Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2019/2832(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B9-0175/2019

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B9-0175/2019

Keskustelut :

PV 27/11/2019 - 19
CRE 27/11/2019 - 19

Äänestykset :

PV 28/11/2019 - 8.13
CRE 28/11/2019 - 8.13
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P9_TA(2019)0084

Hyväksytyt tekstit
PDF 132kWORD 43k
Torstai 28. marraskuuta 2019 - Strasbourg Väliaikainen painos
Meneillään olevat neuvottelut EU:n ja AKT-valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta
P9_TA-PROV(2019)0084B9-0175/2019

Euroopan parlamentin päätöslauselma 28. marraskuuta 2019 meneillään olevista neuvotteluista Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (2019/2832(RSP))

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten sekä Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden välillä Cotonoussa 23. kesäkuuta 2000 allekirjoitetun kumppanuussopimuksen (Cotonoun sopimus)(1) ja siihen vuosina 2005 ja 2010 tehdyt tarkistukset(2),

–  ottaa huomioon komission 12. joulukuuta 2017 antaman suosituksen neuvoston päätökseksi luvan antamisesta neuvottelujen aloittamiseen Euroopan unionin sekä Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän jäsenten välisen kumppanuussopimuksen tekemiseksi(3),

–  ottaa huomioon 4. lokakuuta 2016 antamansa päätöslauselman AKT-maiden ja EU:n suhteiden tulevaisuudesta vuoden 2020 jälkeen(4) ja 14. kesäkuuta 2018 antamansa päätöslauselman tulevista neuvotteluista Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta(5),

–  ottaa huomioon neuvostolle ja komissiolle esitetyt kysymykset meneillään olevista neuvotteluista Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta (O-000035/2019 – B9-0057/2019) ja O-000036/2019 – B9‑0058/2019,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 136 artiklan 5 kohdan ja 132 artiklan 2 kohdan,

–  ottaa huomioon kehitysvaliokunnan päätöslauselmaesityksen,

A.  ottaa huomioon, että neuvottelut Euroopan unionin ja Afrikan, Karibian ja Tyynenmeren valtioiden ryhmän välisestä uudesta kumppanuussopimuksesta ovat edelleen käynnissä ja niiden odotetaan jatkuvan alun perin kaavailtua pidempään;

B.  toteaa, että Cotonoun sopimuksen vahvuus ja säännöstö perustuvat tiettyihin ainutlaatuisiin ominaispiirteisiin, joita on ylläpidettävä ja vahvistettava;

C.  katsoo, että AKT:n ja EU:n suhteet ovat erittäin tärkeät erityisesti nykytilanteessa, jossa monenväliseen järjestelmään kohdistuu paineita ja se asetetaan kyseenalaiseksi; toteaa, että Cotonoun sopimus on keskeinen osa monenvälistä järjestelmäämme, kun otetaan huomioon sen yhdistämien valtioiden määrä sekä kumppanuuden sisältö ja rakenne, ja katsoo, että kumppanuus olisi tuotava paremmin esille ja sille olisi annettava enemmän näkyvyyttä Yhdistyneissä kansakunnissa ja muilla maailmanlaajuisilla foorumeilla; ottaa huomioon, että kansainvälinen yhteisö teki vuonna 2015 merkittäviä maailmanlaajuisia sitoumuksia osana Agenda 2030 -toimintaohjelmaa ja kestävän kehityksen tavoitteita, Pariisin sopimusta ja Addis Abeban toimintaohjelmaa, ja katsoo, että AKT-maiden ja EU:n yhteistyö on olennaisen tärkeää näiden maailmanlaajuisten tavoitteiden saavuttamiseksi;

D.  katsoo, että EU:n ja AKT-ryhmän välisen parlamentaarisen ulottuvuuden vahvistamisen siten, että varmistetaan sen tehostaminen ja edustavuus, olisi oltava keskeinen osa AKT-maiden ja EU:n uutta kumppanuutta;

E.  ottaa huomioon, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen kokousten järjestämistiheys ja moninaisuus ovat vuosien kuluessa mahdollistaneet johdonmukaisen vuoropuhelun, jolla edistetään tehokkaasti parlamentaarisen diplomatian lujittamista; katsoo, että nykyisen kansainvälisen ilmapiirin olisi kannustettava AKT-maita ja EU:n jäsenvaltioita etenemään tässä parlamentaarisessa vuoropuhelussa ja tehostamaan sitä;

