Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2018/2168(DEC)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0010/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0010/2019

Συζήτηση :

PV 22/10/2019 - 17
CRE 22/10/2019 - 17

Ψηφοφορία :

PV 23/10/2019 - 11.4
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0040

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 142kWORD 53k
Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Απαλλαγή 2017: Γενικός προϋπολογισμός της ΕΕ - Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο
P9_TA-PROV(2019)0040A9-0010/2019
Απόφαση
 Ψήφισμα

1. Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2018/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τον γενικό προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017(1),

–  έχοντας υπόψη τους ενοποιημένους ετήσιους λογαριασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017 (COM(2018)0521 – C8-0320/2018)(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς την αρμόδια για την απαλλαγή αρχή σχετικά με τους εσωτερικούς ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν το 2017,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου σχετικά με την εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2017, που συνοδεύεται από τις απαντήσεις των οργάνων(3),

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση αξιοπιστίας(4) η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των λογαριασμών και τη νομιμότητα και κανονικότητα των σχετικών πράξεων, την οποία ενεχείρισε το Ελεγκτικό Συνέδριο για το οικονομικό έτος 2017, σύμφωνα με το άρθρο 287 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του της 26ης Μαρτίου 2019(5) με την οποία αναβάλλεται η απόφαση χορήγησης απαλλαγής για το οικονομικό έτος 2017, και το ψήφισμα που τη συνοδεύει,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 314 παράγραφος 10 και τα άρθρα 317, 318 και 319 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ, Ευρατόμ) αριθ. 1605/2002 του Συμβουλίου(6), και ιδίως τα άρθρα 55, 99, 164, 165 και 166,

–  έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 2018/1046 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 18ης Ιουλίου 2018, σχετικά με τους δημοσιονομικούς κανόνες που εφαρμόζονται στον γενικό προϋπολογισμό της Ένωσης, την τροποποίηση των κανονισμών (ΕΕ) αριθ. 1296/2013, (ΕΕ) αριθ. 1301/2013, (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, (ΕΕ) αριθ. 1304/2013, (ΕΕ) αριθ. 1309/2013, (ΕΕ) αριθ. 1316/2013, (ΕΕ) αριθ. 223/2014, (ΕΕ) αριθ. 283/2014 και της απόφασης αριθ. 541/2014/ΕΕ και για την κατάργηση του κανονισμού (ΕΕ, Ευρατόμ) αριθ. 966/2012(7), και ιδίως τα άρθρα 59, 118, 260, 261 και 262,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0010/2019),

1.  δεν χορηγεί απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου για το οικονομικό έτος 2017·

2.  εκθέτει τις παρατηρήσεις του στο ψήφισμα που ακολουθεί·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση και το ψήφισμα που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, και να μεριμνήσει για τη δημοσίευσή τους στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (σειρά L).

(1) ΕΕ L 51 της 28.2.2017.
(2) EE C 348 της 28.9.2018, σ. 1.
(3) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 1.
(4) ΕΕ C 357 της 4.10.2018, σ. 9.
(5) EE L 249 της 27.9.2019, σ. 25.
(6) ΕΕ L 298 της 26.10.2012, σ. 1.
(7) ΕΕ L 193 της 30.7.2018, σ. 1.


2. Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 23ης Οκτωβρίου 2019 με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο (2018/2168(DEC))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφασή του σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2017, τμήμα II – Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και Συμβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 100 και το παράρτημα V του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη δεύτερη έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0010/2019),

