Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/0142M(NLE)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A9-0037/2019

Indgivne tekster :

A9-0037/2019

Forhandlinger :

Afstemninger :

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0076

Vedtagne tekster
PDF 138kWORD 46k
Torsdag den 28. november 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
Aftale mellem EU og USA om tildelingen af en andel af toldkontingentet for import af oksekød af høj kvalitet (beslutning)
P9_TA-PROV(2019)0076A9-0037/2019

Europa-Parlamentets ikke-lovgivningsmæssige beslutning af 28. november 2019 om udkast til Rådets afgørelse om indgåelse af aftalen mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til udkast til Rådets afgørelse (10681/2019),

–  der henviser til udkast til aftale mellem Amerikas Forenede Stater og Den Europæiske Union om tildelingen til USA af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet, der er omhandlet i det reviderede aftalememorandum om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (2014) (10678/2019),

–  der henviser til den anmodning om godkendelse, som Rådet har forelagt, jf. artikel 207, stk. 4, første afsnit, og artikel 218, stk. 6, andet afsnit, litra a, nr. v), i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (C9-0107/2019),

–  der henviser til sin beslutning af 12. september 2018 om status for forbindelserne mellem EU og USA(1), af 3. juli 2018 om klimadiplomati(2) og af 14. marts 2019 om klimaændringer – en europæisk strategisk og langsigtet vision for en fremgangsrig, moderne, konkurrencedygtig og klimaneutral økonomi i overensstemmelse med Parisaftalen(3),

–  der henviser til den fælles erklæring fra EU og USA af 25. juli 2018 efter kommissionsformand Jean-Claude Junckers besøg i Det Hvide Hus (Joint Statement – fælles erklæring)(4),

–  der henviser til fremskridtsrapporten om gennemførelsen af den fælles erklæring fra EU og USA af 25. juli 2018(5),

–  der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 28. november 2019(6) om udkastet til afgørelse,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 105, stk. 2,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel (A9-0037/2019).

A.  der henviser til, at EU og USA har de største bilaterale handels- og investeringsforbindelser, nyder godt af de mest integrerede økonomiske forbindelser i verden og deler vigtige værdier og politiske og økonomiske interesser på trods af de nuværende handelsspændinger;

B.  der henviser til, at EU og USA i 2009 indgik et aftalememorandum (revideret i 2014(7)) om en midlertidig løsning på en langvarig tvist i Verdenshandelsorganisationen (WTO) vedrørende foranstaltninger indført af EU i 1989 på USA's eksport af kød, der indeholder kunstige væksthormoner(8); der henviser til, at aftalememorandummet fastsatte et toldkontingent på 45 000 ton for ikke-hormonbehandlet oksekød, der var åbent for alle kvalificerede leverandører i WTO's medlemsstater;

C.  der henviser til, at Kommissionen i 2019 forhandlede om en ny tildeling af toldkontingentet til USA (35 000 ton til USA af de samlede 45 000 ton), idet de øvrige leverandører (Australien, Uruguay og Argentina) enedes om at dele den resterende del af kontingentet;

D.  der henviser til, at denne aftale skal ses i lyset af en nedtrapning af de handelsmæssige spændinger mellem EU og USA i den fælles erklæring af 25. juli 2018 mellem USA og EU;

E.  der henviser til, at USA under påberåbelse af nationale sikkerhedshensyn i marts 2018 indførte yderligere told på import af stål og aluminium i marts 2018 og truer med at indføre lignende toldsatser for importen fra EU af motorkøretøjer og bilkomponenter (i henhold til afsnit 232 i den amerikanske Trade Expansion Act fra 1962);

F.  der henviser til, at EU i WTO har rejst indsigelse mod USA's indførelse af antidumping- og udligningstold på spanske oliven(9);

G.  der henviser til, at USA den 18. oktober 2019 på grundlag af WTO's voldgiftsafgørelse, der blev udsendt den 2. oktober 2019(10), som gengældelse for den ulovlige EU-støtte, der var ydet til flyproducenten Airbus, indførte told på EU-import til en værdi af 7,5 mia. USD, der først og fremmest belaster EU's landbrugssektor med en told på 25 %, og i mindre grad industrisektoren, herunder flysektoren, for hvilken der indføres en told på 10 %;

H.   der henviser til, at Europa-Parlamentet gentagne gange har opfordret EU til at overveje måder til yderligere at hæve ambitionsniveauet i Parisaftalen og til at integrere klimaambitioner i alle EU's politikker, herunder handelspolitikken, og indtrængende opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle handelsaftaler, der undertegnes af EU, fuldt ud er forenelige med Parisaftalen;

1.  glæder sig over denne aftale med USA om tildeling af en andel af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet som en løsning på en langvarig handelsstrid, da den sætter et godt eksempel på en forhandlingsløsning mellem EU og USA;

2.  glæder sig over og anerkender, at andre medlemmer af WTO, der eksporterer ikke-hormonbehandlet oksekød til EU, er enige om at støtte denne aftale ved at acceptere, at langt størstedelen af kontingentet vil blive tildelt USA; anerkender, at der ifølge Kommissionen ikke er blevet ydet kompensation til disse WTO-medlemmer for at støtte aftalen;

3.  noterer sig, at aftalen ikke har indflydelse på den mængde oksekød, der for øjeblikket har adgang til EU's marked, og at den samlede markedsadgangskvote for ikke-hormonbehandlet oksekød ikke må øges; anerkender, at aftalen ikke bør påvirke de tekniske karakteristika for kontingentet som defineret i bilag 2 til forordning (EU) nr. 481/2012(11), herunder produkternes kvalitet og sporbarhed, med henblik på at sikre det højest mulige beskyttelsesniveau for forbrugerne i EU; bemærker, at aftalen ikke berører EU's forbud mod import af oksekød fra dyr, der er behandlet med visse væksthormoner;

4.  støtter Kommissionen i dens bestræbelser på at finde en retfærdig og afbalanceret løsning med henblik på at opbløde de nuværende handelsspændinger, herunder gennem denne aftale; understreger, at det er vigtigt at finde forhandlingsløsninger; bemærker, at EU har gjort alt, hvad der står i dets magt for at mindske de nuværende handelsspændinger; opfordrer USA til at samarbejde med EU i denne henseende; beklager USA's formelle meddelelse den 4. november 2019 om, at det vil træde ud af Parisaftalen; minder om, at EU's fælles handelspolitik skal bidrage til at fremme gennemførelsen af Parisaftalen;

5.   understreger betydningen af at holde denne aftale adskilt fra andre igangværende handelsforhandlinger mellem USA og EU, hvor landbrugssektoren ikke bør medtages;

6.  noterer sig de manglende fremskridt i gennemførelsen af den fælles erklæring, selvom EU er i færd med at opfylde de heri fastsatte mål om at nedtrappe handelsspændingerne;

7.  beklager, at USA hidtil har nægtet at samarbejde med EU om en retfærdig og afbalanceret løsning for vores respektive flyindustrier i forbindelse med den langvarige tvist mellem Airbus og Boeing, og opfordrer USA til at indlede forhandlinger med henblik på at finde en løsning; er bekymret over de foranstaltninger, som USA har truffet, og som rammer den europæiske luftfartssektor og en lang række landbrugsfødevarer; opfordrer Kommissionen til at iværksætte støtteforanstaltninger for europæiske producenter;

8.  opfordrer USA til at ophæve sine unilaterale yderligere toldsatser på stål og aluminium og oliven og til at trække sin trussel om yderligere told på biler og bilkomponenter tilbage;

9.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen samt til medlemsstaternes og Amerikas Forenede Staters regeringer og parlamenter.

(1) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0342.
(2) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0280.
(3) Vedtagne tekster, P8_TA(2019)0217.
(4) http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_en.htm
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Vedtagne tekster, P9_TA-PROV(2019)0075.
(7) Revideret aftalememorandum med Amerikas Forenede Stater om import af oksekød fra dyr, der ikke er behandlet med visse væksthormoner, og den af USA anvendte forhøjede told for visse produkter fra Den Europæiske Union (EUT L 27, 30.1.2014, s. 2).
(8) Fælles meddelelse fra Den Europæiske Union og USA om foranstaltninger vedrørende kød og kødprodukter (hormoner) af 17. april 2014 (WT/DS26/29).
(9) Antidumping- og udligningstold på modne oliven fra Spanien: Anmodning af 17. maj 2019 fra Den Europæiske Union om nedsættelse af et panel (WT/DS577/3).
(10) De Europæiske Fællesskaber og visse medlemsstater — foranstaltninger, der påvirker handelen med store civile fly: De Forenede Staters anvendelse af artikel 7.9 i SCM-aftalen og artikel 22.7 i DSU af 4. oktober 2019 (WT/DS316/42).
(11) Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 481/2012 af 7. juni 2012 om fastlæggelse af regler for forvaltningen af toldkontingentet for oksekød af høj kvalitet (EUT L 148 af 8.6.2012, s. 9).

Seneste opdatering: 29. november 2019Juridisk meddelelse