Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2018/2168(DEC)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0010/2019

Indgivne tekster :

A9-0010/2019

Forhandlinger :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Afstemninger :

PV 23/10/2019 - 11.4
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0040

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 47k
Onsdag den 23. oktober 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Decharge 2017: EU's almindelige budget - Det Europæiske Råd og Rådet
P9_TA-PROV(2019)0040A9-0010/2019
Afgørelse
 Beslutning

1. Europa-Parlamentets afgørelse af 23. oktober 2019 om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II – Det Europæiske Råd og Rådet (2018/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017(1),

–  der henviser til Den Europæiske Unions konsoliderede årsregnskab for regnskabsåret 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  der henviser til Rådets årsberetning til dechargemyndigheden om de interne revisioner, der er foretaget i 2017,

–  der henviser til Revisionsrettens årsberetning om budgetgennemførelsen i regnskabsåret 2017, med institutionernes svar(3),

–  der henviser til Revisionsrettens erklæring(4) for regnskabsåret 2017 om regnskabernes rigtighed og de underliggende transaktioners lovlighed og formelle rigtighed, jf. artikel 287 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til sin afgørelse af 26. marts 2019(5) om udsættelse af afgørelsen om decharge for regnskabsåret 2017 og den dertil hørende beslutning,

–  der henviser til artikel 314, stk. 10, og artikel 317, 318 og 319 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget og om ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002(6), særlig artikel 55, 99, 164, 165 og 166,

–  der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2018/1046 af 18. juli 2018 om de finansielle regler vedrørende Unionens almindelige budget, om ændring af forordning (EU) nr. 1296/2013, (EU) nr. 1301/2013, (EU) nr. 1303/2013, (EU) nr. 1304/2013, (EU) nr. 1309/2013, (EU) nr. 1316/2013, (EU) nr. 223/2014, (EU) nr. 283/2014 og afgørelse nr. 541/2014/EU og om ophævelse af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012(7), særlig artikel 59, 118, 260, 261 og 262,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0010/2019),

1.  nægter at meddele Rådets generalsekretær decharge for gennemførelsen af Det Europæiske Råds og Rådets budget for regnskabsåret 2017;

2.  fremsætter sine bemærkninger i nedenstående beslutning;

3.  pålægger sin formand at sende denne afgørelse og beslutningen, der er en integrerende del heraf, til Det Europæiske Råd, Rådet, Kommissionen og Revisionsretten og drage omsorg for, at de offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende (L-udgaven).

(1) EUT L 51 af 28.2.2017.
(2) EUT C 348 af 28.9.2018, s. 1.
(3) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 1.
(4) EUT C 357 af 4.10.2018, s. 9.
(5) EUT L 249 af 27.9.2019, s. 25.
(6) EUT L 298 af 26.10.2012, s. 1.
(7) EUT L 193 af 30.7.2018, s 1.


2. Europa-Parlamentets beslutning af 23. oktober 2019 med bemærkningerne, der er en integrerende del af afgørelsen om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet (2018/2168(DEC))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til sin afgørelse om decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions budget for regnskabsåret 2017, Sektion II - Det Europæiske Råd og Rådet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 100 og bilag V,

–  der henviser til anden betænkning fra Budgetkontroludvalget (A9-0010/2019),

A.  der henviser til, at alle EU-institutioner skal udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for alle Unionens borgere for de midler, de er blevet betroet for at varetage deres opgaver;

B.  der henviser til, at Parlamentet er den eneste af EU-institutionerne, der er direkte valgt, og at det har ansvaret for at meddele decharge for gennemførelsen af Den Europæiske Unions almindelige budget;

C.  der henviser til, at proceduren med at meddele decharge individuelt til de enkelte EU-institutioner og -organer er en mangeårig praksis, som accepteres af alle de øvrige institutioner bortset fra Rådet, og at denne procedure er blevet udviklet med henblik på at sikre gennemsigtighed og demokratisk ansvarlighed over for unionsborgere og for at varetage den nødvendige kamp mod svig;

1.  minder om, at EU-institutionerne har administrativ autonomi i spørgsmål vedrørende deres respektive transaktioner; understreger vigtigheden af, at de handler ansvarligt og professionelt i gennemførelsen af deres budgetter;

2.  understreger den rolle, Parlamentet i henhold til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og finansforordningen spiller i dechargeproceduren, og at der - i fuld anerkendelse af Rådets rolle som en institution, der fremsætter henstillinger i forbindelse med dechargeproceduren - bør opretholdes en skelnen mellem Parlamentets og Rådets forskellige roller i forbindelse med dechargeproceduren for at sikre overholdelse af den institutionelle ramme, der er fastlagt i traktaterne og i finansforordningen;

3.  minder om, at Parlamentet meddeler decharge til de øvrige institutioner efter at have taget fremsendte dokumenter og svarene på spørgsmålene i betragtning og efter at have hørt generalsekretærerne fra de øvrige institutioner; understreger, at Rådet ligesom de øvrige institutioner skal deltage fuldt ud og i god tro i den årlige dechargeprocedure; beklager de vanskeligheder, der er opstået under de hidtidige dechargeprocedurerne for Rådet;

4.  beklager, at Rådet igen ikke har besvaret de skriftlige forespørgsler fra Parlamentet, og at Rådets generalsekretær ikke deltog i den høring, der blev afholdt den 27. november 2018 i forbindelse med den årlige dechargeprocedure; beklager endvidere, at Rådet heller ikke har reageret på de bemærkninger, som Parlamentet fremsatte i sin dechargebeslutning af 26. marts 2019, og at det derved har underkendt Parlamentets rolle;