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα θεσμικά όργανα της Ένωσης πρέπει να λειτουργούν με διαφάνεια και να λογοδοτούν πλήρως σε όλους τους πολίτες της Ένωσης για τα κονδύλια που τους διατίθενται προκειμένου να ασκούν τα καθήκοντά τους·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο είναι το μόνο άμεσα εκλεγμένο μεταξύ των θεσμικών οργάνων της Ένωσης και διαθέτει την εξουσία να χορηγεί απαλλαγή για την εκτέλεση του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σύμφωνα με την οποία χορηγείται απαλλαγή χωριστά σε καθένα από τα όργανα και τους οργανισμούς της Ένωσης αποτελεί μακρόχρονη πρακτική η οποία είναι αποδεκτή από όλα τα άλλα θεσμικά όργανα εκτός από το Συμβούλιο, και ότι η διαδικασία αυτή αναπτύχθηκε για να διασφαλίζει τη διαφάνεια και τη δημοκρατική λογοδοσία προς τους πολίτες της Ένωσης και την επιβεβλημένη καταπολέμηση της απάτης·

1.  υπενθυμίζει ότι τα θεσμικά όργανα της Ένωσης έχουν διοικητική αυτονομία στα ζητήματα που αφορούν τις οικείες δραστηριότητές τους· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενεργούν με υπευθυνότητα και επαγγελματισμό κατά την εκτέλεση των προϋπολογισμών τους·

2.  υπογραμμίζει τον ρόλο του Κοινοβουλίου στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, όπως διέπεται από τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον δημοσιονομικό κανονισμό, και τονίζει, με πλήρη αναγνώριση του ρόλου του Συμβουλίου ως θεσμικού οργάνου που παρέχει συστάσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας απαλλαγής, ότι θα πρέπει να διατηρηθεί η διάκριση όσον αφορά τους διαφορετικούς ρόλους που διαδραματίζουν το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο προκειμένου να συμμορφωθούν προς το θεσμικό πλαίσιο που ορίζεται στις Συνθήκες και στον δημοσιονομικό κανονισμό·

3.  υπενθυμίζει ότι το Κοινοβούλιο χορηγεί απαλλαγή στα άλλα θεσμικά όργανα αφού εξετάσει τα έγγραφα που του υποβάλλουν και τις απαντήσεις που δίνουν στις ερωτήσεις, και αφού καλέσει σε ακρόαση τους γενικούς γραμματείς των άλλων θεσμικών οργάνων· επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να συμμετέχει πλήρως και με καλή πίστη στην ετήσια διαδικασία απαλλαγής, όπως πράττουν και τα λοιπά θεσμικά όργανα· εκφράζει τη λύπη του για τις δυσκολίες που έχουν προκύψει μέχρι σήμερα κατά τις διαδικασίες απαλλαγής του Συμβουλίου·

4.  εκφράζει τη λύπη του διότι το Συμβούλιο αμέλησε και πάλι να απαντήσει στις ερωτήσεις που του διαβίβασε γραπτώς το Κοινοβούλιο και διότι ο Γενικός Γραμματέας του Συμβουλίου δεν παρέστη στην ακρόαση που οργανώθηκε στις 27 Νοεμβρίου 2018 στο πλαίσιο της ετήσιας διαδικασίας απαλλαγής· εκφράζει επιπλέον τη λύπη του για το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν απάντησε επίσης στις παρατηρήσεις που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στο ψήφισμά του για την απαλλαγή, της 26ης Μαρτίου 2019, περιφρονώντας, με τον τρόπο αυτό, τον ρόλο του Κοινοβουλίου·

5.  υπενθυμίζει τις δυσκολίες που έχουν προκύψει κατ’ επανάληψη μέχρι σήμερα στις διαδικασίες απαλλαγής του Συμβουλίου λόγω της έλλειψης συνεργασίας εκ μέρους του Συμβουλίου και οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα να αρνηθεί το Κοινοβούλιο να χορηγήσει απαλλαγή στον Γενικό Γραμματέα του Συμβουλίου για τα οικονομικά έτη 2009-2016 και να αναβάλει την απόφασή του σχετικά με τις απαλλαγές τον Μάρτιο του 2019 για το οικονομικό έτος 2017·

