Märksõnaregister 
Vastuvõetud tekstid
Neljapäev, 10. oktoober 2019 - BrüsselLõplik väljaanne
Eurojusti ja Serbia koostööleping *
 Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)
 Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
 Toimeained, sealhulgas flumioksasiin
 Toimeained, sealhulgas klorotoluroon
 Geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYNØØØJG2)
 Geneetiliselt muundatud sojauba A270412 (ACSGMØØ53)
 Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS402789 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS402789 ühekordset transformatsiooni
 Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
 Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused
 Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika

Eurojusti ja Serbia koostööleping *
PDF 106kWORD 48k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta seadusandlik resolutsioon, mis käsitleb nõukogu rakendusotsuse eelnõu, millega kiidetakse heaks Eurojusti ja Serbia vahelise koostöölepingu sõlmimine Eurojusti poolt (10334/2019 – C9-0041/2019 – 2019/0807(CNS))
P9_TA(2019)0023A9-0009/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Paranduseelarve projekt nr 4/2019: kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine vastavalt ajakohastatud kuluvajadustele ja tuludele (omavahendid)
PDF 152kWORD 69k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon, mis käsitleb nõukogu seisukohta Euroopa Liidu 2019. aasta paranduseelarve projekti nr 4/2019 kohta: Kulukohustuste ja maksete assigneeringute vähendamine kooskõlas ajakohastatud kuluvajaduste ja ajakohastatud tuludega (omavahendid) (11733/2019 – C90114/2019 – 2019/2037(BUD))
P9_TA(2019)0024A9-0012/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks 2019. aastal kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamine
PDF 110kWORD 48k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega muudetakse otsust (EL) 2019/276 seoses 2019. aastal rände-, pagulas- ja julgeolekuprobleemide lahendamiseks kasutusele võetavate paindlikkusinstrumendi summade kohandamisega (COM(2019)0600 – C90029/2019 – 2019/2039(BUD))
P9_TA(2019)0025A9-0013/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Toimeained, sealhulgas flumioksasiin
PDF 147kWORD 55k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni 7. mai 2019. aasta rakendusmääruse (EL) 2019/707 kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete α-tsüpermetriini, beflubutamiidi, benalaksüüli, bentiavalikarbi, bifenasaadi, boskaliidi, bromoksüniili, kaptaani, tsüasofamiidi, desmedifaami, dimetoaadi, dimetomorfi, diurooni, etefooni, etoksasooli, famoksadooni, fenamifossi, flumioksasiini, fluoksastrobiini, folpeedi, foraamsulfurooni, formetanaadi, metalaksüül-M-i, metiokarbi, metribusiini, milbemektiini, Paecilomyces lilacinus'e tüve 251, fenmedifaami, fosmeedi, metüülpirimifossi, propamokarbi, protiokonasooli, Smetolakloori ja tebukonasooli heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (2019/2825(RSP))
P9_TA(2019)0026B9-0103/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Toimeained, sealhulgas klorotoluroon
PDF 135kWORD 54k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusmääruse eelnõu kohta, millega muudetakse rakendusmäärust (EL) nr 540/2011 seoses toimeainete amidosulfurooni, beeta-tsüflutriini, bifenoksi, klorotolurooni, klofentesiini, klomasooni, tsüpermetriini, daminosiidi, deltametriini, dikamba, difenokonasooli, diflubensurooni, diflufenikaani, fenoksapropP, fenpropidiini, fludioksoniili, flufenatseedi, fostiasaadi, indoksakarbi, lenatsiili, MCPA, MCPB, nikosulfurooni, pikloraami, prosulfokarbi, püriproksüfeeni, metüültiofanaadi, triflusulfurooni ja tritosulfurooni heakskiidu kehtivusaja pikendamisega (D062951/02 – 2019/2826(RSP))
P9_TA(2019)0027B9-0104/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Geneetiliselt muundatud mais MZHG0JG (SYNØØØJG2)
PDF 149kWORD 56k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MZHG0JG (SYNØØØJG2) sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D061869/04 – 2019/2830(RSP))
P9_TA(2019)0028B9-0107/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Geneetiliselt muundatud sojauba A270412 (ACSGMØØ53)
PDF 170kWORD 59k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega pikendatakse geneetiliselt muundatud sojauba A270412 (ACSGMØØ53) sisaldavate, sellest koosnevate või sellest valmistatud toodete turule laskmise loa kehtivust vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D062417/04 – 2019/2828(RSP))
P9_TA(2019)0029B9-0105/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Geneetiliselt muundatud mais MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS402789 ning geneetiliselt muundatud mais, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS402789 ühekordset transformatsiooni
PDF 158kWORD 59k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon komisjoni rakendusotsuse eelnõu kohta, millega lubatakse lasta turule geneetiliselt muundatud maisi MON 89034 × 1507 × MON 88017 × 59122 × DAS402789 sisaldavaid, sellest koosnevaid või sellest toodetud tooteid ja geneetiliselt muundatud maisi, milles on kombineeritud kaks, kolm või neli MON 89034, 1507, MON 88017, 59122 ja DAS402789 ühekordset transformatsiooni, vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 1829/2003 (D062827/02 – 2019/2829(RSP))
P9_TA(2019)0030B9-0106/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Välisriikide sekkumine valimistesse ja desinformatsioon riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides
PDF 130kWORD 57k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon välisriikide sekkumise kohta valimistesse ja desinformatsiooni kohta riiklikes ja üleeuroopalistes demokraatlikes protsessides (2019/2810(RSP))
P9_TA(2019)0031B9-0108/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Mitmeaastane finantsraamistik 2021–2027 ja omavahendid: on aeg täita kodanike ootused
PDF 135kWORD 53k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon 2021.–2027. aasta finantsraamistiku ja omavahendite kohta: aeg täita kodanike ootused (2019/2833(RSP))
P9_TA(2019)0032B9-0110/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.


Euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika
PDF 168kWORD 69k
Euroopa Parlamendi 10. oktoobri 2019. aasta resolutsioon euroala tööhõive- ja sotsiaalpoliitika kohta (2019/2111(INI))
P9_TA(2019)0033A9-0016/2019

Selle teksti avaldamine valitud keeles on ettevalmistamisel. PDFi või WORDi versiooni saab avada, klõpsates paremal ülanurgas asuvale ikoonile.

Õigusalane teave