanente medlemmer; anmoder om yderligere støtte til dækning af udgifter til yderligere personale, der har kompetence til at behandle sager om chikane i Parlamentet, og som samler personale med speciale inden for medicin, psykologi, jura og forvaltning af menneskelige ressourcer i en særlig enhed, og til dækning af de juridiske udgifter og udgifter til lægebehandling til ofre for chikane i overensstemmelse med artikel 24 i personalevedtægten
   g) gentager sin anmodning til generalsekretæren om at få forelagt detaljerede overslag og en oversigt over fordelingen af omkostninger i forbindelse med det forberedende tekniske arbejde for så vidt angår renoveringen af SPAAK-Bygningen, som er projekteret til at udgøre 12,4 mio. EUR
   h) gentager sin opfordring til at gøre øget brug af videokonferencer og andre teknologier med henblik på at beskytte miljøet og spare ressourcer, navnlig ved at nedbringe de ansattes tjenesterejser mellem de tre arbejdssteder;

Øvrige sektioner: (sektion IV-X)

60.  bemærker, at budgetforslaget i det væsentlige afspejler de forskellige institutioners budgetoverslag, som er omfattet af de øvrige sektioner i budgettet, og derfor med visse undtagelser svarer til disses finansielle behov; mener, at de nedskæringer, som Rådet har foreslået, derfor vil have en skadelig virkning på de berørte institutioners arbejde og dermed på det afgørende bidrag, som de leverer til Unionens funktionsmåde; foreslår derfor at genopføre niveauet i budgetforslaget i næsten alle tilfælde, herunder med hensyn til stillingsfortegnelserne for Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Tjenesten for EU's Optræden Udadtil; ændrer i overensstemmelse med gentlemanaftalen ikke resultatet af Rådets behandling for så vidt angår Rådet og Det Europæiske Råd;

61.  mener, at det i et begrænset antal tilfælde og under hensyntagen til institutionernes overslag er nødvendigt at forhøje budgetposterne i forhold til budgetforslaget og foreslå yderligere stillinger; foreslår derfor:

   a) for så vidt angår Domstolen og som følge af dennes øgede arbejdsbyrde at genopføre de 11 stillinger, som Domstolen foreslog i sine overslag (7 AD-stillinger og 4 AST-stillinger), og som Kommissionen ikke medtog i budgetforslaget, samt at tilvejebringe de nødvendige bevillinger til vederlag og godtgørelser
   b) for så vidt angår Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget at forhøje bevillingerne i forhold til budgetforslaget for nogle få budgetposter for at opretholde et bevillingsniveau, der svarer til sidste års bevillinger
   c) for så vidt angår Den Europæiske Ombudsmand at tilføje 2 AD-stillinger i forhold til budgetforslaget i kombination med nedskæringer af mindre betydning på tre budgetposter med henblik på at skabe balance mellem de beløb, der er genopført på to andre budgetposter;

o
o   o

62.  pålægger sin formand at sende denne beslutning, ledsaget af ændringerne til budgetforslaget, til Rådet, Kommissionen, de øvrige institutioner og de berørte organer samt til de nationale parlamenter.

(1) EUT L 168 af 7.6.2014, s. 105.
(2) EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.
(3) EUT L 347 af 20.12.2013, s. 884.
(4) EUT C 373 af 20.12.2013, s. 1.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0210.
(6) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0326.
(7) Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 604/2013 af 26. juni 2013 om fastsættelse af kriterier og procedurer til afgørelse af, hvilken medlemsstat der er ansvarlig for behandlingen af en ansøgning om international beskyttelse, der er indgivet af en tredjelandsstatsborger eller en statsløs i en af medlemsstaterne (EUT L 180 af 29.6.2013, s. 31).
(8) Vedtagne tekster, P8_TA(2017)0417.

Seneste opdatering: 24. oktober 2019Juridisk meddelelse