Kazalo 
Sprejeta besedila
Sreda, 18. september 2019 - StrasbourgZačasna izdaja
Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018
 Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
 Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
 Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
 Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije
 Izstop Združenega kraljestva iz EU

Predlog spremembe proračuna št. 1/2019: presežek iz proračunskega leta 2018
PDF 128kWORD 49k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 1/2019 za proračunsko leto 2019: vključitev presežka iz proračunskega leta 2018 (11730/2019 – C9-0115/2019 – 2019/2021(BUD))
P9_TA-PROV(2019)0011A9-0005/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti členov 18(3) in 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, ki je bil dokončno sprejet dne 12. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Komisija sprejela dne 15. aprila 2019 (COM(2019)0300),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11730/2019 – C9-0115/2019),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0005/2019),

A.  ker je cilj predloga spremembe proračuna št. 1/2019 v proračun za leto 2019 vključiti presežek iz proračunskega leta 2018, ki znaša 1 802 milijonov EUR;

B.  ker sta glavna elementa tega presežka pozitivna realizacija (prihodki) v višini 1 274,6 milijona EUR in neporabljena sredstva (odhodki) v višini 527,8 milijona EUR;

C.  ker na strani prihodkov največja razlika izhaja iz zamudnih obresti in glob (1 312,6 milijona EUR), pri čemer je bila realizacija sestavljena iz glob na področju konkurence in zamudnih obresti, drugih denarnih kazni in obresti, povezanih s plačilom glob in denarnih kazni;

D.  ker na strani odhodkov nezadostno izvrševanje plačil s strani Komisije znaša 322,2 milijona EUR za leto 2018 (od tega 120 milijonov EUR iz rezerve za nujno pomoč) in 68 milijonov EUR v prenosih iz leta 2017, nezadostno izvrševanje s strani drugih institucij pa 75,9 milijona EUR za leto 2018 ter 61,6 milijona EUR v prenosih iz leta 2017;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 1/2019, kot ga je predložila Komisija in ki je namenjen zgolj vključitvi presežka iz leta 2018 v višini 1 803 milijonov EUR v proračun v skladu s členom 18 finančne uredbe, in s stališčem Sveta o tem predlogu;

2.  ugotavlja, da so po oceni Komisije globe na področju konkurence v letu 2018 znašale 1 149 milijonov EUR; ponovno izraža mnenje, da bi moral proračun Unije, ne glede na morebitne presežke zaradi nezadostnega izvrševanja, omogočati ponovno uporabo vsakega prihodka, ki izhaja iz glob ali je povezan z zamudami pri plačilih, ne da bi se zmanjšali prispevki na podlagi BND; opozarja na svoje stališče v prid povečanju predlagane rezerve Unije v naslednjem večletnem finančnem okviru za znesek, ki bo ustrezal prihodkom od glob in kazni;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 1/2019;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 1/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 67, 7.3.2019.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


Predlog spremembe proračuna št. 2/2019: okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+
PDF 142kWORD 48k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 2/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – okrepitev ključnih programov za konkurenčnost EU: Obzorje 2020 in Erasmus+ (11731/2019 – C9-0112/2019 – 2019/2022(BUD))
P9_TA-PROV(2019)0012A9-0004/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1), zlasti členov 18(3) in 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, kot je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 2/2019, ki ga je Komisija sprejela 15. maja 2019 (COM(2019)0320),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 2/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11731/2019 – C9-0112/2019),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0004/2019),

A.  ker sta Evropski parlament in Svet na vztrajanje Parlamenta v okviru proračunskega postopka za leto 2019 odločila, da bo v spremembi proračuna v letu 2019 predvideno 100 milijonov EUR za okrepitev programov Obzorje 2020 in Erasmus+; Parlament in Svet sta Komisijo pozvala, naj to spremembo proračuna, ki ne bo vsebovala nobenih drugih elementov, predstavi, kakor hitro bo spomladi 2019 končana tehnična prilagoditev večletnega finančnega okvira za leto 2020, vključno z izračunom skupne razlike do zgornje meje za obveznosti;

B.  ker je Komisija zato predlagala, da bi se proračun za leto 2019 spremenil, da bi bil ta dogovor upoštevan;

C.  ker je Komisija predlagala, da se za okrepitev programa Obzorje 2020 dodeli dodatnih 80 milijonov EUR, za proračun programa Erasmus+ pa dodatnih 20 milijonov EUR; ker v dogovoru o proračunu za leto 2019 ni bilo navedeno, kolikšen delež bodo k temu splošnemu povečanju odobritev prispevali posamezni instrumenti;

D.  ker je Komisija v zvezi z okrepitvijo programa Obzorje 2020 predlagala, da se proračunski postavki 08 02 03 04 – Razvoj evropskega prometnega sistema, ki učinkovito izrablja vire, je okolju prijazen, varen in nemoteč v okviru programa Obzorje2020 dodeli dodatnih 34,6 milijona EUR za okrepitev ukrepov za leto 2019 proti podnebnim spremembam, zlasti za baterije, zelena vozila in okolju prijaznejše letalstvo, proračunski postavki 08 02 01 02 – Krepitev raziskav na področju prihodnjih in nastajajočih tehnologij v okviru programa Obzorje 2020 pa dodatnih 45,4 milijona EUR, da se poveča znesek za temi „prodorna proizvodnja električne energije brez emisij za popolno razogljičenje“ ter „tehnologije, povezane z energijo in podnebnimi spremembami“;

E.  ker je Komisija predlagala, da se povečajo sredstva za osrednje dejavnosti mobilnosti programa Erasmus+, zlasti na področju visokošolskega izobraževanja ter poklicnega izobraževanja in usposabljanja, pa tudi za centre poklicne odličnosti; ker je poleg tega predlagala, da se del povečanih sredstev nameni za Evropske univerze, nedaven ukrep, oblikovan v okviru evropskega izobraževalnega prostora do leta 2025, za spodbujanje odličnosti, inovacij in vključevanja v višje izobraževanje po Evropi;

1.  je seznanjen s predlogom spremembe proračuna št. 2/2019, kot ga je predložila Komisija in s katerim naj bi bilo zagotovljenih dodatnih 100 milijonov EUR v odobritvah za prevzem obveznosti za programa Obzorje 2020 in Erasmus+, da bi bil upoštevan dogovor, ki sta ga pri pogajanjih o proračunu za leto 2019 dosegla Parlament in Svet; ugotavlja, da na tej stopnji niso bile predlagane nobene dodatne odobritve plačil;

2.  ugotavlja, da sta profila programov takšna, da odobritev plačil za program Obzorje 2020 morda ne bo nujno treba povečati pred koncem leta 2019, da pa bo zaradi povečanih odobritev za prevzem obveznosti za program Erasmus+ najverjetneje treba še letos povečati tudi odobritve plačil za ta program; poziva Komisijo, naj proračunski organ obvesti, kako namerava kriti te povečane potrebe po odobritvah plačil;

3.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 2/2019;

4.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 2/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu in Komisiji, drugim zadevnim institucijam in organom ter nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 67, 7.3.2019.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


Uporaba Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
PDF 144kWORD 52k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (COM(2019)0206 – C9-0005/2019 – 2019/2023(BUD))
P9_TA-PROV(2019)0013A9-0002/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0206 – C9-0005/2019),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(1),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2) in zlasti člena 10,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) in zlasti točke 11,

–  ob upoštevanju pisma Odbora za regionalni razvoj,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0002/2019),

1.  pozdravlja sklep kot znamenje solidarnosti Unije z državljani in območji Unije, ki so jih prizadele naravne nesreče;

2.  poudarja, da je treba nujno sprostiti finančno pomoč iz Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) za regije, ki so jih v Uniji v letu 2018 prizadele naravne nesreče;

3.  pozdravlja predlog Komisije(4) z dne 7. marca 2019, da se spremeni mehanizem Unije na področju civilne zaščite kot ključno orodje za krepitev zmogljivosti EU za obvladovanje tveganja nesreč ter se mu v obdobju 2021–2027 dodelijo finančna sredstva, ki ustrezajo ambicijam iz Sklepa (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta(5) in so v skladu z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. novembra 2018 o večletnem finančnem okviru 2021–2027(6); je prepričan, da bi bilo treba med Skladom in mehanizmom Unije na področju civilne zaščite zagotoviti natančno usklajevanje pri preprečevanju nesreč ter pripravah in odzivanju nanje;

4.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

5.  naroči svojemu predsedniku, naj podpiše sklep skupaj s predsednikom Sveta ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

6.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Avstriji, Italiji in Romuniji

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA —

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2012/2002 z dne 11. novembra 2002 o ustanovitvi Solidarnostnega sklada Evropske unije(7) in zlasti člena 4(3) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(8) in zlasti točke 11 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Solidarnostnega sklada Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: Sklad) je omogočiti Uniji, da se hitro, učinkovito in prožno odziva na izredne razmere in tako izkaže solidarnost s prebivalstvom regij, ki so jih prizadele naravne nesreče.

(2)  Sredstva Sklada ne presegajo najvišjega letnega zneska 500 000 000 EUR (v cenah iz leta 2011), kot je določeno v členu 10 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(9).

(3)  Romunija je 7. septembra 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih, ki so povzročili obsežne poplave.

(4)  Italija je 20. decembra 2018 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih.

(5)  Avstrija je 14. januarja 2019 vložila vlogo za uporabo sredstev Sklada po izrednih vremenskih dogodkih.

(6)  Vloge Romunije, Italije in Avstrije izpolnjujejo pogoje za izplačilo finančnega prispevka iz Sklada, kot je določeno v členu 4 Uredbe (ES) št. 2012/2002.

(7)  Zato bi bilo treba uporabiti Sklad za zagotovitev finančnega prispevka Romuniji, Italiji in Avstriji.

(8)  Da bi sredstva iz sklada lahko čim prej uporabili, bi bilo treba ta sklep uporabljati od datuma sprejetja –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Unije za proračunsko leto 2019 se iz Solidarnostnega sklada Evropske unije uporabijo naslednja sredstva v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil:

(a)  znesek v višini 8 192 300 EUR se zagotovi Romuniji;

(b)  znesek v višini 277 204 595 EUR se zagotovi Italiji;

(c)  znesek v višini 8 154 899 EUR se zagotovi Avstriji.

Člen 2

Ta sklep začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od ... [datum sprejetja](10).

V...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) COM(2019)0125.
(5) Sklep (EU) 2019/420 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. marca 2019 o spremembi Sklepa št. 1313/2013/EU o mehanizmu Unije na področju civilne zaščite (UL L 77I, 20.3.2019, str. 1).
(6) Sprejeta besedila, P8_TA-PROV(2018)0449.
(7) UL L 311, 14.11.2002, str. 3.
(8) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(9) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).
(10)* Datum vstavi Parlament pred objavo v Uradnem listu.


Predlog spremembe proračuna št. 3/2019: predlog o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji
PDF 127kWORD 49k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stališču Sveta o predlogu spremembe proračuna Evropske unije št. 3/2019 k splošnemu proračunu za leto 2019 – spremni dokument k predlogu o uporabi Solidarnostnega sklada Evropske unije za pomoč Romuniji, Italiji in Avstriji (11732/2019 – C9-0113/2019 – 2019/2024(BUD))
P9_TA-PROV(2019)0014A9-0006/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju člena 314 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju člena 106a Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo,

–  ob upoštevanju Uredbe (EU, Euratom) 2018/1046 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. julija 2018 o finančnih pravilih, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije, spremembi uredb (EU) št. 1296/2013, (EU) št. 1301/2013, (EU) št. 1303/2013, (EU) št. 1304/2013, (EU) št. 1309/2013, (EU) št. 1316/2013, (EU) št. 223/2014, (EU) št. 283/2014 in Sklepa št. 541/2014/EU ter razveljavitvi Uredbe (EU, Euratom) št. 966/2012(1) in zlasti člena 44,

–  ob upoštevanju splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019, kot je bil dokončno sprejet 12. decembra 2018(2),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(3),

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(4),

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta 2014/335/EU, Euratom z dne 26. maja 2014 o sistemu virov lastnih sredstev Evropske unije(5),

–  ob upoštevanju predloga spremembe proračuna št. 3/2019, ki ga je Komisija sprejela 22. maja 2019 (COM(2019)0205),

–  ob upoštevanju stališča o predlogu spremembe proračuna št. 3/2019, ki ga je Svet sprejel 3. septembra 2019 in ga istega dne posredoval Evropskemu parlamentu (11732/2019 – C9-0113/2019),

–  ob upoštevanju členov 94 in 96 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0006/2019),

A.  ker je v predlogu spremembe proračuna št. 3/2019 obravnavan predlog, da bi se Solidarnostni sklad Evropske unije uporabil za pomoč Romuniji zaradi poplav v severovzhodni regiji, Italiji zaradi poplav in zemeljskih plazov po močnem deževju od alpskih območij na severu pa vse do Sicilije ter za pomoč Avstriji zaradi podobnih vremenskih ujm, do katerih je v letu 2018 prišlo v alpskih in južnih regijah te države;

B.  ker Komisija posledično predlaga, da se proračun za leto 2019 spremeni, sredstva za prevzem obveznosti in sredstva za plačila v proračunski vrstici 13 06 01 – „Pomoč državam članicam v primeru večje naravne nesreče, ki ima resne posledice za življenjske razmere, naravno okolje ali gospodarstvo“, pa povečajo za 293 551 794 EUR;

C.  ker je Solidarnostni sklad Evropske unije v skladu z opredelitvijo v uredbi o večletnem finančnem okviru posebni instrument, ustrezna sredstva za prevzem obveznosti in plačila pa je treba v proračun vključiti ne glede na zgornje meje večletnega finančnega okvira;

1.  odobri stališče Sveta o predlogu spremembe proračuna št. 3/2019;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj razglasi, da je sprememba proračuna št. 3/2019 dokončno sprejeta, in poskrbi za njeno objavo v Uradnem listu Evropske unije;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Svetu, Komisiji, Računskemu sodišču in nacionalnim parlamentom.

(1) UL L 193, 30.7.2018, str. 1.
(2) UL L 67, 7.3.2019.
(3) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(4) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(5) UL L 168, 7.6.2014, str. 105.


Uporaba sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji – EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije
PDF 139kWORD 53k
Resolucija
Priloga
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije) (COM(2019)0290 – C9-0026/2019 – 2019/2036(BUD))
P9_TA-PROV(2019)0015A9-0001/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2019)0290 – C9-0026/2019),

–  ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(1) (uredba o ESPG),

–  ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020(2), zlasti člena 12,

–  ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(3) (Medinstitucionalni sporazum z dne 2. decembra 2013), zlasti točke 13,

–  ob upoštevanju svoje resolucije z dne 30. maja 2018 o predlogu sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2018/000 TA 2018– tehnična pomoč na pobudo Komisije)(4),

–  ob upoštevanju svoje prve obravnave predloga uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (ESPG)(5),

–  ob upoštevanju postopka tristranskih pogovorov iz točke 13 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A9-0001/2019),

A.  ker je Unija vzpostavila zakonodajne in proračunske instrumente za dodatno podporo delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih ali svetovne finančne in gospodarske krize, ter za pomoč pri njihovi potrebni in hitri ponovni vključitvi na trg dela;

B.  ker bi morala biti pomoč Unije za presežne delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in čim učinkoviteje, v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na spravnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013, kar zadeva sprejemanje sklepov o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG);

C.  ker je bila uredba o ESPG sprejeta ob upoštevanju dogovora, doseženega med Parlamentom in Svetom, o tem, da se znova uvede merilo za uporabo ESPG zaradi krize, da se finančni prispevek Unije poveča na 60 % vseh ocenjenih stroškov predlaganih ukrepov, da se vloge za sredstva ESPG v Komisiji ter Parlamentu in Svetu obravnavajo učinkoviteje in se tako skrajša postopek ocene in odobritve, da se z vključitvijo samozaposlenih in mladih razširi obseg upravičenih ukrepov in prejemnikov ter da se financirajo spodbude za ustanovitev lastnega podjetja;

D.  ker najvišji letni proračun, ki je na voljo za ESPG, znaša 150 milijonov EUR v cenah iz leta 2011, to je 175 748 000 EUR v cenah iz leta 2019, in ker člen 11(1) uredbe o ESPG določa, da se lahko do 0,5 % tega zneska uporabi za tehnično pomoč na pobudo Komisije za financiranje priprav, spremljanja, zbiranja podatkov in razvoja baze znanja, upravno in tehnično podporo, dejavnosti informiranja in komuniciranja ter revizijo, nadzor in ocenjevanje, ki so potrebni za izvajanje uredbe o ESPG;

E.  ker predlagani znesek 610 000 EUR ustreza približno 0,35 % najvišjega letnega proračuna, ki je na voljo za ESPG v letu 2019;

1.  se strinja z ukrepi, ki jih predlaga Komisija in ki naj bi se financirali kot tehnična pomoč v skladu s členom 11(1) in (4) ter členom 12(2), (3) in (4) uredbe o ESPG;

2.  priznava pomen spremljanja in zbiranja podatkov; opozarja, da morajo biti serije statističnih podatkov, zbranih v ustrezni obliki, lahko dostopne in razumljive;

3.  opozarja, da mora biti posebno spletno mesto o ESPG dostopno vsem državljanom Unije;

4.  pozdravlja nadaljnje delo v zvezi s standardiziranimi postopki za vloge in upravljanje ESPG z uporabo funkcij elektronskega sistema za izmenjavo podatkov (SFC2014), ki omogoča poenostavitev in hitrejšo obdelavo vlog ter izboljšano poročanje;

5.  je seznanjen, da namerava Komisija 190 000 EUR iz razpoložljivega proračuna za upravno in tehnično podporo porabiti za dve srečanji strokovne skupine kontaktnih oseb za ESPG (po en član iz vsake države članice) in dva seminarja, ki se ju bodo udeležili predstavniki izvajalskih organov in socialnih partnerjev;

6.  poziva Komisijo, naj Parlament še naprej sistematično vabi na ta srečanja in seminarje v skladu z ustreznimi določbami okvirnega sporazuma o odnosih med Parlamentom in Komisijo;

7.  poudarja, da bi morali vsi, ki sodelujejo pri obdelavi vlog za sredstva ESPG, zlasti socialni partnerji ter deležniki na regionalni in lokalni ravni, tesneje sodelovati, da bo mogoče ustvariti čim več sinergij; poudarja, da bi bilo treba poglobiti sodelovanje med nacionalno kontaktno osebo ter regionalnimi ali lokalnimi partnerji za vodenje primerov ter izrecno opredeliti komunikacijske in podporne ureditve ter informacijske tokove (notranje razdelitve, naloge in pristojnosti), o katerih bi se morali strinjati vsi udeleženi partnerji;

8.  pozdravlja pravočasen začetek naknadnega ocenjevanja, za katerega namerava Komisija iz razpoložljivega proračuna porabiti 300 000 EUR;

9.  opominja države članice, ki se prijavljajo za sredstva ESPG, da imajo v skladu s členom 12 uredbe o ESPG pomembno vlogo in da morajo z ukrepi, ki se financirajo iz ESPG, obširno seznaniti ciljne prejemnike, lokalne in regionalne organe, socialne partnerje, medije in splošno javnost;

10.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

11.  naroči svojemu predsedniku, da podpiše sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

12.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

PRILOGA

SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (EGF/2019/000 TA 2019 – tehnična pomoč na pobudo Komisije)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1309/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za prilagoditev globalizaciji (2014–2020) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1927/2006(6) ter zlasti člena 11(2) Uredbe,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 2. decembra 2013 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini, sodelovanju v proračunskih zadevah in dobrem finančnem poslovodenju(7) ter zlasti točke 13 Sporazuma,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)  Namen Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je zagotavljati podporo delavcem, ki so postali presežni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, zaradi še vedno trajajoče svetovne finančne in gospodarske krize ali zaradi nove svetovne finančne in gospodarske krize, in samozaposlenim osebam, ki so iz istih razlogov opustile svoje dejavnosti, ter pomagati pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)  Sredstva ESPG ne smejo presegati najvišjega letnega zneska 150 milijonov EUR (cene iz leta 2011), kot je določeno v členu 12 Uredbe Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013(8).

(3)  Uredba (EU) št. 1309/2013 določa, da se lahko vsako leto na pobudo Komisije za tehnično pomoč uporabi največ 0,5 % najvišjega letnega zneska ESPG.

(4)  Sredstva ESPG bi bilo treba uporabiti, da se zagotovi znesek v višini 610 000 EUR za tehnično pomoč na pobudo Komisije–

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2019 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji uporabi vsota 610 000 EUR v odobritvah za prevzem obveznosti in odobritvah plačil.

Člen 2

Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V ...,

Za Evropski parlament Za Svet

Predsednik Predsednik

(1) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(2) UL L 347, 20.12.2013, str. 884.
(3) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(4) Sprejeta besedila, P8_TA(2018)0220.
(5) Sprejeta besedila, P8_TA(2019)0019.
(6) UL L 347, 20.12.2013, str. 855.
(7) UL C 373, 20.12.2013, str. 1.
(8) Uredba Sveta (EU, Euratom) št. 1311/2013 z dne 2. decembra 2013 o večletnem finančnem okviru za obdobje 2014–2020 (UL L 347, 20.12.2013, str. 884).


Izstop Združenega kraljestva iz EU
PDF 156kWORD 54k
Resolucija Evropskega parlamenta z dne 18. septembra 2019 o stanju glede izstopa Združenega kraljestva iz Evropske unije (2019/2817(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0016B9-0038/2019

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU),

–  ob upoštevanju Listine Evropske unije o temeljnih pravicah z dne 7. decembra 2000 (v nadaljnjem besedilu: „Listina“), ki je bila razglašena 12. decembra 2007 v Strasbourgu in je decembra 2009 začela veljati skupaj z Lizbonsko pogodbo,

–  ob upoštevanju uradnega obvestila, ki ga je predsednica vlade Združenega kraljestva v skladu s členom 50(2) Pogodbe o Evropski uniji 29. marca 2017 poslala Evropskemu svetu,

–  ob upoštevanju svojih resolucij z dne 5. aprila 2017 o pogajanjih z Združenim kraljestvom po uradnem obvestilu, da namerava izstopiti iz Evropske unije(1), z dne 3. oktobra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom(2), z dne 13. decembra 2017 o stanju pogajanj z Združenim kraljestvom(3) in z dne 14. marca 2018 o smernicah za okvir prihodnjih odnosov med EU in Združenim kraljestvom(4),

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 29. aprila 2017, sprejetih po prejemu uradnega obvestila Združenega kraljestva v skladu s členom 50 PEU, in Priloge k Sklepu Sveta z dne 22. maja 2017, ki določa pogajalske smernice za sklenitev sporazuma z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju smernic Evropskega sveta (člen 50) z dne 15. decembra 2017 in Priloge k Sklepu Sveta z dne 29. januarja 2018, ki dopolnjuje Sklep Sveta z dne 22. maja 2017 o pooblastilu za začetek pogajanj z Združenim kraljestvom Velike Britanije in Severne Irske o sporazumu o podrobnostih njegovega izstopa iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju skupnega poročila pogajalcev Evropske unije in vlade Združenega kraljestva z dne 8. decembra 2017 o napredku v prvi fazi pogajanj v skladu s členom 50 PEU o urejenem izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije,

–  ob upoštevanju Sporazuma o izstopu Združenega kraljestva Velike Britanije in Severne Irske iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, ki ga je Evropski svet potrdil 25. novembra 2018 (v nadaljnjem besedilu: sporazum o izstopu), in izjav, vključenih v zapisnik zasedanja Evropskega sveta z istega dne,

–  ob upoštevanju Politične izjave o okviru prihodnjih odnosov med Evropsko unijo in Združenim kraljestvom, ki jo je 25. novembra 2018 odobril Evropski svet (v nadaljnjem besedilu: politična izjava),

–  ob upoštevanju sklepov Evropskega sveta (člen 50) z dne 13. decembra 2018,

–  ob upoštevanju skupne izjave, ki dopolnjuje politično izjavo in instrument, ki ureja sporazum o izstopu, z dne 11. marca 2019,

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2019/476, sprejetega v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 22. marca 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU,

–  ob upoštevanju Sklepa Evropskega sveta (EU) 2019/584, sprejetega v dogovoru z Združenim kraljestvom, z dne 11. aprila 2019 o podaljšanju obdobja na podlagi člena 50(3) PEU,

–  ob upoštevanju Sklepa Sveta (EU) 2019/642 z dne 13. aprila 2019 o spremembi Sklepa Sveta (EU) 2019/274 z dne 11. januarja 2019, v skladu s katerim se podpis sporazuma o izstopu v imenu Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo odobri pod pogojem, da je bil ta sporazum sklenjen,

–  ob upoštevanju člena 132(2) Poslovnika,

A.  ker je brexit brezprimeren in obžalovanja vreden dogodek, njegove negativne posledice pa bi ublažil urejen izstop Združenega kraljestva iz Evropske unije (EU);

B.  ker bosta Združeno kraljestvo in EU ostala bližnja soseda ter bosta še naprej imela številne skupne interese; ker je okvir za to tesno povezavo vzpostavljen v politični izjavi, ki omogoča zaščito in spodbujanje teh skupnih interesov, tudi z novimi trgovinskimi odnosi;

C.  ker Evropski parlament predstavlja vse državljane EU in si bo skozi ves postopek izstopa Združenega kraljestva prizadeval za zaščito njihovih interesov;

