Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2019/0813(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A9-0028/2019

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A9-0028/2019

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 26/11/2019 - 8.5

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P9_TA(2019)0063

Κείμενα που εγκρίθηκαν
PDF 129kWORD 41k
Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 - Στρασβούργο Προσωρινή έκδοση
Προτεινόμενος διορισμός μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου - Alex Brenninkmeijer
P9_TA-PROV(2019)0063A9-0028/2019

Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 26ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τον προτεινόμενο διορισμό του Alex Brenninkmeijer ως μέλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου (C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 286 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C9-0126/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 129 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Ελέγχου του Προϋπολογισμού (A9-0028/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κοινοβουλευτική Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού προέβη στην αξιολόγηση των προσόντων του προτεινόμενου υποψηφίου, ιδίως από την άποψη των απαιτήσεων που ορίζονται στο άρθρο 286 παράγραφος 1 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη συνεδρίασή της στις 12 Νοεμβρίου 2019, η Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού άκουσε το προτεινόμενο από το Συμβούλιο υποψήφιο μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

1.  εκδίδει ευνοϊκή γνώμη σχετικά με την πρόταση του Συμβουλίου να διοριστεί ο Alex Brenninkmeijer μέλος του Ελεγκτικού Συνεδρίου·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει την παρούσα απόφαση στο Συμβούλιο και, προς ενημέρωση, στο Ελεγκτικό Συνέδριο, καθώς και στα λοιπά θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα όργανα ελέγχου των κρατών μελών.

Τελευταία ενημέρωση: 27 Νοεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου