Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2019/2832(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B9-0175/2019

Indgivne tekster :

B9-0175/2019

Forhandlinger :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Afstemninger :

PV 28/11/2019 - 8.13
CRE 28/11/2019 - 8.13
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P9_TA(2019)0084

Vedtagne tekster
PDF 136kWORD 46k
Torsdag den 28. november 2019 - Strasbourg Foreløbig udgave
De igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem EU og Gruppen af AVS-stater
P9_TA-PROV(2019)0084B9-0175/2019

Europa-Parlamentets beslutning af 28. november 2019 om de igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (2019/2832(RSP))

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til partnerskabsaftalen mellem på den ene side medlemmerne af Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet og på den anden side Det Europæiske Fællesskab og dets medlemsstater, undertegnet i Cotonou den 23. juni 2000 (Cotonouaftalen)(1) og til de reviderede udgaver fra 2005 og 2010(2),

–  der henviser til Kommissionens henstilling af 12. december 2017 med henblik på Rådets afgørelse om bemyndigelse til at indlede forhandlinger om en partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet(3),

–  der henviser til sin beslutning af 4. oktober 2016 om fremtiden for forbindelserne AVS-EU efter 2020(4) og af 14. juni 2018 om de forestående forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet(5),

–  der henviser til forespørgsel til mundtlig besvarelse til Rådet og Kommissionen om de igangværende forhandlinger om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (O-000035/2019 – B9‑0057/2019 og O-000036/2019 – B9‑0058/2019),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2,

–  der henviser til forslag til beslutning fra Udviklingsudvalget,

A.  der henviser til, at forhandlingerne om en ny partnerskabsaftale mellem Den Europæiske Union og Gruppen af Stater i Afrika, Vestindien og Stillehavet (AVS-stater) stadig er i gang og formentlig vil tage længere tid end oprindeligt forventet;

B.  der henviser til, at Cotonouaftalens og dens regelværks styrke er baseret på en række unikke karakteristika, som det er nødvendigt at bibeholde og styrke;

C.   der henviser til, at forbindelserne mellem AVS og EU er af stor betydning, særligt på nuværende tidspunkt, hvor det multilaterale system er under pres, og der sættes spørgsmålstegn ved det; der henviser til, at Cotonouaftalen er et nøgleelement i vores multilaterale system i betragtning af antallet af stater, det forener, og partnerskabets indhold og struktur, og til, at partnerskabet bør tillægges større vægt og gøres mere synligt i FN og andre globale fora; der henviser til, at det internationale samfund i 2015 indgik store globale forpligtelser som en del af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling, Parisaftalen og Addis Abeba-dagsordenen, og at AVS-EU-samarbejdet vil være af afgørende betydning for at nå disse globale mål;

D.   der henviser til, at styrkelsen af den parlamentariske dimension mellem EU og AVS-gruppen, ved at sikre større effektivitet og repræsentativitet, bør være et centralt element i det nye AVS-EU-partnerskab;

E.  der henviser til, at hyppigheden og forskelligartetheden af møderne i Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har muliggjort en gennemgående dialog i årenes løb og derved bidraget effektivt til at styrke det parlamentariske diplomati; der henviser til, at det nuværende internationale klima bør virke som et incitament for AVS- og EU-landene til at gå videre med denne parlamentariske dialog og gøre den mere effektiv;

1.  glæder sig over de fremskridt, der indtil videre er gjort med forhandlingerne om de strategiske prioriteter for grundlaget og arbejdet med de regionale protokoller;

2.  tager til efterretning, at der er behov for mere tid til at forhandle de resterende dele af aftalen på plads, og at forhandlingerne ikke som oprindeligt forudset blev afsluttet ved udgangen af oktober 2019;

3.  glæder sig i lyset af Cotonouaftalens udløb i februar 2020 over den afgørelse, som AVS-EU-Ministerrådet har truffet, om at delegere beføjelsen til at vedtage overgangsforanstaltninger til AVS-EU-Ambassadørudvalget, indtil det nye AVS-EU-partnerskab træder i kraft;

4.  bekræfter endnu engang klart den holdning, som Parlamentet har givet udtryk for i sine to beslutninger om rammerne efter Cotonouaftalen, der blev vedtaget i henholdsvis oktober 2016 og juni 2018, og mener, at det er nødvendigt på det kraftigste at gentage nogle af Cotonouaftalens væsentlige elementer, så de kan blive taget fuldt ud i betragtning i den resterende del af forhandlingsforløbet;

5.  gentager, at det er vigtigt at styrke den parlamentariske dimension af den fremtidige aftale, som skal sikre demokratisk ansvarlighed på alle niveauer; understreger, at den institutionelle ramme bør omfatte en Blandet Parlamentarisk Forsamling AVS-EU; anser dette for at være et ultimativt krav for Europa-Parlamentets godkendelse af den fremtidige aftale;

6.  minder om, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU har en fremtrædende rolle at spille med hensyn til at sikre demokratisk kontrol med den fremtidige aftale, og gentager sin opfordring til, at dens rådgivende og kontrollerende rolle styrkes; er overbevist om, at der er behov for regelmæssige møder på AVS-EU-niveau for at sikre et stærkt partnerskab;

7.  mener, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU spiller en central rolle med hensyn til at nå målene for bæredygtig udvikling og vurdere, i hvilken udstrækning der er opnået udviklingsvenlig politikkohærens; er overbevist om, at den fremmer udveksling af synspunkter vedrørende globale udfordringer såsom menneskerettighederne, demokrati, god regeringsførelse, ligestilling mellem kønnene, fred og sikkerhed samt klima, miljø og biodiversitet;

8.  gentager sin forpligtelse til multilateralisme og opfordrer til koordinering, navnlig inden for rammerne af Den Blandede Parlamentariske Forsamling, med henblik på at vedtage en fælles AVS-EU-holdning i internationale fora; understreger behovet for at samarbejde yderligere med andre internationale partnere samt med civilsamfundet forud for multilaterale forhandlinger;

9.  mener, at Den Blandede Parlamentariske Forsamling bør bestå af lige mange repræsentanter fra EU og AVS-staterne, og at den bør mødes to gange om året til plenarmøder, skiftevis i Den Europæiske Union og i en AVS-stat;

10.  understreger, at de regionale parlamentariske partnerskabsudvalg skal træde sammen en gang om året i hver region og ikke bør være afhængige af, at der indkaldes til møde i ministerrådet for det regionale partnerskab; understreger endvidere, at regionalisering af EU-AVS-partnerskabet inden for rammerne af den nye aftale, som skal give et incitament til en dybere regional integration blandt AVS-landene, ikke bør gennemføres på en sådan måde, at det går ud over aftalens overordnede fælles mål;

11.  gentager, at nogle af Cotonouaftalens unikke karakteristika – nemlig respekt for menneskerettighederne, demokrati, de grundlæggende frihedsrettigheder, god regeringsførelse og retsstatsprincippet – skal bibeholdes og styrkes;

12.  understreger, at den nye aftale yderligere bør styrke idéen om et partnerskab på lige fod under hensyntagen til de særlige forhold, der gør sig gældende i de enkelte lande, og samarbejdet mellem AVS-landene og EU som forenede og gensidigt støttende partnere i det multilaterale system; påpeger, at den nye aftale derfor skal gøre det muligt at bevæge sig ud over et donor-modtager-forhold;

13.  gentager, at politisk dialog er vigtig for at forsvare vores fælles værdier og som en integreret del af partnerskabet, og opfordrer til, at den politiske dialog benyttes systematisk og på en mere effektiv og proaktiv måde for at forebygge politiske kriser;

14.  beklager, at civilsamfundets råderum indskrænkes i visse lande, og gentager, at den fremtidige aftale bør omfatte en større rolle for civilsamfundet, herunder NGO'er, menneskerettighedsgrupper og lokalsamfundsgrupper, diasporasamfund, kirker, religiøse sammenslutninger og trossamfund samt repræsentanter for især unge og kvinder, for at beskytte interesserne hos personer med handicap, såvel som sociale bevægelser og fagforeninger, oprindelige folk og fonde samt repræsentation af sårbare og marginaliserede personer, der udsættes for forskelsbehandling, og at dette bør opnås gennem politisk dialog og på alle niveauer;

15.  opfordrer til, at udryddelse af fattigdom og fremme af bæredygtig udvikling bliver de overordnede mål for AVS-EU-samarbejdet i overensstemmelse med princippet om, at ingen lades i stikken; gentager, at bekæmpelse af udstødelse, forskelsbehandling og ulighed skal være i centrum for denne aftale;

16.  minder om, at menneskerettighedsdelen af den kommende aftale bør indeholde utvetydig ordlyd om bekæmpelse af forskelsbehandling på ethvert grundlag, herunder seksuel orientering eller kønsidentitet eller forskelsbehandling af børn, migranter, ældre eller personer med handicap;

17.  understreger, at ligestilling mellem kønnene og styrkelse af kvinders position er en vigtig drivkraft for udvikling, og opfordrer EU og AVS-landene til at medtage ligestilling mellem kønnene som et tværgående spørgsmål i aftalen; fremhæver betydningen af, at parterne forpligter sig i forhold til seksuel og reproduktiv sundhed og rettigheder og til en fuldstændig gennemførelse af handlingsprogrammet fra den internationale konference om befolkning og udvikling;