1.  pitää myönteisenä tähän mennessä saavutettua edistymistä sopimuksen perustan strategisia painopisteitä koskevissa neuvotteluissa sekä alueellisten pöytäkirjojen parissa tehtävää työtä;

2.  panee merkille, että sopimuksen muiden osien neuvottelemiseen tarvitaan enemmän aikaa ja että neuvotteluja ei saatu päätökseen alkuperäisen suunnitelman mukaisesti lokakuun 2019 loppuun mennessä;

3.  ottaa huomioon, että Cotonoun sopimuksen voimassaolo päättyy helmikuussa 2020, ja pitää sen vuoksi myönteisenä AKT–EU-ministerineuvoston päätöstä antaa AKT–EU-suurlähettiläskomitealle valtuudet hyväksyä siirtymätoimenpiteitä, kunnes AKT-maiden ja EU:n uusi kumppanuus tulee voimaan;

4.  vahvistaa vakaasti Cotonoun sopimuksen jälkeisestä kehyksestä lokakuussa 2016 ja kesäkuussa 2018 antamissaan kahdessa päätöslauselmassa ilmaisemansa kannan ja katsoo, että joistakin Cotonoun sopimuksen keskeisistä osista on muistutettava painokkaasti, jotta ne voidaan ottaa täysimääräisesti huomioon vielä käymättä olevien neuvottelujen aikana;

5.  muistuttaa, että on tärkeää vahvistaa tulevan sopimuksen parlamentaarista ulottuvuutta, joka edellyttää demokraattisen vastuuvelvollisuuden varmistamista kaikilla tasoilla; korostaa, että AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen olisi oltava mukana institutionaalisessa kehyksessä; pitää tätä vaatimusta ehdottomana, jotta Euroopan parlamentti voi antaa hyväksyntänsä tulevalle sopimukselle;

6.  muistuttaa, että AKT:n ja EU:n yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella on merkittävä rooli tulevan sopimuksen demokraattisen valvonnan varmistamisessa, ja kehottaa jälleen vahvistamaan yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen neuvoa-antavaa roolia ja valvontatehtävää; on vakuuttunut, että AKT–EU-tasolla tarvitaan säännöllisiä kokouksia vahvan kumppanuuden takaamiseksi;

7.  katsoo, että AKT:n ja EU:n yhteisellä parlamentaarisella edustajakokouksella on keskeinen rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa ja kehitykseen vaikuttavien politiikkojen johdonmukaisuuden arvioinnissa; on vakuuttunut, että yhteinen parlamentaarinen edustajakokous edistää keskustelua maailmanlaajuisista haasteista, kuten ihmisoikeuksista, demokratiasta, hyvästä hallintotavasta, sukupuolten tasa-arvosta, rauhasta ja turvallisuudesta sekä ilmastosta, ympäristöstä ja biologisesta monimuotoisuudesta;

8.  toistaa sitoutumisensa monenvälisyyteen ja kehottaa koordinoimaan toimintaa erityisesti yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen puitteissa, jotta kansainvälisillä foorumeilla voidaan hyväksyä AKT:n ja EU:n yhteinen kanta; korostaa tarvetta pitää tiiviimmin yhteyttä muihin kansainvälisiin kumppaneihin sekä kansalaisyhteiskuntaan valmistauduttaessa monenvälisiin neuvotteluihin;

9.  katsoo, että yhteisessä parlamentaarisessa edustajakokouksessa olisi oltava yhtä monta edustajaa sekä EU:sta että AKT-maista ja että sen olisi kokoonnuttava täysistuntoon kahdesti vuodessa vuorotellen Euroopan unionissa ja jossakin AKT-valtiossa;

10.  korostaa, että parlamentaaristen alueellisten kumppanuuskomiteoiden on kokoonnuttava kerran vuodessa kullakin alueella ja että niiden kokoontuminen ei saisi olla kiinni alueellisen kumppanuusneuvoston kokousten koolle kutsumisesta; korostaa lisäksi, että uuden sopimuksen mukaista EU:n ja AKT-maiden kumppanuuden alueellistamista, jolla on tarkoitus kannustaa AKT-maita syvempään alueelliseen yhdentymiseen, ei saisi toteuttaa siten, että se heikentää sopimuksen yleisiä yhteisiä tavoitteita;

11.  toistaa, että jotkut Cotonoun sopimuksen ainutlaatuisista piirteistä, eli ihmisoikeuksien, demokratian, perusvapauksien, hyvän hallintotavan ja oikeusvaltioperiaatteen kunnioittaminen, on säilytettävä ja niitä on vahvistettava;

12.  korostaa, että uudessa sopimuksessa olisi vahvistettava edelleen tasavertaisen kumppanuuden ajatusta ja otettava samalla huomioon kunkin maan erityispiirteet sekä AKT-maiden ja EU:n yhteistyö yhtenäisinä ja toisiaan tukevina kumppaneina monenvälisessä järjestelmässä; huomauttaa, että uuden sopimuksen on siksi mahdollistettava se, etteivät suhteet enää rajoitu pelkkään avun antamiseen ja saamiseen;

13.  toistaa pitävänsä poliittista vuoropuhelua tärkeänä sekä yhteisten arvojemme puolustamisessa että kumppanuuden olennaisena osana ja kehottaa käyttämään poliittista vuoropuhelua järjestelmällisesti sekä tehokkaammin ja ennakoivammin, jotta voidaan ehkäistä ennalta poliittisia kriisejä;

14.  pitää valitettavana, että kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuudet ovat kaventuneet joissakin maissa, ja toistaa, että tulevassa sopimuksessa olisi vahvistettava kansalaisyhteiskunnan roolia, mukaan lukien kansalaisjärjestöt, ihmisoikeus- ja yhteisöryhmät, maahanmuuttajayhteisöt, kirkot ja uskonnolliset yhdistykset ja yhteisöt sekä erityisesti nuorten ja naisten edustajat, jotta voidaan turvata vammaisten henkilöiden edut, sekä yhteiskunnalliset liikkeet ja ammattiliitot, alkuperäiskansat ja säätiöt sekä syrjittyjen haavoittuvassa asemassa olevien ja syrjäytyneiden henkilöiden edustus, ja katsoo, että tämä olisi saavutettava poliittisella vuoropuhelulla ja kaikilla tasoilla;

15.  kehottaa asettamaan köyhyyden poistamisen ja kestävän kehityksen edistämisen AKT-maiden ja EU:n yhteistyön yleistavoitteiksi ”ketään ei jätetä” -periaatteen mukaisesti; toistaa, että syrjäytymisen, syrjinnän ja eriarvoisuuden torjunnan on oltava sopimuksen ytimessä;

16.  muistuttaa, että tulevan sopimuksen ihmisoikeuksia koskevaan osaan olisi sisällytettävä nimenomainen maininta kaikenlaisen syrjinnän torjumisesta, mukaan lukien seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin perusteella tapahtuva tai lapsiin, siirtymään joutuneisiin ihmisiin, ikääntyneisiin tai vammaisiin henkilöihin kohdistuva syrjintä;

17.  korostaa sukupuolten tasa-arvon ja naisten vaikutusmahdollisuuksien lisäämisen merkitystä kehitystä edistävänä tekijänä ja kehottaa EU:ta ja AKT-maita sisällyttämään sukupuolten tasa-arvon läpileikkaavana kysymyksenä sopimukseen; korostaa, että osapuolten on tärkeää sitoutua seksuaali- ja lisääntymisterveyteen ja niitä koskeviin oikeuksiin ja panna täysimääräisesti täytäntöön kansainvälisen väestö- ja kehityskonferenssin toimintaohjelma;

18.  odottaa, että EU kiinnittää rahoitustukea myöntäessään asianmukaista huomiota kumppanimaiden toimintapolitiikkoihin ja niiden kohtaamiin haasteisiin ottaen erityisesti huomioon, että suurin osa muuttoliikkeistä tapahtuu AKT-maiden välillä; toistaa, että tulevalla sopimuksella on tarjottava apua vastaanottaville yhteisöille, joissa on paljon siirtymään joutuneita ihmisiä, ja puututtava pakkomuuton perimmäisiin syihin kattavalla ja oikeuslähtöisellä tavalla;

19.  pitää myönteisenä, että kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttaminen on asetettu tulevan sopimuksen keskeiseksi tavoitteeksi, ja toistaa vaatimuksensa vahvojen seurantamekanismien luomisesta sen varmistamiseksi, että sopimuksen täytäntöönpano edistää tehokkaasti ja tukee kestävän kehityksen tavoitteita; korostaa tarvetta ottaa huomioon monialaiset kysymykset, kuten ekologinen kestävyys, ilmastonmuutostavoitteet, sukupuolinäkökohdat ja sosiaalinen oikeudenmukaisuus, ja sisällyttää ne osaksi kaikkia tulevan sopimuksen toimintapolitiikkoja, suunnitelmia ja toimia;

20.  muistuttaa, että talouskumppanuussopimusten keskeisenä tavoitteena on edistää pitkän aikavälin kehitystä ja alueellista yhdentymistä; korostaa, että kauppasopimuksilla olisi edistettävä kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia, ja vaatii, että näiden olisi oltava erottamaton osa tulevaa sopimusta;

21.  kehottaa sisällyttämään kestävää kehitystä ja ihmisoikeuksia koskevia täytäntöönpanokelpoisia määräyksiä järjestelmällisesti kaikkiin parhaillaan neuvoteltavana oleviin ja tuleviin talouskumppanuussopimuksiin sekä analysoimaan perusteellisesti sitä, miten talouskumppanuussopimukset vaikuttavat paikallisiin talouksiin ja alueiden sisäiseen kauppaan, jotta voidaan ottaa huomioon sopimusten täytäntöönpanoon liittyvät, alueellista yhdentymistä ja teollistumista koskevat huolenaiheet;

22.  katsoo, että Agenda 2030 -toimintaohjelman ja kestävän kehityksen tavoitteiden täytäntöönpano edellyttää paikallisviranomaisten ja valtiosta riippumattomien toimijoiden vahvaa osallistumista, jotta voidaan lisätä demokraattista omavastuullisuutta; pitää tämän tavoitteen saavuttamisen kannalta hyödyllisenä AKT:n ja EU:n vertaisseuranta-, vastuuvelvollisuus- ja arviointimekanismia, johon osallistuu kansallisten, alueellisten ja paikallisten viranomaisten, kansalaisyhteiskunnan ja tiedeyhteisöjen edustajia ja jonka tehtävänä on laatia vuosittain päätelmiä ja suosituksia jatkotoimia varten;

23.  muistuttaa, että yksityinen sektori on keskeinen kumppani kestävän kehityksen saavuttamisessa, talouskasvun edistämisessä ja köyhyyden vähentämisessä; kehottaa sisällyttämään tulevaan sopimukseen selkeitä määräyksiä kehityskumppanuuksiin osallistuvien yritysten roolista ja vastuista sekä edistämään yritysten yhteiskuntavastuun periaatteita, YK:n Global Compact -aloitetta, yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevia YK:n ohjaavia periaatteita, Kansainvälisen työjärjestön keskeisiä työnormeja, ympäristönormeja ja YK:n korruption vastaista yleissopimusta;

24.  muistuttaa neuvotteluosapuolille esittämästään kehotuksesta sisällyttää uuteen sopimukseen pitkälle meneviä määräyksiä laittomien rahavirtojen ja veronkierron torjumiseksi sekä tarjota teknistä ja rahoitusapua kehitysmaille, jotta ne pystyvät soveltamaan uusia globaaleja normeja, joilla torjutaan veronkiertoa; toteaa, että nämä normit kattavat muun muassa automaattisen tietojenvaihdon, tiedot yhtiöiden todellisista omistajista ja edunsaajista sekä monikansallisten yhtiöiden julkisen maakohtaisen raportoinnin ja niillä pyritään estämään veropohjan rapautumista ja voitonsiirtoa G20:n ja OECD:n mallien pohjalta;

25.  toistaa, että EU:n kanssa muuttoliikekysymyksissä tehtävän yhteistyön asettaminen tuen myöntämisen ehdoksi ei vastaa kehitysyhteistyön tuloksellisuuden sovittuja periaatteita;

26.  muistuttaa, että Euroopan parlamentille on tiedotettava välittömästi ja täysimääräisesti neuvottelumenettelyn kaikissa vaiheissa Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 218 artiklan 10 kohdan mukaisesti, ja toistaa, että olisi sovittava kansainvälisten sopimusten koko elinkaaren ajan noudatettavien, yhteistyötä ja tietojenvaihtoa koskevien käytännön järjestelyjen parantamisesta;

27.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle, AKT-ministerineuvostolle, komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, Afrikan unionin komissiolle, yleisafrikkalaiselle parlamentille sekä AKT:n ja EU:n yhteisen parlamentaarisen edustajakokouksen puheenjohtajistolle.

(1) EYVL L 317, 15.12.2000, s. 3.
(2) EUVL L 287, 4.11.2010, s. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) EUVL C 215, 19.6.2018, s. 2.
(5) Hyväksytyt tekstit, P8_TA(2018)0267.

Päivitetty viimeksi: 29. marraskuuta 2019Oikeudellinen huomautus