D.  ker v Združenem kraljestvu živi približno 3,2 milijona državljanov iz drugih 27 držav članic (EU-27), v teh državah pa živi 1,2 milijona državljanov Združenega kraljestva; ker so se ti državljani preselili v drugo državo članico na podlagi pravic, določenih v pravu Unije, pri čemer so se zanašali na to, da jim te pravice pripadajo vse življenje;

E.  ker je na Severnem Irskem 1,8 milijona državljanov, ki so na podlagi velikonočnega sporazuma upravičeni do irskega državljanstva, s tem pa tudi do državljanstva EU in uživanja pravic, ki iz njega izhajajo, v državi prebivališča;

F.  ker sta EU in Združeno kraljestvo kot država članica, ki izstopa, dolžna zagotoviti celovit in vzajemen pristop k zaščiti pravic državljanov EU, ki živijo v Združenem kraljestvu, in državljanov Združenega kraljestva, ki živijo v EU-27;

G.  ker nedavne izjave vlade Združenega kraljestva v prid izvajanju politike razlik v zakonodaji med EU in Združenim kraljestvom vzbujajo dvom o tem, kako tesni bi prihodnji gospodarski odnosi med njima sploh lahko bili;

H.  ker izstop Združenega kraljestva iz EU nikakor ne sme ogroziti mirovnega procesa na Severnem Irskem niti škoditi irskemu gospodarstvu, do česar pa bi prišlo, če bi se meja med Severno Irsko in Irsko utrjevala, ravno to pa naj bi varovalni mehanizem, dogovorjen med Združenim kraljestvom in EU v sporazumu o izstopu, preprečil;

I.  ker velikonočni sporazum priznava, da je „vsaka izbira, ki jo svobodno sprejme večina prebivalcev Severne Irske glede njenega statusa, legitimna“;

J.  ker vlada Združenega kraljestva vztraja, da je treba varovalni mehanizem umakniti iz sporazuma o izstopu, vendar doslej ni predlagala pravno uresničljivih alternativnih možnosti;

K.  ker se zdi, da je glavna prednostna naloga vlade Združenega kraljestva priprava na izstop brez dogovora in da nekateri člani njegove vlade menijo, da bi bil izstop brez dogovora najboljši rezultat procesa izstopa Združenega kraljestva iz EU;

L.  ker je predsednik vlade Združenega kraljestva izjavil, da bi izstop brez dogovora pomenil neuspešno državništvo;

M.  ker je Združeno kraljestvo vztrajalo pri skupnem instrumentu, ki ureja sporazum o izstopu, in je bil ta instrument 11. marca 2019 tudi sprejet, v njem pa je določeno, da je pogoj za skupno delo v zvezi z alternativnimi ureditvami ratifikacija sporazuma o izstopu;

N.  ker bi izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora zelo škodil gospodarstvu na obeh straneh, čeprav uradni podatki in poročila vlade Združenega kraljestva kažejo, da bi Združeno kraljestvo in njegova čezmorska ozemlja utrpela nesorazmerno večjo gospodarsko škodo kot EU;

O.  ker je enotnost institucij EU in EU-27 še vedno ključnega pomena in jo je treba ohraniti;

Sporazum o izstopu in politična izjava

1.  meni, da je za Združeno kraljestvo, pa tudi za Evropsko unijo, zelo pomembno, da se razideta urejeno;

2.  je še vedno prepričan, da je sporazum o izstopu, ki omogoča urejen izstop države iz EU, pravičen in uravnotežen ter upošteva omejitve, od katerih Združeno kraljestvo ne odstopa, in načela EU;

3.  želi izpostaviti pozitivne plati tega sporazuma, in sicer zagotavlja pravno varnost vsem, na katere bo izstop Združenega kraljestva iz EU vplival, in:

   v največji možni meri varuje pravice državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in britanskih državljanov, ki prebivajo v EU, ter ščiti njihove življenjske odločitve,
   vsebuje varovalo za mejo med Irsko in Severno Irsko, ki bo obvarovalo velikonočni sporazum in severnoirski mirovni proces, če se v okviru prihodnjega sporazuma ali drugih operativnih ureditev ne bi mogli dogovoriti o rešitvi, poleg tega bo preprečilo vzpostavitev strogo nadzorovane meje in bo podpora sodelovanju med severnim in južnim delom ter gospodarstvu celega otoka ter bo zagotovilo celovitost notranjega trga EU,
   določa enoten finančni dogovor z Združenim kraljestvom, kjer so zajete vse pravne obveznosti, ki izhajajo iz neplačanih obveznosti, in opredeljuje zunajbilančne postavke, pogojne obveznosti in druge finančne stroške, ki bodo neposredna posledica izstopa Združenega kraljestva,
   vključuje prehodno obdobje do 31. decembra 2020, ki ga je zahtevalo Združeno kraljestvo in ki ga je mogoče enkrat podaljšati za največ dve leti, da bi zagotovili pravno varnost in neprekinjeno delovanje ter pridobili čas za pogajanja o prihodnjim odnosih med EU in Združenim kraljestvom,
   obravnava druga vprašanja ločitve, kar bo omogočilo urejen izstop države iz EU,
   vsebuje določbe o upravljanju, ki zagotavljajo vlogo Sodišča Evropske unije pri morebitni razlagi sporazuma o izstopu;

4.  dodaja, da ima in bo imela vsaka vlada Združenega kraljestva ne glede na sestavo v osnovi na voljo enake možnosti v zvezi z mejo med Irsko in Severno Irsko; želi spomniti, da je vlada Združenega kraljestva zavrnila prvi predlog EU o varovalu samo za Severno Irsko in je pozneje zaprosila, naj se preoblikuje v sedanjo obliko v sporazumu o izstopu; je pripravljen ponovno vključiti prvotno varovalo, ne bo pa odobril sporazuma o izstopu brez varovala;

5.  je seznanjen, da varovalo podpira velika večina političnih strank, zastopanih v severnoirski skupščini, po najnovejših raziskavah pa ga podpira tudi večina državljanov na Severnem Irskem;

6.  opozarja, da naj bi se varovalo uporabljajo le kot začasni ukrep v skrajni sili, in pozdravlja vse ukrepe, ki to pojasnjujejo; zlasti pozdravlja določilo v sporazumu, da si je treba prizadevati in vlagati v preučitev, kako bi lahko v prihodnje uporabili alternativne ureditve za to mejo, ki bi temeljile na novih tehnologijah, zato da bi preprečili vzpostavitev „trde“ meje na irskem otoku;

7.  dodaja, da so alternativne ureditve sprejemljive le, če onemogočajo postavitev fizične infrastrukture na meji ali mejne preglede in kontrole, ščitijo gospodarstvo vsega otoka, varujejo velikonočni sporazum, vključno z ohranjanjem pogojev za nadaljnje sodelovanje med severnim in južnim delom ter zagotavljajo celovitost notranjega trga EU;

8.  meni, da mora Združeno kraljestvo pisno predlagati alternativne ureditve, ki bodo popolnoma delujoče in bodo zajemale vse oblike nadzora, ki se izvajajo na zunanji meji EU, ter bodo skladne s 43. in 49. odstavkom skupnega poročila z dne 8. decembra 2017 ter v katerih bo mogoče upoštevati prihodnje regulativne razlike med Združenim kraljestvom in EU; obžaluje, da vlada Združenega kraljestva kljub izjavam nekaterih svojih predstavnikov o razpoložljivosti alternativnih ureditev doslej še ni sporočila pravno delujočih predlogov, s katerimi bi lahko nadomestili sedanje varovalo;

9.  ugotavlja, da je politična izjava, ki določa okvir za prihodnje odnose med EU in Združenim kraljestvom, skladna z resolucijo Evropskega parlamenta z dne 14. marca 2018 na to temo, v kateri je Parlament pozval k pridružitvenemu sporazumu, in s poglobljenimi mnenji njegovih odborov ter da odraža odločitev Združenega kraljestva o tem, kako obsežne in tesne odnose bo imelo z EU;

10.  je pripravljen to izjavo preoblikovati v bolj formalen pravni dokument s ciljem, da se doseže dovolj tesen pridružitveni sporazum med EU in Združenim kraljestvom, da tudi brez izvedljivih alternativnih ureditev ne bo treba uporabiti varovala;

Brez dogovora

11.  opozarja, da v skladu s členom 50 PEU 1. novembra 2019 za Združeno kraljestvo prenehata veljati ustanovni pogodbi, če ne bo dogovora ali če se ne podaljša rok iz člena 50(3) PEU;

12.  poudarja, da bo za izstop Združenega kraljestva iz EU brez dogovora popolnoma odgovorna njegova vlada; še enkrat opozarja na posledice izstopa brez dogovora za mejo med Severno Irsko in Irsko, pa tudi za delovanje in izvajanje velikonočnega sporazuma;

13.  je seznanjen z odločnim nasprotovanjem v britanskem parlamentu in na splošno proti odločitvi, da se njegovo delo prekine do 14. oktobra 2019, zaradi česar je izstop brez dogovora precej bolj verjeten;

14.  obenem pozdravlja pripravljenost institucij EU in 27 držav članic EU na scenarij brez dogovora in načrte izrednih ukrepov, ki so jih sprejele; dodaja, da gre za enostranske in začasne ukrepe, ki so v interesu EU; poudarja tudi, da nimajo enakega učinka kot sporazum, ki bi omogočal urejen izstop, prav tako ne podvajajo koristi članstva v EU ali pogojev morebitnega prehodnega obdobja, določenega v sporazumu o izstopu; pozdravlja najnovejše predloge Komisije z dne 4. septembra 2019 in se zavezuje, da jih bo čim prej obravnaval, zlasti predloge v zvezi z zagotavljanjem finančne pomoči malim in srednjim podjetjem ter o čim manjših bremenih zaradi administrativnih postopkov;

15.  ugotavlja, da brez sporazuma o izstopu ne more biti prehodnega obdobja, prav tako ni mogoče sklepati morebitnih mini dogovorov za omejitev motenj neurejenega izstopa Združenega kraljestva iz EU;

16.  poudarja, da se lahko pogajanja med EU in Združenim kraljestvom po izstopu brez dogovora nadaljujejo le pod pogojem, da bo Združeno kraljestvo spoštovalo svoje obveznosti in zaveze v zvezi s pravicami državljanov, finančnimi poravnavami in celotnim velikonočnim sporazumom;