18.  forventer, at EU i forbindelse med tildelingen af finansiel støtte tager behørigt hensyn til de politikker og udfordringer, som partnerlandene står over for, navnlig i betragtning af at størstedelen af migrationsstrømmene foregår internt mellem AVS-landene; gentager, at den fremtidige aftale skal yde bistand til værtssamfund, der er berørt af store fordrevne befolkningsgrupper, og tage fat på de grundlæggende årsager til tvangsfordrivelser på en sammenhængende, rettighedsbaseret måde;

19.  glæder sig over, at opfyldelsen af målene for bæredygtig udvikling betragtes som en central målsætning i den fremtidige aftale, og gentager sit krav om, at der skabes stærke overvågningsmekanismer til at sikre, at gennemførelsen af aftalen reelt bidrager til og fremmer målene for bæredygtig udvikling; understreger behovet for at integrere tværgående spørgsmål som f.eks. miljømæssig bæredygtighed, klimaforandring, kønsaspektet og social retfærdighed i alle politikker, planer og foranstaltninger i den fremtidige aftale;

20.  gentager, at det centrale mål for de økonomiske partnerskabsaftaler (ØPA'er) er at fremme langsigtet udvikling og regional integration; understreger, at handelsaftaler bør fremme bæredygtig udvikling og menneskerettighederne, og insisterer på, at de bør være en integreret del af den fremtidige aftale;

21.  opfordrer til systematisk medtagelse af håndhævelige bestemmelser om bæredygtig udvikling og menneskerettigheder i alle ØPA'er, der i øjeblikket forhandles om, og i alle fremtidige ØPA'er og til en tilbundsgående analyse af ØPA'ernes virkninger på de lokale økonomier og den intraregionale handel med henblik på at tage fat på bekymringerne vedrørende deres gennemførelse for så vidt angår den regionale integration og industrialisering;

22.  mener, at gennemførelsen af 2030-dagsordenen og målene for bæredygtig udvikling kræver en stærk deltagelse fra de lokale myndigheders og ikke-statslige aktørers side med henblik på at styrke det demokratiske ejerskab; mener, at en peer tilsyns-, ansvarligheds- og revisionsmekanisme for AVS-EU med repræsentanter fra nationale, regionale og lokale myndigheder, civilsamfundet og videnskabelige samfund, som har til opgave at udarbejde årlige konklusioner og anbefalinger til opfølgning, vil være værdifuld med henblik på at nå dette mål;

23.  minder om, at den private sektor er en uomgængelig partner i indsatsen for at opnå bæredygtig udvikling, fremme økonomisk vækst og mindske fattigdom; opfordrer til, at der i den fremtidige aftale opstilles klare bestemmelser om det sociale ansvar og den rolle, der påhviler de virksomheder, der er involveret i udviklingspartnerskaber og fremmer principperne for virksomhedernes sociale ansvar, FN's Global Compact-initiativ, FN's vejledende principper om erhvervslivet og menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations grundlæggende arbejdsstandarder, miljømæssige standarder og FN's konvention mod korruption;

24.  minder forhandlingsparterne om, at de i den nye aftale bør medtage ambitiøse bestemmelser om bekæmpelse af ulovlige kapitalstrømme og skatteunddragelse og sikre økonomisk og teknisk bistand til udviklingslandene, med henblik på at disse skal kunne leve op til de nye globale standarder for bekæmpelse af skatteunddragelse, herunder automatisk udveksling af oplysninger, oplysninger om reelt ejerskab af selskaber og om offentlig landeopdelt indberetning for multinationale selskaber med henblik på at forhindre udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud, på grundlag af G20- og OECD-modeller;

25.  gentager, at det ikke ville være foreneligt med de aftalte principper for udviklingseffektivitet at gøre tildelingen af støtte betinget af samarbejde med EU om migrationsspørgsmål;

26.  minder om, at Europa-Parlamentet i overensstemmelse med artikel 218, stk. 10, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde straks skal underrettes fuldt ud i alle faser af forhandlingsproceduren, og gentager, at det er nødvendigt at nå til enighed om forbedrede praktiske ordninger for samarbejde og informationsudveksling hele vejen igennem internationale aftalers livscyklus;

27.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, AVS-Ministerrådet, næstformanden for Kommissionen/Unionens højtstående repræsentant for udenrigsanliggender og sikkerhedspolitik, Kommissionen for Den Afrikanske Union, Det Panafrikanske Parlament og Præsidiet for Den Blandede Parlamentariske Forsamling AVS-EU.

(1) EFT L 317 af 15.12.2000, s. 3.
(2) EUT L 287 af 4.11.2010, s. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) EUT C 215 af 19.6.2018, s. 2.
(5) Vedtagne tekster, P8_TA(2018)0267.

Seneste opdatering: 29. november 2019Juridisk meddelelse