Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2882(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B9-0117/2019

Ingivna texter :

B9-0117/2019

Debatter :

Omröstningar :

PV 24/10/2019 - 8.7
Röstförklaringar

Antagna texter :

P9_TA(2019)0048

Antagna texter
PDF 134kWORD 44k
Torsdagen den 24 oktober 2019 - Strasbourg Preliminär utgåva
Läget avseende offentliggörandet av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer – offentlig rapportering land för land
P9_TA-PROV(2019)0048B9-0117/2019

Europaparlamentets resolution av den 24 oktober 2019 om läget när det gäller förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (2016/0107(COD)), även kallad offentlig landsspecifik rapportering (2019/2882(RSP))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer (COM(2016)0198), som lades fram av kommissionen den 12 april 2016, även kallad offentlig landsspecifik rapportering,

–  med beaktande av de ändringar som antogs den 4 juli 2017 av förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer(1),

–  med beaktande av sin ståndpunkt av den 27 mars 2019 om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer(2),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 294.3 samt artikel 50.1 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0146/2016),

–  med beaktande av yttrandet från utskottet för rättsliga frågor över den föreslagna rättsliga grunden som avgavs i januari 2017,

–  med beaktande av sin fråga för muntligt besvarande till rådet av den 6 februari 2018(3),

–  med beaktande av utfrågningarna av Valdis Dombrovskis(4) och Margrethe Vestager(5), som nominerats till kommissionens verkställande vice ordförande,

–  med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/36/EU av den 26 juni 2013 om behörighet att utöva verksamhet i kreditinstitut och om tillsyn av kreditinstitut och värdepappersföretag, om ändring av direktiv 2002/87/EG och om upphävande av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG, även kallat det fjärde kapitalkravsdirektivet (CRD IV)(6),

–  med beaktande av artikel 132.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A.  Artikel 50.1 i EUF‑fördraget utgör rättslig grund för förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2013/34/EU vad gäller offentliggörande av inkomstskatteuppgifter för vissa företag och filialer, även kallad offentlig landsspecifik rapportering.

B.  Europaparlamentet antog redan den 4 juli 2017 sitt mandat för föredragandena att inleda interinstitutionella trepartsförhandlingar på grundval av ett gemensamt betänkande från utskottet för ekonomi och valutafrågor och utskottet för rättsliga frågor.

C.  Någon tekniskt mogen kompromisstext har ännu inte nått Corepernivån, trots rådets 18 möten i arbetsgrupper och möten med attachéerna under de tidigare rådsordförandeskapen. Rådet har därför ännu inte inlett några trepartsförhandlingar.

D.  Europaparlamentet antog till slut sin ståndpunkt vid första behandlingen den 27 mars 2019, före utgången av den föregående valperioden.

E.  I artikel 89 i det fjärde kapitalkravsdirektivet, som antogs av Europaparlamentet och rådet 2013, infördes en skyldighet för medlemsstaterna att kräva att kreditinstitut och värdepappersföretag årligen, för varje medlemsstat och tredjeland där de är etablerade, offentliggör information om verksamhetens art och geografiskt område, omsättning, antal anställda, resultat före skatt, skatt på resultatet samt statliga subventioner, på gruppnivå för varje räkenskapsår.

1.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstaterna att omedelbart bryta dödläget i rådet och slutföra sin första behandling av förslaget om offentlig landsspecifik rapportering och inleda interinstitutionella förhandlingar med parlamentet i syfte att slutföra lagstiftningsförfarandet så snart som möjligt och att respektera principen om lojalt samarbete i artikel 4.3 i fördraget om Europeiska unionen (EU-fördraget).

2.  Europaparlamentet uppmanar det finländska ordförandeskapet att omedelbart återuppta och prioritera arbetet med förslaget om offentlig landsspecifik rapportering på grundval av parlamentets ståndpunkt vid första behandlingen så att förslaget kan behandlas i Coreper.

3.  Europaparlamentet välkomnar att den tillträdande kommissionen har upprepat sitt fulla stöd för ett snabbt antagande av förslaget om offentlig landsspecifik rapportering.

4.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och kommissionen samt till medlemsstaternas regeringar och parlament.

(1) Antagna texter, P8_TA(2017)0284.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0309.
(3) O-000015/2018 (B8-0013/2018).
(4) Fullständigt förhandlingsreferat från utfrågningen finns här: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191008RES63730/20191008RES63730.pdf.
(5) Fullständigt förhandlingsreferat från utfrågningen finns här: https://www.europarl.europa.eu/resources/library/media/20191009RES63801/20191009RES63801.pdf.
(6) EUT L 176, 27.6.2013, s. 338.

Senaste uppdatering: 25 oktober 2019Rättsligt meddelande