6.  σημειώνει ότι το Συμβούλιο απάντησε στην πρόταση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου σχετικά με τη διαδικασία απαλλαγής του Συμβουλίου στις 2 Μαΐου 2018 με τροποποιημένη πρόταση και ότι η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού του Κοινοβουλίου απέστειλε την απάντησή της στην τροποποιημένη πρόταση του Συμβουλίου στις 16 Ιουλίου 2018· προτρέπει το Συμβούλιο να ανταποκριθεί χωρίς χρονοτριβή στην τελευταία πρόταση, ούτως ώστε οι νέες ρυθμίσεις για τη διαδικασία απαλλαγής να μπορέσουν να εφαρμοστούν το συντομότερο δυνατόν·

7.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν εξετάστηκε το αίτημα που διατύπωσε το Κοινοβούλιο στα προηγούμενα ψηφίσματά του για την απαλλαγή, δηλαδή να χωριστεί ο προϋπολογισμός του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και του Συμβουλίου σε έναν προϋπολογισμό για κάθε θεσμικό όργανο· επιμένει σε αυτόν τον διαχωρισμό, ο οποίος θα συμβάλει στην ενίσχυση της διαφάνειας της δημοσιονομικής διαχείρισης των δύο θεσμικών οργάνων και στη βελτίωση της λογοδοσίας τους και της αποτελεσματικότητας των δαπανών·

8.  εκφράζει εκ νέου την ανησυχία του για τον πολύ υψηλό αριθμό πιστώσεων που μεταφέρθηκαν από το 2017 στο 2018, και ιδίως σε σχέση με επίπλωση, εξοπλισμό τεχνικής φύσης, οχήματα και συστήματα πληροφορικής· υπενθυμίζει στο Συμβούλιο ότι οι μεταφορές αποτελούν εξαιρέσεις από την αρχή της ετήσιας διάρκειας του προϋπολογισμού και θα πρέπει να αντικατοπτρίζουν πραγματικές ανάγκες· θεωρεί επίσης λυπηρό το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν παρέχει επαρκείς πληροφορίες σχετικά με την κτιριακή πολιτική·

9.  εκφράζει την ικανοποίησή του για κάθε προσπάθεια περαιτέρω βελτίωσης της δημοσιονομικής διαχείρισης και επίδοσης, όπως είναι η εναρμόνιση του σχεδιασμού του προϋπολογισμού σε κεντρικό επίπεδο μέσω της ενσωμάτωσης του πολυετούς προγραμματισμού των δραστηριοτήτων και της κατάρτισης του προϋπολογισμού (MABP)·

10.  αναγνωρίζει ότι έχουν σημειωθεί βελτιώσεις στο πλαίσιο της διαδικασίας διοικητικού εκσυγχρονισμού του Συμβουλίου, για παράδειγμα οι εσωτερικοί κανόνες για την καταγγελία σοβαρών παρατυπιών δημοσιεύονται στον ιστότοπο του Συμβουλίου, μαζί με έναν οδηγό δεοντολογίας και διαγωγής για τα μέλη του προσωπικού του Συμβουλίου· καλεί το Συμβούλιο να καταβάλει προσπάθειες για να ενημερωθούν όλοι για τους κανόνες αυτούς και να μεριμνήσει ώστε όλοι οι υπάλληλοι να γνωρίζουν επαρκώς τα δικαιώματά τους·

11.  υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο συμφώνησε επί της πρότασης της Επιτροπής για υποχρεωτικό μητρώο διαφάνειας στις 6 Δεκεμβρίου 2017, αλλά δεν την έχει εφαρμόσει ακόμη· καταδικάζει απερίφραστα το γεγονός ότι το Συμβούλιο δεν συμμετέχει στο Μητρώο Διαφάνειας· καλεί μετ’ επιτάσεως το Συμβούλιο να συνεχίσει τις συζητήσεις σχετικά με τις τεχνικές πτυχές της δέσμης μέσων όσον αφορά το Μητρώο Διαφάνειας, προκειμένου να επιτευχθεί μια πολιτική συμφωνία μεταξύ των τριών θεσμικών οργάνων το συντομότερο δυνατόν, δεδομένου ότι η ενισχυμένη διαφάνεια στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα ενισχύσει την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ένωση·