17.  dodaja, da bo Združeno kraljestvu tudi v primeru izstopa brez dogovora še vedno nosilo finančne in druge obveznosti; potrjuje, da v tem primeru morebitnega sporazuma ali sporazumov med EU in Združenim kraljestvom ne bo odobril, dokler Združeno kraljestvo ne bo izpolnilo svojih zavez;

18.  želi spomniti, da bodo morali prihodnji sporazumi med EU in Združenim kraljestvom (ko bodo izpolnjene obveznosti) vsebovati zaščitne ukrepe in določbe o enakih konkurenčnih pogojih, da se zavaruje notranji trg EU in podjetja EU ne bodo v slabšem konkurenčnem položaju; v zvezi s tem želi spomniti na pogoje, določene v resoluciji z dne 14. marca 2018, zlasti kar zadeva zagotavljanje visoke ravni varstva okolja, zaposlitev in potrošnikov; dodaja, da Evropski parlament morebitnega prostotrgovinskega sporazuma, pri katerem se ne bo upoštevala ta raven varstva, ne bo ratificiral;

19.  poudarja, da je varovanje pravic in življenjskih odločitev državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in britanskih državljanov, ki prebivajo v EU, vključno z zaposlitvenim statusom in socialnimi pravicami, še vedno njegova prednostna naloga in da si je treba z vsemi sredstvi prizadevati za to, da izstop Združenega kraljestva iz EU teh ljudi ne bo prizadel;

20.  je zaskrbljen, ker Združeno kraljestvo izvaja program za ureditev statusa o prebivanju in veliko prosilcem (skoraj 42 % po najnovejši uradnih podatkih Združenega kraljestva) dodeli le tako imenovani status v pridobivanju; opozarja, da se je mogoče temu izogniti, če se Združeno kraljestvo določi za upravni postopek ugotovitvene narave, v katerem bodo dokazno breme izpodbijanja nosili pristojni organi; zato poziva Združeno kraljestvo, naj ponovno razmisli o svojem pristopu;

21.  spodbuja Združeno kraljestvo in EU-27, naj sprejmeta ukrepe, s katerima bosta zagotovila pravno varnost državljanov EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, in britanskih državljanov, ki prebivajo v EU; ponavlja, da bi morala EU-27 dosledno in velikodušno varovati pravice britanskih državljanov, ki prebivajo v državah članicah;

22.  je zelo zaskrbljen zaradi najnovejših spornih napovedi notranjega ministrstva v zvezi s prostim gibanjem po 31. oktobrom 2019, saj so med državljani EU, ki prebivajo v Združenem kraljestvu, po nepotrebnem povzročile negotovost, poleg tega lahko spodbudijo sovražnost do njih in negativno vplivajo na njihovo zmožnost uveljavljanja pravic;

23.  želi spomniti, da mnogi britanski državljani odločno nasprotujejo temu, da bi izgubili pravice, ki jih imajo v skladu s členom 20 PDEU; predlaga, naj EU-27 preuči, kako bi lahko to ublažili v okviru primarne zakonodaje Unije ob sočasnem popolnem spoštovanju načela vzajemnosti, pravičnosti, simetrije in nediskriminacije;

Podaljšanje obdobja iz člena 50

24.  je seznanjen, da je parlament Združenega kraljestva 9. septembra 2019 uvedel zakon, na podlagi katerega mora vlada prositi za podaljšanje roka, če do 19. oktobra 2019 ne doseže sporazuma z EU;

25.  navaja, da bo podprl podaljšanje obdobja iz člena 50, če bodo obstajali razlogi za to in bo smiselno (denimo, da ne pride do izstopa brez dogovora, da bo mogoče razpisati splošne volitve ali referendum, preklicati člen 50 ali odobriti sporazum o izstopu) ter če ne bo negativno vplivalo na delo in delovanje institucij EU;

26.  opozarja, da o morebitni odobritvi ne bo glasoval, dokler parlament Združenega kraljestva ne potrdi sporazuma z EU;

27.  je seznanjen z odločitvijo vlade Združenega kraljestva, da v teh okoliščinah ne imenuje kandidata za komisarja v naslednji Evropski komisiji in da od 1. septembra 2019 na nekatere sestanke ne pošilja več svojih predstavnikov; poudarja, da to ne bo vplivalo na zmožnost institucij EU za nemoteno delovanje, in ponovno potrjuje, da bodo, vsaj kar se njega tiče, poslanci Združenega kraljestva v Evropskem parlamentu še naprej njegovi poslanci z vsemi pravicami in dolžnostmi; opozarja, da za Združeno kraljestvo, dokler je država članica, veljajo pravice in obveznosti v skladu z ustanovnima pogodbama, vključno z načelom lojalnega sodelovanja;

o
o   o

28.  naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje Evropskemu svetu, Svetu Evropske unije, Komisiji, parlamentom držav članic in vladi Združenega kraljestva.

(1) UL C 298, 23.8.2018, str. 24.
(2) UL C 346, 27.9.2018, str. 2.
(3) UL C 369, 11.10.2018, str. 32.
(4) UL C 162, 10.5.2019, str. 40.

Pravno obvestilo