5.  minder om de vanskeligheder, der gentagne gange er opstået i forbindelse med de hidtidige dechargeprocedurer for Rådet på grund af manglende samarbejde fra Rådets side, hvilket har foranlediget Parlamentet til at nægte at meddele Rådets generalsekretær decharge for regnskabsårene 2009-2016 og at udsætte sin beslutning om decharge i marts 2019 for regnskabsåret 2017;

6.  bemærker, at Rådet den 2. maj 2018 besvarede forslaget fra Parlamentets budgetkontroludvalg om dechargeproceduren for Rådet med et ændret forslag, og at Parlamentets Budgetkontroludvalg den 16. juli 2018 sendte sin reaktion på Rådets ændrede forslag; opfordrer indtrængende Rådet til at reagere hurtigt på det seneste forslag, således at de nye ordninger for dechargeproceduren kan anvendes så hurtigt som muligt;

7.  beklager, at anmodningen om at adskille budgettet for Det Europæiske Råd og Rådet i et budget for hver institution, som Parlamentet har fremsat i tidligere beslutninger om decharge, ikke er blevet taget i betragtning; insisterer på denne adskillelse, der vil bidrage til øget gennemsigtighed i den økonomiske forvaltning af begge institutioner og forbedre deres ansvarlighed og udgiftseffektivitet;

8.  gentager sin bekymring over det meget store beløb af bevillinger, der er blevet fremført fra 2017 til 2018, navnlig dem til inventar, teknisk udstyr, transport og IT-systemer; minder Rådet om, at fremførsler er undtagelser fra princippet om etårighed og bør afspejle faktiske behov; beklager endvidere, at Rådet ikke har givet tilstrækkelige oplysninger om politikken vedrørende fast ejendom;

9.  glæder sig over bestræbelserne for at forbedre den finansielle forvaltning og performance yderligere, såsom harmoniseringen af budgetplanlægningen på centralt plan ved at integrere den flerårige aktivitets- og budgetplanlægning (MABP);

10.  anerkender, at der er sket forbedringer i processen med modernisering af Rådets administration, for eksempel at der på Rådets websted er offentliggjort interne regler for indberetning af alvorlige uregelmæssigheder sammen med en vejledning i etik og adfærd for Rådets ansatte; opfordrer Rådet til at øge bevidstheden om disse regler og til at sikre, at alle ansatte informeres behørigt om deres rettigheder;

11.  minder om, at Rådet indvilligede i Kommissionens forslag om et obligatorisk åbenhedsregister den 6. december 2017, men endnu ikke har gennemført det; beklager dybt, at Rådet ikke har deltaget i ordningen med åbenhedsregistret; opfordrer indtrængende Rådet til at fortsætte drøftelserne om de tekniske aspekter af pakken af instrumenter vedrørende åbenhedsregistret med henblik på at opnå en politisk aftale mellem de tre institutioner så hurtigt som muligt i betragtning af, at øget gennemsigtighed i EU-institutionerne vil øge tilliden til Den Europæiske Union i offentligheden;

12.  understreger, at Parlamentet i en afstemning på plenarmødet støttede Ombudsmandens forslag vedrørende Ombudsmandens henstillinger og forslag til Rådet for at gøre det lettere for borgerne at følge Unionens lovgivningsproces (gennemsigtighed i Rådets lovgivningsproces, OI/2/2017/TE); minder om, at Rådet blandt andet systematisk bør registrere hver enkelt medlemsstats holdning i Rådets forberedende organer, udvikle klare og offentligt tilgængelige kriterier for klassificering af dokumenter som "LIMITE" i overensstemmelse med EU-retten og udvikle et særligt websted for de enkelte lovgivningsmæssige forslag og forbedre brugervenligheden af det offentlige register over dokumenter;

13.  gentager, at Rådet bør udvise gennemsigtighed og fuldt ud stå til regnskab over for Unionens borgere hvad angår de midler, det tildeles i kraft af at være en EU-institution;

14.  insisterer på, at en effektiv budgetkontrol kræver samarbejde mellem Parlamentet og Rådet, idet der tages behørigt hensyn til deres respektive roller; mener, at et tilfredsstillende samarbejde mellem de to institutioner i form af en åben og formel dialogprocedure ville være et positivt signal til Unionens borgere;

15.  udtrykker sin bekymring over de oplysninger, som er kommet frem i de europæiske medier vedrørende virksomhedssponsorering til medlemsstater, der varetager Unionens formandskab, og deler de bekymringer, som unionsborgere og medlemmer af Parlamentet har givet udtryk for; anerkender, at medlemsstaterne forventes at finansiere deres egne formandskaber, og beklager, at det i de senere år er blevet almindelig praksis at anvende virksomhedssponsorering til at dække nogle af deres udgifter i denne forbindelse; er dybt bekymret over den mulige skade på omdømmet og risikoen for tab af tillid, som denne praksis kan medføre for Unionen, dens institutioner og navnlig for Rådet i unionsborgernes øjne; foreslår, at Rådet vedtager retningslinjer med henblik på at fremme formandskabernes finansielle gennemsigtighed og uafhængighed; henstiller kraftigt til Rådet at overveje at opføre formandskaberne på budgettet; vil nøje følge konklusionerne fra Den Europæiske Ombudsmands undersøgelse vedrørende dette spørgsmål; anmoder Rådet om at informere medlemsstaterne om denne bekymring, navnlig den nuværende formandskabstrio;

16.  glæder sig over, at Rådet anser det for nødvendigt at tage fat på dechargeproceduren og er åben over for at nå frem til en forståelse med Parlamentet om, hvordan der kan samarbejdes på dette område, så hurtigt som muligt.

Seneste opdatering: 24. oktober 2019Juridisk meddelelse