Index 
Elfogadott szövegek
2019. szeptember 17., Kedd - StrasbourgIdeiglenes kiadás
Az Európai Központi Bank elnökének kinevezése - Jelölt: Christine Lagarde
 Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezése
 A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása *

Az Európai Központi Bank elnökének kinevezése - Jelölt: Christine Lagarde
PDF 130kWORD 42k
Az Európai Parlament 2019. szeptember 17-i határozata a Tanácsnak az Európai Központi Bank elnöki posztjára történő jelölésre vonatkozó ajánlásáról (N9-0023/2019 - C9-0048/2019 – 2019/0810(NLE))
P9_TA-PROV(2019)0008A9-0008/2019

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács 2019. július 9-i ajánlására(1),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikke (2) bekezdésének második albekezdésére, amelynek megfelelően az Európai Tanács konzultált a Parlamenttel (C9‑0048/2019),

–  tekintettel eljárási szabályzata 130. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0008/2019),

A.  mivel az Európai Tanács 2019. július 16-i levelével konzultált az Európai Parlamenttel Christine Lagarde-nak az Európai Központi Bank elnökévé 2019. november 1-jétől nyolc évi időtartamra történő kinevezéséről;

B.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága értékelte – különösen az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésében foglalt feltételek, valamint az EKB-nak a Szerződés 130. cikkéből következő teljes függetlensége követelménye szempontjából – a jelölt képességeit; mivel ezen értékelés keretében a bizottság megismerhette a jelölt életrajzát és a neki küldött írásbeli kérdőívre adott válaszait;

C.  mivel a bizottság a továbbiakban – 2019. szeptember 4-én – két és fél órában meghallgatta a jelöltet, aki a meghallgatáson bevezető nyilatkozatot tett, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  kedvező véleményt nyilvánít a Christine Lagarde-nak az Európai Központi Bank elnöki posztjára történő kinevezésére irányuló tanácsi ajánlásról;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot az Európai Tanácsnak, a Tanácsnak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL C 235., 2019.7.12., 1. o.


Az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezése
PDF 130kWORD 43k
Az Európai Parlament 2019. szeptember 17-i határozata az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló európai központi banki javaslatról (N9-0008/2019 – C9-0028/2019 – 2019/0903(NLE))
P9_TA-PROV(2019)0009A9-0007/2019

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel az Európai Központi Bank felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére irányuló, 2019. április 9-i európai központi banki javaslatra (C9-0028/2019),

–  tekintettel az Európai Központi Banknak a hitelintézetek prudenciális felügyeletére vonatkozó politikákkal kapcsolatos külön feladatokkal történő megbízásáról szóló, 2013. október 15-i 1024/2013/EU tanácsi rendelet(1) 26. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az egységes felügyeleti mechanizmus keretében az Európai Központi Bankra ruházott feladatok végrehajtásával kapcsolatos demokratikus elszámoltatás és felügyelet gyakorlásának szabályairól szóló, az Európai Parlament és az Európai Központi Bank között létrejött intézményközi megállapodásra(2),

–  tekintettel az uniós gazdasági és monetáris ügyekkel kapcsolatos pozíciók jelöltjei közötti nemi egyensúlyról szóló, 2019. március 14-i állásfoglalására(3),

–  tekintettel eljárási szabályzata 131. cikkére,

–  tekintettel a Gazdasági és Monetáris Bizottság jelentésére (A9-0007/2019),

A.  mivel az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (3) bekezdése értelmében az Európai Központi Banknak (EKB) felügyeleti testülete alelnökének kinevezésére vonatkozó javaslatát a Parlamentnek kell jóváhagyásra benyújtania, illetve az alelnököt az EKB igazgatósági tagjai közül kell kiválasztani;

B.  mivel az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) bekezdése előírja, hogy a felügyeleti testületbe az említett rendelettel összhangban történő kinevezések során tiszteletben kell tartani a nemek egyensúlyára, a tapasztalatra és a képzettségre vonatkozó alapelveket;

C.  mivel 2012. november 22-én az Európai Tanács az Európai Unió működéséről szóló szerződés 283. cikkének (2) bekezdésével összhangban 2012. december 15-i hatállyal nyolc évre az EKB igazgatósági tagjává nevezte ki Yves Merschet;

D.  mivel 2019. április 9-i levelében az EKB javaslatot nyújtott be a Parlamentnek Yves Merschnek az EKB felügyeleti testületének alelnökévé történő kinevezésére igazgatósági tagságának fennmaradó idejére, azaz 2020. december 14-ig;

E.  mivel a Parlament Gazdasági és Monetáris Bizottsága – különösen az 1024/2013/EU rendelet 26. cikkének (2) és (3) bekezdésében foglalt követelmények szempontjából – megvizsgálta a javasolt jelölt képesítéseit;

F.  mivel a bizottság 2019. szeptember 4-én meghallgatta a javasolt jelöltet, aki a meghallgatáson nyitóbeszédet mondott, majd válaszolt a bizottság tagjai által feltett kérdésekre;

1.  egyetért Yves Merschnek az Európai Központi Bank felügyeleti testületének alelnökévé történő kinevezésével;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt a határozatot a Tanácsnak, a Bizottságnak, az Európai Központi Banknak, valamint a tagállamok kormányainak.

(1) HL L 287., 2013.10.29., 63. o.
(2) HL L 320., 2013.11.30., 1. o.
(3) Elfogadott szövegek, P8_TA(2019)0211.


A gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindítása *
PDF 130kWORD 42k
Az Európai Parlament 2019. szeptember 17-i jogalkotási állásfoglalása a gépjármű-nyilvántartási adatokra vonatkozó, Írországgal való automatizált adatcsere megindításáról szóló tanácsi végrehajtási határozat tervezetéről (07290/2019 – C8-0154/2019 – 2019/0806(CNS))
P9_TA-PROV(2019)0010A9-0003/2019

(Konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Tanács tervezetére (07290/2019),

–  tekintettel az Európai Unióról szóló szerződés 39. cikke (1) bekezdésének az Amszterdami Szerződés által módosított formájára, valamint az átmeneti rendelkezésekről szóló 36. jegyzőkönyv 9. cikkére, amelyeknek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0154/2019),

–  tekintettel a különösen a terrorizmus és a határokon átnyúló bűnözés elleni küzdelemre irányuló, határokon átnyúló együttműködés megerősítéséről szóló, 2008. június 23-i 2008/615/IB tanácsi határozatra(1) és különösen annak 33. cikkére,

–  tekintettel eljárási szabályzata 82. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A9-0003/2019),

1.  jóváhagyja a Tanács tervezetét;

2.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

3.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Parlament által jóváhagyott szöveget;

4.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak.

(1) HL L 210., 2008.8.6., 1. o.

Jogi nyilatkozat