12.  τονίζει ότι το Κοινοβούλιο, σε ψηφοφορία του στην ολομέλεια, υποστήριξε τις προτάσεις της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με τις συστάσεις και τις εισηγήσεις της προς το Συμβούλιο προκειμένου να μπορούν οι πολίτες να παρακολουθούν ευκολότερα τη νομοθετική διαδικασία της Ένωσης (νομοθετική διαδικασία σχετικά με τη διαφάνεια του Συμβουλίου, OI/2/2017/TE)· υπενθυμίζει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να καταγράφει συστηματικά τη θέση κάθε κράτους μέλους στα προπαρασκευαστικά όργανα του Συμβουλίου, να διαμορφώσει σαφή και δημόσια διαθέσιμα κριτήρια για τον χαρακτηρισμό εγγράφων ως «LIMITE», σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης, να αναπτύσσει ειδική ιστοσελίδα για κάθε νομοθετική πρόταση και να βελτιώσει τη φιλικότητα του δημόσιου μητρώου εγγράφων προς τον χρήστη·

13.  επαναλαμβάνει ότι το Συμβούλιο θα πρέπει να λειτουργεί με διαφάνεια και να λογοδοτεί πλήρως στους πολίτες της Ένωσης όσον αφορά τα κονδύλια που του διατίθενται στο πλαίσιο του ρόλου του ως θεσμικού οργάνου της Ένωσης·

14.  επιμένει ότι για την άσκηση αποτελεσματικού δημοσιονομικού ελέγχου απαιτείται συνεργασία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σε πλαίσιο σεβασμού των αντίστοιχων ρόλων τους· θεωρεί ότι η ικανοποιητική συνεργασία μεταξύ των δύο θεσμικών οργάνων υπό μορφή ανοικτού και επίσημου διαλόγου θα αποτελέσει θετικό μήνυμα προς τους πολίτες της Ένωσης·

15.  εκφράζει την ανησυχία του για τις πληροφορίες που προέρχονται από τα ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης όσον αφορά την εταιρική χορηγία προς τα κράτη μέλη που φιλοξενούν την Προεδρία της Ένωσης και συμμερίζεται τις ανησυχίες που έχουν εκφράσει πολίτες της Ένωσης και βουλευτές του Κοινοβουλίου· αναγνωρίζει ότι τα κράτη μέλη καλούνται να χρηματοδοτήσουν τις οικείες Προεδρίες και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια η προσφυγή στην εταιρική χορηγία για την κάλυψη ορισμένων από τις σχετικές δαπάνες τους αποτελεί κοινή πρακτική· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την πιθανή δυσφήμιση στους πολίτες της Ένωσης και τον κίνδυνο απώλειας της εμπιστοσύνης τους στην Ένωση, στα θεσμικά της όργανα και ιδίως στο Συμβούλιο που μπορεί να προκαλέσει η πρακτική αυτή· προτείνει στο Συμβούλιο να εγκρίνει κατευθυντήριες γραμμές για την προώθηση της οικονομικής διαφάνειας και της ανεξαρτησίας των Προεδριών· συνιστά θερμά στο Συμβούλιο να εξετάσει το ενδεχόμενο εγγραφής των Προεδριών στον προϋπολογισμό· θα παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τα πορίσματα της έρευνας της Ευρωπαίας Διαμεσολαβήτριας σχετικά με το θέμα αυτό· ζητεί από το Συμβούλιο να μεριμνήσει ώστε να γίνει γνωστό το μέλημα αυτό στα κράτη μέλη, ιδίως στην τρέχουσα τριάδα Προεδριών·

16.  θεωρεί ενθαρρυντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο κρίνει αναγκαία την επίλυση του ζητήματος της διαδικασίας απαλλαγής και δηλώνει πρόθυμο να καταλήξει, το συντομότερο δυνατόν, σε συμφωνία με το Κοινοβούλιο σχετικά με τον τρόπο συνεργασίας στο θέμα αυτό.

Τελευταία ενημέρωση: 24 Οκτωβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου