Ευρετήριο 
Κείμενα που εγκρίθηκαν
Πέμπτη 28 Νοεμβρίου 2019 - ΣτρασβούργοΠροσωρινή έκδοση
Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
 Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
 Αϊτή
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ***
 Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)
 Η κατάσταση στη Βολιβία
 Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
 Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019 (COP25)
 Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
 Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
 Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία
 Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
 Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ

Κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία
PDF 173kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση των ελευθεριών στην Αλγερία (2019/2927(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0072RC-B9-0193/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αλγερία, και ειδικότερα εκείνο της 30ής Απριλίου 2015 σχετικά με τη φυλάκιση αγωνιστών για τα εργασιακά και τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Αλγερία(1) και το ψήφισμά του της 27ης Μαρτίου 2019 με τίτλο «Κατάσταση μετά την αραβική άνοιξη: μελλοντικές ενέργειες για την περιοχή της Μέσης Ανατολής και της Βόρειας Αφρικής (ΜΑΒΑ)»(2),

–  έχοντας υπόψη την ενημέρωση σχετικά με την Αλγερία που περιλαμβάνεται στην ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο το 2018, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 18 Μαρτίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την 11η σύνοδο του συμβουλίου σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας της 14ης Μαΐου 2018,

–  έχοντας υπόψη την τρίτη καθολική περιοδική εξέταση (UPR) σχετικά με την Αλγερία, που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών κατά την 36η σύνοδό του στις 21 και 22 Σεπτεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη τις κοινές προτεραιότητες της εταιρικής σχέσης που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της αναθεωρημένης Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) από τη Λαϊκή Δημοκρατία της Αλγερίας και την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 13 Μαρτίου 2017, οι οποίες εστιάζουν στην εφαρμογή της αναθεώρησης του Συντάγματος και στην παροχή ενωσιακής στήριξης για την προαγωγή της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία σύνδεσης ΕΕ-Αλγερίας(3), και ιδίως το άρθρο 2, το οποίο ορίζει ότι ο σεβασμός των δημοκρατικών αρχών και των θεμελιωδών δικαιωμάτων του ανθρώπου να αποτελεί βασικό στοιχείο της συμφωνίας και πρέπει να εμπνέει τις εσωτερικές και διεθνείς πολιτικές των μερών,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Αλγερίας, που αναθεωρήθηκε στις 7 Φεβρουαρίου 2016, και ιδίως τα άρθρα 2, 34 έως 36, 39, 41, 42, 48 και 54,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, για τη θανατική ποινή, για τα βασανιστήρια και άλλες μορφές σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, για την ελευθερία της έκφρασης εντός και εκτός διαδικτύου και για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και το νέο στρατηγικό πλαίσιο και σχέδιο δράσης της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία, το οποίο έχει ως στόχο να θέσει την προστασία και την παρακολούθηση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο επίκεντρο όλων των πολιτικών της ΕΕ,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα (ICCPR), το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα (ICESCR), τη Σύμβαση κατά των βασανιστηρίων και άλλων μορφών σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας και τη Σύμβαση για τα δικαιώματα του παιδιού,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του 1948 και τη Διακήρυξη των Ηνωμένων Εθνών για την εξάλειψη κάθε μορφής μισαλλοδοξίας και διάκρισης με βάση τη θρησκεία ή την πίστη,

–  έχοντας υπόψη τον Αφρικανικό Χάρτη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των Λαών,

–  έχοντας υπόψη τον νόμο 12-06 της Αλγερίας σχετικά με τις ενώσεις και το διάταγμα 06-03, το οποίο διέπει τη μη μουσουλμανική θρησκευτική λατρεία,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αλγερία είναι κοντινός γείτονας και βασικός εταίρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της βορειοαφρικανικής περιφέρειας·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 16 Φεβρουαρίου 2019, δέκα ημέρες αφότου ο Abdelaziz Bouteflika ανακοίνωσε την υποψηφιότητά του για την πέμπτη προεδρική θητεία του, ξεκίνησαν στην Αλγερία ειρηνικές διαμαρτυρίες γνωστές ως Hirak (κίνημα)· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 2 Απριλίου 2019 ο Bouteflika παραιτήθηκε· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου Abdelkader Bensalah ανέλαβε καθήκοντα αρχηγού κράτους· λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παραίτηση του Bouteflika, την εξουσία στη χώρα ασκούν ανοιχτά τα υψηλά κλιμάκια των ενόπλων δυνάμεων υπό την ηγεσία του αντιστράτηγου Ahmed Gaïd Salah·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Abdelaziz Bouteflika τελούσε πρόεδρος από το 1999· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική αναθεώρηση του 2016 περιόρισε σε δύο τον μέγιστο αριθμό των προεδρικών θητειών που δύνανται να ασκήσουν οι μελλοντικοί πρόεδροι· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνταγματική αναθεώρηση δεν μπορούσε να εφαρμοστεί αναδρομικά, με αποτέλεσμα να έχει τη δυνατότητα ο Bouteflika να θέσει υποψηφιότητα για πέμπτη θητεία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι προεδρικές εκλογές, οι οποίες είχαν αρχικά προγραμματιστεί για τις 18 Απριλίου 2019, αναβλήθηκαν πρώτα για τις 4 Ιουλίου 2019 και στη συνέχεια για τις 12 Δεκεμβρίου 2019·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πραγματοποιήθηκαν ειρηνικές διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα τον Φεβρουάριο, τον Μάρτιο και τον Απρίλιο του 2019, και έκτοτε κάθε Τρίτη και Παρασκευή εδώ και 40 εβδομάδες· λαμβάνοντας υπόψη ότι τις τελευταίες εβδομάδες, οι διαδηλωτές πραγματοποιούν νυχτερινές πορείες σε ολόκληρη τη χώρα·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Hirak υποστηρίζεται ευρέως και αποτελεί το μεγαλύτερο κίνημα διαμαρτυρίας στην Αλγερία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι αποτελούν την πλειονότητα των διαδηλωτών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές ζητούν να δοθεί τέλος στη διαφθορά, στην έλλειψη ευκαιριών για πολιτική δέσμευση, στα υψηλά ποσοστά ανεργίας και στην καταστολή των διαδηλώσεων, ζητούν δε να διενεργηθεί η προετοιμασία για ελεύθερες εκλογές στηριζόμενη σε ένα πιο πλουραλιστικό και χωρίς αποκλεισμούς υπόβαθρο, στο πλαίσιο της ευρύτερης πολιτικής μετάβασης·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Παγκόσμιος Δείκτης Ελευθερίας του Τύπου για το 2019 κατατάσσει την Αλγερία στην 141η θέση, από 180 κράτη που εξετάστηκαν, περιγράφει την ελευθερία του Τύπου στη χώρα ως «απειλούμενη» και επισημαίνει ότι οι δημοσιογράφοι βρίσκονται συχνά αντιμέτωποι με διώξεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανεξάρτητες οργανώσεις μέσων ενημέρωσης, πολίτες που αναρτούν ρεπορτάζ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και άλλες πηγές ειδήσεων αντιμετωπίζουν διαρθρωτική λογοκρισία από τις αλγερινές αρχές για οποιαδήποτε κάλυψη η οποία κρίνεται ότι υποστηρίζει αντίθετες στάσεις·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιανουάριο του 2018 οι αλγερινές αρχές έχουν κλείσει διάφορες εκκλησίες, οι οποίες στη συντριπτική τους πλειονότητα ανήκουν στην Église protestante d’Algérie (EPA), την νομικά αναγνωρισμένη κεντρική οργάνωση των προτεσταντικών εκκλησιών στην Αλγερία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αρχισυντάκτης του δημόσιου ραδιοφωνικού σταθμού La Chaîne 3 Meriem Abdou παραιτήθηκε στις 23 Φεβρουαρίου 2019 διαμαρτυρόμενος για τη μεροληπτική αντιμετώπιση του Hirak· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί άλλοι δημοσιογράφοι συνελήφθησαν ή υποβλήθηκαν σε εκφοβισμό, όπως ο πρώην ανταποκριτής του τηλεοπτικού καναλιού France 24 για αραβικά θέματα Sofiane Merakchi και οι δημοσιογράφοι Azeb El Sheihk και Abdelmouji Khelladi, οι οποίοι βρίσκονται υπό κράτηση από τις 26 Σεπτεμβρίου 2019 και τις 14 Οκτωβρίου 2019 αντίστοιχα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 4 Μαρτίου 2019, η Nadia Madassi, παρουσιάστρια της εκπομπής Canal Algérie εδώ και 15 έτη, παραιτήθηκε ισχυριζόμενη ότι την είχαν λογοκρίνει· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Μαρτίου 2019, το Υπουργείο Επικοινωνίας επέβαλε κυρώσεις στην εφημερίδα Echorouk και στο τηλεοπτικό κανάλι El Bilad επειδή κάλυψαν τις διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα «Algérie – Debout!» στο Facebook, η οποία αριθμούσε περισσότερα από 500 000 μέλη, έκλεισε και ότι ο ιδρυτής και διαχειριστής της Sofiane Benyounes υπέστη παρενόχληση και υπεβλήθη σε πολυάριθμες ανακρίσεις προτού του απαγγελθούν κατηγορίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκδόσεις Jeune Afrique, Tout Sur l’Algerie, Algérie Part, Interlignes και Observ’Algérie έχουν λογοκριθεί·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλωτές του Hirak, οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και οι συντάκτες ιστολογίων (bloggers) στοχεύονται ή συλλαμβάνονται όλο και συχνότερα για να αποτραπεί η άσκηση της ελευθερίας της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι ή του συνέρχεσθαι ειρηνικώς·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αλγερινός δικηγορικός σύλλογος (Union nationale des ordres des avocats, UNOA) κατήγγειλε ομόφωνα τις συλλήψεις ακτιβιστών του Hirak και την καταστολή των ελευθεριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 24 Οκτωβρίου 2019 περίπου 500 δικηγόροι διαδήλωσαν στο Αλγέρι απαιτώντας να γίνεται σεβαστό το δικαίωμα των διαδηλωτών σε δίκαιη δίκη και να γίνεται σεβαστή η ανεξαρτησία των δικαστηρίων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο UNOA έχει συγκροτήσει μια επιτροπή για να υποστηρίξει τους νομικούς που υπερασπίζονται τους διαδηλωτές και τους αντιφρονούντες που βρίσκονται υπό κράτηση·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον αλγερινό σύνδεσμο για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (Ligue algérienne pour la défense des droits de l’homme, LADDH), από τότε που ξεκίνησε το Hirak έχουν συλληφθεί και κρατούνται πάνω από εκατό άτομα που συνδέονται με τις ειρηνικές διαμαρτυρίες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατηγορίες με τις οποίες κρατούνται – «υπονόμευση της εθνικής ενότητας και της εδαφικής ακεραιότητας», «υποκίνηση του συνέρχεσθαι» και «αποδυνάμωση του ηθικού του στρατού» – είναι ασαφείς και παραβιάζουν τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 87χρονος Lakhdar Bouregaa – βετεράνος του πολέμου της ανεξαρτησίας – συνελήφθη στις 29 Ιουνίου 2019 επειδή επέκρινε τον επικεφαλής του στρατού· λαμβάνοντας υπόψη ότι η 22χρονη φοιτήτρια νομικής Nour el Houda Dahmani αφέθηκε ελεύθερη στις 25 Νοεμβρίου 2019, αφότου είχε καταδικαστεί σε εξάμηνη ποινή φυλάκισης επειδή συμμετείχε σε φοιτητική πορεία στις 17 Σεπτεμβρίου 2019, και έχει καταστεί σύμβολο για τις εβδομαδιαίες φοιτητικές πορείες· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ibrahim Daouadji και τέσσερις ακόμη ακτιβιστές συνελήφθησαν στις 12 Οκτωβρίου 2019 επειδή διαμαρτυρήθηκαν κατά τη διάρκεια επίσκεψης του Υπουργού Νεολαίας·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Kamal Eddine Fekhar, ιατρός, υπερασπιστής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, υπερασπιστής της κοινότητας Amazigh At-Mzab και πρώην μέλος του LADDH, ο οποίος είχε συλληφθεί για τη συμμετοχή του σε μεγάλης κλίμακας διαδηλώσεις και βρισκόταν υπό κράτηση, απεβίωσε στις 28 Μαΐου 2019 μετά από 53 ημέρες απεργίας πείνας, ενδεχομένως ως αποτέλεσμα των συνθηκών υπό τις οποίες κρατείτο και λόγω ιατρικής αμέλειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο 22χρονος Ramzi Yettou απεβίωσε εξαιτίας τραυμάτων που υπέστη όταν ξυλοκοπήθηκε βάναυσα από αστυνομικούς τον Απρίλιο του 2019·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 12 Σεπτεμβρίου 2019, συνελήφθη ο Karim Tabbou, εξέχον μέλος της αντιπολίτευσης, πρώην γενικός γραμματέας του ιστορικού κόμματος της αντιπολίτευσης «Μέτωπο Σοσιαλιστικών Δυνάμεων» (Front des forces socialistes, FFS) και νυν επικεφαλής του μη αναγνωρισμένου κόμματος «Κοινωνική και Δημοκρατική Ένωση»· λαμβάνοντας υπόψη ότι αφέθηκε ελεύθερος από το δικαστήριο της Tipaza στις 26 Σεπτεμβρίου 2019, αλλά ούτε 14 ώρες αργότερα συνελήφθη και πάλι σε διαφορετική δικαιοδοσία (Sidi M’Hamed) αλλά υπό παρόμοιους όρους και πλέον κρατείται σε de facto απομόνωση·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια ειρηνικών διαδηλώσεων υπέρ των κρατουμένων συνείδησης στην Αλγερία, συνελήφθησαν πολλά μέλη της ένωσης Rassemblement actions jeunesse (RAJ), μεταξύ άλλων ο ιδρυτής της Hakim Addad, ο προέδρός της Abdelouahab Fersaoui και τα μέλη της Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ouldouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine και Khireddine Medjani·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ασκείται δίωξη εναντίον διαφόρων διαδηλωτών, όπως οι Samir Belarbi, Fodil Boumala, Fouad Ouicher, Saida Deffeur και Raouf Rais, οι οποίοι παραμένουν υπό κράτηση, και υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων – συμπεριλαμβανομένων των Said Boudour, Hamid Goura και Slimane Hamitouche – για λόγους «αποδυνάμωσης του ηθικού του στρατού»·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 11 Νοεμβρίου 2019, το δικαστήριο της Sidi M’Hamed στο Αλγέρι κήρυξε την έναρξη της δίκης 42 ακτιβιστών, συμπεριλαμβανομένης της Samira Messouci, μέλους της Λαϊκής Περιφερειακής Συνέλευσης των Wilaya, οι οποίοι κατηγορούνται ότι «έθεσαν σε κίνδυνο την ακεραιότητα της εθνικής επικράτειας» επειδή ύψωσαν το έμβλημα των Amazigh· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σημαία αυτή κυματίζει μαζί με την εθνική σημαία σε ολόκληρη τη χώρα κατά τη διάρκεια των εβδομαδιαίων διαδηλώσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορα δικαστήρια της χώρας απελευθέρωσαν διαδηλωτές που είχαν συλληφθεί με την ίδια κατηγορία·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Σύνταγμα της Αλγερίας κατοχυρώνει τις θεμελιώδεις ελευθερίες, συμπεριλαμβανομένης της ελευθερίας του συνεταιρίζεσθαι, την οποία πλαισιώνει περαιτέρω ο νόμος 12-06· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον νόμο 12-06, πρέπει κάθε ένωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν ήδη εγγραφεί επιτυχώς, να εγγραφεί και να λάβει απόδειξη εγγραφής από το Υπουργείο Εσωτερικών προτού να είναι σε θέση να λειτουργεί νόμιμα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, παρόλο που πληρούν όλες τις νομικές απαιτήσεις, εξακολουθούν να εκκρεμούν οι αιτήσεις για προεγγραφή διαφόρων οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, μη κυβερνητικών οργανώσεων, καθώς και θρησκευτικών και φιλανθρωπικών οργανώσεων, όπως ο LADDH, το EuromedRights, η RAJ, η Διεθνής Αμνηστία, η Ένωση Προτεσταντών της Αλγερίας, η Εθνική Επιτροπή για Μη Μουσουλμανικές Θρησκευτικές Ομάδες και η Φεμινιστική Ένωση για την Προσωπική Ανάπτυξη και την Άσκηση της Υπηκοότητας (AFEPEC)· λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως εκ τούτου, δεν διαθέτουν επίσημο νομικό καθεστώς·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα, το οποίο έχει κυρώσει η Αλγερία, οι κυβερνήσεις πρέπει να διασφαλίζουν το δικαίωμα της ελευθερίας της θρησκείας, της σκέψης και της συνείδησης για όλους όσους εμπίπτουν στη δικαιοδοσία τους, και ιδίως για τις θρησκευτικές μειονότητες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία να ασκεί κανείς το θρήσκευμα ή τις πεποιθήσεις της επιλογής του, είτε δημόσια είτε ιδιωτικά, μόνος ή με άλλους·

1.  καταδικάζει απερίφραστα τις αυθαίρετες και παράνομες συλλήψεις, κρατήσεις, απόπειρες εκφοβισμού και επιθέσεις σε βάρος δημοσιογράφων, συνδικαλιστών, δικηγόρων, φοιτητών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, μελών της κοινωνίας των πολιτών και όλων των ειρηνικών διαδηλωτών που συμμετέχουν στις ειρηνικές διαδηλώσεις του Hirak·

2.  καλεί τις αλγερινές αρχές να απελευθερώσουν αμέσως και άνευ όρων όλους εκείνους που έχουν κατηγορηθεί επειδή άσκησαν το δικαίωμα ελευθερίας της έκφρασης, και συγκεκριμένα τους Hakim Addad, Abdelouahab Fersaoui, Massinissa Aissous, Djalal Mokrani, Ahmed Bouider, Kamel Ould Ouali, Karim Boutata, Ahcene Kadi, Wafi Tigrine, Khireddine Medjani, Samir Belarbi, Karim Tabbou, Fodil Boumala, Lakhdar Bouregaa, Samira Messouci, Ibrahim Daouadji, Salah Maati, Sofiane Merakchi, Azeb El Cheikh, Fouad Ouicher, Saïda Deffeur και τους άλλους ειρηνικούς διαδηλωτές, υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και δημοσιογράφους που φυλακίστηκαν αυθαίρετα, παρά το γεγονός ότι η αλγερινή νομοθεσία επιτρέπει τις δραστηριότητές τους, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα που έχει κυρώσει η Αλγερία· καλεί τις αλγερινές αρχές να άρουν την απαγόρευση ταξιδίου και τη δικαστική επιτήρηση που έχουν επιβληθεί στους Slimane Hamitouche, Abdelmonji Khelladi και Mustapha Bendjama·

3.  καλεί τις αλγερινές αρχές να δώσουν τέλος σε κάθε μορφή εκφοβισμού, μεταξύ άλλων στη δικαστική και νομοθετική παρενόχληση, στην ποινικοποίηση, και στις αυθαίρετες συλλήψεις και κρατήσεις, σε βάρος ειρηνικών διαδηλωτών, υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, επικριτικών δημοσιογράφων και συντακτών ιστολογίων, και να λάβουν τα κατάλληλα μέτρα για να εξασφαλίσουν τη σωματική και ψυχολογική τους προστασία και ασφάλεια και την ελευθερία να ασκούν νόμιμες και ειρηνικές δραστηριότητες· καλεί τις αλγερινές αρχές να διασφαλίσουν και να εγγυηθούν το δικαίωμα στην ελευθερία της έκφρασης, του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι ειρηνικώς και στην ελευθερία των μέσων ενημέρωσης, που κατοχυρώνεται από το Σύνταγμα της Αλγερίας και το ICCPR, το οποίο έχει υπογράψει και κυρώσει η Αλγερία·

4.  ζητεί να δοθεί τέλος στις παραβιάσεις της ελευθερίας θρησκευτικής λατρείας των χριστιανών, αχμαντί και άλλων θρησκευτικών μειονοτήτων· υπενθυμίζει στην αλγερινή κυβέρνηση ότι το διάταγμα 06-03 εγγυάται την ελεύθερη άσκηση θρησκευτικής λατρείας· καλεί τις αλγερινές αρχές να ανοίξουν εκ νέου τα οικεία εκκλησιαστικά κτίρια·

5.  καλεί τις αλγερινές αρχές να τροποποιήσουν τον νόμο 91-19 της 2ας Δεκεμβρίου 1991 ώστε να αρθούν όλοι οι περιορισμοί επί των ειρηνικών διαδηλώσεων που δεν είναι απολύτως απαραίτητοι ή αναλογικοί με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ICCPR· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, παρά τις διατάξεις της συνταγματικής αναθεώρησης του 2016, δεν έχει καταργηθεί το διάταγμα της 18ης Ιουνίου 2001, το οποίο απαγορεύει τις διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα, και εξακολουθεί να εφαρμόζεται εν γένει σε ολόκληρη τη χώρα·

6.  καλεί τις αλγερινές αρχές να εξαλείψουν αποτελεσματικά και να αποτρέπουν κάθε μορφή υπερβολικής χρήσης βίας από τα όργανα επιβολής του νόμου κατά τη διάλυση δημόσιων συναθροίσεων· καταδικάζει απερίφραστα την υπερβολική χρήση βίας που οδήγησε στον θάνατο του Ramzi Yettou· καλεί τις αλγερινές αρχές να διενεργήσουν ανεξάρτητη έρευνα για όλες τις περιπτώσεις υπερβολικής χρήσης βίας από μέλη των δυνάμεων ασφαλείας και να μεριμνήσουν ώστε να λογοδοτήσουν οι δράστες·

7.  υπογραμμίζει ότι η ανεξαρτησία των δικαστηρίων αποτελεί ένα από τα θεμελιώδη στοιχεία για τη λειτουργία της δημοκρατίας και καλεί τις αλγερινές αρχές να προωθήσουν και να διασφαλίσουν την ανεξαρτησία των δικαστηρίων·

8.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών, τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τους δημοσιογράφους και τους διαδηλωτές, μεταξύ άλλων με τη διοργάνωση επισκέψεων σε φυλακές, την παρακολούθηση δικών και την έκδοση δημόσιων δηλώσεων, προς υποστήριξη της επιτροπής του UNOA και άλλων οργανώσεων που ενεργούν για την υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να παρακολουθούν από κοντά την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αλγερία, αξιοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού μέσου για τη δημοκρατία και τα δικαιώματα του ανθρώπου·

9.  προτρέπει τις αρχές της Αλγερίας να αναθεωρήσουν τον νόμο 12-06 του 2012 για τις ενώσεις και να έρθουν σε πραγματικό διάλογο χωρίς αποκλεισμούς με οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, προκειμένου να διαμορφωθεί ένας νέος νόμος που να ευθυγραμμίζεται με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα και με το Σύνταγμα της Αλγερίας·

10.  καλεί τις αλγερινές αρχές να εξασφαλίσουν την πλήρη άσκηση της ελευθερίας της σκέψης, της συνείδησης και της θρησκείας ή των πεποιθήσεων για όλους, η οποία κατοχυρώνεται στο Σύνταγμα της Αλγερίας και στο ICCPR·

11.  εκφράζει ανησυχία για τους διοικητικούς φραγμούς με τους οποίους βρίσκονται αντιμέτωπες οι θρησκευτικές μειονότητες στην Αλγερία, ιδίως όσον αφορά το διάταγμα 06-03· προτρέπει την αλγερινή κυβέρνηση να αναθεωρήσει το διάταγμα 06-03 ώστε να το ευθυγραμμίσει περαιτέρω με το Σύνταγμα και με τις διεθνείς υποχρεώσεις της για τα ανθρώπινα δικαιώματα, και συγκεκριμένα με το άρθρο 18 του ICCPR·

12.  επικροτεί τη συνταγματική αναγνώριση της Tamazight ως επίσημης γλώσσας το 2016 και ενθαρρύνει την πρακτική εφαρμογή της· ζητεί την άμεση και άνευ όρων απελευθέρωση των 42 διαδηλωτών που κρατούνται επειδή ύψωσαν τη σημαία των Amazigh·

13.  ζητεί να βρεθεί λύση στην κρίση με βάση μια ειρηνική πολιτική διαδικασία χωρίς αποκλεισμούς· είναι πεπεισμένο ότι οι δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις και ένας εποικοδομητικός διάλογος χωρίς αποκλεισμούς, προκειμένου να διασφαλιστεί η πολιτική, οικονομική και κοινωνική σταθερότητα στην Αλγερία, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως μοχλός για την επανεκκίνηση μιας πλούσιας Ένωσης του Αραβικού Μαγκρέμπ, που είναι σημαντικό για την επιτυχή συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών εκατέρωθεν της Μεσογείου·

14.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Αλγέρι, στην κυβέρνηση της Αλγερίας, στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών και στο Συμβούλιο της Ευρώπης.

(1) ΕΕ C 346 της 21.9.2016, σ. 106.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0318.
(3) ΕΕ L 265 της 10.10.2005, σ. 2.


Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer
PDF 160kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την Κούβα, η περίπτωση του José Daniel Ferrer (2019/2929(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0073RC-B9-0200/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Κούβα, και ιδίως εκείνα της 17ης Νοεμβρίου 2004 σχετικά με την Κούβα(1), της 2ας Φεβρουαρίου 2006 σχετικά με την πολιτική της ΕΕ έναντι της κουβανικής κυβέρνησης(2), της 21ης Ιουνίου 2007 σχετικά με την Κούβα(3), της 11ης Μαρτίου 2010 σχετικά με τους κρατούμενους για λόγους συνείδησης στην Κούβα(4), και της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της συμφωνίας πολιτικού διαλόγου και συνεργασίας (ΣΠΔΣ) μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της, αφενός, και της Δημοκρατίας της Κούβας, αφετέρου(5), και της 15ης Νοεμβρίου 2018(6),

–  έχοντας υπόψη την ΣΠΔΣ που υπεγράφη μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, τον Δεκέμβριο του 2016, και εφαρμόζεται προσωρινά από την 1η Νοεμβρίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το δεύτερο κοινό συμβούλιο ΕΕ-Κούβας που πραγματοποιήθηκε στην Αβάνα στις 9 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τον δεύτερο επίσημο διάλογο ΕΕ-Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, που πραγματοποιήθηκε, στις 3 Οκτωβρίου 2019, στις Βρυξέλλες, στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας,

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση της Κoύβας, του Μαΐου 2018, από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα (ICCPR) και άλλες διεθνείς συνθήκες και πράξεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών κατά των βασανιστηρίων και άλλων τρόπων σκληρής, απάνθρωπης ή ταπεινωτικής μεταχείρισης ή τιμωρίας, που εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών στις 10 Δεκεμβρίου 1984 και στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο κράτος,

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ για τους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, στην οποία η Κούβα είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, την 1η Οκτωβρίου 2019, ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης της Πατριωτικής Ένωσης της Κούβας (UNPACU), José Daniel Ferrer, κρατήθηκε αυθαίρετα χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες εναντίον του και για τουλάχιστον 72 ώρες παρέμεινε κρατούμενος χωρίς καμία εξωτερική επικοινωνία·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αρχές της Κούβας τον έχουν φυλακίσει, παρενοχλήσει και εκφοβίσει για παραπάνω από μία δεκαετία λόγω του ειρηνικού πολιτικού ακτιβισμού του· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2018 κρατήθηκε σε απομόνωση για 10 ημέρες·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 2 Νοεμβρίου, ο κ. Ferrer απέστειλε με λαθραίο τρόπο επιστολή στην οποία δήλωνε ότι είχε υποστεί βασανιστήρια και κακομεταχείριση, η ζωή του είχε τεθεί σε κίνδυνο κατά την κράτησή του και του είχαν αρνηθεί την παροχή της δέουσας ιατρικής φροντίδας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που παρέσχε η οικογένειά του στις 15 Νοεμβρίου, κρατείται στη φυλακή «Aguadores» στο Σαντιάγο της Κούβας, όπου οδηγήθηκε σε κελί τιμωρίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Νοεμβρίου, η σύζυγός του τον είδε για λίγα λεπτά, επιβεβαιώνοντας ότι η υγεία του βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση, καθώς έχασε το ήμισυ του σωματικού βάρους του, λόγω και της απεργίας πείνας την οποία είχε ξεκινήσει·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σύμφωνα με διάφορες ΜΚΟ, αποτελεί μόνον έναν από τους περίπου 120 πολιτικούς κρατούμενους στην Κούβα· λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλοί ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι, ειρηνικοί αντιφρονούντες και υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι οποίοι είναι κυρίως μέλη της δημοκρατικής αντιπολίτευσης, διώκονται, κρατούνται αυθαίρετα ή βρίσκονται στη φυλακή στην Κούβα, ιδίως οι José Guía Piloto, Silverio Portal Contreras, Mitzael Díaz Paseiro, Orlando Zapata Tamayo, Eliecer Bandera Barrera, Edilberto Ronal Azuaga and Roberto de Jesús Quiñones Haces·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 28 Οκτωβρίου 2019, ο Armando Sosa Fortuny– ο Κουβανός πολιτικός κρατούμενος με τη μεγαλύτερη διάρκεια κράτησης ο οποίος πέρασε 43 χρόνια της ζωής του στη φυλακή, απεβίωσε· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κουβανικές αρχές δεν είχαν συμφωνήσει να τον απελευθερώσουν παρά την επιδείνωση της υγείας του·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κάθε πρόσωπο που συλλαμβάνεται ή κρατείται πρέπει να ενημερώνεται αμέσως πριν από τη σύλληψή του για τους λόγους της σύλληψής του και να προσάγεται ενώπιον δικαστή χωρίς καθυστέρηση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες της κυβέρνησης της Κούβας παραβιάζουν τις διατάξεις των άρθρων 1 παράγραφος 5 και 22 της ΣΠΔΣ μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Κούβας, που υπογράφηκε το 2016, στο πλαίσιο της οποίας η κυβέρνηση της Κούβας αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρεί και να βελτιώνει τα ανθρώπινα δικαιώματα·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 5 Ιουλίου 2017, το Κοινοβούλιο ενέκρινε την ΣΠΔΣ· λαμβάνοντας υπόψη ότι στη ΣΠΔΣ διατυπώνονται με σαφήνεια οι σοβαρές ανησυχίες του Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα και περιλαμβάνεται ρήτρα αναστολής σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο διάλογος μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπό την ηγεσία του Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ξεκίνησε το 2015, με τον πέμπτο γύρο να διεξάγεται στις 9 Οκτωβρίου 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 3 Οκτωβρίου 2019, η ΕΕ και η Κούβα πραγματοποίησαν τον δεύτερο επίσημο διάλογο για τα ανθρώπινα δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν απέδωσε κανένα απτό αποτέλεσμα παρά την επανεκλογή της Κούβας στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ για την περίοδο 2017-2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο πολιτικός διάλογος πρέπει να περιλαμβάνει άμεσο και εντατικό διάλογο με την κοινωνία των πολιτών και όλους τους πολιτικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης, χωρίς οιουσδήποτε περιορισμούς·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της δεύτερης συνόδου του Κοινού Συμβουλίου ΕΕ-Κούβας στις 9 Σεπτεμβρίου 2019 στην Αβάνα, συνελήφθησαν αυθαίρετα περισσότεροι από 100 ακτιβιστές· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ παρέμεινε σιωπηλή σε σχέση με αυτές τις ενέργειες, όπως έπραξε επίσης και στην υπόθεση του κ. Ferrer·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει απονείμει το Βραβείο Ζαχάρωφ για την Ελευθερία της Σκέψης σε κουβανούς ακτιβιστές τρεις φορές: στον Oswaldo Payá το 2002, στις «Κυρίες με τα Λευκά» το 2005 και στον Guillermo Fariñas το 2010· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ και οι συγγενείς τους εξακολουθούν να παρενοχλούνται και εκφοβίζονται τακτικά και να εμποδίζονται να εγκαταλείπουν τη χώρα, καθώς και να συμμετέχουν σε διεθνείς εκδηλώσεις·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η ελευθερία και η αξιοπρέπεια και το συμφέρον των πολιτών εκπροσωπούνται και προστατεύονται καλύτερα σε μια δημοκρατία·

1.  καταδικάζει την αυθαίρετη κράτηση του José Daniel Ferrer και ζητεί επειγόντως από τις κουβανικές αρχές την άμεση απελευθέρωσή του· ζητεί να του επιτραπεί η πρόσβαση σε δικηγόρο της επιλογής του, να έρθει σε επαφή με την οικογένειά του, καθώς και να έχει πρόσβαση σε όλα τα έγγραφα που σχετίζονται με την κράτησή του και με τους εικαζόμενους λόγους για αυτή·

2.  καταγγέλλει τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση που ο κ. Ferrer ανέφερε ότι υπέστη στην επιστολή του· υπενθυμίζει ότι οι κουβανικές αρχές έχουν καθήκον να προλαμβάνουν τα βασανιστήρια και την κακομεταχείριση και να διασφαλίζουν την ταχεία και αμερόληπτη εξέταση· καλεί τις κουβανικές αρχές να χορηγήσουν στον κ. Ferrer άμεση πρόσβαση σε ιατρική περίθαλψη της επιλογής του και να εγγυηθούν την παροχή κατάλληλων ειδών υγιεινής τροφής και νερού·

3.  επαναλαμβάνει την μεγάλη ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες πράξεις δίωξης, παρενόχλησης, επίθεσης εναντίον των ειρηνικών αντιφρονούντων, των ανεξάρτητων δημοσιογράφων, των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της πολιτικής αντιπολίτευσης στην Κούβα· ζητεί να δοθεί αμέσως τέλος σε αυτές τις ενέργειες και να απελευθερωθούν όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι, καθώς και εκείνοι που κρατούνται αυθαίρετα μόνο και μόνο επειδή ενάσκησαν το δικαίωμά τους στην ελευθερία της έκφρασης και στο συνεταιρίζεσθαι· ζητεί καλύτερες εγγυήσεις για το δικαίωμα σε δίκαιη δίκη και τη δικαστική ανεξαρτησία, καθώς και να διασφαλισθεί η πρόσβαση σε ανεξάρτητο δικηγόρο για τους ανθρώπους που στερούνται την ελευθερία τους·

4.  επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη, την ΕΥΕΔ και την αντιπροσωπεία της στην Κούβα να καταδικάσουν σθεναρά και δημόσια την αυθαίρετη σύλληψη του κ. Ferrer και των προαναφερθέντων ατόμων και να λάβουν όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προάσπιση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

5.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι, παρά την εγκριθείσα ΣΠΔΣ, η κατάσταση της δημοκρατίας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων δεν έχει βελτιωθεί· ζητεί την εκπλήρωση των δεσμευτικών υποχρεώσεων που θεσπίζονται στο πλαίσιο της ΣΠΔΣ μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας, και ζητεί εν προκειμένω σαφή κριτήρια αναφοράς·

6.  υπενθυμίζει ότι η ΣΠΔΣ συμπεριλαμβάνει διάταξη για την αναστολή της συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να εφαρμόζεται σε περίπτωση παραβίασης των διατάξεων για τα ανθρώπινα δικαιώματα· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς και να εποπτεύει τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών στην Κούβα κατά την εφαρμογή της ΣΠΔΣ και ότι θα πρέπει να υποβάλλονται σε τακτά χρονικά διαστήματα εκθέσεις σχετικά με την εφαρμογή της στο Κοινοβούλιο· θεωρεί ότι η φυλάκιση και η μεταχείριση του José Daniel Ferrer και άλλων πολιτικών κρατουμένων συνιστά «ιδιαίτερα επείγουσα περίπτωση έκτακτης ανάγκης», όπως ορίζεται στο άρθρο 85 παράγραφος 3 στοιχείο β) της συμφωνίας, και στο πλαίσιο αυτό ζητεί από την ΕΕ να συγκαλέσει έκτακτη σύνοδο·

7.  απαιτεί να εφαρμόσει η κουβανική κυβέρνηση νομικές μεταρρυθμίσεις για να εγγυηθεί την ελευθερία του Τύπου, του συνεταιρίζεσθαι και των διαδηλώσεων, καθώς και να δρομολογήσει τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις που θα επιτρέψουν ελεύθερες, δίκαιες και δημοκρατικές εκλογές, λαμβάνοντας υπόψη την κυρίαρχη και ελευθέρως εκπεφρασμένη βούληση του κουβανικού λαού· καλεί την κουβανική κυβέρνηση να ευθυγραμμίσει την πολιτική της για τα ανθρώπινα δικαιώματα με τα διεθνή πρότυπα που ορίζονται στους χάρτες, τις δηλώσεις και τα διεθνή μέσα τα οποία έχει υπογράψει η Κούβα, ως συμβαλλόμενη χώρα, και να επιτρέψει στην κοινωνία των πολιτών και στους πολιτικούς παράγοντες της αντιπολίτευσης να συμμετέχουν ενεργά στην πολιτική και κοινωνική ζωή χωρίς περιορισμούς· καλεί την κυβέρνηση να επιτρέψει στα ανεξάρτητα εγχώρια και διεθνή όργανα παρακολούθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων να έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στην Κούβα προκειμένου να επεκταθούν οι προσκλήσεις στους ειδικούς εισηγητές του ΟΗΕ για την προώθηση και την προστασία του δικαιώματος στην ελευθερία του συνέρχεσθαι ειρηνικώς, της έκφρασης και της κατάστασης των υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

8.  υπενθυμίζει ότι η Κούβα εφαρμόζει μορατόριουμ για τη θανατική ποινή από το 2003· καλεί τις κουβανικές αρχές να καταργήσουν τη θανατική ποινή για όλα τα εγκλήματα· ζητεί την επανεξέταση όλων των θανατικών ποινών για να διασφαλιστεί ότι στις συγκεκριμένες δίκες τηρήθηκαν τα διεθνή πρότυπα·

9.  καλεί τις κουβανικές αρχές να εγγυηθούν την ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και την ελευθερία της έκφρασης, μεταξύ άλλων με την ακύρωση του διατάγματος 349, το οποίο περιορίζει την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης, και να σταματήσει την παρενόχληση και την κράτηση ανεξάρτητων δημοσιογράφων· καλεί την κουβανική κυβέρνηση να σταματήσει να επιβάλλει διαδικτυακή λογοκρισία και να σταματήσει να μπλοκάρει δικτυακούς τόπους, καθώς και να περιορίζει την πρόσβαση σε πληροφορίες·

10.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών της ΕΕ και της Κούβας δεν είχαν τη δυνατότητα να συμμετάσχουν στον διάλογο της κοινωνίας των πολιτών, στο πλαίσιο του ευρύτερου διαλόγου για τα ανθρώπινα δικαιώματα της ΣΠΔΣ ΕΕ-Κούβας που πραγματοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019, ως αποτέλεσμα της άρνησης της κυβέρνησης της Κούβας να τους χορηγήσει έγκριση· ζητεί επίσης να θεσπιστεί με την ΕΕ-Κούβα ένας θεσμοθετημένος, επίσημος, ανοικτός και δημόσιος διάλογος με πραγματικά ανεξάρτητη κοινωνία των πολιτών, παρόμοιο με αυτόν που έχει καθιερωθεί με τις άλλες χώρες με τις οποίες η ΕΕ έχει συνάψει συμφωνίες συνεργασίας·

11.  καλεί τον νέο ΑΠ/ΥΕ να αναγνωρίσει την ύπαρξη πολιτικής αντιπολίτευσης έναντι της κουβανικής κυβέρνησης και να υποστηρίξει την ένταξή της στον πολιτικό διάλογο μεταξύ της ΕΕ και της Κούβας· στο πλαίσιο αυτό, καλεί όλους τους εκπροσώπους των κρατών μελών να εγείρουν ανησυχίες για τα ανθρώπινα δικαιώματα κατά τη διάρκεια επισκέψεων με τις κουβανικές αρχές, καθώς και να συναντιούνται με τους βραβευθέντες με το Βραβείο Ζαχάρωφ, όταν επισκέπτονται την Κούβα, προκειμένου να διασφαλίσουν την εσωτερική και εξωτερική συνεκτική εφαρμογή της πολιτικής της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενισχύοντας με τον τρόπο αυτό τη συμμετοχή της ανεξάρτητης κοινωνίας των πολιτών·

12.  καλεί την ΕΥΕΔ και την Επιτροπή να υποστηρίξουν ενεργά τις ομάδες της κοινωνίας των πολιτών και τους μεμονωμένους υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κούβα, μεταξύ άλλων με την οργάνωση επισκέψεων στη φυλακή, την παρουσία παρατηρητών στις δίκες και μέσω δημόσιων δηλώσεων· καλεί τον νέο ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει έκθεση στο Κοινοβούλιο σχετικά με τις δράσεις που έχουν αναληφθεί μέχρι σήμερα από την αντιπροσωπεία της ΕΕ·

13.  καλεί τον νέο ΑΠ/ΥΕ να ζητήσει από τις κουβανικές αρχές, μετά από χρόνια αδράνειας, να δρομολογήσουν μεταρρυθμίσεις που θα οδηγήσουν σε δημοκρατικό μετασχηματισμό της χώρας σύμφωνα με τη ΣΠΔΣ· επισημαίνει ότι η σημερινή κατάσταση στην Κούβα υπονομεύει τις αρχές για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία πάνω στις οποίες βασίζεται η συμφωνία·

14.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την άρνηση των κουβανικών αρχών να επιτρέψουν στις επιτροπές, αντιπροσωπείες και ορισμένες πολιτικές ομάδες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να επισκεφθούν την Κούβα, παρά την έγκριση του Κοινοβουλίου για την ΣΠΔΣ· καλεί τις αρχές να επιτρέψουν αμέσως την είσοδο στη χώρα·

15.  καταγγέλλει τη στάση παρεμβατικού χαρακτήρα της κουβανικής κυβέρνησης και ζητεί να σταματήσει κάθε παρέμβαση σε διάφορες χώρες της Λατινικής Αμερικής·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Κυβέρνηση και τη Λαϊκή Εθνοσυνέλευση της Κούβας, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/ Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή, στον Ειδικό Εκπρόσωπο της ΕΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Ύπατο Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, καθώς και στις κυβερνήσεις των κρατών μελών της Κοινότητας των κρατών της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (CELAC).

(1) ΕΕ C 201 E της 18.8.2005, σ. 83.
(2) ΕΕ C 288 E της 24.11.2006, σ. 81.
(3) ΕΕ C 146 E της 12.6.2008, σ. 377.
(4) ΕΕ C 349 E της 22.12.2010, σ. 82.
(5) ΕΕ C 334 της 19.9.2018, σ. 99.
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0460.


Αϊτή
PDF 162kWORD 51k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την Αϊτή (2019/2928(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0074RC-B9-0214/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την Αϊτή, και συγκεκριμένα το ψήφισμα της 19ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή ένα έτος μετά το σεισμό: ανθρωπιστική βοήθεια και ανασυγκρότηση(1), και το ψήφισμα της 8ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με την παιδική δουλεία στην Αϊτή(2),

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της ΕΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη δημοκρατία στον κόσμο, του 2018, και συγκεκριμένα την ανά χώρα έκδοση για την Αϊτή, η οποία εγκρίθηκε από το Συμβούλιο στις 13 Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ στην Αϊτή από τις 19 έως τις 23 Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την ετήσια έκθεση της αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή (MINUSTAH) και την ετήσια έκθεση της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα (OHCHR) σχετικά με την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αϊτή, από την 1η Ιουλίου 2015 έως την 31η Δεκεμβρίου 2016, του Ιουλίου 2017,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της MINUSTAH και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα σχετικά με τις καταγγελίες για παραβιάσεις και καταπατήσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της 13ης και 14ης Νοεμβρίου 2018 στη La Saline του Πορτ-ο-Πρενς,

–  έχοντας υπόψη την καθολική περιοδική εξέταση (UPR) για την Αϊτή που εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ κατά την 34η σύνοδό του στις 17 Μαρτίου 2017,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα οικονομικά, κοινωνικά και μορφωτικά δικαιώματα, το οποίο εγκρίθηκε από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στις 16 Δεκεμβρίου 1966 και του οποίου η Αϊτή είναι συμβαλλόμενο μέρος,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Κοτονού,

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου του ΟΗΕ,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, την οποία η Αϊτή έχει συνυπογράψει,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμα 2476 (2019) του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, της 25ης Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την τελική έκθεση της αποστολής παρακολούθησης εκλογών της ΕΕ του 2015,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή, της 7ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο που δημοσίευσε η Διεθνής Αμνηστία στις 31 Οκτωβρίου 2019, το οποίο παρέχει αποδεικτικά στοιχεία για την υπερβολική χρήση βίας κατά των διαδηλωτών,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Γραφείου του ΟΗΕ για τον Συντονισμό των Ανθρωπιστικών Υποθέσεων σχετικά με την κατάσταση στην Αϊτή, της 1ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Αϊτή της 28ης Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 144 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανακοίνωση της κυβέρνησης, τον Ιούλιο του 2018, ότι θα εξάλειφε τις επιδοτήσεις, κάτι που θα επέτρεπε αύξηση των τιμών των καυσίμων έως και κατά 50 %, οδήγησε σε εκτεταμένες διαδηλώσεις και στη χειρότερη εμφύλια διαμάχη που έχει βιώσει η χώρα εδώ και χρόνια· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μέτρο αυτό αποτελούσε απόκριση στις περικοπές που συμφωνήθηκαν με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο (ΔΝΤ) τον Φεβρουάριο του 2018 με αντάλλαγμα χρηματοδοτικά δάνεια ύψους 96 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για να βοηθηθεί η χώρα να εξοφλήσει το ξένο χρέος της·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που διοργάνωσαν οι ηγέτες της αντιπολίτευσης απαιτούσαν την παραίτηση του Προέδρου Jovenel Moïse λόγω του καλπάζοντα πληθωρισμού, των καταγγελιών για συστηματική κυβερνητική διαφθορά, που επίσης αφορούσε τον πρώην πρόεδρο Michel Martelly, καθώς και της οικονομικής και επισιτιστικής ανασφάλειας, και ότι ο έξω κόσμος δεν έδωσε ιδιαίτερη προσοχή στις εν λόγω διαδηλώσεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις που ξεκίνησαν πριν από περισσότερο από ένα έτος ως διαμαρτυρία κατά των σκανδάλων διαφθοράς, στα οποία εμπλέκονταν αρχές της Αϊτής, μετρούν περίπου εκατό θύματα και έχουν κλιμακωθεί σε ανεξέλεγκτη ανάφλεξη της κατάστασης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφθορά φαίνεται να αποτελεί ενδημικό πρόβλημα της κοινωνίας και της πολιτικής της Αϊτής·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δυνάμεις ασφαλείας κατέστειλαν τις διαδηλώσεις με τη χρήση ενεργών πυρομαχικών και δακρυγόνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι τον Φεβρουάριο έχασαν τη ζωή τους 41 άνθρωποι, ενώ 100 τραυματίστηκαν στις διαδηλώσεις, σύμφωνα με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, από την 15η Σεπτεμβρίου έως την 1η Νοεμβρίου 2019, τουλάχιστον 42 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε παρόμοιες διαδηλώσεις, εκ των οποίων 19 δολοφονήθηκαν από τις αρχές επιβολής του νόμου, και 86 τραυματίστηκαν·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αϊτή δεν έχει κυβέρνηση από τον Μάρτιο του 2019, κάτι που επηρεάζει αρνητικά τη δυνατότητα πρόσβασης της χώρας σε κονδύλια διεθνούς βοήθειας και σε δάνεια της Παγκόσμιας Τράπεζας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τον Ιανουάριο του 2020, η Αϊτή δεν θα έχει κοινοβούλιο λόγω της μη διεξαγωγής των βουλευτικών εκλογών του Οκτωβρίου 2019· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κ. Moïse έχει εκδηλώσει την πρόθεσή του να προβεί σε συνταγματικές μεταρρυθμίσεις για την ενίσχυση των εξουσιών του Προέδρου·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις διαδηλώσεις δεν έχει αναληφθεί νομική δράση· λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτή η ατιμωρησία και η έλλειψη προσοχής της διεθνούς κοινότητας έχουν περαιτέρω τροφοδοτήσει τη βία· λαμβάνοντας υπόψη ότι η παρατεταμένη και συνεχιζόμενη κρίση είχε επίσης ως συνέπεια τον περαιτέρω περιορισμό της πρόσβασης στην υγειονομική περίθαλψη, στα τρόφιμα, στην εκπαίδευση και στην κάλυψη άλλων αναγκών, και έχει προκαλέσει περαιτέρω έλλειψη ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πολλές κοινότητες εξακολουθούν να μην έχουν πρόσβαση στο δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας μετά τον σεισμό του 2010 και εξαρτώνται από ηλεκτρογεννήτριες για την κάλυψη των καθημερινών αναγκών τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αύξηση της τιμής των καυσίμων έχει περιορίσει περαιτέρω τις οικονομικές ευκαιρίες·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν αξιόπιστα στοιχεία ότι αστυνομικοί οπλισμένοι με ημιαυτόματα τουφέκια χρησιμοποίησαν ενεργά πυρομαχικά κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων, κατά παράβαση του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και των προτύπων σχετικά με τη χρήση βίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δημοσιογράφοι αποτελούν στόχο συνεχούς παρενόχλησης και σωματικών επιθέσεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Néhémie Joseph, δημοσιογράφος του Radio Méga που κάλυπτε τις διαμαρτυρίες, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητό του στις 11 Οκτωβρίου 2019, ο Chery Dieu-Nalio, δημοσιογράφος του Associated Press, πυροβολήθηκε στο πρόσωπο τον Σεπτέμβριο του 2019, ο Pétion Rospide, δημοσιογράφος του Radio Sans Fin, έπεσε νεκρός από πυροβολισμούς στο αυτοκίνητό του τον Ιούνιο του 2019, και ο δημοσιογράφος Vladjimir Legagneur εξαφανίστηκε τον Μάρτιο του 2018·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία επικράτησε επίσης σε περιπτώσεις όπως η σφαγή στη La Saline, στα περίχωρα της πρωτεύουσας Πορτ-ο-Πρενς, όπου 70 άνθρωποι δολοφονήθηκαν αυθαίρετα και 13 γυναίκες έπεσαν θύματα βιασμού τον Οκτώβριο του 2018· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβέρνηση απέδωσε τη σφαγή σε πόλεμο μεταξύ συμμοριών· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Οργανισμός Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) και η Αποστολή του ΟΗΕ για τη Στήριξη της Δικαιοσύνης στην Αϊτή (MINUJUSTH), με βάση τις πληροφορίες που συνέλεξε το Εθνικό Δίκτυο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (RNDDH), αποδίδουν τη σφαγή αυτή σε μια προσπάθεια της συζύγου του Προέδρου Martine Moïse και διαφόρων κυβερνητικών εκπροσώπων να δωροδοκήσουν τους κατοίκους της La Saline ώστε να σταματήσουν τις διαδηλώσεις κατά του Προέδρου Moïse, και ισχυρίζονται ότι η σφαγή ήταν συνέπεια της άρνησής τους να δεχτούν την δωροδοκία· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Αϊτή έχουν ζητήσει τη διερεύνηση της σφαγής από αποστολή του ΟΑΚ·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση της ασφάλειας στη χώρα έχει επιδεινωθεί δραματικά μετά τον Οκτώβριο του 2017, όταν οι ειρηνευτικές δυνάμεις της αποστολής σταθεροποίησης του ΟΗΕ στην Αϊτή (UNSTAMIH) αντικαταστάθηκαν από την MINUJUSTH, της οποίας το προσωπικό διαθέτει περιορισμένη αστυνομική εκπαίδευση·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις λόγω φύλου εξακολουθούν να αποτελούν σοβαρό πρόβλημα στη χώρα· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο δείκτης ανισότητας των φύλων (GII) στην Αϊτή είναι 0.593, κάτι που κατατάσσει τη χώρα στην 142η θέση επί συνόλου 159 χωρών στον δείκτη για το 2015· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διακρίσεις, ο στιγματισμός, ο αποκλεισμός και η βία κατά των ατόμων ΛΟΑΔΜ είναι συστημικά και ευρέως διαδεδομένα φαινόμενα στην Αϊτή· λαμβάνοντας υπόψη ότι τα νεαρά κορίτσια λαμβάνουν ελάχιστη ή καμία εκπαίδευση· λαμβάνοντας υπόψη ότι έως το 2005 δεν είχαν εγκριθεί νόμοι που ποινικοποιούν τον βιασμό και την ενδοοικογενειακή βία, ενώ ο ποινικός κώδικας δεν έχει αναθεωρηθεί από το 1835, και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια συχνά αντιμετωπίζουν άνιση νομική προστασία· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 7 Νοεμβρίου 2019, 10 γυναίκες κρατούμενες, μεταξύ των οποίων ένα 15χρονο κορίτσι, βιάστηκαν στη φυλακή του Gonaïves· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο υπερβολικός συνωστισμός, οι ελλείψεις τροφίμων, η έλλειψη οικογενειακών επισκέψεων και άλλες απάνθρωπες συνθήκες αποτελούν διαδεδομένα φαινόμενα στο σωφρονιστικό σύστημα της Αϊτής από την έναρξη των διαδηλώσεων·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα παιδιά στην Αϊτή δεν μπορούν να πάνε στο σχολείο από τη στιγμή που ξεκίνησε το σχολικό έτος τον Σεπτέμβριο· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αναλφαβητισμός και η πρόσβαση στην εκπαίδευση αποτελούν σημαντικά προβλήματα στην Αϊτή, δεδομένου ότι περίπου οι μισοί Αϊτινοί ηλικίας 15 ετών και άνω είναι αναλφάβητοι, και τουλάχιστον 350 000 παιδιά και νέοι εγκαταλείπουν πρόωρα το σχολείο στο στάδιο της της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθεί να εφαρμόζεται το σύστημα Restavèk, μια σύγχρονη μορφή δουλείας, σύμφωνα με την οποία όσα παιδιά της Αϊτής προέρχονται από φτωχές οικογένειες στέλνονται από τους γονείς τους να ζήσουν με άλλες οικογένειες και να εργάζονται για αυτές ως οικιακοί βοηθοί, καταλήγοντας συχνά να υφίστανται κακοποίηση και κακομεταχείριση και να μην έχουν πρόσβαση στη σχολική εκπαίδευση·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Αϊτή κατατάσσεται στην 168η θέση ανάμεσα στις υπόλοιπες τις χώρες του κόσμου στον δείκτη ανθρώπινης ανάπτυξης του Αναπτυξιακού Προγράμματος του ΟΗΕ, δηλαδή χαμηλότερα σε σύγκριση με προηγούμενες κατατάξεις της, και βρίσκεται σε συνεχή ανάγκη ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, η Αϊτή παραμένει η φτωχότερη χώρα της αμερικανικής ηπείρου και ένα από τα φτωχότερα κράτη στον κόσμο, με το 59 % του πληθυσμού να ζει κάτω από το εθνικό όριο της φτώχειας, το 24 % κάτω από το εθνικό όριο της ακραίας φτώχειας, και πάνω από το 40 % του πληθυσμού να είναι άνεργο· λαμβάνοντας υπόψη ότι η κυβερνητική διαφθορά είναι ανεξέλεγκτη και ο Δείκτης Αντίληψης της Διαφθοράς της Transparency International για το 2018 κατατάσσει την Αϊτή στην 161η θέση από τα 180 κράτη που συμμετείχαν στην έρευνα·

1.  καταδικάζει απερίφραστα την καταστολή ειρηνικών διαδηλώσεων από τις αρχές της Αϊτής, καθώς και τη χρήση φονικής βίας, αυθαίρετων κρατήσεων, εκφοβισμού, παρενόχλησης και σεξουαλικής βίας· ζητεί από τις αρχές της Αϊτής να απόσχουν αμέσως από την παράνομη χρήση βίας, ιδίως πυροβόλων όπλων και ενεργών πυρομαχικών, εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών, και να διασφαλίσουν το δικαίωμα των πολιτών να διαδηλώνουν ελεύθερα και ειρηνικά· συμμερίζεται τις απαιτήσεις του λαού της Αϊτής για τον τερματισμό της διαφθοράς και της ατιμωρησίας·

2.  υπογραμμίζει ότι, για να προληφθεί η περαιτέρω αστάθεια και η ταλαιπωρία του πληθυσμού, όλα τα εμπλεκόμενα μέρη πρέπει να απόσχουν από τη βία· καλεί όλες τις πλευρές να συμμετάσχουν σε έναν ειλικρινή, ανοικτό και χωρίς αποκλεισμούς διάλογο μεταξύ των Αϊτινών, προκειμένου να ανταποκριθούν καλύτερα στις βασικές ανάγκες και προσδοκίες του πληθυσμού και να δώσουν βιώσιμες λύσεις στην τρέχουσα πολιτική, οικονομική και ανθρωπιστική κρίση·

3.  υπενθυμίζει ότι η δικαστική μεταρρύθμιση, ο τερματισμός της παρατεταμένης προφυλάκισης και η καταπολέμηση της διαφθοράς πρέπει να εξακολουθήσουν να αποτελούν προτεραιότητα, όπως προσδιορίζεται στην τελευταία καθολική περιοδική εξέταση· ζητεί από τη διεθνή κοινότητα να στηρίξει τον λαό της Αϊτής προκειμένου να ενισχύσει ένα ανεξάρτητο και ισχυρό δικαστικό σύστημα, το οποίο θα είναι σε θέση να προσαγάγει τους δράστες ενώπιον της δικαιοσύνης και να τους τιμωρήσει, ανεξάρτητα από την κοινωνική θέση τους·

4.  ζητεί να διεξαχθεί ανεξάρτητη έρευνα σχετικά με τη σφαγή στη La Saline, την παρενόχληση και τις επιθέσεις εναντίον δημοσιογράφων, καθώς και τους θανάτους που προκλήθηκαν στα μέσα Σεπτεμβρίου του 2019· ζητεί να προσαχθούν στη δικαιοσύνη όλοι όσοι έχουν διαπράξει εγκλήματα και να τιμωρηθούν· επαναβεβαιώνει τη σημασία της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την κατάσταση· ζητεί από όλους τους παράγοντες να απόσχουν από τη στόχευση δημοσιογράφων και να τους επιτρέψουν να ενημερώνουν το κοινό σχετικά με την κατάσταση στη χώρα· επαναλαμβάνει ότι το δικαίωμα στην ειρηνική έκφραση της γνώμης και της κριτικής πρέπει να διασφαλίζεται·

5.  επικροτεί την έκκληση για αποστολή ανεξάρτητης αποστολής εμπειρογνωμόνων του ΟΑΚ στην Αϊτή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα με στόχο την αποσαφήνιση των πολλαπλών παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στη χώρα και τον στόχο της διεξαγωγής αμερόληπτων, εμπεριστατωμένων, διαφανών και ανεξάρτητων ερευνών, καθώς και της βελτίωσης της λογοδοσίας, της απονομής δικαιοσύνης και αποκάλυψης της αλήθειας για τις οικογένειες και τα επιζώντα θύματα, όπως απαιτούν οι εθνικές οργανώσεις για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

6.  απορρίπτει οποιαδήποτε προσπάθεια ορισμένων παραγόντων για επαναφορά της δικτατορίας· υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη για διαρθρωτικές κυβερνητικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις ώστε να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη στο πολιτικό σύστημα της χώρας· τονίζει την ανάγκη να εξαλειφθεί η συστημική κυβερνητική διαφθορά, οι πελατειακές σχέσεις και η διάβρωση του κράτους δικαίου·

7.  καλεί την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) και την πρεσβεία της ΕΕ στο Πορτ-ο-Πρενς να στηρίξουν την πλήρη δημοκρατική σταθεροποίηση της χώρας και να συμβάλουν στον τερματισμό της διαφθοράς και άλλων μορφών εγκληματικότητας·

8.  χαιρετίζει τη σύσταση του ολοκληρωμένου γραφείου των Ηνωμένων Εθνών στην Αϊτή (BINUH) από το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ στις 16 Οκτωβρίου 2019, το οποίο θα είναι επιφορτισμένο με την παροχή συμβουλών στην κυβέρνηση της Αϊτής με σκοπό τη βελτίωση της πολιτικής σταθερότητας και της χρηστής διακυβέρνησης· ζητεί από τον ΟΗΕ να συνεχίσει να διαδραματίζει ενεργό ρόλο σε μια διαδικασία διατήρησης και προετοιμασίας της ειρήνης, χωρίς να επαναληφθούν τα σφάλματα του παρελθόντος· καλεί τον ΟΗΕ και τα κράτη μέλη του να διερευνήσουν αποτελεσματικά υποθέσεις εικαζόμενης σεξουαλικής εκμετάλλευσης ή σεξουαλικής κακοποίησης από τις ειρηνευτικές δυνάμεις της MINUSTAH και τις μη κυβερνητικές οργανώσεις στην Αϊτή, να διώξουν τους δράστες αυτών των εγκλημάτων και να παράσχουν στήριξη και αποζημίωση στα θύματα·

9.  ζητεί από την ΕΕ να ενισχύσει και να στηρίξει την ικανότητα των οργανώσεων της Αϊτής να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στον καθορισμό του είδους της βοήθειας που παρέχεται στη χώρα, καθώς και των δικαιούχων της·

10.  καλεί επειγόντως την κυβέρνηση της Αϊτής να επιτρέψει στις ανθρωπιστικές οργανώσεις την ανεμπόδιστη πρόσβαση προκειμένου να εκτελέσουν τις δραστηριότητές τους, να βοηθήσουν όσους έχουν ανάγκη και να διανείμουν τρόφιμα και άλλου είδους ζωτικής σημασίας βοήθεια·

11.  ζητεί να τεθεί τέρμα στην πρακτική του Restavèk· καλεί την κυβέρνηση της Αϊτής να εφαρμόσει μέτρα που να διασφαλίζουν τη ληξιαρχική καταχώρηση των παιδιών και την προστασία τους, τόσο από σωματικής όσο και ψυχολογικής πλευράς, και να επιβάλει υποχρεωτική σχολική εκπαίδευση· καλεί την ΕΕ να συνεργαστεί με την κυβέρνηση της Αϊτής στην εφαρμογή νομοθετικού πλαισίου για την προστασία των δικαιωμάτων των παιδιών·

12.  τονίζει την ανάγκη να καταπολεμηθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών, να ληφθούν νομοθετικά μέτρα κατά όλων των μορφών έμφυλης βίας, και να αποποινικοποιηθούν οι αμβλώσεις, που αυτή τη στιγμή δεν επιτρέπονται σε επ’ ουδενί, ούτε καν σε περιπτώσεις σεξουαλικής βίας· κρίνει αναγκαίο να εφαρμοστούν επείγοντα μέτρα για την προστασία και τη στήριξη των γυναικών και των παιδιών που πέφτουν θύματα σεξουαλικής κακοποίησης, μεταξύ άλλων όσον αφορά την παροχή ιατρικής και ψυχολογικής μέριμνας και την εφαρμογή ειδικών προγραμμάτων κοινωνικής ένταξης και επανένταξης· καταδικάζει τον ομαδικό βιασμό των γυναικών που κρατούνται στη φυλακή Gonaïves· ζητεί την άμεση, αμερόληπτη, ανεξάρτητη και ουσιαστική διερεύνηση των καταγγελιών· υπενθυμίζει ότι όταν τα κράτη μέλη στερούν από πολίτες την ελευθερία τους, είναι υπεύθυνα για τη σωματική ακεραιότητά τους και την προστασία τους από πράξεις βίας·

13.  καταδικάζει τις νομικές πράξεις του 2017 κατά των ατόμων ΛΟΑΔ, που προβλέπουν την απαγόρευση του γάμου μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου και συμπεριλαμβάνουν την ομοφυλοφιλία, μαζί με την παιδική πορνογραφία, την αιμομιξία και την εμπορική σεξουαλική εκμετάλλευση παιδιών, στους λόγους άρνησης χορήγησης πιστοποιητικού ενημερότητας στους πολίτες· εκφράζει ανησυχία για τις περιστάσεις που περιβάλλουν τον θάνατο του Charlot Jeudy, προέδρου της ομάδας υπεράσπισης των ατόμων ΛΟΑΔ στο Kouraj·

14.  καλεί την κυβέρνηση της Αϊτής να καθιερώσει ένα σύστημα διοίκησης το οποίο να διασφαλίζει τη ληξιαρχική καταχώρηση όλων των βρεφών κατά τη γέννησή τους, και να μεριμνήσει ώστε να ληφθούν μέτρα για την καταχώρηση και όσων δεν καταχωρήθηκαν κατά τη γέννησή τους·

15.  ζητεί τη συστηματική καταπολέμηση της βίας κατά ηλικιωμένων·

16.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στα κράτη μέλη, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στα θεσμικά όργανα του Cariforum, στην κυβέρνηση και το κοινοβούλιο της Αϊτής, και στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών.

(1) ΕΕ C 136 E της 11.5.2012, σ. 46.
(2) ΕΕ C 463 της 21.12.2018, σ. 40.


Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας ***
PDF 128kWORD 43k
Νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142(NLE))
P9_TA-PROV(2019)0075A9-0038/2019

(Έγκριση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10681/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10678/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0107/2019),

–  έχοντας υπόψη το μη νομοθετικό ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019(1) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφοι 1 και 4, καθώς και το άρθρο 114 παράγραφος 7 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Γεωργίας και Ανάπτυξης της Υπαίθρου,

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0038/2019),

1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2019)0076.


Συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για τις εισαγωγές βοείου κρέατος υψηλής ποιότητας (ψήφισμα)
PDF 155kWORD 49k
Μη νομοθετικό ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη της συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10681/2019 – C9-0107/2019 – 2019/0142M(NLE))
P9_TA-PROV(2019)0076A9-0037/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου (10681/2019),

–  έχοντας υπόψη το σχέδιο συμφωνίας μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με την κατανομή στις Ηνωμένες Πολιτείες μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας που αναφέρεται στο αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (2014) (10678/2019),

–  έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 207 παράγραφος 4 πρώτο εδάφιο, και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) σημείο v) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (C9-0107/2019),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του, της 12 Σεπτεμβρίου 2018 σχετικά με την κατάσταση των σχέσεων ΕΕ-ΗΠΑ(1), της 3ης Ιουλίου 2018 σχετικά με τη διπλωματία στον τομέα του κλίματος(2) και της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού(3),

–  έχοντας υπόψη την κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ, της 25ης Ιουλίου 2018, μετά την επίσκεψη του Προέδρου κ. Juncker στον Λευκό Οίκο (κοινή δήλωση)(4),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση προόδου σχετικά με την εφαρμογή της κοινής δήλωσης ΕΕ-ΗΠΑ της 25ης Ιουλίου 2018(5),

–  έχοντας υπόψη το νομοθετικό του ψήφισμα της 28ης Νοεμβρίου 2019(6) σχετικά με το σχέδιο απόφασης,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 105 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου (A9-0037/2019),

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ και οι ΗΠΑ διαθέτουν τη μεγαλύτερη διμερή εμπορική και επενδυτική σχέση ενώ επίσης έχουν τη στενότερη οικονομική σχέση παγκοσμίως και μοιράζονται σημαντικές αξίες και πολιτικά και οικονομικά συμφέροντα, παρά τις τρέχουσες εμπορικές εντάσεις·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2009 η ΕΕ και οι ΗΠΑ συνήψαν μνημόνιο συμφωνίας (MoU, αναθεωρημένο το 2014)(7), το οποίο προβλέπει προσωρινή λύση για μια μακροχρόνια διαμάχη στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) όσον αφορά τα μέτρα που επέβαλε η ΕΕ το 1989 στις αμερικανικές εξαγωγές κρέατος που περιέχει τεχνητές αυξητικές ορμόνες βοείου κρέατος(8)· λαμβάνοντας υπόψη ότι το μνημόνιο θέσπισε δασμολογική ποσόστωση (TRQ) 45 000 τόνων για το βόειο κρέας που δεν περιέχει ορμόνες, η οποία είναι ανοικτή σε όλους τους επιλέξιμους προμηθευτές από κράτη μέλη του ΠΟΕ·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 2019 η Επιτροπή διαπραγματεύθηκε με τις ΗΠΑ μια νέα κατανομή της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ, 35 000 τόνοι υπέρ των ΗΠΑ εκ των συνολικών 45 000 τόνων), ενώ οι υπόλοιποι προμηθευτές (Αυστραλία, Ουρουγουάη και Αργεντινή) συμφώνησαν να μοιραστούν το υπόλοιπο μέρος της ποσόστωσης·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία αυτή πρέπει να εξεταστεί υπό το πρίσμα της αποκλιμάκωσης των εμπορικών εντάσεων μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ η οποία συμφωνήθηκε στην κοινή δήλωση ΗΠΑ-ΕΕ της 25ης Ιουλίου 2018·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, επικαλούμενες λόγους εθνικής ασφάλειας, επέβαλαν τον Μάρτιο του 2018 πρόσθετους δασμούς στις εισαγωγές χάλυβα και αλουμινίου, και απειλούν να επιβάλουν παρόμοιους δασμούς στις εισαγωγές μηχανοκίνητων οχημάτων και εξαρτημάτων αυτοκινήτων από την ΕΕ (σύμφωνα με το άρθρο 232 του νόμου των ΗΠΑ του 1962 για την ανάπτυξη του εμπορίου, US Trade Expansion Act)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ αμφισβητεί, στο πλαίσιο του ΠΟΕ, την επιβολή από τις ΗΠΑ δασμών αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικών δασμών στις ισπανικές ελιές(9)·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ, στις 18 Οκτωβρίου 2019, με βάση τη διαιτητική απόφαση του ΠΟΕ που κοινοποιήθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2019(10), σε αντίποινα για παράνομες επιδοτήσεις της ΕΕ προς την αεροναυπηγική εταιρεία Airbus, επέβαλαν δασμούς αξίας 7,5 δισεκατομμύριων USD σε εισαγόμενα προϊόντα ΕΕ θέτοντας έτσι, με ένα δασμό 25 %, σε κίνδυνο τους περισσότερους γεωργικούς τομείς της ΕΕ και όχι τον βιομηχανικό, συμπεριλαμβανομένου του αεροναυπηγικού, που έχει δασμό 10 %·

Η.   λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επανειλημμένα προτρέψει την ΕΕ να εξετάσει τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των φιλοδοξιών της Συμφωνίας του Παρισιού και να ενσωματώσει φιλόδοξους κλιματικούς στόχους σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής, και καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι εμπορικές συμφωνίες που υπογράφει η ΕΕ θα είναι απολύτως συμβατές με τη Συμφωνία του Παρισιού·

1.  χαιρετίζει τη συμφωνία αυτή με τις ΗΠΑ σχετικά με την κατανομή μεριδίου της δασμολογικής ποσόστωσης (TRQ) για το βόειο κρέας υψηλής ποιότητας, ως λύση σε μια μακροχρόνια εμπορική διαφορά, δεδομένου ότι αποτελεί θετικό παράδειγμα λύσης μετά από διαπραγματεύσεις μεταξύ της ΕΕ και των ΗΠΑ·

2.  χαιρετίζει και αναγνωρίζει το γεγονός ότι τα άλλα μέλη του ΠΟΕ που εξάγουν στην ΕΕ βόειο κρέας χωρίς ορμόνες δέχτηκαν να στηρίξουν την εν λόγω συμφωνία αποδεχόμενα να κατανεμηθεί υπέρ των ΗΠΑ το μεγαλύτερο μέρος της ποσόστωσης. αναγνωρίζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την Επιτροπή, δεν δόθηκε αντιστάθμιση στα ανωτέρω μέλη του ΠΟΕ προκειμένου να υποστηρίξουν τη συμφωνία·

3.  διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει τα τρέχοντα επίπεδα πρόσβασης βοείου κρέατος στην αγορά της ΕΕ και ότι δεν πρέπει να αυξηθεί η συνολική ποσόστωση πρόσβασης βοείου κρέατος χωρίς ορμόνες στην αγορά της ΕΕ· αναγνωρίζει ότι η συμφωνία δεν θα πρέπει να επηρεάσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά της ποσόστωσης, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 2 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 481/2012(11), συμπεριλαμβανομένων της ποιότητας και της ιχνηλασιμότητας των προϊόντων, προκειμένου να διασφαλιστεί το υψηλότερο δυνατό επίπεδο προστασίας για τους καταναλωτές στην ΕΕ· διαπιστώνει ότι η συμφωνία δεν επηρεάζει την ενωσιακή απαγόρευση εισαγωγών βοείου κρέατος από ζώα στα οποία έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες·

4.  στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της, μεταξύ άλλων και μέσω της ανωτέρω συμφωνίας, να βρει μια δίκαιη και ισόρροπη λύση ώστε να αμβλυνθούν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις· τονίζει τη σημασία του να εξευρίσκονται λύσεις μέσα από διαπραγματεύσεις· διαπιστώνει ότι η ΕΕ έχει κάνει ό,τι μπορούσε για να παύσουν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις· καλεί τις ΗΠΑ να συνεργαστούν με την ΕΕ στο θέμα αυτό· θεωρεί λυπηρή την επίσημη ανακοίνωση της 4ης Νοεμβρίου 2019 περί απόσυρσης των ΗΠΑ από τη Συμφωνία του Παρισιού· υπενθυμίζει ότι η κοινή εμπορική πολιτική της ΕΕ οφείλει να συμβάλλει στην προώθηση της εφαρμογής της Συμφωνίας του Παρισιού·

5.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να διαχωριστεί η εν λόγω συμφωνία από τις άλλες εν εξελίξει εμπορικές διαπραγματεύσεις μεταξύ ΗΠΑ και ΕΕ, στις οποίες δεν θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται ο γεωργικός τομέας·

6.  διαπιστώνει έλλειψη προόδου στην εφαρμογή της κοινής δήλωσης, παρ’ όλο που η ΕΕ υλοποιεί τους στόχους για αποκλιμάκωση των εμπορικών εντάσεων κατά τα οριζόμενα στην κοινή δήλωση·

7.  θεωρεί λυπηρό το ότι οι ΗΠΑ έχουν μέχρι στιγμής αρνηθεί να συνεργαστούν με την ΕΕ για μια δίκαιη και ισόρροπη λύση σχετικά με τις αντίστοιχες αεροναυπηγικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της μακρόχρονης διαμάχης Airbus/Boeing, και καλεί τις ΗΠΑ να ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για τη διευθέτησή της· ανησυχεί για τα μέτρα που έχουν λάβει οι ΗΠΑ και τα οποία επηρεάζουν τον ευρωπαϊκό αεροναυπηγικό κλάδο και πολλά γεωργικά είδη διατροφής· καλεί την Επιτροπή να θεσπίσει μέτρα στήριξης για τους Ευρωπαίους παραγωγούς·

8.  καλεί τις ΗΠΑ να ανακαλέσουν τους μονομερείς πρόσθετους δασμούς στον χάλυβα, το αλουμίνιο καθώς και στις ελιές, και να αποσύρουν την απειλή περί επιβολής πρόσθετων δασμών στα αυτοκίνητα και τα ανταλλακτικά αυτοκινήτων·

9.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0342.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0280.
(3) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
(4) https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/el/STATEMENT_18_4687
(5) https://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2019/july/tradoc_158272.pdf
(6) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2019)0075.
(7) Αναθεωρημένο μνημόνιο συμφωνίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής σχετικά με την εισαγωγή βοείου κρέατος από ζώα στα οποία δεν έχουν χορηγηθεί ορισμένες αυξητικές ορμόνες και σχετικά με τους αυξημένους δασμούς που επιβάλλονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες σε ορισμένα προϊόντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ L 27 της 30.1.2014, σ. 2).
(8) Κοινή ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των Ηνωμένων Πολιτειών σχετικά με τα μέτρα για το κρέας και τα προϊόντα με βάση το κρέας (ορμόνες) της 17ης Απριλίου 2014 (WT/DS26/29).
(9) Δασμοί αντιντάμπινγκ και αντισταθμιστικοί δασμοί που επιβάλλονται στις ώριμες ελιές Ισπανίας: Αίτηση της 17ης Μαΐου 2019 για τη σύσταση επιτροπής από την Ευρωπαϊκή Ένωση) (WT/DS577/3).
(10) Ευρωπαϊκές Κοινότητες και ορισμένα κράτη μέλη – Μέτρα που επηρεάζουν το εμπόριο των πολιτικών αεροσκαφών μεγάλου μεγέθους: Προσφυγή των Ηνωμένων Πολιτειών, της 4ης Οκτωβρίου 2019, βάσει του άρθρου 7.9 της συμφωνίας ΕΑΜ (SCM) και του άρθρου 22.7 του μνημονίου (DSU) (WT/DS316/42).
(11) Εκτελεστικός κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 481/2012 της Επιτροπής, της 7ης Ιουνίου 2012, που προβλέπει κανόνες για τη διαχείριση της δασμολογικής ποσόστωσης που αφορά βοδινό κρέας υψηλής ποιότητας (EE L 148 της 8.6.2012, σ. 9).


Η κατάσταση στη Βολιβία
PDF 144kWORD 47k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία (2019/2896(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0077RC-B9-0187/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τις δηλώσεις της Αντιπροέδρου της Επιτροπής/Ύπατης Εκπροσώπου της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας (ΑΠ/ΥΕ) σχετικά με την εκλογική διαδικασία στη Βολιβία, της 22ας Οκτωβρίου 2019, και σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία, της 15ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Αποστολής Παρακολούθησης Εκλογών του Οργανισμού Αμερικανικών Κρατών (ΟΑΚ) στη Βολιβία, της 21ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ομάδας Ελεγκτών για την Εκλογική Διαδικασία στη Βολιβία, της 10ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Ύπατης Αρμόστριας των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Michelle Bachelet, της 16ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το συνταγματικό δημοψήφισμα που διεξήχθη στη Βολιβία στις 21 Φεβρουαρίου 2016,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με την κατάσταση στη Βολιβία,

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα Ατομικά και Πολιτικά Δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη τα τελευταία ανακοινωθέντα τύπου που εξέδωσε η Διαμερικανική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων σχετικά με τη Βολιβία, και ιδίως τα ανακοινωθέντα της 23ης Οκτωβρίου, της 12ης Νοεμβρίου και της 19ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το Σύνταγμα της Βολιβίας,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 20 Οκτωβρίου 2019, οι προεδρικές και βουλευτικές εκλογές στη Βολιβία διεξήχθησαν σε ένα εξαιρετικά πολωμένο περιβάλλον, δεδομένου ότι ο Πρόεδρος Έβο Μοράλες είναι αμφιλεγόμενη προσωπικότητα και η αποδοχή της υποψηφιότητάς του ήταν κι αυτή αμφιλεγόμενη·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού δεν κατόρθωσε να κερδίσει το δημοψήφισμα για την τροποποίηση του συντάγματος της Βολιβίας το 2016, ο Έβο Μοράλες έθεσε υποψηφιότητα για τέταρτη θητεία με την έγκριση του Συνταγματικού Δικαστηρίου, μια απόφαση που έδειξε σαφή έλλειψη ανεξαρτησίας του δικαστικού σώματος στη Βολιβία·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, αφού είχε καταμετρηθεί περισσότερο από το 80 % των ψήφων από το σύστημα ταχείας και ασφαλούς μετάδοσης προκαταρκτικών αποτελεσμάτων (TREP), το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο σταμάτησε να δημοσιοποιεί προκαταρκτικά αποτελέσματα· λαμβάνοντας υπόψη ότι στο σημείο εκείνο τα αριθμητικά στοιχεία έδειχναν σαφώς ότι θα έπρεπε να διεξαχθεί δεύτερος γύρος ψηφοφορίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι 24 ώρες αργότερα το Ανώτατο Εκλογικό Δικαστήριο «παρουσίασε δεδομένα με μια ανεξήγητη αλλαγή τάσης που τροποποιούσαν ριζικά την πορεία των εκλογών και προκάλεσαν απώλεια εμπιστοσύνης στην εκλογική διαδικασία», όπως δήλωσε ο ΟΑΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το Συνταγματικό Δικαστήριο απέκλεισε τη δυνατότητα ενός δεύτερου γύρου ψηφοφορίας, με το σκεπτικό ότι είχε επιτευχθεί η απαιτούμενη ποσοστιαία διαφορά του 10 % μεταξύ των δύο επικρατέστερων υποψηφίων·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ενέργειες του Ανώτατου Εκλογικού Δικαστηρίου προκάλεσαν διαφωνία και υπόνοια νοθείας, όχι μόνο στους οπαδούς των υποψηφίων της αντιπολίτευσης, αλλά και στους εθνικούς και διεθνείς παρατηρητές και στην πλειονότητα της διεθνούς κοινότητας·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Πρόεδρος Μοράλες αυτοανακηρύχθηκε δημόσια νικητής των εκλογών, προτού μάλιστα μεταδοθούν και ανακοινωθούν δημόσια όλα τα επίσημα αποτελέσματα·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις δηλώσεις τους, ο ΟΑΚ, η ΕΕ και η διεθνής κοινότητα εξέφρασαν σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την αδικαιολόγητη διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων, η οποία αποτελούσε ένδειξη για πιθανή μεροληπτική προσέγγιση από τους παρατηρητές της Εκλογικής Επιτροπής· λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύσταση των εγχώριων και διεθνών συνομιλητών ήταν να διοργανωθεί δεύτερος γύρος εκλογών, ώστε να υπάρξει διέξοδος από την πολιτική κρίση·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η απροσδόκητη διακοπή της καταμέτρησης των ψήφων και η ανακήρυξη της νίκης από τον Πρόεδρο Μοράλες είχαν ως αποτέλεσμα μαζικές διαδηλώσεις και κινητοποιήσεις από υποστηρικτές της αντιπολίτευσης, καθώς και από υποστηρικτές του ίδιου του Προέδρου Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαδηλώσεις αυτές έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία σε ολόκληρη τη διεθνή κοινότητα και έχουν μέχρι στιγμής οδηγήσει στον θάνατο τουλάχιστον 32 ανθρώπων, στον τραυματισμό εκατοντάδων άλλων και σε πάνω από 600 συλλήψεις· λαμβάνοντας υπόψη ότι η χώρα υπέφερε από ελλείψεις σε τρόφιμα και καύσιμα που είχαν σοβαρές επιπτώσεις στον πληθυσμό λόγω των αποκλεισμών δρόμων από οπαδούς του Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν ανησυχίες σχετικά με τη βία, τις καταγγελίες για περιττή και δυσανάλογη χρήση βίας από τις δυνάμεις ασφαλείας και τον κατακερματισμό της κοινωνίας·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το αρμόδιο όργανο για τη διαχείριση των εκλογών έχασε κάθε αξιοπιστία, και ότι ένα από τα μέλη του παραιτήθηκε κατά τη διάρκεια της καταμέτρησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αντιπολίτευση δεν αναγνώρισε το αποτέλεσμα των εκλογών που διεξήχθησαν υπό αυτές τις συνθήκες και κατήγγειλε την εικαζόμενη εκλογική νοθεία·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ δεν ανέπτυξε μια ολοκληρωμένη αποστολή παρακολούθησης των εκλογών αλλά εκπροσωπήθηκε μόνον από μια μικρή τεχνική ομάδα αποτελούμενη από τρεις χαμηλόβαθμους υπαλλήλους·

I.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης, τόσο η κυβέρνηση όσο και οι εκλογικές αρχές δέχθηκαν να διεξαχθεί τεχνικός δεσμευτικός έλεγχος από επαγγελματική ομάδα του ΟΑΚ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο έλεγχος αυτός είχε τη στήριξη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 10 Νοεμβρίου 2019 ο έλεγχος του ΟΑΚ αποκάλυψε σημαντικές παρατυπίες και πράξεις χειραγώγησης κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας, ζήτησε την ακύρωση του αποτελέσματος των εκλογών και συνέστησε μια νέα εκλογική διαδικασία που θα πρέπει να περιλαμβάνει νέες εκλογικές αρχές προκειμένου να διασφαλιστεί η διεξαγωγή αξιόπιστων εκλογών·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, μετά την παρουσίαση της έκθεσης ελέγχου του ΟΑΚ, στις 10 Νοεμβρίου 2019, η οποία ζητούσε την ακύρωση και επανάληψη της εκλογικής διαδικασίας, πολλοί υψηλόβαθμοί κρατικοί αξιωματούχοι παραιτήθηκαν, μεταξύ των οποίων ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Πρόεδρος της Γερουσίας και εκπρόσωποι των εκλογικών οργάνων· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Έβο Μοράλες και ορισμένα άλλα μέλη της κυβέρνησής του αναγκάστηκαν να παραιτηθούν, να φύγουν από τη χώρα και να εγκαταλείψουν τα καθήκοντά τους· λαμβάνοντας υπόψη ότι ανώτερα μέλη των ενόπλων δυνάμεων εισηγήθηκαν την παραίτηση του πρώην Προέδρου Έβο Μοράλες· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ένοπλες δυνάμεις και η αστυνομία θα πρέπει να απέχουν από το να επηρεάζουν τις πολιτικές διαδικασίες και θα πρέπει να υπόκεινται σε πολιτικό έλεγχο·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Jeanine Áñez υπέγραψε ένα αμφιλεγόμενο διάταγμα για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων από την άσκηση δίωξης για ενέργειες στις οποίες προβαίνουν στο όνομα της αποκατάστασης της δημόσιας τάξης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διάφορες παραιτήσεις είχαν ως αποτέλεσμα να αναλάβει προσωρινά την προεδρία η δεύτερη Αντιπρόεδρος Jeanine Áñez προκειμένου να συγκαλέσει ταχέως νέες προεδρικές εκλογές, ως τον μοναδικό δημοκρατικό και συνταγματικό τρόπο επίλυσης της τρέχουσας κρίσης·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τόσο το κάτω όσο και το άνω σώμα του Κοινοβουλίου της Βολιβίας ενέκριναν ομόφωνα νομοθεσία στις 23 Νοεμβρίου 2019, η οποία ανοίγει τον δρόμο για τις προεδρικές εκλογές, και η οποία υπογράφηκε στη συνέχεια από την προσωρινή πρόεδρο Añez· λαμβάνοντας υπόψη ότι η νομοθεσία που εγκρίθηκε απαγορεύει σε όσους έχουν υπηρετήσει για δύο συνεχείς προεδρικές θητείες να θέσουν υποψηφιότητα για επανεκλογή, γεγονός που καθιστά τον Έβο Μοράλες μη εκλόγιμο·

1.  χαιρετίζει την έγκριση και από τα δύο σώματα της νομοθεσίας για την προετοιμασία των επόμενων προεδρικών εκλογών, αλλά πιστεύει ότι η επιστροφή στη σταθερότητα στη Βολιβία απαιτεί νέες εκλογές το συντομότερο δυνατόν και, ως εκ τούτου, υποστηρίζει τον στόχο του διορισμού ενός νέου ανεξάρτητου Εκλογικού Δικαστηρίου για τη διασφάλιση της διεξαγωγής διαφανών εκλογών· καλεί τις προσωρινές αρχές να αναλάβουν την ευθύνη για την αξιοπιστία της διαδικασίας, διασφαλίζοντας την ορθή διεξαγωγή εκλογών χωρίς αποκλεισμούς, κατά τις οποίες οι πολιτικοί φορείς θα έχουν την ευκαιρία να ανταγωνιστούν σύμφωνα με τη βολιβιανή νομοθεσία και συνταγματική τάξη·

2.  καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας και αξιοπιστίας των βολιβιανών αρχών και την απόπειρα διάπραξης νοθείας εκ μέρους τους, κάτι που υπονομεύει το δικαίωμα των Βολιβιανών πολιτών να εκλέγουν ελεύθερα και δημοκρατικά τον Πρόεδρό τους· θεωρεί ότι η απόπειρα για εκλογική νοθεία συνιστά σοβαρό έγκλημα· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Βολιβίας, οι εκλογές πρέπει να κηρυχθούν άκυρες, τα δε άτομα και οι οργανισμοί που εμπλέκονται σε τέτοιου είδους παράνομες διαδικασίες πρέπει να αποκλείονται αυτομάτως από τα εκλογικά όργανα·

3.  εκφράζει τη σταθερή του αντίθεση στη βία και την καταστροφή που ακολούθησαν τις εκλογές της 20ής Οκτωβρίου 2019, εκφράζει τα συλλυπητήριά του σε όλα τα μέλη των οικογενειών των θυμάτων και ζητεί να παραπεμφθούν στην δικαιοσύνη οι υπεύθυνοι·

4.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξη και αναγνώρισή του όσον αφορά το έργο των εκλογικών παρατηρητών του ΟΑΚ που εργάστηκαν υπό εξαιρετικά δυσχερείς συνθήκες στη Βολιβία·

5.  χαιρετίζει την απόφαση να αποσυρθεί ο στρατός από τις περιοχές των διαμαρτυριών και να ανακληθεί ένας νόμος που τους παρέχει ευρεία διακριτική ευχέρεια στη χρήση βίας· καλεί τις δυνάμεις ασφαλείας να επιδεικνύουν πνεύμα αναλογικότητας και αυτοσυγκράτησης όσον αφορά τη διατήρηση της ασφάλειας και της δημόσιας τάξης· ζητεί την άμεση, αμερόληπτη, διαφανή και διεξοδική έρευνα των βιαιοτήτων και την προσαγωγή των υπευθύνων ενώπιον της δικαιοσύνης·

6.  καλεί τις νέες προσωρινές αρχές να λάβουν τα αναγκαία μέτρα για την αλλαγή της κατάστασης, την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης και, ως πρώτιστο μέλημά τους, την οργάνωση της εκλογικής διαδικασίας· ζητεί τη διεξαγωγή διαλόγου με στόχο την άμεση οργάνωση μιας νέας δημοκρατικής, χωρίς αποκλεισμούς, διαφανούς και δίκαιης εκλογικής διαδικασίας, με ένα νεοσύστατο εκλογικό όργανο, ως διέξοδο από την τρέχουσα κρίση, με παράλληλη αποφυγή πολιτικών αντιποίνων· καλεί την υπηρεσιακή κυβέρνηση να μην λάβει ριζοσπαστικά μέτρα που θα μπορούσαν να επιδεινώσουν την κατάσταση·

7.  χαιρετίζει τον διαμεσολαβητικό ρόλο που διαδραμάτισαν η ΕΕ και η Καθολική Εκκλησία συμβάλλοντας σε συμφωνία μεταξύ των μερών για τη διεξαγωγή ελεύθερων και διαφανών εκλογών χωρίς αποκλεισμούς εντός του καθορισμένου χρονικού πλαισίου και σύμφωνα με το Σύνταγμα της Βολιβίας·

8.  επαναλαμβάνει ότι ο σεβασμός της ανεξαρτησίας του δικαστικού συστήματος, η πολυφωνία και η ελευθερία του συνέρχεσθαι και της έκφρασης για όλους τους Bολιβιανούς, συμπεριλαμβανομένων των αγροτικών αυτοχθόνων εθνών και λαών, αποτελούν θεμελιώδη δικαιώματα και βασικούς πυλώνες της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου·

9.  ζητεί η νέα εκλογική διαδικασία να διεξαχθεί με την παρουσία διεθνών παρατηρητών που θα χαρακτηρίζονται από ανεξαρτησία και διαφάνεια και οι οποίοι θα μπορούν να ενεργούν ελεύθερα και να ανταλλάσσουν τις ανεξάρτητες παρατηρήσεις τους·

10.  εκφράζει την προθυμία του να βοηθήσει σε μια τέτοια εκλογική διαδικασία και καλεί την ΑΠ/ΥΕ να αναπτύξει μια ολοκληρωμένη αποστολή εκλογικών παρατηρητών της ΕΕ·

11.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Κυβέρνηση της Βολιβίας, το Κοινοβούλιο των Άνδεων και τη Συνέλευση EUROLAT.


Κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης
PDF 134kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης (2019/2930(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0078RC-B9-0209/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το Πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που συνήφθη κατά την 21η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιολογική ποικιλότητα (ΣΒΠ),

–  έχοντας υπόψη τα πλέον πρόσφατα και ολοκληρωμένα επιστημονικά στοιχεία που καταδεικνύουν τις επιζήμιες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής, τα οποία παρουσίασε η διακυβερνητική επιτροπή για την κλιματική αλλαγή (IPCC) στην ειδική έκθεσή της με τίτλο «Υπερθέρμανση του πλανήτη κατά 1,5°C», στην πέμπτη έκθεση αξιολόγησης αυτής (AR5) και τη συναφή συγκεφαλαιωτική έκθεση, στην ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και στην ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

–  έχοντας υπόψη την τεράστια απειλή της απώλειας βιοποικιλότητας που περιγράφεται στην προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη, της 29ης Μαΐου 2019, της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, την οποία δημοσίευσε η διακυβερνητική πλατφόρμα επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων,

–  έχοντας υπόψη την 25η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP25) που θα πραγματοποιηθεί στη Μαδρίτη της Ισπανίας στις 2-13 Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την 26η Διάσκεψη των μερών της UNFCCC που θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο του 2020, καθώς και το γεγονός ότι θα πρέπει όλα τα μέρη της UNFCCC να αυξήσουν τις εθνικά καθορισμένες συνεισφορές τους σύμφωνα με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού,

–  έχοντας υπόψη τη 15η Διάσκεψη των μερών της Σύμβασης για τη βιολογική ποικιλότητα (COP15) που θα πραγματοποιηθεί στο Kunming της Κίνας τον Οκτώβριο του 2020, όπου θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να λάβουν αποφάσεις σχετικά με το παγκόσμιο πλαίσιο για την ανάσχεση της απώλειας βιοποικιλότητας κατά την περίοδο μετά το 2020,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 14ης Μαρτίου 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP 25)(2),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι ζωτικής σημασίας να αναληφθεί άμεση και φιλόδοξη δράση, ώστε να περιοριστεί η υπερθέρμανση του πλανήτη κάτω από 1,5°C και να αποφευχθεί μια τεραστίων διαστάσεων απώλεια βιοποικιλότητας·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η δράση αυτή πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και πρέπει να συμμετέχουν σε αυτήν οι πολίτες και όλοι οι τομείς της κοινωνίας και της οικονομίας, συμπεριλαμβανομένου του βιομηχανικού τομέα, με έναν κοινωνικά ισορροπημένο και βιώσιμο τρόπο· λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει η δράση αυτή να στηρίζει την ανταγωνιστικότητα των οικονομιών μας και να συνοδεύεται από ισχυρά κοινωνικά και χωρίς αποκλεισμούς μέτρα, ώστε να διασφαλίζεται μια δίκαιη και ισότιμη μετάβαση που στηρίζει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, με σεβασμό πάντα προς την ανάγκη για υψηλά πρότυπα ευημερίας και για θέσεις εργασίας και κατάρτιση υψηλής ποιότητας·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι δεν θα πρέπει ποτέ να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε κατάσταση έκτακτης ανάγκης για τη διάβρωση των δημοκρατικών θεσμών ή για την υπονόμευση των θεμελιωδών δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι όλα τα μέτρα θα θεσπίζονται πάντα μέσω δημοκρατικής διαδικασίας·

1.  κηρύσσει κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης· καλεί την Επιτροπή, τα κράτη μέλη και όλους τους παγκόσμιους παράγοντες να λάβουν επειγόντως τα συγκεκριμένα μέτρα που απαιτούνται για την καταπολέμηση και τον περιορισμό της απειλής αυτής προτού να είναι πολύ αργά, και δηλώνει ότι δεσμεύεται να πράξει το ίδιο·

2.  καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αξιολογήσει πλήρως τον αντίκτυπο που έχει στο κλίμα και στο περιβάλλον κάθε συναφής πρόταση νομοθετικής πράξης και προϋπολογισμού, και να διασφαλίσει ότι στο σύνολό τους ευθυγραμμίζονται πλήρως με τον στόχο για τον περιορισμό της υπερθέρμανσης του πλανήτη κάτω από 1,5°C και δεν συμβάλλουν στην απώλεια βιοποικιλότητας·

3.  αναγνωρίζει τη θεσμική ευθύνη του να περιορίσει το δικό του αποτύπωμα άνθρακα· προτείνει να ληφθούν τα μέτρα που έχει προτείνει για τη μείωση των εκπομπών, συμπεριλαμβανομένης της αντικατάστασης του στόλου των οχημάτων του με οχήματα μηδενικών εκπομπών και καλεί όλα τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν για τον ορισμό ενιαίας έδρας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

4.  καλεί επιτακτικά τη νέα Επιτροπή να αντιμετωπίσει τις ασυνέπειες των υφιστάμενων πολιτικών της Ένωσης όσον αφορά την κλιματική και περιβαλλοντική κατάσταση έκτακτης ανάγκης και να προβεί, ειδικότερα, σε εκτεταμένη μεταρρύθμιση των επενδυτικών πολιτικών της στους τομείς της γεωργίας, του εμπορίου, των μεταφορών, της ενέργειας και των υποδομών.

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών·

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P9_TA-PROV(2019)0079.


Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή 2019 (COP25)
PDF 272kWORD 90k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, 2019, στη Μαδρίτη, Ισπανία (COP25) (2019/2712(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0079B9-0174/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη σύμβαση-πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή (UNFCCC) και το πρωτόκολλο του Κιότο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία που εγκρίθηκε κατά την 21η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (COP21) στο Παρίσι, στις 12 Δεκεμβρίου 2015 (Συμφωνία του Παρισιού),

–  έχοντας υπόψη την 24η διάσκεψη των μερών της UNFCCC (CΟΡ24), τη 14η σύνοδο της συνεδρίασης των μερών του Πρωτοκόλλου του Κιότο (CMP14), και το τρίτο μέρος της πρώτης συνόδου της διάσκεψης των μερών που λογίζεται ως συνεδρίαση των μερών της Συμφωνίας του Παρισιού (CMA1.3) και διεξήχθη στο Κατοβίτσε (Πολωνία) από τις 2 έως τις 14 Δεκεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που έλαβε το προεδρείο της διάσκεψης των μερών της UNFCCC, την 1η Νοεμβρίου 2019, με την οποία αποδέχεται την πρόταση της κυβέρνησης της Χιλής, ως χώρας που επρόκειτο να αναλάβει την προεδρία, να πραγματοποιηθεί η COP25 στη Μαδρίτη της Ισπανίας από τις 2 έως τις 13 Δεκεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την Ατζέντα του 2030 των Ηνωμένων Εθνών για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τους στόχους βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ),

–  έχοντας υπόψη τη σύνοδο κορυφής για τη δράση για το κλίμα που διοργάνωσε ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών και η οποία πραγματοποιήθηκε στις 23 Σεπτεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 25ης Οκτωβρίου 2018, σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή του 2018 στο Κατοβίτσε της Πολωνίας (COP24)(1),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 14ης Μαρτίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή – ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία, με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού(2),

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 28ης Νοεμβρίου 2018, με τίτλο «Καθαρός πλανήτης για όλους – Ένα ευρωπαϊκό, στρατηγικό, μακρόπνοο όραμα για μια ευημερούσα, σύγχρονη, ανταγωνιστική και κλιματικά ουδέτερη οικονομία» (COM(2018)0773),

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 20ής Ιουνίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, της 4ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 υποβλήθηκαν από τη Λετονία και την Επιτροπή στην UNFCCC οι εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς της ΕΕ και των κρατών μελών της,

–  έχοντας υπόψη την ειδική έκθεση της διακυβερνητικής επιτροπής για την κλιματική αλλαγή (IPCC) σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C, την πέμπτη έκθεση αξιολόγησής της (AR5) και τη συγκεφαλαιωτική έκθεσή της, την ειδική έκθεσή της για την κλιματική αλλαγή και τη γη, και την ειδική έκθεσή της για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα,

–  έχοντας υπόψη τη βασική έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Προσαρμογή σχετικά με την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την ένατη συγκεφαλαιωτική έκθεση του Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών για το Περιβάλλον (UNEP), η οποία δημοσιεύτηκε τον Νοέμβριο του 2018 (έκθεση του 2018 σχετικά με το χάσμα στις εκπομπές), καθώς και την τέταρτη έκθεσή του σχετικά με το χάσμα προσαρμογής, η οποία δημοσιεύτηκε το 2018,

–  έχοντας υπόψη την αξιολόγηση δεικτών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος με τίτλο «Economic losses from climate-related extremes in Europe» (Οικονομικές απώλειες που προκύπτουν από ακραία κλιματικά φαινόμενα στην Ευρώπη), η οποία δημοσιεύτηκε στις 2 Απριλίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση του Παγκόσμιου Μετεωρολογικού Οργανισμού (WMO), του Μαρτίου του 2019, σχετικά με την κατάσταση του κλίματος στον πλανήτη το 2018, καθώς και το 14ο δελτίο για τα αέρια θερμοκηπίου, της 22ας Νοεμβρίου 2018,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Σιλεσίας σχετικά με την αλληλεγγύη και τη δίκαιη μετάβαση, την υπουργική δήλωση της Σιλεσίας με τίτλο «Δάση για το κλίμα» και τη σύμπραξη Driving Change Together (Να προωθήσουμε μαζί την αλλαγή) για την ηλεκτρική κινητικότητα και τις μεταφορές μηδενικών εκπομπών, οι οποίες υπεγράφησαν στο περιθώριο της διάσκεψης για το κλίμα COP24,

–  έχοντας υπόψη την προοριζόμενη για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής περίληψη της έκθεσης συνολικής αξιολόγησης σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων της διακυβερνητικής πλατφόρμας επιστήμης-πολιτικής για τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων (IPBES), της 29ης Μαΐου 2019,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 15ης Νοεμβρίου 2017, σχετικά με ένα σχέδιο δράσης για τη φύση, τον άνθρωπο και την οικονομία(3),

–  έχοντας υπόψη τη συγκεφαλαιωτική έκθεση υψηλού επιπέδου με τίτλο «United in Science» (Ενωμένοι στην επιστήμη) όσον αφορά τα πλέον πρόσφατα στοιχεία της κλιματικής επιστήμης, η οποία εκπονήθηκε από την επιστημονική συμβουλευτική ομάδα της συνόδου κορυφής που διοργάνωσε ο ΟΗΕ το 2019 για τη δράση για το κλίμα,

–  έχοντας υπόψη την έρευνα Ευρωβαρόμετρου του Απριλίου του 2019 σχετικά με την κλιματική αλλαγή,

–  έχοντας υπόψη την ερώτηση προς το Συμβούλιο (O-000029 – B9‑0055/2019) και την ερώτηση προς την Επιτροπή (O-000030 – B9‑0056/2019) σχετικά με τη διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή, το 2019, στη Μαδρίτη της Ισπανίας (COP25),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συμφωνία του Παρισιού τέθηκε σε ισχύ στις 4 Νοεμβρίου 2016· λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 19 Νοεμβρίου 2019, 187 από τα 197 συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC είχαν καταθέσει στα Ηνωμένα Έθνη τις πράξεις κύρωσης, αποδοχής, έγκρισης ή προσχώρησης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 6 Μαρτίου 2015 η ΕΕ και τα κράτη μέλη της υπέβαλαν τις εθνικά καθορισμένες προθέσεις συνεισφοράς τους στην UNFCCC, με τις οποίες δεσμεύονται να μειώσουν τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40 % έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει έως τώρα τα συμβαλλόμενα μέρη στη Συμφωνία του Παρισιού δεν επαρκούν για την επίτευξη του κοινού στόχου της· λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα εθνικά καθορισμένη συνεισφορά (ΕΚΣ) που έχει υποβάλει η ΕΕ και τα κράτη μέλη της δεν ευθυγραμμίζεται με τους στόχους που έχουν τεθεί στη Συμφωνία του Παρισιού και πρέπει να αναθεωρηθεί·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση της IPCC σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5° C καταδεικνύει ότι οι επιπτώσεις μιας τέτοιας αύξησης είναι πιθανόν να είναι σημαντικά μικρότερες από ό,τι στην περίπτωση μιας αύξησης κατά 2° C·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα τέσσερα τελευταία έτη, από το 2015 έως το 2018, ήταν τα θερμότερα που έχουν καταγραφεί παγκοσμίως, και το 2018 καταγράφηκαν τα ιστορικά υψηλότερα επίπεδα για τις παγκόσμιες ανθρακούχες εκπομπές· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο Ιούλιος του 2019 ήταν ο θερμότερος μήνας που έχει καταγραφεί και ότι η τρέχουσα τάση συνεχίστηκε κατά το 2019, με αποτέλεσμα η περίοδος 2015-2019 να είναι η θερμότερη πενταετία που έχει καταγραφεί, σύμφωνα με τον WMO·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον WMO, η παγκόσμια συγκέντρωση CO2 ανήλθε σε 407,8 μέρη ανά εκατομμύριο (ppm) το 2018, 2,2 ppm υψηλότερα από ό,τι το 2017, ενώ αναμένεται οι συγκεντρώσεις CO2 να ανέλθουν σε 410 ppm, ή ακόμη και να υπερβούν το επίπεδο αυτό, έως το τέλος του 2019·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στο πλαίσιο ενός παγκόσμιου κινήματος, πραγματοποιήθηκαν απεργίες για το κλίμα σε 185 χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο, με 7,6 εκατομμύρια άτομα να βγαίνουν στους δρόμους τον Σεπτέμβριο του 2019, με αποτέλεσμα να σημειωθεί η μεγαλύτερη κινητοποίηση για το κλίμα στην ιστορία·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το προοίμιο της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει τη «σημασία της διασφάλισης της ακεραιότητας όλων των οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων των ωκεανών», και ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο δ) της UNFCCC τονίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη προάγουν τη βιώσιμη διαχείριση, τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών και των ταμιευτήρων όλων των αερίων θερμοκηπίου, συμπεριλαμβανομένων της βιομάζας, των δασών και των ωκεανών, καθώς και άλλων χερσαίων, παράκτιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Χιλή, ως χώρα που πρόκειται να αναλάβει την προεδρία της COP25, έχει ήδη δηλώσει ότι θα τονίσει τον ρόλο των ωκεανών στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, μια απόφαση που φαίνεται ακόμη πιο λογική μετά τη δημοσίευση μιας ανησυχητικής νέας έκθεσης της IPCC σχετικά με την υπερθέρμανση των ωκεανών·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα δάση συμβάλλουν ουσιαστικά στον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και στην προσαρμογή σε αυτήν· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10 % περίπου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ απορροφάται από τα αναπτυσσόμενα δάση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η αποψίλωση των δασών ευθύνεται για το 20 % περίπου των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και οφείλεται κυρίως στην επέκταση της βιομηχανικής παραγωγής ζωικού κεφαλαίου, σόγιας και φοινικέλαιου, μεταξύ άλλων με προορισμό την αγορά της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ θα πρέπει να μειώσει την έμμεση συμβολή της στην αποψίλωση των δασών («ενσωματωμένη αποψίλωση») για την οποία φέρει ευθύνη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Κοινοβούλιο έχει ήδη ζητήσει επανειλημμένα από την Επιτροπή, μεταξύ άλλων με το ψήφισμά του για την κλιματική αλλαγή, της 14ης Μαρτίου 2019, να εξετάσει το ενδεχόμενο τιμολόγησης του CO2 σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από το σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων εκπομπών (ΣΕΔΕ) της ΕΕ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κλιματική αλλαγή επηρεάζει δυσανάλογα τις αναπτυσσόμενες χώρες, παρά το γεγονός ότι αυτές εκπέμπουν πολύ λιγότερο CO2 από ό,τι οι ανεπτυγμένες χώρες·

1.  υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις για την ανθρωπότητα και ότι όλα τα κράτη και οι φορείς σε παγκόσμιο επίπεδο πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για την καταπολέμησή της· υπογραμμίζει ότι η έγκαιρη διεθνής συνεργασία, η αλληλεγγύη και η συνεπής και ακλόνητη προσήλωση στην από κοινού δράση είναι η μοναδική λύση προκειμένου να εκπληρώσουμε τη συλλογική μας ευθύνη για τη διαφύλαξη ολόκληρου του πλανήτη·

2.  αναγνωρίζει ότι οι άνθρωποι εκφράζουν έντονες ανησυχίες για τους σοβαρούς κινδύνους που εγκυμονεί η κλιματική αλλαγή· υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρόμετρου του 2019, το 93 % των πολιτών της ΕΕ θεωρεί την κλιματική αλλαγή σοβαρό πρόβλημα· εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι οι άνθρωποι σε ολόκληρο τον κόσμο, ιδίως η νεότερη γενιά, δραστηριοποιούνται όλο και περισσότερο στη μάχη για την προστασία του κλίματος· επικροτεί τις εκκλήσεις τους για καθορισμό πιο φιλόδοξων στόχων σε συλλογικό επίπεδο και για την ανάληψη ταχείας δράσης προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και να μην ξεπεραστεί το όριο των 1,5 °C· καλεί επιτακτικά τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές κυβερνητικές αρχές, καθώς και την ΕΕ, να εισακούσουν τις εν λόγω εκκλήσεις·

3.  αναγνωρίζει ότι η δημόσια στήριξη είναι απαραίτητη για την επιτυχία μιας φιλόδοξης και χωρίς αποκλεισμούς πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και συναφών μέτρων· θεωρεί ότι αυτό θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται στις προσπάθειες της ΕΕ για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

4.  αναγνωρίζει ότι ο φόρτος της κλιματικής αλλαγής ήδη επιβαρύνει σε συντριπτικό βαθμό τις χώρες του νότιου ημισφαιρίου, κατάσταση η οποία θα συνεχιστεί, ότι οι χώρες του νότιου ημισφαιρίου είναι πιο ευάλωτες στις αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής σε σύγκριση με εκείνες του βόρειου ημισφαιρίου, ότι αντιμετωπίζουν ήδη απώλειες και ζημίες, ενώ επίσης έχουν και μικρότερες δυνατότητες προσαρμογής, και ότι οι χώρες του νότιου ημισφαιρίου έχουν συμβάλει πολύ λιγότερο στην κλιματική κρίση σε σύγκριση με εκείνες του βόρειου ημισφαιρίου·

5.  υπενθυμίζει ότι το προοίμιο της Συμφωνίας του Παρισιού αναγνωρίζει το «δικαίωμα στην υγεία» ως βασικό δικαίωμα· υπογραμμίζει ότι το άρθρο 4 παράγραφος 1 στοιχείο στ) της UNFCCC ορίζει ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να εφαρμόζουν «ενδεδειγμένες μεθόδους, παραδείγματος χάρη εκτιμήσεις επιπτώσεων, που καταρτίζονται και καθορίζονται σε εθνικό επίπεδο, με σκοπό να περιορισθούν στο ελάχιστο οι δυσμενείς επιπτώσεις επί της οικονομίας, της δημόσιας υγείας και της ποιότητας του περιβάλλοντος λόγω έργων ή μέτρων που λαμβάνουν για τον μετριασμό των κλιματικών μεταβολών ή των προσαρμογή σ’ αυτές»· θεωρεί ότι η υγεία θα πρέπει να συνυπολογίζεται στα εθνικά σχέδια προσαρμογής και στις εθνικές ανακοινώσεις που υποβάλλονται στο πλαίσιο της UNFCCC·

6.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι στους δείκτες των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης (ΣΒΑ) για την κλιματική αλλαγή δεν περιλαμβάνεται η υγεία· σημειώνει, ωστόσο, ότι η κατάσταση αντιμετωπίζεται με πρωτοβουλίες ακαδημαϊκής έρευνας, από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) και τη Γραμματεία της UNFCCC· εκφράζει την ικανοποίησή του για την έγκριση της πολιτικής διακήρυξης υψηλού επιπέδου των Ηνωμένων Εθνών, της 23ης Σεπτεμβρίου 2019, σχετικά με την καθολική υγειονομική κάλυψη·

7.  αναγνωρίζει ότι θα είναι σχεδόν αδύνατο να επιτευχθούν οι περισσότεροι από τους ΣΒΑ, αν δεν υλοποιηθούν οι φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα και το περιβάλλον που συμφωνήθηκαν στην COP21·

8.  τονίζει ότι γίνονται ήδη αισθητές οι άμεσες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Προσαρμογή, η κλιματική αλλαγή θα μπορούσε να ωθήσει στη φτώχεια πάνω από 100 εκατομμύρια άτομα έως το 2030, ενώ η απόδοση των καλλιεργειών θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5-30 % έως το 2050, με αποτέλεσμα οι ιδίως ευάλωτες περιοχές να βρεθούν σε κατάσταση επισιτιστικής ανασφάλειας·

9.  τονίζει ότι η ανεξέλεγκτη υπερθέρμανση του πλανήτη αναμένεται να οδηγήσει στην αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας οικονομίας, με τη μείωση του μέσου παγκόσμιου εισοδήματος κατά 23 % έως το 2100 και τη διεύρυνση των παγκόσμιων εισοδηματικών ανισοτήτων· τονίζει ότι, σε αντίθεση με προηγούμενες εκτιμήσεις, οι αναμενόμενες παγκόσμιες απώλειες βρίσκονται σε σχεδόν γραμμική σχέση με την παγκόσμια μέση θερμοκρασία, με τη διάμεση τιμή των απωλειών να είναι πολλαπλάσια από αυτήν που υποδεικνύουν τα επικρατέστερα μοντέλα(4)·

Επιστημονική βάση της δράσης για το κλίμα

10.  υπογραμμίζει ότι η ειδική έκθεση της IPCC σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κατά 1,5 °C αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και ενημερωμένη επιστημονική εκτίμηση των μεθόδων μετριασμού με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού· τονίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση, προκειμένου να ενισχυθούν οι πιθανότητες να συγκρατηθεί η αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω από τον 1,5 °C έως το 2100 με μηδενική ή περιορισμένη υπέρβαση του ορίου αυτού, πρέπει, έως το 2067 το αργότερο, να επιτευχθεί μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου σε παγκόσμιο επίπεδο και, έως το 2030, να μειωθούν οι ετήσιες παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου σε 27,4 γιγατόνους ισοδύναμου CO2 ετησίως κατ’ ανώτατο όριο· τονίζει ότι, υπό το πρίσμα των εν λόγω πορισμάτων και με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού, η ΕΕ, ως κατέχουσα ηγετική θέση παγκοσμίως και από κοινού με τις άλλες κυριότερες οικονομίες στον κόσμο, πρέπει να καταβάλει προσπάθειες για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου όσο το δυνατόν συντομότερα και το αργότερο έως το 2050·

11.  τονίζει ότι η ειδική έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή και τη γη υπογραμμίζει τις ιδιαίτερα δραματικές επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στη γη· εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι η ανθρωπογενής υποβάθμιση του εδάφους, η οποία οφείλεται κυρίως σε μη βιώσιμες γεωργικές πρακτικές, καθώς και οι αυξανόμενες διαταραχές στη χρήση του εδάφους, όπως οι δασικές πυρκαγιές, επιδεινώνουν περαιτέρω την ικανότητά του να λειτουργεί ως καταβόθρα διοξειδίου του άνθρακα· υπογραμμίζει ότι αυτές οι δραματικές συνέπειες αναμένεται να επιδεινωθούν αν συνεχιστούν οι επικρατούσες τάσεις σε παγκόσμιο επίπεδο·

12.  τονίζει το γεγονός ότι η ειδική έκθεση της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα υπογραμμίζει ότι οι κλιματικοί μηχανισμοί εξαρτώνται από την υγεία των ωκεάνιων και θαλάσσιων οικοσυστημάτων, τα οποία πλήττονται επί του παρόντος από την υπερθέρμανση του πλανήτη, τη ρύπανση, την υπερεκμετάλλευση της θαλάσσιας βιοποικιλότητας, την άνοδο της στάθμης της θάλασσας, την οξίνιση, την αποξυγόνωση, τα επεισόδια υπερθέρμανσης των θαλάσσιων υδάτων, την πρωτοφανή τήξη των παγετώνων και των θαλάσσιων πάγων, και τη διάβρωση των ακτών· τονίζει, επιπλέον, τα πορίσματα της έκθεσης όσον αφορά τους επαυξημένους κινδύνους για τα θαλάσσια οικοσυστήματα, τις παράκτιες κοινότητες και τους βιοτικούς πόρους· υπενθυμίζει ότι οι ωκεανοί αποτελούν μέρος της λύσης για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή στις επιπτώσεις της· υπογραμμίζει ότι η COP25 θα είναι η πρώτη «γαλάζια COP»· καλεί, ως εκ τούτου, την ΕΕ να θέσει τους ωκεανούς ως προτεραιότητα στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και στο επίκεντρο των εν εξελίξει διεθνών διαπραγματεύσεων για το κλίμα·

13.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της έκθεσης του UNEP για το 2018 σχετικά με το χάσμα στις εκπομπές, και κυρίως για το γεγονός ότι οι τρέχουσες άνευ όρων ΕΚΣ δεν αρκούν ούτε κατ’ ελάχιστο για τη διατήρηση του ορίου της Συμφωνίας του Παρισιού για αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη αρκετά κάτω από τους 2 °C, και αντ’ αυτού προβλέπεται να οδηγήσουν σε εκτιμώμενη αύξηση της θερμοκρασίας κατά 3,2 °C(5) έως το 2100, εφόσον η δράση για το κλίμα συνεχιστεί με συνέπεια καθ’ όλη τη διάρκεια του 21ου αιώνα· επισημαίνει ότι υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, εάν η θερμοκρασία αυξηθεί κατά 3,2 °C, να σημειωθεί υπέρβαση ορισμένων σημείων καμπής και να προκληθεί μαζική επιπλέον αύξηση της θερμοκρασίας·

14.  εκφράζει την ανησυχία του για τα πορίσματα της συγκεφαλαιωτικής έκθεσης υψηλού επιπέδου με τίτλο «United in Science» (Ενωμένοι στην Επιστήμη) η οποία εκπονήθηκε για τη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο ΟΗΕ το 2019 για τη δράση για το κλίμα, και κυρίως για το γεγονός ότι η αύξηση των εκπομπών από την καύση άνθρακα συνεχίστηκε το 2017 και η ετήσια αύξηση των εκπομπών CO2 από ορυκτά καύσιμα κατέγραψε νέο ρεκόρ το 2018, κάτι που οδήγησε σε ανησυχητικές και άνευ προηγουμένου συγκεντρώσεις αερίων θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα·

15.  τονίζει ότι το τρέχον επίπεδο φιλοδοξίας των ΕΚΣ θα πρέπει να πενταπλασιαστεί, προκειμένου να αποφευχθεί η υπέρβαση του ορίου των 1,5 °C· τονίζει ότι αυτός ο φιλόδοξος στόχος σε παγκόσμιο επίπεδο εξακολουθεί να είναι τεχνικά εφικτός και θα αποφέρει πολυάριθμα παράλληλα οφέλη στο περιβάλλον και τη δημόσια υγεία·

16.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με τον ΠΟΥ, η κλιματική αλλαγή επηρεάζει τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές παραμέτρους της υγείας –καθαρός αέρας, ασφαλές πόσιμο νερό, επαρκείς ποσότητες τροφίμων και ασφαλής στέγη– και ότι αναμένονται 250 000 επιπλέον θάνατοι από υποσιτισμό, ελονοσία, διάρροια και θερμική καταπόνηση, για κάθε έτος μεταξύ του 2030 και του 2050, με τις ακραία υψηλές θερμοκρασίες του αέρα να συμβάλλουν άμεσα στους θανάτους από καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων και ευάλωτων ατόμων· τονίζει ότι η κλιματική αλλαγή, με τις πλημμύρες, τους καύσωνες, την ξηρασία και τις πυρκαγιές που συνεπάγεται, έχει σημαντικό αντίκτυπο στην ανθρώπινη υγεία, συμπεριλαμβανομένου του υποσιτισμού, στην ψυχική υγεία, σε καρδιαγγειακά και αναπνευστικά νοσήματα, καθώς και σε λοιμώξεις που μεταδίδονται με διαβιβαστές· τονίζει ότι η επιδείνωση των συνθηκών υγιεινής και η περιορισμένη πρόσβαση σε πόσιμο νερό και υγειονομικές υπηρεσίες θέτουν σε κίνδυνο την υγεία των γυναικών, ιδίως κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης·

17.  τονίζει ότι, στην έκθεση συνολικής αξιολόγησης της IPBES για το 2019 σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, στην ειδική έκθεση της IPCC για την κλιματική αλλαγή και τη γη, στην ειδική έκθεση της IPCC για τους ωκεανούς και την κρυόσφαιρα σε ένα μεταβαλλόμενο κλίμα και στη βασική έκθεση της Παγκόσμιας Επιτροπής για την Προσαρμογή, η κλιματική αλλαγή αναγνωρίζεται ως μία από τις κύριες άμεσες αιτίες για την απώλεια βιοποικιλότητας και την υποβάθμιση του εδάφους· υπογραμμίζει ότι οι αρνητικές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για τη φύση και τη βιοποικιλότητα, τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, τους ωκεανούς και την επισιτιστική ασφάλεια αναμένεται να καταστούν ολοένα σημαντικότερες τις επόμενες δεκαετίες·

18.  επαναλαμβάνει ότι η αυστηρή διατήρηση των πλούσιων σε άνθρακα οικοσυστημάτων, όπως των τυρφώνων, των υγροβιότοπων, των βοσκότοπων, της μαγκρόβιας βλάστησης και των ανέπαφων δασών αποτελεί μια επιλογή ανάληψης δράσης με άμεσο αντίκτυπο η οποία δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αντικατασταθεί από τη δασοφύτευση, την αναδάσωση και την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων εδαφών, δεδομένου ότι οι επιλογές αυτές δεν έχουν άμεσο αντίκτυπο·

19.  υπογραμμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση συνολικής αξιολόγησης της IPBES σχετικά με τη βιοποικιλότητα και τις υπηρεσίες οικοσυστημάτων, ένα εκατομμύριο είδη απειλούνται πλέον με εξαφάνιση· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που διαδραματίζει η βιοποικιλότητα προκειμένου να μπορέσουν οι άνθρωποι να καταπολεμήσουν την υπερθέρμανση του πλανήτη και να προσαρμοστούν σε αυτήν· εκφράζει την ανησυχία του όσον αφορά τις συνέπειες που έχει η μείωση της βιοποικιλότητας για τα επίπεδα ανθεκτικότητάς μας· υπογραμμίζει ότι η απώλεια βιοποικιλότητας δεν αποτελεί μόνο περιβαλλοντικό ζήτημα, αλλά έχει και ευρύτερες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις·

Μια φιλόδοξη πολιτική της ΕΕ για το κλίμα: η ΕΚΣ της ΕΕ και η μακροπρόθεσμη στρατηγική

20.  καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC, σε συνεργασία με περιφερειακούς και μη κρατικούς φορείς, να συνεισφέρουν εποικοδομητικά στη διαδικασία που θα τεθεί σε εφαρμογή έως το 2020, όταν θα πρέπει να επικαιροποιηθούν οι ΕΚΣ προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα είναι συμβατοί με τον μακροπρόθεσμο στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας· αναγνωρίζει ότι οι τρέχουσες δεσμεύσεις δεν επαρκούν για την επίτευξη των στόχων της συμφωνίας· τονίζει, ως εκ τούτου, ότι οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου θα πρέπει να φτάσουν το συντομότερο δυνατόν στο σημείο κορύφωσής τους και ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, ιδίως η ΕΕ και όλα τα κράτη της G20, θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειές τους και να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους έως τις αρχές του 2020, όπως προβλέπει η Συμφωνία του Παρισιού·

21.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δρομολόγηση της Climate Ambition Alliance (συμμαχία για την κλιματική φιλοδοξία) κατά τη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο ΟΗΕ το 2019 για τη δράση για το κλίμα, στην οποία συμμετέχουν 59 συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC που έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να υποβάλουν ενισχυμένες ΕΚΣ έως το 2020, όπως προβλέπεται στη Συμφωνία του Παρισιού, και 65 συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένης της ΕΕ, που επιδιώκουν την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για το γεγονός ότι δεν ήταν έτοιμα όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να στηρίξουν την αύξηση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΚΣ της ΕΕ, παρά το σχετικό αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου·

22.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να διαθέτει μια φιλόδοξη και χωρίς αποκλεισμούς πολιτική για το κλίμα, προκειμένου να λειτουργεί ως αξιόπιστος και φερέγγυος εταίρος σε παγκόσμιο επίπεδο, και να διατηρηθεί η παγκόσμια ηγετική της θέση στον τομέα του κλίματος· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, την ανάγκη να επενδύσει η ΕΕ στην έρευνα και τις καινοτομίες με βιομηχανική εφαρμογή και να πραγματοποιήσει σημαντική πρόοδο στους τομείς αυτούς·

23.  ζητεί εκ νέου από τους ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν, κατά τη σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 12 και 13 Δεκεμβρίου 2019, τον μακροπρόθεσμο στόχο της ΕΕ για επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου το συντομότερο δυνατόν και έως το 2050 το αργότερο· καλεί τη χώρα που ασκεί την προεδρία του Συμβουλίου και την Επιτροπή να κοινοποιήσουν εν συνεχεία τον στόχο αυτό στη Γραμματεία της UNFCCC το συντομότερο δυνατόν· τονίζει ότι, για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 με τον πλέον οικονομικά αποδοτικό τρόπο, και προκειμένου να αποφευχθεί η εξάρτηση από τεχνολογίες αφαίρεσης άνθρακα που θα συνεπάγονταν σημαντικούς κινδύνους για τα οικοσυστήματα, τη βιοποικιλότητα και την επισιτιστική ασφάλεια, θα πρέπει να αυξηθεί το επίπεδο φιλοδοξίας όσον αφορά τους στόχους για το 2030· υπογραμμίζει ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση αποτελούν βασικό εργαλείο προκειμένου η ΕΕ να επιτύχει τους στόχους της όσον αφορά τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι η ΕΕ δεν αξιοποίησε την ευκαιρία της συνόδου κορυφής των Ηνωμένων Εθνών για το κλίμα, τον Σεπτέμβριο του 2019, για να θέσει υψηλότερες φιλοδοξίες και να επιδείξει ηγετικό ρόλο για την επίτευξη της Συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί ότι είναι ιδιαίτερα σημαντικό να εκπέμψει η ΕΕ ένα σαφές μήνυμα στην COP25 ότι είναι έτοιμη να ενισχύσει τη συνεισφορά της στη Συμφωνία του Παρισιού·

24.  υποστηρίζει την επικαιροποίηση της ΕΚΣ της ΕΕ με τον καθορισμό ενός στόχου, για το σύνολο της οικονομίας, για τη μείωση κατά 55 % των εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2030 σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990· καλεί, ως εκ τούτου, τους ηγέτες της ΕΕ να στηρίξουν μια ενίσχυση του επιπέδου φιλοδοξίας της ΕΚΣ της Ένωσης· πιστεύει ότι αυτό θα πρέπει να γίνει παράλληλα με την ενσωμάτωση στο δίκαιο της ΕΕ του στόχου για επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο έως το 2050· καλεί τις υπόλοιπες οικονομίες στον κόσμο να επικαιροποιήσουν τις ΕΚΣ τους, ώστε ο αντίκτυπος να είναι παγκόσμιος·

25.  αναμένει ότι η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα καθορίσει μια ολοκληρωμένη και φιλόδοξη στρατηγική για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας στην Ευρώπη έως το 2050 το αργότερο, συμπεριλαμβανομένου του στόχου για μείωση των εγχώριων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 55 % έως το 2030· καλεί την Επιτροπή να προσαρμόσει αναλόγως όλες τις σχετικές πολιτικές της, ιδίως την κλιματική πολιτική, τη γεωργική πολιτική και την πολιτική συνοχής·

26.  τονίζει ότι απαιτούνται συγκεκριμένα μέτρα εφαρμογής και επιβολή σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο, προκειμένου να υλοποιηθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού, όπως η αποτελεσματική υλοποίηση των στόχων για το 2030 σχετικά με την ανανεώσιμη ενέργεια και τους στόχους ενεργειακής απόδοσης·

27.  τονίζει ότι όλες οι κλιματικές πολιτικές θα πρέπει να ακολουθούνται σύμφωνα με την αρχή της δίκαιης μετάβασης, σε στενή συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους· θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η ενίσχυση των κοινωνικών εταιρικών σχέσεων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών τόσο σε εθνικό όσο και σε ενωσιακό επίπεδο αποτελεί θεμελιώδες στοιχείο για την επίτευξη κλιματικής ουδετερότητας σε όλους τους τομείς της κοινωνίας, με δίκαιο και κοινωνικά βιώσιμο τρόπο, χωρίς αποκλεισμούς· είναι της γνώμης ότι οι λύσεις που βασίζονται στη φύση, η αποκατάσταση και η διατήρηση των οικοσυστημάτων, και η βιοποικιλότητα αποτελούν ζωτικής σημασίας καταλύτες για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν·

28.  πιστεύει ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί μεγαλύτερη σταθερότητα στις αγορές, θα είναι επωφελές για την ΕΕ να τεθεί ένας επιπλέον ενδιάμεσος στόχος για τη μείωση των εκπομπών έως το 2040, δεδομένου ότι αυτό θα οδηγούσε σε πρόσθετη σταθερότητα και στη διασφάλιση της επίτευξης του στόχου για μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050· υπενθυμίζει ότι είναι αναγκαίο να επικαιροποιούνται τακτικά οι στόχοι αυτού του είδους, ώστε να διασφαλίζεται η συμμόρφωσή τους με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού·

29.  θεωρεί ότι θα πρέπει να συνεχιστούν οι εργασίες για την ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μοντέλου για τη μέτρηση των κλιματικών επιπτώσεων βάσει της κατανάλωσης· λαμβάνει υπό σημείωση το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η Επιτροπή στην εις βάθος ανάλυσή της ότι οι προσπάθειες της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών από την παραγωγή της εξουδετερώνονται ως έναν βαθμό λόγω των εισαγωγών αγαθών με υψηλότερο αποτύπωμα άνθρακα, αλλά ότι η ΕΕ έχει συμβάλει, ωστόσο, σημαντικά στη μείωση των εκπομπών σε άλλες χώρες, χάρη στην αυξημένη εμπορική ροή και στη βελτιωμένη αποδοτικότητα από άποψη άνθρακα που παρουσιάζουν οι εξαγωγές της·

30.  επισημαίνει ότι απαιτείται ένα ισχυρότερο διεθνές πλαίσιο για την προστασία της βιοποικιλότητας σε παγκόσμιο επίπεδο, προκειμένου να ανασχεθεί η υφιστάμενη υποβάθμισή της και να αποκατασταθεί στον μεγαλύτερο δυνατό βαθμό· πιστεύει ότι ένα τέτοιο πλαίσιο θα πρέπει να βασίζεται σε στόχους και πάγιες δεσμεύσεις που θα περιλαμβάνουν ΕΚΣ και άλλα κατάλληλα μέσα, οικονομικές δεσμεύσεις και βελτιωμένες εγγυήσεις για την ανάπτυξη ικανοτήτων, καθώς και έναν μηχανισμό επανεξέτασης ανά πενταετία, με έμφαση στην ενίσχυση των φιλοδοξιών·

COP25 στη Μαδρίτη, Ισπανία

31.  αναγνωρίζει τα επιτεύγματα της COP24 στο Κατοβίτσε, η οποία ενίσχυσε τη δυναμική της δράσης για το κλίμα και, με την ολοκλήρωση του προγράμματος εργασίας της Συμφωνίας του Παρισιού (εγχειρίδιο κανόνων του Κατοβίτσε), προσέφερε επιχειρησιακή καθοδήγηση για τη Συμφωνία του Παρισιού· σημειώνει, ωστόσο, ότι στην COP25 πρέπει να ολοκληρωθούν ορισμένα ζητήματα που εκκρεμούν από το Κατοβίτσε, ιδίως όσον αφορά τους μηχανισμούς του άρθρου 6 της Συμφωνίας του Παρισιού· θεωρεί, επιπλέον, ότι στην COP25 θα πρέπει να ληφθούν αρκετές αποφάσεις εφαρμογής, ιδίως στους τομείς του μετριασμού, της προσαρμογής, της διαφάνειας και της στήριξης· προσβλέπει στην επιτυχή έκβαση, στο πλαίσιο της COP25, της επανεξέτασης του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας για τις απώλειες και τις ζημίες, καθώς και των διαπραγματεύσεων σχετικά με το σχέδιο δράσης για θέματα φύλου· αναγνωρίζει ότι θα υπάρξουν περαιτέρω συζητήσεις προκειμένου να συμφωνηθούν κοινά χρονοδιαγράμματα στην COP25·

32.  υπογραμμίζει τη σημασία της θέσπισης κοινών περιόδων εφαρμογής για τις ΕΚΣ, δεδομένου ότι μπορεί πολλά συμβαλλόμενα μέρη της UNFCCC να έχουν πενταετή ή δεκαετή χρονοδιαγράμματα, όμως άλλα έχουν συντομότερες περιόδους εφαρμογής ή δεν έχουν κανένα χρονοδιάγραμμα· σημειώνει ότι η διατήρηση αποκλινόντων χρονοδιαγραμμάτων θα μπορούσε να επηρεάσει αρνητικά τις μελλοντικές διαπραγματεύσεις σχετικά με τους φιλόδοξους στόχους για το κλίμα· πιστεύει ότι με τις κοινές περιόδους εφαρμογής για τις ΕΚΣ θα διασφαλιστεί ότι όλα τα συμβαλλόμενα μέρη θα επικαιροποιούν και θα κοινοποιούν τις δεσμεύσεις τους από κοινού, με παράλληλη βελτίωση των συνολικών προσπαθειών σε παγκόσμιο επίπεδο και διευκόλυνση της ποσοτικοποίησής τους· τάσσεται υπέρ της θέσπισης ενός κοινού πενταετούς χρονοδιαγράμματος για την υλοποίηση όλων των ΕΚΣ μετά το 2030, το οποίο θα αντιστοιχεί στον κύκλο φιλοδοξίας της Συμφωνίας του Παρισιού και δεν θα επηρεάζει αρνητικά τις επιπλέον μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις που ενδέχεται να αναλάβουν τα συμβαλλόμενα μέρη σε εγχώριο επίπεδο·

33.  επικροτεί το γεγονός ότι η Χιλή είναι μία από τις πλέον επιτυχημένες αναδυόμενες χώρες όσον αφορά τη μετάβαση στην καθαρή ενέργεια και, ειδικότερα, ότι σημειώνει την υψηλότερη αύξηση στην παραγωγή ηλιακής ενέργειας παγκοσμίως· πιστεύει ότι οι δεσμεύσεις της Χιλής για την αντιμετώπιση της κλιματικής έκτακτης ανάγκης θα πρέπει να αποτελέσουν πηγή έμπνευσης για πολλές χώρες στη Νότια Αμερική αλλά και σε όλο τον κόσμο·

34.  τονίζει ότι τα μέτρα που θα ληφθούν σε παγκόσμια κλίμακα την επόμενη δεκαετία θα έχουν αντίκτυπο στο μέλλον της ανθρωπότητας για τα επόμενα 10 000 έτη· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή και όλα τα μέρη της COP25 να λάβουν τολμηρά και φιλόδοξα μέτρα·

35.  αναγνωρίζει τον ρόλο των συνεργατικών προσεγγίσεων στην επίτευξη πιο φιλόδοξων στόχων όσον αφορά τα αποτελέσματα μετριασμού και προσαρμογής και στην προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης και της περιβαλλοντικής ακεραιότητας· τονίζει την ανάγκη οι εν λόγω προσπάθειες να οδηγήσουν σε συνολική μείωση των εκπομπών και να αποφευχθεί η αύξηση των εκπομπών εντός ή μεταξύ των περιόδων ΕΚΣ· εκφράζει την ανησυχία του για την περιορισμένη πρόοδο που σημειώθηκε κατά την 50ή ενδιάμεση συνεδρίαση της UNFCCC στη Βόννη όσον αφορά τους μηχανισμούς εντός και εκτός της αγοράς·

36.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προαγάγουν αυστηρούς και ισχυρούς διεθνείς κανόνες αναφορικά με το άρθρο 6 της Συμφωνίας του Παρισιού· αναγνωρίζει ότι πολλά έργα στο πλαίσιο του μηχανισμού καθαρής ανάπτυξης (CDM) και της κοινής εφαρμογής (JI) δυνάμει του Πρωτοκόλλου του Κιότο παρουσιάζουν πολυάριθμα προβλήματα για την περιβαλλοντική ακεραιότητα και βιωσιμότητα· ζητεί να προλαμβάνονται τα κενά που αφορούν τη λογιστική καταγραφή, τυχόν διπλή μέτρηση ή την προσθετικότητα των μειώσεων εκπομπών· εκφράζει την ανησυχία του για την πιθανή χρήση, προς την επίτευξη των στόχων ΕΚΣ, μονάδων εκδιδόμενων δυνάμει του πρωτοκόλλου του Κιότο, καθώς τούτο θα υπονόμευε σοβαρά την περιβαλλοντική ακεραιότητα των μελλοντικών μηχανισμών που θεσπίζονται βάσει του άρθρου 6· επισημαίνει ότι η εμπορία δικαιωμάτων εκπομπών, στο πλαίσιο των νέων μηχανισμών της αγοράς, πρέπει να λειτουργεί συμπληρωματικά και να αυξάνει τις προσπάθειες μετριασμού των υφιστάμενων και των μελλοντικών ΕΚΣ· τάσσεται υπέρ της διοχέτευσης μέρους των εσόδων από τους μηχανισμούς του άρθρου 6 στο υποχρηματοδοτούμενο ταμείο προσαρμογής·

37.  θεωρεί ότι η COP25 θα πρέπει να καθορίσει ένα νέο επίπεδο φιλοδοξίας, τόσο σε σχέση με την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού όσο και αναφορικά με τον επόμενο γύρο των ΕΚΣ, ώστε να αποτυπώνεται η ενίσχυση των δεσμεύσεων για τη δράση για το κλίμα σε όλους τους τομείς, τόσο στην ξηρά όσο και στους ωκεανούς·

38.  τονίζει ότι είναι σημαντικό η ΕΕ να τηρήσει ενιαία και ομόφωνη στάση στην COP25, προκειμένου να προασπίσει το πολιτικό της κύρος και την αξιοπιστία της· παροτρύνει όλα τα κράτη μέλη να στηρίξουν την εντολή της ΕΕ κατά τις διαπραγματεύσεις και τις διμερείς συναντήσεις με άλλους φορείς·

Ο ρόλος των δασών

39.  υπενθυμίζει ότι η Συμφωνία του Παρισιού απαιτεί από όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να αναλάβουν δράση για τη διατήρηση και την ενίσχυση των καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των δασών· σημειώνει ότι η ανάσχεση της αποψίλωσης και της υποβάθμισης των δασών και η προώθηση της ανανέωσης των δασών αποτελούν τουλάχιστον το 30 % όλων των δράσεων μετριασμού που απαιτούνται για τον περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη σε 1,5 °C· υπογραμμίζει ότι τα δάση υπό βιώσιμη διαχείριση έχουν τεράστια σημασία στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής μέσω του αυξημένου ποσοστού παγίδευσης CO2 λόγω της ανάπτυξης των δασών, μέσω της αποθήκευσης CO2 στα προϊόντα ξυλείας και μέσω της υποκατάστασης πρώτων υλών και ενέργειας που βασίζονται σε ορυκτά καύσιμα, με παράλληλη μείωση των κινδύνων σε σχέση με δασικές πυρκαγιές, προσβολή από παράσιτα και ασθένειες· τονίζει τη σημασία της παροχής κινήτρων για τη διατήρηση των φυσικών καταβοθρών διοξειδίου του άνθρακα, συμπεριλαμβανομένων των πρωτογενών δασών και των ανέπαφων δασικών εδαφών, τα οποία αναγνωρίζονται ως αναντικατάστατα στην ανακοίνωση της Επιτροπής για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ για την αποκατάσταση των δασών·

40.  καλεί όλα τα συμβαλλόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων της ΕΕ και των κρατών μελών της, να τηρήσουν τις διεθνείς δεσμεύσεις τους, μεταξύ άλλων εκείνες που ανέλαβαν στο πλαίσιο του Φόρουμ των Ηνωμένων Εθνών για τα δάση, της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, της Διακήρυξης της Νέας Υόρκης για τα δάση και του ΣΒΑ 15, και ιδιαίτερα του επιμέρους στόχου 15.2 για την προώθηση της εφαρμογής της βιώσιμης διαχείρισης των δασών κάθε είδους, την ανάσχεση της αποψίλωσης των δασών, την αποκατάσταση των υποβαθμισμένων δασών και τη σημαντική αύξηση της δάσωσης και της αναδάσωσης σε παγκόσμιο επίπεδο έως το 2020· ζητεί να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες σε όλα τα πολιτικά επίπεδα προκειμένου να προληφθεί η υποβάθμιση των δασών στην Ευρώπη και να αποκατασταθεί η καλή τους κατάσταση, όπου αρμόζει· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να υποστηρίξουν μέτρα για την αναδάσωση των υποβαθμισμένων εδαφών και εκείνων που είναι ακατάλληλα για γεωργική χρήση·

41.  λαμβάνοντας υπόψη τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν τα δάση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν ορισμένοι ιδιοκτήτες δασών στην Ευρώπη λόγω της ακραίας ξηρασίας και των επιβλαβών οργανισμών, πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο θέσπισης ενός πλαισίου παροχής κινήτρων σε περίπτωση που η βιώσιμη διαχείριση των δασών δεν προσφέρεται για επιχειρηματικότητα·

Ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή μέσω προσαρμογής

42.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημοσίευση της έκθεσης της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, από την οποία προκύπτει ότι έχει σημειωθεί κάποια πρόοδος σε σχέση με καθεμία από τις οκτώ επιμέρους δράσεις της στρατηγικής· επισημαίνει, ωστόσο, ότι παρά τις παγκόσμιες προσπάθειες για μείωση των εκπομπών, οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι αναπόφευκτες και οι περαιτέρω δράσεις για την προσαρμογή σε αυτή είναι ζωτικής σημασίας· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να αναθεωρήσει τη στρατηγική, υπό το πρίσμα του συμπεράσματος της έκθεσης ότι η ΕΕ παραμένει ευάλωτη σε κλιματικές επιπτώσεις τόσο εντός όσο και εκτός των συνόρων της· τονίζει την ανάγκη για επενδύσεις του ασφαλιστικού κλάδου στην προσαρμογή, καθώς και για δημόσιες και ιδιωτικές επενδύσεις στην έρευνα και την καινοτομία· θεωρεί ότι η προστασία της ανθρώπινης υγείας και ασφάλειας, η ανάσχεση της υποβάθμισης της βιοποικιλότητας και του εδάφους, και η προώθηση της προσαρμογής των πόλεων συνιστούν προτεραιότητες·

43.  σημειώνει ότι το άρθρο 8 της Συμφωνίας του Παρισιού (σχετικά με τις απώλειες και τις ζημίες) ορίζει ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα πρέπει να υιοθετήσουν μια συνεργατική προσέγγιση όσον αφορά τις απώλειες και τις ζημίες που σχετίζονται με τις δυσμενείς συνέπειες της κλιματικής αλλαγής· τονίζει, ως εκ τούτου, τη σημασία της υποστηρικτικής δράσης σε παγκόσμιο επίπεδο σε τομείς που είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής·

44.  επαναλαμβάνει ότι τα μέτρα προσαρμογής αποτελούν αναπόφευκτη αναγκαιότητα για όλες τις χώρες που επιθυμούν να ελαχιστοποιήσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της κλιματικής αλλαγής και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες για ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή μεγέθυνση και βιώσιμη ανάπτυξη· τονίζει την ανάγκη να αναπτυχθούν ενιαία συστήματα και εργαλεία για την παρακολούθηση της προόδου και της αποτελεσματικότητας των εθνικών σχεδίων και δράσεων προσαρμογής· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι τα προσχέδια των εθνικών σχεδίων των κρατών μελών για την ενέργεια και το κλίμα (ΕΣΕΚ) δεν ήταν αρκετά φιλόδοξα όσον αφορά τους στόχους για την ενεργειακή απόδοση και τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας· υπενθυμίζει ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, συμπεριλαμβανομένων των θαλάσσιων, ως στοιχείο της κυκλικής οικονομίας, αποτελούν μέρος της λύσης για τον μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτή· καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν τα εθνικά τους σχέδια για την ενέργεια και το κλίμα προκειμένου να εφαρμόσουν πλήρως τη Συμφωνία του Παρισιού·

Χρηματοδότηση για το κλίμα και άλλα μέσα εφαρμογής

45.  χαιρετίζει την απόφαση που ελήφθη στην COP24 ότι το ταμείο προσαρμογής θα πρέπει να συνεχίσει να εξυπηρετεί τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού· αναγνωρίζει ότι το εν λόγω ταμείο είναι σημαντικό για τις κοινότητες που είναι πιο ευάλωτες στην αλλαγή του κλίματος και εκφράζει, κατά συνέπεια, την ικανοποίησή του για τις νέες εθελοντικές εισφορές των κρατών μελών στο ταμείο το 2019, ύψους 10 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ·

46.  αναγνωρίζει ότι, επί του παρόντος, το 37 % του προϋπολογισμού της ΕΕ χρησιμοποιείται για τη χρηματοδότηση της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ), η οποία θα μπορούσε να κινητοποιήσει σημαντικούς πόρους για την παροχή κινήτρων και την επιβράβευση γεωργικών πρακτικών φιλικών προς το κλίμα και το περιβάλλον·

47.  επαναλαμβάνει ότι η ΚΓΠ δεν θα πρέπει να παρέχει πλέον επιδοτήσεις για δραστηριότητες που είναι επιβλαβείς για το περιβάλλον και το κλίμα, συμπεριλαμβανομένης της αποστράγγισης τυρφώνων και της υπεράντλησης υδάτων για άρδευση, ούτε να προβλέπει κυρώσεις για την παρουσία δέντρων σε γεωργικές εκτάσεις·

48.  αναγνωρίζει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της συνεχίζουν να είναι ο μεγαλύτερος χορηγός δημόσιας χρηματοδότησης για το κλίμα· εκφράζει την ικανοποίησή του για την απόφαση που ελήφθη στην COP24 όσον αφορά τη θέσπιση ενός νέου, πιο φιλόδοξου στόχου από το 2025 και έπειτα, πέραν της τρέχουσας δέσμευσης για κινητοποίηση 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ετησίως από το 2020, αλλά εκφράζει την ανησυχία του για το γεγονός ότι οι πραγματικές δεσμεύσεις των ανεπτυγμένων χωρών εξακολουθούν να υπολείπονται κατά πολύ του συλλογικού στόχου ύψους 100 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ ετησίως· αναμένει από τις αναδυόμενες οικονομίες να συνεισφέρουν, από το 2025 και έπειτα, στο αυξημένο ποσό διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα που θα προβλέπεται στο μέλλον·

49.  αναγνωρίζει ότι η κλιματική αλλαγή δεν αποτελεί τοπική πρόκληση και ότι οι κλιματικές επιπτώσεις εκτός της ΕΕ έχουν αντίκτυπο και εντός της ΕΕ, δεδομένου ότι συμβάντα όπως οι τυφώνες, οι ξηρασίες, οι πλημμύρες και οι δασικές πυρκαγιές μπορεί να επηρεάσουν την επισιτιστική και υδρευτική ασφάλεια της ΕΕ καθώς και τις αλυσίδες εφοδιασμού αγαθών και υπηρεσιών· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να δώσουν προτεραιότητα στην αύξηση της διεθνούς χρηματοδότησης για το κλίμα που προορίζεται για την προσαρμογή, ώστε να ανέλθει στο ίδιο επίπεδο με τη χρηματοδότηση για το κλίμα που προορίζεται για τον μετριασμό των επιπτώσεων, καθώς και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για το κλίμα που θα προορίζεται για την αντιμετώπιση απωλειών και ζημιών·

50.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να τεθεί σε εφαρμογή ο παγκόσμιος στόχος για την προσαρμογή και να κινητοποιηθούν σημαντικά νέα κονδύλια για την προσαρμογή στις αναπτυσσόμενες χώρες· ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της να δεσμευτούν ότι θα αυξήσουν σημαντικά τη χρηματοδότηση την οποία παρέχουν για σκοπούς προσαρμογής· αναγνωρίζει την ανάγκη να σημειωθεί πρόοδος στο θέμα των απωλειών και των ζημιών, για τις οποίες θα πρέπει να εξασφαλιστούν πρόσθετοι πόροι μέσω καινοτόμων πηγών δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο του Διεθνούς Μηχανισμού της Βαρσοβίας·

51.  υπογραμμίζει τον ρόλο της βιώσιμης χρηματοδότησης και θεωρεί απαραίτητο τα μεγάλα διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να εγκρίνουν και να αναπτύξουν ταχέως προγράμματα πράσινης χρηματοδότησης, προκειμένου να επιτευχθεί η απαλλαγή της παγκόσμιας οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές· υπογραμμίζει την ανάγκη να εφαρμοστεί το σχέδιο δράσης της ΕΕ για τη βιώσιμη χρηματοδότηση και εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δημιουργία μιας διεθνούς πλατφόρμας για τη βιώσιμη χρηματοδότηση·

52.  τονίζει, επιπλέον, τον ρόλο του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων των εταιρειών και των χρηματοπιστωτικών αγορών, για την επιδίωξη στόχων βιωσιμότητας· εκφράζει την ικανοποίησή του για τις προσπάθειες θέσπισης νομοθεσίας για τη βιωσιμότητα της χρηματοδότησης, και καλεί επιτακτικά την Επιτροπή να διασφαλίσει τη διαφάνεια και τη λογοδοσία για τις εταιρείες στις οποίες πραγματοποιούνται επενδύσεις, ιδίως όσον αφορά την υπονόμευση της βιωσιμότητας και των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες·

53.  επικροτεί τη συμφωνία στην οποία κατέληξαν 196 κυβερνήσεις στην COP14 σχετικά με τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για τη βιοποικιλότητα, για κλιμάκωση των επενδύσεων για τη φύση και τους ανθρώπους με χρονικό ορίζοντα το 2020 και μετέπειτα· υπογραμμίζει ότι η οικονομική μεγέθυνση μπορεί να διευκολύνει τη βιώσιμη ανάπτυξη μόνο εάν αποσυνδεθεί από την υποβάθμιση της βιοποικιλότητας και της ικανότητας της φύσης να εξυπηρετεί τις ανάγκες των ανθρώπων·

54.  τονίζει ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ θα πρέπει να συνάδει με τις διεθνείς της δεσμεύσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη και με τους μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους για το κλίμα και την ενέργεια και δεν θα πρέπει να είναι αντιπαραγωγικός για τους στόχους αυτούς ή να παρακωλύει την εφαρμογή τους· καλεί, ως εκ τούτου, την Επιτροπή να διασφαλίσει τη θωράκιση των επενδύσεων της ΕΕ σε σχέση με το κλίμα και τη βιοποικιλότητα και να υποβάλει, όπου απαιτείται, εναρμονισμένους και δεσμευτικούς κανόνες· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι το επόμενο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) θα συμμορφώνεται πλήρως με τη Συμφωνία του Παρισιού και ότι καμία δαπάνη δεν θα αντιβαίνει σε αυτήν· τονίζει τη σημασία της αναπλήρωσης των πόρων του Πράσινου Ταμείου για το Κλίμα (GCF), και ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να διπλασιάσουν τουλάχιστον τις συνεισφορές τους για την αρχική κινητοποίηση των πόρων· χαιρετίζει την απόφαση που έλαβε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΤΕπ να θέσει τέλος στη χρηματοδότηση για τα περισσότερα έργα στον τομέα της ενέργειας από ορυκτά καύσιμα από τα τέλη του 2021 και να αυξήσει σταδιακά το μερίδιο της χρηματοδότησής της για τη δράση για το κλίμα και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα, ώστε να φτάσει στο 50 % των πράξεών της από το 2025· πιστεύει ότι πρόκειται για ένα πρώτο φιλόδοξο βήμα προς τη μετατροπή της ΕΤΕπ σε Ευρωπαϊκή Τράπεζα για το Κλίμα· ζητεί από τα κράτη μέλη να εφαρμόζουν την ίδια αρχή όσον αφορά τις εγγυήσεις εξαγωγικών πιστώσεων· ζητεί ειδικές δημόσιες εγγυήσεις για πράσινες επενδύσεις, ετικέτες πράσινης χρηματοδότησης και φορολογικά πλεονεκτήματα για πράσινα επενδυτικά ταμεία, καθώς και για την έκδοση πράσινων ομολόγων· τονίζει την ανάγκη για πιο φιλόδοξη χρηματοδότηση στους τομείς της έρευνας και της καινοτομίας με βιομηχανική εφαρμογή·

55.  καλεί την ΕΤΕπ να επανεξετάσει τη στρατηγική της για το κλίμα το 2020 και να εγκρίνει συγκεκριμένα και φιλόδοξα σχέδια δράσης για την εκπλήρωση της δέσμευσής της να ευθυγραμμίσει όλες τις χρηματοδοτικές της δραστηριότητες με τη Συμφωνία του Παρισιού, καθώς και να ευθυγραμμίσει επειγόντως όλες τις πολιτικές και τις κατευθυντήριες γραμμές της όσον αφορά τη δανειοδότηση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού·

56.  τονίζει τη σημασία της δίκαιης μετάβασης σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και την ανάγκη μιας διορατικής και συμμετοχικής προσέγγισης, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες θα επωφελούνται από τη μετάβαση και να στηριχθούν οι πιο ευάλωτες περιφέρειες και κοινότητες· θεωρεί τη δημιουργία ενός ταμείου δίκαιης μετάβασης ως ένα από τα εργαλεία που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, σε επίπεδο ΕΕ, για τη διασφάλιση μιας συνειδητής μετάβασης χωρίς αποκλεισμούς για τα άτομα και τις περιφέρειες της ΕΕ που πλήττονται περισσότερο από την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως οι περιοχές εξόρυξης άνθρακα που βρίσκονται σε μετάβαση· αναγνωρίζει ότι τα ταμεία αποζημίωσης δεν συνιστούν από μόνα τους εγγύηση για δίκαιη μετάβαση, και ότι στο επίκεντρο οποιασδήποτε πολιτικής για τη μετάβαση θα πρέπει να βρίσκεται μια ολοκληρωμένη στρατηγική της ΕΕ για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό των εν λόγω περιφερειών της ΕΕ καθώς και για τη στήριξη των ατόμων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της μετάβασης· πιστεύει ότι η κλιματική μετάβαση της ΕΕ πρέπει να είναι βιώσιμη από οικολογική, οικονομική και κοινωνική άποψη· καλεί την ΕΕ και τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή κατάλληλες πολιτικές και χρηματοδότηση στο πλαίσιο αυτό, εξαρτώμενες από σαφείς, αξιόπιστες και εκτελεστές βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις των οικείων κρατών μελών για απαλλαγή ολόκληρης της οικονομίας από τις ανθρακούχες εκπομπές, συμπεριλαμβανομένης της ενσωμάτωσης στα τελικά ΕΣΕΚ συγκεκριμένων πολιτικών με στόχο τη σταδιακή κατάργηση της εξόρυξης άνθρακα και άλλων ορυκτών καυσίμων, καθώς και των επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα, σε χρονικό πλαίσιο σύμφωνο με τους μακροπρόθεσμους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και τον στόχο της κλιματικής ουδετερότητας για το 2050·

57.  πιστεύει ότι ο εκδημοκρατισμός του ενεργειακού συστήματος έχει ζωτική σημασία για την επιτυχία της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης· ζητεί, ως εκ τούτου, να βελτιωθούν τα δικαιώματα και οι δεξιότητες των πολιτών προκειμένου να είναι σε θέση να συμμετέχουν στην παραγωγή ασφαλούς και καθαρής ενέργειας·

58.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να ξεκινήσουν συζητήσεις με χώρες σε ολόκληρο τον κόσμο που επί του παρόντος εξαρτώνται από την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, με σκοπό να προσδιοριστεί πώς θα μπορούσε να εφαρμοστεί μια στρατηγική κοινής ενεργειακής και κλιματικής ασφάλειας κατά τρόπο που θα βελτιώνει τις μελλοντικές προοπτικές των περιοχών αυτών·

59.  πιστεύει ότι η πυρηνική ενέργεια μπορεί να διαδραματίσει ρόλο στην επίτευξη των στόχων για το κλίμα διότι δεν εκπέμπει αέρια θερμοκηπίου, και μπορεί επίσης να εξασφαλίσει σημαντικό μερίδιο της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη· θεωρεί, ωστόσο, ότι, λόγω των αποβλήτων που παράγει, η ενέργεια αυτή απαιτεί μεσοπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη στρατηγική που να λαμβάνει υπόψη τις τεχνολογικές εξελίξεις (λέιζερ, σύντηξη κ.λπ.) με στόχο τη βελτίωση της βιωσιμότητας του τομέα στο σύνολό του·

60.  υποστηρίζει το έργο του Συνασπισμού των Υπουργών Οικονομικών υπέρ της δράσης για το κλίμα και ενθαρρύνει όλες τις κυβερνήσεις να υιοθετήσουν τη δέσμευση του συνασπισμού για ευθυγράμμιση όλων των πολιτικών και των πρακτικών που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των υπουργείων οικονομικών με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού και για υιοθέτηση μιας αποτελεσματικής τιμολόγησης του άνθρακα, όπως ορίζεται στις αρχές του Ελσίνκι·

61.  υπενθυμίζει στα μέρη την ανάγκη να διαθέσουν επαρκείς πόρους προκειμένου οι δεσμεύσεις να μετατραπούν σε συγκεκριμένες δράσεις και να εφαρμόσουν τα αναγκαία μέτρα για την επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού· υποστηρίζει την αυξανόμενη δυναμική για τη θέσπιση μηχανισμού προσαρμογής άνθρακα στα σύνορα της ΕΕ για τις εισαγωγές στην ΕΕ, προκειμένου να δημιουργηθούν ίσοι όροι ανταγωνισμού για το διεθνές εμπόριο και να αποφευχθεί η διαρροή άνθρακα·

Ο ρόλος των μη κρατικών φορέων

62.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την αποφασιστικότητα και την εξάπλωση του κινήματος της νεολαίας κατά της κλιματικής αλλαγής· τονίζει ότι είναι σημαντικό να υπάρχει ουσιαστικός διάλογος με τους νέους και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους στη χάραξη πολιτικής σε όλα τα επίπεδα· επικροτεί την αυξανόμενη παγκόσμια κινητοποίηση ενός ευρύτερου φάσματος μη κρατικών φορέων προσηλωμένων στη δράση για το κλίμα με συγκεκριμένα και μετρήσιμα αποτελέσματα· επισημαίνει τον κρίσιμο ρόλο της κοινωνίας των πολιτών, του ιδιωτικού τομέα και των υποεθνικών αρχών όσον αφορά τον επηρεασμό και την καθοδήγηση της κοινής γνώμης και της κρατικής δράσης καθώς και όσον αφορά την ανταλλαγή γνώσεων και βέλτιστων πρακτικών σχετικά με την ανάπτυξη και την εφαρμογή μέτρων μετριασμού και προσαρμογής· καλεί την ΕΕ, τα κράτη μέλη και όλα τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρύνουν, να στηρίζουν και να συνεργάζονται με μη κρατικούς φορείς, οι οποίοι καθίστανται σε ολοένα και μεγαλύτερο βαθμό πρωτοπόροι στον αγώνα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής· θεωρεί, επιπλέον, ότι θα πρέπει να εξασφαλίζεται η συμμετοχή των πολιτών και η ευαισθητοποίησή τους·

63.  τονίζει τον καίριο ρόλο των πόλεων στην υλοποίηση των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, δεδομένου ότι, σύμφωνα με τη συγκεφαλαιωτική έκθεση του ΟΗΕ για το 2018 σχετικά με τον ΣΒΑ 11, με τίτλο «Tracking Progress Toward Inclusive, Safe, Resilient and Sustainable Cities and Human Settlements» («Παρακολούθηση της προόδου για ασφαλείς, ανθεκτικές, βιώσιμες και χωρίς αποκλεισμούς πόλεις και οικισμούς»), πάνω από το 70 % του συνόλου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, των αποβλήτων και της ατμοσφαιρικής ρύπανσης προέρχεται από τις πόλεις· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη δέσμευση 102 πόλεων στη σύνοδο κορυφής του ΟΗΕ για τη δράση για το κλίμα να επιτύχουν κλιματική ουδετερότητα έως το 2050· καλεί τα μέρη να εξασφαλίσουν την ουσιαστικότερη συμμετοχή των πόλεων στα σχέδιά τους για τη μείωση των εκπομπών·

Ανοιχτός χαρακτήρας, συμμετοχικότητα και διαφάνεια

64.  τονίζει ότι απαιτείται η αποτελεσματική συμμετοχή όλων των μερών για να επιτευχθεί ο στόχος του περιορισμού της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C, πράγμα που με τη σειρά του απαιτεί την αντιμετώπιση του ζητήματος των κατεστημένων ή αντικρουόμενων συμφερόντων· επαναλαμβάνει, στο πλαίσιο αυτό, την υποστήριξή του για τη θέσπιση ειδικής πολιτικής για την αντιμετώπιση των συγκρούσεων συμφερόντων στο πλαίσιο της UNFCCC· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναλάβουν ηγετικό ρόλο στην εν λόγω διαδικασία, χωρίς να θέσουν σε κίνδυνο τους στόχους και τους σκοπούς της UNFCCC και της Συμφωνίας του Παρισιού·

65.  υπογραμμίζει ότι το 80 % των ανθρώπων που εκτοπίστηκαν λόγω της αλλαγής του κλίματος είναι γυναίκες και παιδιά, που γενικά πλήττονται και επιβαρύνονται περισσότερο από την κλιματική αλλαγή από ό,τι οι άνδρες, παρά το γεγονός ότι δεν συμμετέχουν στον ίδιο βαθμό σε βασικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων σχετικά με τη δράση για το κλίμα· τονίζει, συνεπώς, ότι η ενδυνάμωση της θέσης όλων των περιθωριοποιημένων φύλων, όπως και η πλήρης και ισότιμη συμμετοχή τους και ο ηγετικός τους ρόλος σε διεθνή φόρουμ όπως η UNFCCC, καθώς και η συμμετοχή τους στην εθνική, περιφερειακή και τοπική δράση για το κλίμα, είναι ζωτικής σημασίας για την επιτυχία και την αποτελεσματικότητα των εν λόγω δράσεων· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να στηρίξουν πλήρως την εφαρμογή του σχεδίου δράσης για θέματα φύλου της UNFCCC, ιδίως ενσωματώνοντας τη διάσταση του φύλου στις πολιτικές της ΕΕ για το κλίμα και την ανάπτυξη, και θα πρέπει να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των αυτοχθόνων γυναικών και των υπερμάχων των δικαιωμάτων των γυναικών στη διαδικασία της UNFCCC·

66.  σημειώνει ότι οι συνέπειες της κλιματικής αλλαγής για την επιβίωση, τη διατροφή και την πρόσβαση στην εκπαίδευση, μεταξύ άλλων, έχουν σοβαρό αντίκτυπο στην υγεία, την προστασία και την ανάπτυξη των παιδιών και των εφήβων· θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό αυτών των επιζήμιων επιπτώσεων·

Εκτεταμένες προσπάθειες από όλους τους τομείς

67.  συνιστά στην Επιτροπή να διερευνήσει δεσμούς και άλλες μορφές συνεργασίας με τους ενδιαφερόμενους φορείς στις αγορές ανθρακούχων εκπομπών τρίτων χωρών και περιφερειών, καθώς και να ενθαρρύνει τη δημιουργία πρόσθετων αγορών άνθρακα και άλλων μηχανισμών τιμολόγησης του άνθρακα, οι οποίοι θα οδηγήσουν σε αύξηση της αποδοτικότητας και εξοικονόμηση κόστους και θα μειώσουν τον κίνδυνο διαρροής άνθρακα μέσω της δημιουργίας ισότιμων όρων ανταγωνισμού σε παγκόσμιο επίπεδο· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι οποιαδήποτε σύνδεση με το ΣΕΔΕ της ΕΕ θα συνεχίσει να συμβάλλει στον πρόσθετο και μόνιμο μετριασμό και δεν θα υπονομεύει τις δεσμεύσεις της ΕΕ όσον αφορά τις εγχώριες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου·

68.  υπενθυμίζει ότι όλοι οι τομείς πρέπει να συμβάλλουν στην επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης οικονομίας και ότι η απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε μετεγκατάσταση των εκπομπών άνθρακα σε τρίτες χώρες μέσω της διαρροής άνθρακα, αλλά ότι θα πρέπει να αποτελέσει επιτυχία για την οικονομία και τη βιομηχανία μας χάρη σε επαρκείς επενδύσεις, κατάλληλα μέσα και ευκαιρίες για ανάπτυξη των αναγκαίων ρηξικέλευθων καινοτομιών και τεχνολογιών· πιστεύει στην επιτυχία προσεγγίσεων βασιζόμενων στην αγορά· θεωρεί ότι τα μέτρα συνοριακής προσαρμογής άνθρακα πρέπει να βασίζονται σε μελέτη σκοπιμότητας και να συμμορφώνονται με τους κανόνες του ΠΟΕ·

69.  σημειώνει την ανακοίνωση της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής Ursula von der Leyen ότι το ΣΕΔΕ θα επεκταθεί σε τομείς που δεν καλύπτονται ακόμη από το σύστημα εμπορίας της ΕΕ· απορρίπτει την άμεση ένταξη στο ΣΕΔΕ της ΕΕ·

70.  τονίζει ότι ο τομέας των μεταφορών είναι ο μόνος τομέας που παρουσιάζει αύξηση των εκπομπών από το 1990· τονίζει ότι τούτο δεν είναι συμβατό με τον μακρόπνοο στόχο της κλιματικής ουδετερότητας, ο οποίος απαιτεί μεγαλύτερες και ταχύτερες μειώσεις των εκπομπών από όλους τους τομείς της κοινωνίας, συμπεριλαμβανομένων των τομέων των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών· υπενθυμίζει ότι ο τομέας των μεταφορών θα πρέπει να έχει απαλλαγεί πλήρως από τις ανθρακούχες εκπομπές έως το 2050 το αργότερο· επισημαίνει ότι η ανάλυση της Επιτροπής καταδεικνύει ότι οι υφιστάμενοι παγκόσμιοι στόχοι και τα μέτρα που προβλέπουν ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός (ΔΝΟ) και ο Διεθνής Οργανισμός Πολιτικής Αεροπορίας (ΔΟΠΑ), ακόμη και εάν εφαρμοστούν πλήρως, δεν αρκούν για την επίτευξη των αναγκαίων μειώσεων εκπομπών, αλλά απαιτείται η ανάληψη σημαντικής περαιτέρω δράσης, η οποία θα ευθυγραμμίζεται με τον στόχο του μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου για το σύνολο της οικονομίας· θεωρεί ότι, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευθυγράμμιση των ΕΚΣ με τις δεσμεύσεις που απαιτούνται με βάση τη Συμφωνία του Παρισιού για το σύνολο της οικονομίας, θα πρέπει τα συμβαλλόμενα μέρη να ενθαρρυνθούν να συμπεριλάβουν τις εκπομπές από τις διεθνείς θαλάσσιες και αεροπορικές μεταφορές καθώς και να συμφωνήσουν και να εφαρμόσουν μέτρα σε διεθνές, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο για τη μείωση των εκπομπών από αυτούς τους τομείς·

71.  υπενθυμίζει ότι έως το 2020, οι εκπομπές από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές αναμένεται να είναι περίπου 70 % υψηλότερες από ό,τι το 2005 και ότι θα μπορούσαν ακόμη να αυξηθούν έως και κατά 300-700 % επιπλέον έως το 2050· εκφράζει την ανησυχία του για το επίπεδο φιλοδοξίας του συστήματος CORSIA (Carbon Offsetting and Reduction Scheme for International Aviation – σύστημα αντιστάθμισης και μείωσης των ανθρακούχων εκπομπών από τις διεθνείς αεροπορικές μεταφορές) του ΔΟΠΑ, δεδομένων των εν εξελίξει εργασιών σχετικά με τα πρότυπα και τις συνιστώμενες πρακτικές που θα ακολουθηθούν κατά την εφαρμογή του συστήματος από το 2019 και έπειτα· τονίζει ότι τα υφιστάμενα πρότυπα δεν είναι ικανοποιητικά και ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή η περαιτέρω αποδυνάμωση του συστήματος CORSIA· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να ενισχυθούν οι διατάξεις του συστήματος CORSIA και για να στηριχθεί η θέσπιση μακροπρόθεσμου στόχου για τη σημαντική μείωση των ενδοτομεακών εκπομπών στις αερομεταφορές, με την παράλληλη διασφάλιση της νομοθετικής αυτονομίας της ΕΕ κατά την εφαρμογή της οδηγίας για το ΣΕΔΕ· τονίζει, επιπλέον, την ανάγκη αντιμετώπισης των μη ανθρακούχων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τις αερομεταφορές στα ενωσιακά και διεθνή συστήματα·

72.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για την έγκριση του ψηφίσματος A40-19 στην 40ή συνέλευση της ΔΟΠΑ και για τη λεγόμενη ρήτρα αποκλειστικότητας του CORSIA· καλεί τα κράτη μέλη να διατυπώσουν επίσημη επιφύλαξη σχετικά με αυτό το μέρος του ψηφίσματος προκειμένου να διατηρηθεί η νομοθετική αυτονομία της Ένωσης όσον αφορά τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προέρχονται από τον τομέα των αερομεταφορών·

73.  υπενθυμίζει τη νομική υποχρέωση της Επιτροπής να υποβάλει έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο εντός 12 μηνών από την έγκριση των σχετικών πράξεων από τον ΔΟΠΑ και πριν από την έναρξη λειτουργίας του CORSIA, στην οποία θα εξετάζονται, μεταξύ άλλων, το επίπεδο φιλοδοξίας και η συνολική περιβαλλοντική ακεραιότητα του CORSIA, συμπεριλαμβανομένου του γενικότερου επιπέδου φιλοδοξίας σε σχέση με τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού· υπογραμμίζει ότι, ως συννομοθέτες, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο είναι τα μόνα θεσμικά όργανα που μπορούν να λάβουν απόφαση σχετικά με οποιαδήποτε μελλοντική τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ· τονίζει, ωστόσο, ότι τυχόν τροποποίηση της οδηγίας ΣΕΔΕ θα πρέπει να γίνεται μόνο εάν τούτο είναι συμβατό με τη δέσμευση της ΕΕ για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου στο σύνολο της οικονομίας, η οποία δεν προβλέπει τη χρήση πιστωτικών μορίων αντιστάθμισης μετά το 2020·

74.  χαιρετίζει την αυξανόμενη υποστήριξη σε μια συντονισμένη προσέγγιση σε επίπεδο ΕΕ για τις τιμές των αερομεταφορών, και καλεί την Επιτροπή να υποβάλει το συντομότερο μια φιλόδοξη αναθεώρηση της οδηγίας για τη φορολογία της ενέργειας εν προκειμένω, μεταξύ άλλων για τον τερματισμό των φορολογικών απαλλαγών που εφαρμόζονται επί του παρόντος στην κηροζίνη και στα θαλάσσια καύσιμα·

75.  υπενθυμίζει ότι οι εκπομπές CO2 από τη ναυτιλία αναμένεται να αυξηθούν κατά 50 % έως 250 % κατά την περίοδο έως το 2050· εκφράζει την ικανοποίησή του για τη συμφωνία σχετικά με την αρχική στρατηγική του ΔΝΟ για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από τα πλοία, ως μια πρώτη συμβολή του τομέα στην επίτευξη του στόχου της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας· παροτρύνει τον ΔΝΟ να σημειώσει ταχεία πρόοδο όσον αφορά τη θέσπιση βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής· τονίζει τη σημασία και τον επείγοντα χαρακτήρα της εφαρμογής βραχυπρόθεσμων και μεσοπρόθεσμων μέτρων πριν από το 2023· καλεί την ΕΕ, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για να υποστηρίξουν τον ταχύ χαρακτηρισμό της Μεσογείου ως συνδυασμένης περιοχής ελέγχου των εκπομπών SOx και NOx (οξειδίων του θείου και οξειδίων του αζώτου), ως ένα κρίσιμο βήμα για τη μείωση των εκπομπών από τις θαλάσσιες μεταφορές στην Ευρώπη· υπογραμμίζει ότι πρέπει να διερευνηθούν αμέσως περαιτέρω μέτρα και δράσεις, συμπεριλαμβανομένων μέσων τιμολόγησης του άνθρακα, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με τη στρατηγική του τομέα για τη μετάβαση σε χαμηλές εκπομπές· εκφράζει, ως εκ τούτου, την πεποίθησή του ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη θα πρέπει να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τον αντίκτυπο και την υλοποίηση της αρχικής στρατηγικής του ΔΝΟ· επικροτεί την πρόταση για κανονισμό της ΕΕ ώστε να ληφθεί δεόντως υπόψη το παγκόσμιο σύστημα συλλογής δεδομένων για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία (ΜRV), καθώς και το αντίστοιχο σύστημα του ΔΝΟ για την κατανάλωση μαζούτ από πλοία· υπενθυμίζει ότι το MRV αποτελεί ένα πρώτο βήμα που θα πρέπει τελικά να επιτρέψει στην ΕΕ να υιοθετήσει υποχρεωτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών· παροτρύνει την Επιτροπή να προτείνει, το συντομότερο δυνατόν, πρόσθετες δράσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της στρατηγικής του 2050 για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, όπως η ένταξη του τομέα των θαλάσσιων μεταφορών στο ΣΕΔΕ και η θέσπιση προτύπου ενεργειακής απόδοσης για τα πλοία και ενεργειακής επισήμανσης για τα πλοία, και να προτείνει μια στρατηγική συνεργασίας με άλλα μέρη που επιθυμούν να αναλάβουν δράση το συντομότερο δυνατό, προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές από τις θαλάσσιες μεταφορές σύμφωνα με τον στόχο της Συμφωνίας του Παρισιού όσον αφορά την αύξηση της θερμοκρασίας·

76.  υπογραμμίζει το γεγονός ότι υπάρχουν ήδη απλές λύσεις για τη μείωση των εκπομπών, όπως η μείωση των ορίων ταχύτητας ή ο καθορισμός περιοχών ελέγχου των εκπομπών, οι οποίες προβλέπονται βάσει της διεθνούς σύμβασης MARPOL· θεωρεί ότι η στρατηγική για την απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές και η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία θα πρέπει να δίνουν ώθηση στις επενδύσεις, στη φιλόδοξη έρευνα για πλοία μηδενικών εκπομπών και οικολογικά πλοία με οικολογικά εξαρτήματα, στη βελτίωση της διαχείρισης των αποβλήτων και των υδάτων, καθώς και στις βελτιώσεις των υποδομών που απαιτούνται ώστε να καταστεί δυνατή η αύξηση του μεγέθους της αγοράς πριν από το 2030, όπως ο εξηλεκτρισμός των λιμένων·

77.  ενθαρρύνει την αύξηση της χρηματοδότησης της έρευνας και της διείσδυσης εναλλακτικών καυσίμων στην αγορά·

78.  υπενθυμίζει ότι το 23 % των παγκοσμίων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου προέρχεται από τη γεωργία· τονίζει ότι προκειμένου να διασφαλιστεί επαρκής διατροφή για τον αυξανόμενο παγκόσμιο πληθυσμό, χρειάζονται επενδύσεις σε έξυπνες γεωργικές τεχνικές και μεθόδους παραγωγής, όπως η δέσμευση του μεθανίου από την κοπριά, η αποδοτικότερη χρήση των λιπασμάτων, η χρήση της βιομάζας σε κύκλους και η βελτίωση της αποδοτικότητας των μεθόδων παραγωγής κρέατος και γαλακτοκομικών·

79.  υπενθυμίζει ότι, ενώ η γεωργία ευθύνεται για το 10 % περίπου των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου της ΕΕ, έχει τη δυνατότητα να βοηθήσει την ΕΕ να μειώσει τις εκπομπές της, μέσω της ορθής διαχείρισης του εδάφους, της αγροδασοκομίας, της προστασίας της βιοποικιλότητας και άλλων τεχνικών διαχείρισης της γης· αναγνωρίζει ότι η γεωργία έχει τη δυνατότητα να επιφέρει ετήσια εξοικονόμηση εκπομπών περίπου 3,9 γιγατόνων ισοδύναμου CO2 έως το 2050 – περίπου το 8 % των υφιστάμενων παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

80.  επισημαίνει ότι το 60 % περίπου των εκπομπών μεθανίου παγκοσμίως οφείλεται σε πηγές όπως η γεωργία, οι χώροι υγειονομικής ταφής, οι μονάδες επεξεργασίας λυμάτων, και η παραγωγή ορυκτών καυσίμων και η μεταφορά τους μέσω αγωγών· υπενθυμίζει ότι το μεθάνιο είναι ένα ισχυρό αέριο θερμοκηπίου, με 28 φορές μεγαλύτερο δυναμικό υπερθέρμανσης του πλανήτη εντός 100 ετών από ό,τι το CO2· υπενθυμίζει στην Επιτροπή τη νομική της υποχρέωση να διερευνήσει το συντομότερο δυνατόν επιλογές πολιτικής για την ταχεία μείωση των εκπομπών μεθανίου στο πλαίσιο ενός στρατηγικού σχεδίου της Ένωσης για το μεθάνιο· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει, τις ενδεδειγμένες νομοθετικές προτάσεις στο Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο για τον σκοπό αυτό εντός του πρώτου μισού της θητείας της·

81.  αναγνωρίζει τον θετικό και σημαντικό ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει ο γεωργικός τομέας στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, και υπογραμμίζει τη σημασία της μεταρρύθμισης της ΚΓΠ για την παροχή βοήθειας στους γεωργούς όσον αφορά την ανάπτυξη και εφαρμογή κλιματολογικά έξυπνων γεωργικών πρακτικών, όπως η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και η ανακύκλωση των εκπομπών άνθρακα·

82.  υπογραμμίζει τον σημαντικό ρόλο των φυσικών καταβοθρών για την επίτευξη ουδετερότητας ως προς τα αέρια θερμοκηπίου στην ΕΕ· καλεί την Επιτροπή να αναπτύξει λεπτομερή ενωσιακή στρατηγική για τη βιώσιμη ενίσχυση των φυσικών καταβοθρών σύμφωνα με τον στόχο του 2050 για την ουδετερότητα ως προς τα αέρια θερμοκηπίου· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να καλύψουν ενδελεχώς αυτή την πτυχή στις μακροπρόθεσμες στρατηγικές τους, όπως απαιτείται από το άρθρο 15 παράγραφος 4 στοιχείο β) του κανονισμού για τη διακυβέρνηση·

83.  αναγνωρίζει τον ρόλο που διαδραματίζει η δέσμευση και αποθήκευση διοξειδίου του άνθρακα (CCS) στα περισσότερα σενάρια για αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C που αναλύονται στην ειδική έκθεση της IPCC σχετικά με την αύξηση της θερμοκρασίας κατά 1,5 °C και στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με έναν καθαρό πλανήτη για όλους·

84.  υποστηρίζει την ανάληψη περισσότερων δράσεων για την επίτευξη των στόχων που καθορίστηκαν από τα κράτη μέλη στο πλαίσιο του στρατηγικού σχεδίου ενεργειακών τεχνολογιών για την υλοποίηση έργων CCS σε εμπορική κλίμακα στους τομείς της ενέργειας και της βιομηχανίας στην ΕΕ, καθώς και για την ανάπτυξη ισχυρού ρυθμιστικού πλαισίου, προκειμένου να υποστηριχθεί η άμεση αφαίρεση του CO2 από τον ατμοσφαιρικό αέρα για ασφαλή αποθήκευση έως το 2022·

85.  εκφράζει τη βαθιά του λύπη για το γεγονός ότι οι επιδοτήσεις για τα ορυκτά καύσιμα εξακολουθούν να αυξάνονται και έχουν φτάσει περίπου τα 55 δισεκατομμύρια EUR ετησίως στην ΕΕ· καλεί επειγόντως όλα τα κράτη μέλη να ενσωματώσουν συγκεκριμένες πολιτικές, χρονοδιαγράμματα και μέτρα στα τελικά ΕΣΕΚ, με σκοπό τη σταδιακή κατάργηση όλων των άμεσων και έμμεσων επιδοτήσεων για τα ορυκτά καύσιμα έως το 2020, ώστε να εκπληρωθούν οι παγκόσμιες δεσμεύσεις της ΕΕ και να ελευθερωθούν πόροι που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την επίτευξη μιας κλιματικά ουδέτερης κοινωνίας· καλεί όλα τα άλλα μέρη να λάβουν παρόμοια μέτρα·

86.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την έναρξη ισχύος της τροποποίησης του Κιγκάλι στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ· πιστεύει ότι αυτή θα πρέπει να δώσει νέα ώθηση στην ΕΕ για να αναθεωρήσει ταχέως τον κανονισμό για τα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου, ώστε να αντιμετωπιστούν οι γνωστές ελλείψεις που απειλούν τους φιλόδοξους στόχους της Ένωσης για το κλίμα, όπως το παράνομο εμπόριο υδροφθορανθράκων (HFC) και η ανεπαρκής δράση κατά της χρήσης του εξαφθοριούχου θείου (SF6

Βιομηχανία και ανταγωνιστικότητα

87.  πιστεύει ότι η οικονομική ευημερία, η βιομηχανική ανταγωνιστικότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη και η πολιτική για το κλίμα θα πρέπει να αλληλοενισχύονται· τονίζει ότι η ΕΕ θα πρέπει να πρωτοστατήσει στη μετάβαση προς μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050, εξασφαλίζοντας έτσι ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για τις βιομηχανίες της ΕΕ·

88.  τονίζει την ύψιστη σημασία που έχει η επίτευξη των στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού, με παράλληλη διατήρηση των θέσεων εργασίας και μιας βιομηχανικής βάσης στο εσωτερικό της ΕΕ, έτσι ώστε να δοθεί στους ανθρώπους στον τομέα αυτό μια θετική προοπτική και να αποδειχθεί στον κόσμο ότι η βιομηχανία και η κλιματική ουδετερότητα δεν είναι ασύμβατες· εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τη δέσμευση και τις προσπάθειες πολλών βιομηχανικών παραγόντων στην Ευρώπη να καταστούν κλιματικά ουδέτεροι, και ενθαρρύνει εκείνους τους τομείς ή τις εταιρείες που εξακολουθούν να διστάζουν να ακολουθήσουν τα πολλά καλά παραδείγματα·

89.  επικροτεί επίσης τις προσπάθειες και την πρόοδο που έχουν σημειώσει μέχρι στιγμής οι πολίτες, οι επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες της ΕΕ για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Συμφωνίας του Παρισιού, σύμφωνα με το εγχειρίδιο κανόνων του Κατοβίτσε· σημειώνει, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες αυτές δεν επαρκούν για την επίτευξη οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050· ενθαρρύνει, συνεπώς, τα κράτη μέλη και τις περιφέρειες και τους δήμους τους, καθώς και τις επιχειρήσεις και τις βιομηχανίες, να θέσουν και να επιδιώξουν ενεργά πιο φιλόδοξους στόχους μέσω της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές προκλήσεις και να αξιοποιήσουν πλήρως τις ευκαιρίες που παρέχει η Συμφωνία του Παρισιού·

90.  τονίζει ότι η ύπαρξη ενός σταθερού και αξιόπιστου νομικού πλαισίου και σαφών μηνυμάτων πολιτικής τόσο σε επίπεδο ΕΕ όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο διευκολύνει και ενισχύει τις επενδύσεις που σχετίζονται με το κλίμα και μπορεί να συμβάλει στην πρόληψη του εγκλωβισμού στη χρήση άνθρακα· υπογραμμίζει, στο πλαίσιο αυτό, τη σημασία της ορθής και έγκαιρης εφαρμογής της νομοθετικής δέσμης με τίτλο «Καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους», και ζητεί την ανάπτυξη μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής της ΕΕ για τη βιομηχανική πολιτική και μιας ενωσιακής νομοθεσίας για το κλίμα, σύμφωνα με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της Συμφωνίας του Παρισιού, με σκοπό να διασφαλιστεί η βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της βιομηχανίας της ΕΕ, ιδίως μέσω της στήριξης των ΜΜΕ, της δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας και της διευκόλυνσης της οικολογικής μετάβασης, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι η βιομηχανία της ΕΕ θα είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμια κλίμακα, ότι η ΕΕ θα επιτύχει μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών αερίων θερμοκηπίου έως το 2050 και ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο·

91.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι διάφορες χώρες που αποτελούν έδρα ορισμένων εκ των σημαντικότερων ανταγωνιστών των ενεργοβόρων βιομηχανιών της ΕΕ έχουν θεσπίσει μηχανισμούς εμπορίας διοξειδίου του άνθρακα ή άλλους μηχανισμούς τιμολόγησης· ενθαρρύνει και τις άλλες χώρες να ακολουθήσουν το παράδειγμα αυτό· ζητεί να επεκταθούν οι μηχανισμοί αυτοί σε όλες τις ενεργοβόρες βιομηχανίες·

92.  τονίζει τη σημασία της αύξησης του αριθμού των ποιοτικών θέσεων εργασίας και των ειδικευμένων εργαζομένων στη βιομηχανία της ΕΕ, προκειμένου να δοθεί ώθηση στην καινοτομία και στη μετάβαση σε βιώσιμες διαδικασίες παραγωγής· υπογραμμίζει την ανάγκη να στηριχθούν οι περιφέρειες έντασης άνθρακα και ανθρακούχων εκπομπών με υψηλό ποσοστό εργαζομένων σε τομείς εξαρτώμενους από τον άνθρακα, να πραγματοποιηθούν επενδύσεις στις εν λόγω περιφέρειες και να αναπτυχθούν προγράμματα επανεκπαίδευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, προκειμένου να προσελκυστούν νέες και καινοτόμες επιχειρήσεις, νεοφυείς επιχειρήσεις και βιομηχανίες με στόχο την οικοδόμηση μιας βιώσιμης περιφερειακής οικονομίας, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι κανείς δεν θα μείνει στο περιθώριο·

93.  τονίζει το γεγονός ότι δεν ξεκινούν όλες οι περιφέρειες από την ίδια βάση στην καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, ούτε έχουν όλες τα ίδια εργαλεία, και αντίστοιχα διαφέρουν και οι συνέπειες· υπογραμμίζει, ως εκ τούτου, ότι απαιτείται μια μετάβαση που θα λαμβάνει υπόψη τις ιδιαιτερότητες των πλέον ευάλωτων περιφερειών, πληθυσμών και τομέων·

Ενεργειακή πολιτική

94.  υπογραμμίζει τον κεντρικό ρόλο που διαδραματίζει η ενέργεια στη μετάβαση σε μια οικονομία μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

95.  υπογραμμίζει ότι, κατά τη διάρκεια της βιώσιμης ενεργειακής μετάβασης, το πρόβλημα της ενεργειακής πενίας πρέπει να αντιμετωπιστεί με την ενίσχυση των δικαιωμάτων των καταναλωτών ενέργειας, με την καλύτερη ενημέρωση των καταναλωτών, με την ενίσχυση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης στα κτίρια, ιδίως για νοικοκυριά χαμηλού εισοδήματος, και με την αντιμετώπιση του ζητήματος στο πλαίσιο κοινωνικών πολιτικών·

96.  τονίζει τη σημασία της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, την ενεργειακή ασφάλεια και τον περιορισμό της ενεργειακής πενίας·

97.  υπογραμμίζει ότι όλοι οι τομείς πρέπει να συνεργαστούν αποτελεσματικά για την απαλλαγή της οικονομίας της ΕΕ από τις ανθρακούχες εκπομπές και για την επίτευξη μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· τονίζει ότι οι χώρες θα πρέπει να είναι ευέλικτες όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο απαλλάσσουν τις οικονομίες τους από τις ανθρακούχες εκπομπές, ώστε να διευκολύνεται ο μετριασμός του κοινωνικού κόστους που συνδέεται με τη μετάβαση και να ενισχύεται η κοινωνική αποδοχή και στήριξη·

98.  θεωρεί ότι η περαιτέρω ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς ενέργειας της ΕΕ θα διαδραματίσει ουσιαστικό ρόλο, ιδίως όσον αφορά την επίτευξη οικονομίας μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών αερίων θερμοκηπίου·

99.  υπενθυμίζει ότι η υψηλή ιεράρχηση της ενεργειακής απόδοσης, ιδίως με την εφαρμογή της αρχής «προτεραιότητα στην ενεργειακή απόδοση», και η ανάληψη ηγετικής θέσης σε παγκόσμιο επίπεδο στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αποτελούν δύο από τους κύριους στόχους της Ενεργειακής Ένωσης της ΕΕ· υπογραμμίζει ότι, για το 2030, η ΕΕ έχει θέσει στόχο 32 % ή παραπάνω για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 32,5 % ή παραπάνω για την ενεργειακή απόδοση· επισημαίνει ότι οι στόχοι αυτοί –αν και οδηγούν σε μεγαλύτερες μειώσεις των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου από ό,τι προβλεπόταν στο παρελθόν– δεν συνάδουν με τη μείωση κατά 50-55 % που πρότεινε η νεοεκλεγείσα Πρόεδρος της Επιτροπής ούτε με τον στόχο για περιορισμό της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη στον 1,5 °C· καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να καθορίσουν τις πρόσθετες προσπάθειες που απαιτούνται για την ενίσχυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής απόδοσης σύμφωνα με τον στόχο της μείωσης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου· ζητεί να προωθηθούν σε παγκόσμιο επίπεδο μέτρα ενεργειακής απόδοσης και να αναπτυχθούν εγκαίρως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας·

100.  εκφράζει την ικανοποίησή του για το αυξανόμενο μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό, ιδίως στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας· εκφράζει την ανησυχία του για την αργή υιοθέτηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για τη θέρμανση, την ψύξη και τις μεταφορές, ιδίως στους τομείς των αεροπορικών και των θαλάσσιων μεταφορών· εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για την επιβράδυνση (από το 2014) του ρυθμού επέκτασης του συνολικού μεριδίου αγοράς των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ΕΕ, η οποία θέτει σε κίνδυνο τους στόχους της ΕΕ για την ενέργεια και το κλίμα· τονίζει ότι, προκειμένου να επιτευχθούν μακροπρόθεσμοι στόχοι βιωσιμότητας, όλοι οι τομείς πρέπει να αυξήσουν τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·

Έρευνα, καινοτομία, ψηφιακές τεχνολογίες και διαστημική πολιτική

101.  αναγνωρίζει ότι η επιστήμη και οι επιστημονικές καινοτομίες πρέπει να έχουν καίριο ρόλο προκειμένου η καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής να στεφθεί από επιτυχία και να εκπληρωθούν οι στρατηγικοί στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού καθώς και οποιαδήποτε άλλα φιλόδοξα προγράμματα για το κλίμα· τονίζει την ανάγκη να αναλάβει η ΕΕ ηγετικό ρόλο τόσο για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής όσο και για την προώθηση της τεχνολογικής προόδου με γνώμονα την ανθεκτική στην κλιματική αλλαγή ανάπτυξη·

102.  τονίζει τη σημασία της συνέχισης και της ενίσχυσης της έρευνας και της καινοτομίας στους τομείς του μετριασμού των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής, των πολιτικών προσαρμογής, της αποδοτικής χρήσης των πόρων, των τεχνολογιών χαμηλών και μηδενικών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, της βιώσιμης χρήσης δευτερογενών πρώτων υλών («κυκλική οικονομία») και της συλλογής δεδομένων για την κλιματική αλλαγή με σκοπό την καταπολέμηση αυτού του φαινομένου· τονίζει την ανάγκη να δοθεί προτεραιότητα στη χρηματοδότηση βιώσιμων ενεργειακών έργων στο πλαίσιο του νέου προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη», δεδομένων των δεσμεύσεων της ΕΕ στο πλαίσιο της Ενεργειακής Ένωσης και δυνάμει της Συμφωνίας του Παρισιού·

103.  υπενθυμίζει ότι η έρευνα, η καινοτομία και η ανταγωνιστικότητα συνιστούν έναν από τους πέντε πυλώνες της στρατηγικής της ΕΕ για την Ενεργειακή Ένωση· υπενθυμίζει, ως εκ τούτου, τον θεμελιώδη ρόλο που διαδραματίζουν οι ερευνητές στην καταπολέμηση της υπερθέρμανσης του πλανήτη, και υπογραμμίζει τη σημασία της στενής επιστημονικής συνεργασίας μεταξύ των διεθνών εταίρων στον τομέα αυτό·

104.  υπενθυμίζει τον θεμελιώδη ρόλο των ψηφιακών τεχνολογιών στην υποστήριξη της ενεργειακής και βιομηχανικής μετάβασης, ιδίως όσον αφορά τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών· τονίζει τα κλιματικά οφέλη που μπορεί να αποφέρει η ψηφιοποίηση των ευρωπαϊκών βιομηχανιών μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των πόρων, μεταξύ άλλων με την ανακύκλωση και τη μείωση της έντασης χρήσης υλικών· επισημαίνει τα κλιματικά οφέλη της πλήρους ψηφιοποίησης των δικτύων μεταφοράς και διανομής και των κόμβων εμπορίας ενέργειας, καθώς και των προγραμμάτων ανταπόκρισης στη ζήτηση που υπόκεινται σε διαχείριση μέσω εφαρμογών λογισμικού·

105.  αναγνωρίζει τον ρόλο του νέου διαστημικού προγράμματος της ΕΕ στην υποστήριξη των προσπαθειών της ΕΕ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της· υπενθυμίζει τον καίριο ρόλο που έχουν διαδραματίσει για την παρακολούθηση της γης οι υπηρεσίες δεδομένων και πληροφοριών του Copernicus, του ευρωπαϊκού συστήματος γεωσκόπησης· τονίζει τη σημασία του Copernicus για τη διευκόλυνση του διεθνούς συντονισμού των συστημάτων παρατήρησης και των σχετικών ανταλλαγών δεδομένων·

Κλιματική αλλαγή και ανάπτυξη

106.  υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με την έκθεση του ειδικού εισηγητή των Ηνωμένων Εθνών για την ακραία φτώχεια και τα ανθρώπινα δικαιώματα, της 25ης Ιουνίου 2019, σχετικά με την κλιματική αλλαγή και τη φτώχεια, η κλιματική αλλαγή απειλεί να αναιρέσει τα 50 τελευταία έτη προόδου στην ανάπτυξη, την παγκόσμια υγεία και τη μείωση της φτώχειας και εκτιμάται ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες θα αναλάβουν το 75-80 % του κόστους της κλιματικής αλλαγής·

107.  τονίζει ότι οι αναπτυσσόμενες χώρες είναι οι πιο ευάλωτες και εκτεθειμένες στην κλιματική αλλαγή και είναι λιγότερο εξοπλισμένες για να αντέξουν τις όλο και πιο καταστροφικές επιπτώσεις της, μεταξύ των οποίων επισιτιστικές κρίσεις και κρίσεις λειψυδρίας, υλικές ζημίες λόγω φυσικών καταστροφών, εκτοπισμοί και αυξανόμενες εντάσεις για τη διανομή περιορισμένων πόρων· υπενθυμίζει ότι η κλιματική αλλαγή έχει δραματικές συνέπειες στη μακροπρόθεσμη οικονομική ανάπτυξη των αναπτυσσόμενων χωρών, και ιδίως των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών·

108.  επισημαίνει το παράδειγμα των τροπικών κυκλώνων Idai και Kenneth –ο δεύτερος ήταν ο ισχυρότερος κυκλώνας που έπληξε ποτέ την αφρικανική ήπειρο– οι οποίοι προκάλεσαν καταστροφές στις Κομόρες, το Μαλάουι, τη Μοζαμβίκη και τη Ζιμπάμπουε το πρώτο εξάμηνο του 2019, αφήνοντας πίσω τους πολλούς νεκρούς και πάνω από δύο εκατομμύρια άτομα σε άμεση ανάγκη ανθρωπιστικής βοήθειας, το κόστος της οποίας ανήλθε σε σχεδόν 400 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ και καλύφθηκε σε μεγάλο βαθμό από την ΕΕ, ενώ το κόστος της ανασυγκρότησης εκτιμάται σε 3 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ·

109.  επισημαίνει ότι η ανθεκτικότητα των υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες θα αποδειχθεί καίριας σημασίας για την ικανότητα προσαρμογής τους στην κλιματική αλλαγή· επιμένει, ως εκ τούτου, στην ανάγκη να ενθαρρυνθούν οι επενδύσεις σε ανθεκτικές υποδομές στις αναπτυσσόμενες χώρες, οι οποίες θα τις βοηθήσουν να αντιμετωπίσουν την αυξανόμενη ένταση των φυσικών καταστροφών·

110.  υπενθυμίζει τη θέση του ότι τουλάχιστον το 45 % της χρηματοδότησης από τον προτεινόμενο μηχανισμό γειτονίας και αναπτυξιακής συνεργασίας (NDICI) για την περίοδο 2021-2027 θα πρέπει να στηρίζει στόχους που αφορούν το κλίμα και το περιβάλλον·

111.  επιμένει ότι απαιτείται μια κοινή προσέγγιση για την εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού και της Ατζέντας του 2030 για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τόσο στις εσωτερικές όσο και στις εξωτερικές πολιτικές, και με απόλυτο σεβασμό στην αρχή της συνοχής των πολιτικών για την ανάπτυξη, ιδίως όσον αφορά την ανάπτυξη, το εμπόριο, τη γεωργία, την ενέργεια και το κλίμα·

112.  τονίζει την αλληλεξάρτηση του κλίματος, της οικονομίας και της κοινωνίας· υπογραμμίζει, ειδικότερα, τις άμεσες επιπτώσεις που έχει η κλιματική αλλαγή στις αυτόχθονες κοινότητες και τη σοβαρή υπαρξιακή απειλή που αντιμετωπίζουν πολλές από αυτές, συμπεριλαμβανομένων των κοινοτήτων που δεν έχουν έρθει σε επαφή με τον έξω κόσμο· τονίζει ότι, σύμφωνα με την IPCC, οι γνώσεις των αυτοχθόνων και παραδοσιακών κοινοτήτων αποτελούν σημαντικό πόρο για την πρόληψη της κλιματικής αλλαγής, δεδομένου ιδίως ότι το 80 % περίπου της εναπομένουσας βιοποικιλότητας του πλανήτη βρίσκεται στα εδάφη των αυτοχθόνων πληθυσμών· εκφράζει τον αποτροπιασμό του για την πρόσφατη δολοφονία του αυτόχθονος ηγέτη Emrya Wajãpi στη βόρεια Βραζιλία, και χαιρετίζει τη δήλωση του Ύπατου Αρμοστή των Ηνωμένων Εθνών για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, της 29ης Ιουλίου 2019, με την οποία καλείται η κυβέρνηση της Βραζιλίας να σταματήσει την εισβολή στα εδάφη των αυτοχθόνων και να διασφαλίσει την ειρηνική άσκηση των συλλογικών δικαιωμάτων τους στη γη τους, σύμφωνα με τη Σύμβαση 169 της ΔΟΕ·

113.  καλεί τις ανεπτυγμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της ΕΕ, να ενισχύσουν την υποστήριξή τους στην ανταλλαγή γνώσεων, τη δημιουργία ικανοτήτων και τη μεταφορά τεχνολογίας σε αναπτυσσόμενες χώρες και, κατά συνέπεια, να τηρήσουν τα άρθρα 9-11 της Συμφωνίας του Παρισιού και τα άρθρα 49, 116 και 120 του προγράμματος δράσης της Αντίς Αμπέμπα για τη χρηματοδότηση της ανάπτυξης, υλοποιώντας παράλληλα τις δεσμεύσεις τους σε σχέση με τον ΣΒΑ 17, συμπεριλαμβανομένων των επιμέρους στόχων 17.6 έως 17.8· επισημαίνει, για τον σκοπό αυτό, το θετικό δυναμικό της αύξησης των επενδύσεων της ΕΕ σε ελπιδοφόρα έργα επιστημονικής έρευνας· καλεί, επιπλέον, την ΕΕ να ενθαρρύνει την έγκριση δήλωσης συγκρίσιμης με τη δήλωση της Ντόχα του 2001 σχετικά με τη συμφωνία TRIPS και τη δημόσια υγεία, προκειμένου να προωθηθεί η νόμιμη μεταφορά φιλικής προς το κλίμα τεχνολογίας στις αναπτυσσόμενες χώρες·

114.  επισημαίνει την κρίσιμη σημασία των ιδιωτικών επενδύσεων και της ανάπτυξης για τη μετάβαση σε φιλικές προς το κλίμα υποδομές και μεθόδους παραγωγής· τονίζει την ανάγκη να μεγιστοποιηθεί η συμβολή των εν λόγω επενδύσεων στη δράση για το κλίμα και στην επιδίωξη των ΣΒΑ, μεταξύ άλλων μέσω της παροχής κινήτρων και της προώθησης συμπράξεων δημόσιου και ιδιωτικού τομέα· θεωρεί ότι το Εξωτερικό Επενδυτικό Σχέδιο αποτελεί απαραίτητο μέσο για τον σκοπό αυτό· τονίζει, επιπλέον, ότι απαιτείται βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη και μεγέθυνση προκειμένου οι αναπτυσσόμενες χώρες να μπορέσουν να συμμετάσχουν στην κλιματική μετάβαση, μεταξύ άλλων μέσω στρατηγικών καινοτομίας και της τεχνολογικής προόδου· είναι πεπεισμένο ότι η ΕΕ θα πρέπει να προωθήσει ταχέως την υπεύθυνη και βιώσιμη ιδιωτική χρηματοδότηση, ιδίως όσον αφορά τις υποχρεώσεις σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη συνεισφορά στις εγχώριες οικονομίες των αναπτυσσομένων χωρών· προειδοποιεί, ωστόσο, για τον κίνδυνο υπέρμετρης εξάρτησης από τις εθελοντικές προσπάθειες του ιδιωτικού τομέα·

115.  σημειώνει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για την ανάπτυξη προτύπων για φιλικές προς το κλίμα και βιώσιμες επενδύσεις και επαναλαμβάνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι ο πολλαπλασιασμός των πρωτοβουλιών του ιδιωτικού τομέα καθιστά δύσκολη τη σύγκριση και την επαλήθευση· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, την ικανοποίησή του για τις πρωτοβουλίες που έχουν αναλάβει η Επιτροπή και η διεθνής κοινότητα για τη στήριξη των επενδύσεων και του διαλόγου πολιτικής όσον αφορά τη δράση για το κλίμα στις αναπτυσσόμενες χώρες, όπως η Παγκόσμια Συμμαχία για την κλιματική αλλαγή+ (GCCA+) και το GCF· ενθαρρύνει, στο πλαίσιο αυτό, την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε διεθνή φόρουμ, με στόχο να προωθήσουν την αποδοτικότητα και τον δίκαιο χαρακτήρα των επενδύσεων στη δράση για το κλίμα·

Κλιματική διπλωματία

116.  υποστηρίζει ένθερμα τη συνέχιση και περαιτέρω ενίσχυση των πολιτικών επαφών και της κλιματικής διπλωματίας της ΕΕ, κάτι που είναι απαραίτητο για την κινητοποίηση της δράσης για το κλίμα στις χώρες εταίρους και στην παγκόσμια κοινή γνώμη· θεωρεί, ωστόσο, ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβληθεί είναι σαφώς ανεπαρκείς και ότι οι ανθρώπινοι πόροι που διατίθενται από την Επιτροπή και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης σε καμία περίπτωση δεν επαρκούν· προτείνει, ως εκ τούτου, τη δραστική αύξηση των ανθρώπινων πόρων στον τομέα αυτό· ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προσεγγίσουν την κλιματική διπλωματία της ΕΕ με ολιστικό τρόπο μέσω της δημιουργίας δεσμών μεταξύ της κλιματικής αλλαγής και της βιώσιμης ανάπτυξης, της γεωργίας, της επίλυσης συγκρούσεων, της μετανάστευσης και των ανθρωπιστικών ζητημάτων, προκειμένου να διευκολυνθεί η παγκόσμια μετάβαση σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, η ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, η βιώσιμη ανάπτυξη και η επισιτιστική και υδρευτική ασφάλεια·

117.  τονίζει τις διευρυνόμενες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής για τη διεθνή ασφάλεια και την περιφερειακή σταθερότητα, που απορρέουν από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος, την απώλεια βιοτικών πόρων, τα φαινόμενα εκτοπισμού λόγω κλιματικής αλλαγής και από συναφείς μορφές αναταραχών, στο πλαίσιο των οποίων η κλιματική αλλαγή μπορεί να θεωρηθεί ότι πολλαπλασιάζει τις απειλές· προτρέπει, συνεπώς, την ΕΕ και τα κράτη μέλη να συνεργαστούν με τους εταίρους τους σε ολόκληρο τον κόσμο για να κατανοήσουν καλύτερα, να ενσωματώσουν, να προβλέψουν και να διαχειριστούν τις αποσταθεροποιητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· ενθαρρύνει την εφαρμογή προγράμματος έγκαιρης ειδοποίησης για τα σημαντικότερα δυνητικά σημεία καμπής που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν βιώσιμες δομές και οικοσυστήματα σε ευρύτερες περιοχές ή ηπείρους·

118.  χαιρετίζει τη δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και τα συγκεκριμένα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον σκοπό αυτό σε πολλά μέρη του κόσμου, όπως οι ιδιαίτερα φιλόδοξες δεσμεύσεις πολλών αναπτυσσόμενων χωρών και μικρών νησιωτικών κρατών· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την έλλειψη φιλοδοξίας και την έλλειψη διαλόγου σχετικά με την αύξηση των ΕΚΣ σε πολλές μεγάλες οικονομίες· υπενθυμίζει ότι η ΕΕ αντιπροσωπεύει το 9 % των παγκόσμιων εκπομπών αερίων θερμοκηπίου, αλλά φιλοξενεί μόλις το 6,7 % του παγκόσμιου πληθυσμού, γεγονός που καθιστά απολύτως απαραίτητο να επιδείξει μεγαλύτερη φιλοδοξία η ΕΕ, δεδομένης ιδίως της ιστορικής ευθύνης της για την κλιματική αλλαγή και της ανάγκης να δώσει το καλό παράδειγμα στον υπόλοιπο κόσμο· τονίζει ότι θα είναι αδύνατο να επιτευχθούν οι στόχοι της Συμφωνίας του Παρισιού και να αποφευχθούν τα σημεία καμπής, εάν δεν υπάρξουν αυξημένα επίπεδα φιλοδοξίας σε άλλες μεγάλες οικονομίες·

119.  ζητεί από την Επιτροπή να αναλύσει αμέσως τη δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων με σκοπό να ενθαρρυνθούν άλλες μεγάλες οικονομίες να αυξήσουν τις δικές τους ΕΚΣ, να εφαρμόσουν πρόσθετα συγκεκριμένα μέτρα και να εξετάσουν το ενδεχόμενο υιοθέτησης καινοτόμων προσεγγίσεων·

120.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αξιοποιήσουν όλα τα διαθέσιμα μέσα (π.χ. διεθνείς διαπραγματεύσεις, εμπορικές και περιφερειακές συμφωνίες, διεθνείς εταιρικές σχέσεις) για την προώθηση και την υποστήριξη της συνεργασίας όσον αφορά την παγκόσμια μετάβαση σε μηδενικό ισοζύγιο εκπομπών, την ανθεκτικότητα στην κλιματική αλλαγή, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την επισιτιστική και υδρευτική ασφάλεια·

121.  τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν φιλόδοξοι στόχοι για το κλίμα σε όλες τις πολιτικές της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της εμπορικής πολιτικής· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε νέα εμπορική και επενδυτική συμφωνία που υπογράφει η ΕΕ είναι πλήρως συμβατή με τη Συμφωνία του Παρισιού και ότι οι περιβαλλοντικές και κλιματικές διατάξεις είναι νομικά δεσμευτικές και εκτελεστές· ζητεί από την Επιτροπή να διενεργήσει και να δημοσιεύσει συνολική αξιολόγηση της συνέπειας των υφιστάμενων και των επικείμενων συμφωνιών με τη Συμφωνία του Παρισιού· καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι κάθε εμπορική συμφωνία περιέχει δεσμευτικές διατάξεις σχετικά με τη συμμόρφωση με τη Συμφωνία του Παρισιού, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων σχετικά με τη διαχείριση και βιώσιμη διατήρηση των δασών· καλεί την Επιτροπή να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στον κύκλο ζωής των εμπορευματικών αγαθών από τη σύλληψη έως την κατανάλωση, με στόχο την προστασία των φυσικών πόρων και τη συνεκτίμηση των σωρευτικών επιπτώσεων, μεταξύ άλλων σε σχέση με τις μεταφορές·

122.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενσωματώνουν τη Συμφωνία του Παρισιού στις εμπορικές συμφωνίες, προκειμένου να δίνεται κίνητρο στους εμπορικούς εταίρους να επιτύχουν τους στόχους της Συμφωνίας του Παρισιού· καλεί, επίσης, την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επανεξετάσουν τις εμπορικές συμφωνίες προκειμένου να ενσωματώσουν φιλόδοξες κλιματικές υποχρεώσεις στις εν λόγω διμερείς συμφωνίες και, με τον τρόπο αυτό, να δώσουν κίνητρα στους εταίρους προκειμένου να υιοθετήσουν κλιματικές στρατηγικές που θα συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού·

123.  εκφράζει τη βαθιά του ικανοποίηση για την ανακοίνωση της Ρωσίας ότι θα εφαρμόσει τη Συμφωνία του Παρισιού·

124.  αναγνωρίζει τη ζωτική σημασία της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΗΠΑ για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της Συμφωνίας του Παρισιού και άλλων φιλόδοξων στρατηγικών· εκφράζει, επομένως, εκ νέου τη δυσαρέσκειά του για την ανακοίνωση του Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, ότι προτίθεται να αποσύρει τις Ηνωμένες Πολιτείες από τη Συμφωνία του Παρισιού· εκφράζει την έντονη ικανοποίησή του για τη συνεχιζόμενη κινητοποίηση σημαντικών πολιτειών, πόλεων, πανεπιστημίων και άλλων μη κρατικών φορέων των ΗΠΑ όσον αφορά τη λήψη μέτρων για το κλίμα, στο πλαίσιο της εκστρατείας «we are still in» («εμείς συνεχίζουμε να συμμετέχουμε»)· εκφράζει την ελπίδα ότι οι ΗΠΑ θα συμμετάσχουν εκ νέου στις προσπάθειες καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής και, σε συνεργασία με την ΕΕ, θα βρεθούν στην πρώτη γραμμή των διαπραγματεύσεων για τη σύναψη παγκόσμιων συμφωνιών για το εμπόριο, τη βιομηχανία και την ενέργεια, που θα συνάδουν με τη Συμφωνία του Παρισιού·

125.  εκφράζει την έντονη αποδοκιμασία του για την ανεπαρκή αντίδραση του Προέδρου της Βραζιλίας, Jair Bolsonaro, και της κυβέρνησης της Βραζιλίας απέναντι στον πρωτοφανή αριθμό και την πρωτόγνωρη κλίμακα των δασικών πυρκαγιών στον Αμαζόνιο της Βραζιλίας· πιστεύει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα πρέπει να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, μέσω της διεθνούς συνεργασίας και αρωγής, για την αντιμετώπιση της περιβαλλοντικής καταστροφής στον Αμαζόνιο και σε άλλες περιοχές ζωτικής σημασίας του παγκόσμιου οικοσυστήματος, και να λάβουν υπόψη τον δυνητικό ρόλο των δικών τους εμπορικών πολιτικών·

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

126.  θεωρεί ότι, εφόσον το Κοινοβούλιο πρέπει να δίνει την έγκρισή του σε διεθνείς συμφωνίες και διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην εγχώρια εφαρμογή της Συμφωνίας του Παρισιού ως συννομοθέτης, θα πρέπει να αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αντιπροσωπείας της ΕΕ· αναμένει, συνεπώς, να του επιτραπεί να συμμετάσχει στις συντονιστικές συνεδριάσεις της ΕΕ στην COP25 στη Μαδρίτη και να του διασφαλιστεί η πρόσβαση σε όλα τα προπαρασκευαστικά έγγραφα ήδη από τη στιγμή της έναρξης των διαπραγματεύσεων·

o
o   o

127.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, και στη Γραμματεία της UNFCCC, με αίτημα να διανεμηθεί σε όλα τα συμβαλλόμενα μέρη της εν λόγω σύμβασης που δεν αποτελούν κράτη μέλη της ΕΕ.

(1) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0430.
(2) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0217.
(3) ΕΕ C 356 της 4.10.2018, σ. 38.
(4) Burke, M. et al., «Global non-linear effect of temperature on economic production», Nature, Vol 527, σελ. 235-239.
(5) Έκθεση του UNEP για το 2018 σχετικά με το χάσμα στις εκπομπές, σ. 21.


Η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας
PDF 169kWORD 54k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης και άλλα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας (2019/2855(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0080B9-0225/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη Συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΕΕ), τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ) και τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, που κατατέθηκε προς υπογραφή στις 11 Μαΐου 2011 στην Κωνσταντινούπολη (εφεξής «η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης»),

–  έχοντας υπόψη τη Διακήρυξη του Πεκίνου και την Πλατφόρμα Δράσης που εγκρίθηκαν από την Τέταρτη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Γυναίκες, στις 15 Σεπτεμβρίου 1995, καθώς και τα συνακόλουθα έγγραφα που προέκυψαν και εγκρίθηκαν στις ειδικές συνόδους των Ηνωμένων Εθνών Πεκίνο+5 (2005), Πεκίνο+15 (2010) και Πεκίνο+20 (2015),

–  έχοντας υπόψη τις διατάξεις των νομικών πράξεων του ΟΗΕ στη σφαίρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων, ειδικότερα δεν όσων αφορούν τα δικαιώματα των γυναικών,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου, της 4ης Μαρτίου 2016 (COM(2016)0109),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/865 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά θέματα που άπτονται της δικαστικής συνεργασίας σε ποινικές υποθέσεις(1),

–  έχοντας υπόψη την απόφαση (EΕ) 2017/866 του Συμβουλίου, της 11ης Μαΐου 2017, σχετικά με την υπογραφή, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας όσον αφορά το άσυλο και τη μη επαναπροώθηση(2),

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση της Βιέννης για το Δίκαιο των Συνθηκών, της 23ης Μαΐου 1969, και ειδικότερα τα άρθρα 26 και 27,

–  έχοντας υπόψη τη σχετική νομολογία του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2012/29/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 25ης Οκτωβρίου 2012, για τη θέσπιση ελάχιστων προτύπων σχετικά με τα δικαιώματα, την υποστήριξη και την προστασία θυμάτων της εγκληματικότητας και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2001/220/ΔΕΥ του Συμβουλίου(3),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/99/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, περί της ευρωπαϊκής εντολής προστασίας(4), και τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 606/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 12ης Ιουνίου 2013, για την αμοιβαία αναγνώριση μέτρων προστασίας σε αστικές υποθέσεις(5),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου(6), και την οδηγία 2011/93/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2011, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής κακοποίησης και της σεξουαλικής εκμετάλλευσης παιδιών και της παιδικής πορνογραφίας και την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2004/68/ΔΕΥ του Συμβουλίου(7),

–  έχοντας υπόψη την οδηγία 2006/54/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Ιουλίου 2006, για την εφαρμογή της αρχής των ίσων ευκαιριών και της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών σε θέματα εργασίας και απασχόλησης(8), και την οδηγία 2004/113/ΕΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 2004, για την εφαρμογή της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην πρόσβαση σε αγαθά και υπηρεσίες και την παροχή αυτών(9), οι οποίες ορίζουν και καταδικάζουν την παρενόχληση και τη σεξουαλική παρενόχληση,

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 4ης Απριλίου 2019, με το οποίο ζητείται η γνώμη του Δικαστηρίου αναφορικά με τη συμβατότητα με τις Συνθήκες των προτάσεων σχετικά με την προσχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Σύμβαση του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας, καθώς και αναφορικά με τη διαδικασία της εν λόγω προσχώρησης(10),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 11ης Σεπτεμβρίου 2018, σχετικά με μέτρα για την πρόληψη και καταπολέμηση της ηθικής και σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, στους δημόσιους χώρους και στην πολιτική ζωή της ΕΕ(11),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 26ης Οκτωβρίου 2017, σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ(12),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 12ης Σεπτεμβρίου 2017, σχετικά με πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για τη σύναψη, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (COM(2016)01092016/0062(NLE))(13),

–  έχοντας υπόψη το ψήφισμά του, της 9ης Ιουνίου 2015, σχετικά με τη στρατηγική της ΕΕ για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών μετά το 2015(14),

–  έχοντας υπόψη τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ, της 8ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με τη βία κατά των γυναικών και κοριτσιών και την καταπολέμηση κάθε μορφής διακρίσεων εναντίον τους,

–  έχοντας υπόψη το έγγραφο εργασίας των υπηρεσιών της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2015, με τίτλο «Στρατηγική δέσμευση για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019» (SWD(2015)0278),

–  έχοντας υπόψη την έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA), με τίτλο «Bία κατά των γυναικών: Πανευρωπαϊκή έρευνα»,

–  έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της Βενετίας, της 14ης Οκτωβρίου 2019, με τίτλο «Αρμενία – Γνωμοδότηση σχετικά με τις συνταγματικές επιπτώσεις της κύρωσης της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας»,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση-πλαίσιο 2008/913/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 28ης Νοεμβρίου 2008, για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου(15),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισότητα των φύλων αποτελεί θεμελιώδη αξία της ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι το δικαίωμα στην ίση και χωρίς διακρίσεις μεταχείριση αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα που κατοχυρώνεται στις Συνθήκες και στον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και θα πρέπει να γίνεται πλήρως σεβαστό·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον δείκτη για την ισότητα των φύλων, του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου για την Ισότητα των Φύλων (EIGE), καμία χώρα της ΕΕ δεν έχει ακόμα επιτύχει την πλήρη ισότητα γυναικών και ανδρών· λαμβάνοντας υπόψη ότι η εξάλειψη της έμφυλης βίας αποτελεί προϋπόθεση για την επίτευξη αυτού του στόχου·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταπολέμηση της έμφυλης βίας αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της στρατηγικής δέσμευσης της ΕΕ για την ισότητα των φύλων για την περίοδο 2016-2019·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τον ορισμό της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης, «ο όρος ʻβία κατά των γυναικώνʼ νοείται ως παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και μια μορφή διάκρισης κατά των γυναικών και σημαίνει όλες τις πράξεις βίας βασιζόμενης στο φύλο οι οποίες έχουν ή ενδέχεται να έχουν ως αποτέλεσμα σωματική, σεξουαλική, ψυχολογική ή οικονομική βλάβη ή πόνο για τις γυναίκες, συμπεριλαμβανομένων των απειλών τέλεσης τέτοιων πράξεων, του εξαναγκασμού ή της αυθαίρετης αποστέρησης της ελευθερίας, είτε αυτή συμβαίνει στον δημόσιο ή τον ιδιωτικό βίο»·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γυναικοκτονία ορίστηκε από τον μηχανισμό παρακολούθησης της Σύμβασης του Belém do Pará (MESECVI) ως «ο βίαιος θάνατος γυναίκας λόγω φύλου, είτε λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο της οικογένειας, μιας σχέσης συμβίωσης (domestic partnership) ή άλλης διαπροσωπικής σχέσης· εντός της κοινότητας, από οποιοδήποτε άτομο, ή όταν διαπράτεται ή γίνεται ανεκτός από το κράτος ή από τους αντιπροσώπους τους, με πράξη ή παράλειψη»(16)·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης ορίζει ότι όλες οι διατάξεις της, ειδικότερα δε τα μέτρα για την προστασία των δικαιωμάτων των θυμάτων, «θα διασφαλίζονται άνευ διακρίσεων με γνώμονα το φύλο, το γένος, τη φυλή, το χρώμα, τη γλώσσα, τη θρησκεία, τις πολιτικές ή άλλες πεποιθήσεις, την εθνική ή κοινωνική καταγωγή, τη σύνδεση με εθνική μειονότητα, την περιουσία, τη γενεαλογική καταγωγή, τον σεξουαλικό προσανατολισμό, την ταυτότητα του φύλου, την ηλικία, την κατάσταση της υγείας, την αναπηρία, την οικογενειακή κατάσταση, την κατάσταση μετανάστη ή πρόσφυγα, ή άλλη κατάσταση»·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία κατά των γυναικών και η έμφυλη βία, τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική, είναι διαδεδομένες και επηρεάζουν τις γυναίκες σε όλα τα επίπεδα της κοινωνίας, ανεξαρτήτως ηλικίας, εκπαίδευσης, εισοδήματος, κοινωνικής θέσης ή χώρας καταγωγής ή διαμονής·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία αποτελεί τόσο αιτία όσο και συνέπεια των διαρθρωτικών ανισοτήτων που βιώνουν οι γυναίκες σε πολλές πτυχές της ζωής — εργασία, υγεία και πρόσβαση σε οικονομικούς πόρους, στην εξουσία και τη γνώση, καθώς και διαχείριση του προσωπικού χρόνου· λαμβάνοντας υπόψη ότι, για να καταπολεμηθεί η έμφυλη βία, είναι απαραίτητο να γίνουν κατανοητά τα αίτιά της και οι παράγοντες που συμβάλλουν σε αυτήν·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σημαντικό να αναγνωριστεί η διαρθρωτική ή θεσμική βία, η οποία μπορεί να οριστεί ως η υποταγή των γυναικών στην οικονομική, κοινωνική και πολιτική ζωή, στο πλαίσιο των προσπαθειών να εξηγηθεί ο βαθμός διάδοσης της βίας κατά των γυναικών στις κοινωνίες μας·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες δεν απολαμβάνουν τον ίδιο βαθμό προστασίας από την έμφυλη βία σε ολόκληρη την ΕΕ, λόγω διαφορετικών πολιτικών και νομοθεσιών στα κράτη μέλη·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι συχνά τα δικαστικά συστήματα δεν παρέχουν επαρκή υποστήριξη στις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλές περιπτώσεις, το θύμα μπορεί να δεχθεί ταπεινωτικά σχόλια από υπαλλήλους των αρχών επιβολής του νόμου ή να βρίσκεται σε θέση εξάρτησης, γεγονός που επιτείνει τον φόβο του να καταγγείλει τη βία·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διάρκεια της δεκαετίας που διανύουμε, παρατηρείται μια αισθητή και οργανωμένη σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο επίθεση εναντίον της ισότητας των φύλων και των δικαιωμάτων των γυναικών, συμπεριλαμβανομένων της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με έρευνα του FRA, του 2014, το ένα τρίτο όλων των γυναικών στην Ευρώπη έχει υποστεί πράξεις σωματικής ή σεξουαλικής βίας τουλάχιστον μία φορά από την ηλικία των 15 ετών, ότι το 55 % των γυναικών έχει βρεθεί αντιμέτωπο με μία ή περισσότερες μορφές σεξουαλικής παρενόχλησης, το 11 % έχει βιώσει κυβερνοπαρενόχληση, μία γυναίκα στις είκοσι (5 %) έχει πέσει θύμα βιασμού και πάνω από το ένα δέκατο έχει υποστεί σεξουαλικό καταναγκασμό· λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε πολλά κράτη μέλη, περισσότερες από τις μισές γυναίκες που έχουν πέσει θύματα δολοφονίας έχουν δολοφονηθεί από σύντροφο, συγγενή ή μέλος της οικογένειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι θύματα είχαν καταγγείλει στην αστυνομία τα πιο σοβαρά περιστατικά βίας που είχαν υποστεί από σύντροφο μόνο στο 14 % των περιπτώσεων και τα πιο σοβαρά περιστατικά βίας από μη σύντροφο μόνο στο 13 % των περιπτώσεων, γεγονός που αποδεικνύει το εξαιρετικά περιορισμένο ποσοστό καταγγελιών· λαμβάνοντας υπόψη ότι, τα τελευταία χρόνια, το κίνημα #MeToo έχει ενθαρρύνει γυναίκες και κορίτσια να καταγγέλλουν περιστατικά κακοποίησης, βίας και παρενόχλησης·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν στην ΕΕ σύγχρονες μορφές δουλείας, εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, οι οποίες πλήττουν κυρίως τις γυναίκες· λαμβάνοντας υπόψη ότι το 71 % όλων των θυμάτων εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας παγκοσμίως είναι γυναίκες και κορίτσια, και ότι το 75 % των εν λόγω γυναικών και κοριτσιών υφίσταται σεξουαλική εκμετάλλευση(17)·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η βία και η παρενόχληση στο διαδίκτυο συχνά έχουν υλικές συνέπειες και ότι εγκυμονούν σοβαρό κίνδυνο πρόκλησης της εν λόγω βίας ωθώντας τους χρήστες του διαδικτύου να μιμηθούν τις πράξεις βίας και παρενόχλησης για τις οποίες διαβάζουν ή να τελέσουν παρόμοιες πράξεις·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ορισμένες ομάδες γυναικών και κοριτσιών, όπως οι μετανάστριες, οι γυναίκες πρόσφυγες και οι αιτούσες άσυλο, οι γυναίκες και τα κορίτσια με αναπηρίες, οι γυναίκες ΛΑΤΙ και οι γυναίκες Ρομά, αντιμετωπίζουν διασταυρούμενες και πολλαπλές μορφές διακρίσεων και, ως εκ τούτου, τίθενται σε ακόμα πιο ευάλωτη κατάσταση κινδύνου έμφυλης βίας και αντιμετωπίζουν εμπόδια όσον αφορά την πρόσβασή τους στη δικαιοσύνη και στις υπηρεσίες στήριξης και προστασίας, καθώς και στην άσκηση των θεμελιωδών δικαιωμάτων τους·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γυναίκες θύματα έμφυλης βίας και τα παιδιά τους συχνά χρειάζονται ειδική υποστήριξη και προστασία λόγω του υψηλού κινδύνου επαναλαμβανόμενης θυματοποίησης, εκφοβισμού και αντιποίνων που συνδέονται με την εν λόγω βία·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έμφυλη βία υπονομεύει τα ανθρώπινα δικαιώματα, την κοινωνική σταθερότητα και ασφάλεια, τη δημόσια υγεία, τις ευκαιρίες εκπαίδευσης και απασχόλησης των γυναικών, καθώς και την ευημερία και τις προοπτικές ανάπτυξης των παιδιών και των κοινοτήτων·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η έκθεση σε σωματική, σεξουαλική ή ψυχολογική βία και κακοποίηση έχει σοβαρό αντίκτυπο στα θύματα και μπορεί να προκαλέσει μόνιμη σωματική, σεξουαλική, συναισθηματική ή ψυχολογική βλάβη ή οικονομική ζημία·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ατιμωρησία των δραστών εγκλημάτων κατά των γυναικών εξακολουθεί να υφίσταται και πρέπει να εξαλειφθεί μέσω της εξασφάλισης ότι οι δράστες διώκονται και ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια που έχουν πέσει θύματα βίας και έχουν επιζήσει λαμβάνουν κατάλληλη στήριξη και αναγνώριση από το δικαστικό σύστημα· λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι θεμελιώδους σημασίας η παροχή κατάρτισης σε παρόχους υπηρεσιών καταπολέμησης της βίας κατά των γυναικών, όπως είναι οι υπάλληλοι των αρχών επιβολής του νόμου, οι δικαστές ή οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, πρέπει να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να προάγει και να προστατεύει το δικαίωμα όλων των γυναικών και των κοριτσιών να ζουν χωρίς βία τόσο στη δημόσια όσο και στην ιδιωτική ζωή·

ΚΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, οκτώ χρόνια από την έγκρισή της, η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν έχει ακόμη κυρωθεί από όλα τα κράτη μέλη, ούτε από την ΕΕ·

1.  καταδικάζει όλες τις μορφές έμφυλης βίας και εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι γυναίκες και τα κορίτσια εξακολουθούν να εκτίθενται σε ψυχολογική, σωματική, σεξουαλική και οικονομική βία, συμπεριλαμβανομένων της ενδοοικογενειακής βίας, της σεξουαλικής παρενόχλησης, της παρενοχλητικής παρακολούθησης στον κυβερνοχώρο, του βιασμού, των πρόωρων και αναγκαστικών γάμων, του ακρωτηριασμού των γυναικείων γεννητικών οργάνων, των εγκλημάτων που διαπράττονται στο όνομα της αποκαλούμενης «τιμής», της αναγκαστικής άμβλωσης, της αναγκαστικής στείρωσης, της σεξουαλικής εκμετάλλευσης και της εμπορίας ανθρώπων και σωματεμπορίας, καθώς και άλλων μορφών βίας που συνιστούν σοβαρή παραβίαση των ανθρώπινων δικαιωμάτων και της αξιοπρέπειάς τους· εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το φαινόμενο της γυναικοκτονίας στην Ευρώπη, που αποτελεί την πιο ακραία μορφή βίας κατά των γυναικών·

2.  καλεί το Συμβούλιο να ολοκληρώσει επειγόντως την κύρωση της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης από την ΕΕ επί τη βάσει ευρείας προσχώρησης χωρίς περιορισμούς και να υποστηρίξει την κύρωσή της από όλα τα κράτη μέλη· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή να διασφαλίσουν την πλήρη ενσωμάτωση της Σύμβασης στο νομοθετικό και πολιτικό πλαίσιο της ΕΕ· υπενθυμίζει ότι η προσχώρηση της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντινούπολης δεν απαλλάσσει τα κράτη μέλη από την κύρωση της Σύμβασης σε εθνικό επίπεδο· καλεί τα κράτη μέλη να επιταχύνουν τις διαπραγματεύσεις για την κύρωση και την εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και ζητεί, ειδικότερα, από την Βουλγαρία, την Τσεχία, την Ουγγαρία, τη Λετονία, την Λιθουανία, την Σλοβακία και το Ηνωμένο Βασίλειο που έχουν υπογράψει αλλά δεν έχουν κυρώσει τη σύμβαση να το πράξουν χωρίς καθυστέρηση·

3.  καταδικάζει απερίφραστα τις απόπειρες ορισμένων κρατών μελών να ανακαλέσουν ήδη ειλημμένα μέτρα για την εφαρμογή της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών·

4.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την ορθή εφαρμογή και επιβολή της σύμβασης και να διαθέσουν επαρκείς οικονομικούς και ανθρώπινους πόρους για την πρόληψη και την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της έμφυλης βίας, καθώς και για την προστασία των θυμάτων· προτρέπει τα κράτη μέλη να λάβουν υπόψη τις συστάσεις της ομάδας εμπειρογνωμόνων του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τη δράση για την καταπολέμηση της βίας κατά των γυναικών και της ενδοοικογενειακής βίας (GREVIO) και να βελτιώσουν τη νομοθεσία τους ώστε να συνάδει περισσότερο με τις διατάξεις της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης·

5.  τονίζει ότι η σύμβαση της Κωνσταντινούπολης παραμένει το διεθνές πρότυπο και βασικό εργαλείο για την εξάλειψη της μάστιγας της έμφυλης βίας, διότι ακολουθεί μια ολιστική, ολοκληρωμένη και συντονισμένη προσέγγιση που θέτει στο επίκεντρο τα δικαιώματα του θύματος, αντιμετωπίζει τα ζητήματα της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και της έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της ενδοοικογενειακής βίας, από πολλές οπτικές γωνίες, προβλέπει μέτρα όπως η πρόληψη της βίας, η καταπολέμηση των διακρίσεων, μέσω μέτρων του ποινικού δικαίου για την καταπολέμηση της ατιμωρησίας, μέσω της προστασίας και της στήριξης των θυμάτων, της προστασίας των παιδιών, της προστασίας των γυναικών προσφύγων και αιτουσών άσυλο, μέσω της θέσπισης διαδικασιών αξιολόγησης και εκτίμησης του κινδύνου, της βελτίωσης της συλλογής δεδομένων και της βελτίωσης των εκστρατειών ή των προγραμμάτων ευαισθητοποίησης, μεταξύ άλλων σε συνεργασία με εθνικούς φορείς, οργανισμούς και ΜΚΟ υπέρ των ανθρώπινων δικαιωμάτων και υπέρ της ισότητας·

6.  καταδικάζει τις επιθέσεις και τις εκστρατείες κατά της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης λόγω της εσκεμμένης παρερμηνείας της και της παρουσίασης του περιεχομένου της στο κοινό με μεροληπτικό τρόπο·

7.  επιβεβαιώνει με έμφαση ότι η άρνηση παροχής υπηρεσιών στον τομέα της σεξουαλικής και αναπαραγωγικής υγείας και των συναφών δικαιωμάτων είναι μια μορφή βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών και τονίζει ότι το ΕΔΔΑ έχει επανειλημμένα αποφανθεί ότι η περιοριστική νομοθεσία για την άμβλωση και η ελλιπής εφαρμογή της νομοθεσίας παραβιάζουν τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών·

8.  επισημαίνει ότι οι εκστρατείες ευαισθητοποίησης για την καταπολέμηση των έμφυλων στερεοτύπων και της πατριαρχικής βίας και για την προώθηση της μηδενικής ανοχής της παρενόχλησης και της έμφυλης βίας αποτελούν θεμελιώδη εργαλεία για την καταπολέμηση της εν λόγω παραβίασης των ανθρώπινων δικαιωμάτων· θεωρεί ότι οι ευρύτερες εκπαιδευτικές στρατηγικές που βασίζονται στην καταπολέμηση των διακρίσεων αποτελούν βασικό εργαλείο για την πρόληψη κάθε μορφής βίας, ειδικότερα δε της έμφυλης βίας, και ιδίως στην εφηβεία·

9.  τονίζει ότι, για να είναι αποτελεσματικότερα, τα μέτρα για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας θα πρέπει να συνοδεύονται από δράσεις που αποσκοπούν στην προώθηση της ενδυνάμωσης και της οικονομικής ανεξαρτησίας των γυναικών που πέφτουν θύματα βίας·

10.  ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν κατάλληλη εκπαίδευση, διαδικασίες και κατευθυντήριες γραμμές σε θέματα φύλου, που να θέτουν τα δικαιώματα του θύματος στο επίκεντρο, για όλους τους επαγγελματίες που ασχολούνται με τα θύματα κάθε πράξης έμφυλης βίας, προκειμένου να αποφεύγονται οι διακρίσεις, ο τραυματισμός ή η επαναθυματοποίηση κατά τη διάρκεια των δικαστικών, ιατρικών και αστυνομικών διαδικασιών· ζητεί να γίνουν οι βελτιώσεις αυτές προκειμένου να ενθαρρύνονται οι καταγγελίες τέτοιων εγκλημάτων·

11.  υπενθυμίζει τη θέση του υπέρ της ειδικής διάθεσης 193,6 εκατομμυρίων EUR για δράσεις που αποσκοπούν στην πρόληψη και την καταπολέμηση κάθε μορφής έμφυλης βίας και στην προώθηση της πλήρους εφαρμογής της σύμβασης της Κωνσταντινούπολης στο πλαίσιο του προγράμματος «Δικαιώματα και αξίες», και τονίζει ότι είναι σημαντική η διάθεση επαρκούς χρηματοδότησης και σε επίπεδο κρατών μελών·

12.  καλεί εκ νέου την Επιτροπή να αναθεωρήσει, έπειτα από τη διενέργεια εκτίμησης επιπτώσεων, την ισχύουσα απόφαση-πλαίσιο της ΕΕ για την καταπολέμηση ορισμένων μορφών και εκδηλώσεων ρατσισμού και ξενοφοβίας μέσω του ποινικού δικαίου, προκειμένου να συμπεριλάβει την παρακίνηση μίσους λόγω φύλου, σεξουαλικού προσανατολισμού, ταυτότητας φύλου και έμφυλων χαρακτηριστικών·

13.  καλεί τα κράτη μέλη να εξασφαλίσουν την πλήρη εφαρμογή και επιβολή της ήδη ισχύουσας σχετικής νομοθεσίας·

14.  καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα και τη συγκρισιμότητα των αναλυτικών δεδομένων ποιότητας για την έμφυλη βία μέσω της συνεργασίας με τη Eurostat, το EIGE και τον FRA, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η σύμβαση σε σχέση με τη συλλογή δεδομένων και την έρευνα· καλεί εκ νέου την Επιτροπή να δημιουργήσει ένα Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για την έμφυλη βία με ακριβή και συγκρίσιμα δεδομένα (ανάλογο του Κρατικού Παρατηρητηρίου για τη Βία κατά των Γυναικών του EIGE)·

15.  τονίζει ότι είναι σημαντική η θέσπιση επίσημων διαδικασιών για την καταγγελία της σεξουαλικής παρενόχλησης στον χώρο εργασίας, καθώς και η ειδική κατάρτιση και οι ειδικές εκστρατείες ευαισθητοποίησης ως μέσων για να επιβληθεί η αρχή της αξιοπρέπειας στην εργασία και να εφαρμοστεί η προσέγγιση της μηδενικής ανοχής· πιστεύει ότι τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα θα πρέπει να δώσουν το παράδειγμα εν προκειμένω·

16.  καλεί τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Προεδρείο και τη διοίκηση του Κοινοβουλίου να συνεχίσουν να καταβάλλουν προσπάθειες ώστε να εξασφαλιστεί ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ένας χώρος εργασίας απαλλαγμένος από παρενόχληση και σεξισμό, και να εφαρμόσουν τα ακόλουθα μέτρα, σύμφωνα με τα αιτήματα που εγκρίθηκαν στο ψήφισμα του 2017 σχετικά με την καταπολέμηση της σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης στην ΕΕ: 1) ανάθεση εξωτερικού ελέγχου των δύο υφιστάμενων επιτροπών για την καταπολέμηση της παρενόχλησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και διάθεση των αποτελεσμάτων στο κοινό· 2) ανασύνθεση των οργάνων για την καταπολέμηση της παρενόχλησης, με τη συμμετοχή εξωτερικών εμπειρογνωμόνων στους τομείς του δικαίου, της υγείας και της θεραπείας, με πλήρη δικαιώματα ψήφου· και 3) υλοποίηση υποχρεωτικών μαθημάτων κατάρτισης για τον σεβασμό και την αξιοπρέπεια στον χώρο εργασίας για όλους τους βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και για όλες τις κατηγορίες προσωπικού·

17.  χαιρετίζει τη δέσμευση της εκλεγείσας Προέδρου της Επιτροπής να καταβάλει περισσότερες προσπάθειες για την πάταξη της έμφυλης βίας, τη βελτίωση της στήριξης των θυμάτων, την προτεραιοποίηση της προσχώρησης της ΕΕ στη σύμβαση της Κωνσταντιούπολης για την Επιτροπή και την αξιοποίηση των ευκαιριών που παρέχει η Συνθήκη να προστεθεί η βία κατά των γυναικών στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την ΕΕ εγκλημάτων·

18.  ζητεί από την Επιτροπή να θέσει την καταπολέμηση της έμφυλης βίας ως προτεραιότητα στην επόμενη ευρωπαϊκή στρατηγική για το φύλο περιλαμβάνοντας σε αυτήν κατάλληλα πολιτικά, νομοθετικά και μη νομοθετικά μέτρα·

19.  καλεί την Επιτροπή να υποβάλει νομική πράξη για την πρόληψη και την καταστολή κάθε μορφή έμφυλης βίας, συμπεριλαμβανομένης της βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών· στο πλαίσιο αυτό, δεσμεύεται να εξερευνήσει κάθε πιθανό μέτρο, μεταξύ άλλων και για τη βία στον κυβερνοχώρο, κάνοντας χρήση του δικαιώματος νομοθετικής πρωτοβουλίας που κατοχυρώνεται στο άρθρο 225 ΣΛΕΕ·

20.  καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να ενεργοποιήσουν τη ρήτρα «γέφυρας» που προβλέπεται στο άρθρο 83 παράγραφος 1 ΣΛΕΕ, προκειμένου να συμπεριληφθεί η βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και άλλες μορφές έμφυλης βίας στον κατάλογο των αναγνωρισμένων από την ΕΕ εγκλημάτων·

21.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις των κρατών μελών και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης.

(1) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 11.
(2) ΕΕ L 131 της 20.5.2017, σ. 13.
(3) ΕΕ L 315 της 14.11.2012, σ. 57.
(4) ΕΕ L 338 της 21.12.2011, σ. 2.
(5) ΕΕ L 181 της 29.6.2013, σ. 4.
(6) ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1.
(7) ΕΕ L 335 της 17.12.2011, σ. 1.
(8) ΕΕ L 204 της 26.7.2006, σ. 23.
(9) ΕΕ L 373 της 21.12.2004, σ. 37.
(10) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2019)0357.
(11) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0331.
(12) EE C 346 της 27.9.2018, σ. 192.
(13) ΕΕ C 337 της 20.9.2018, σ. 167.
(14) ΕΕ L 407 της 4.11.2016, σ. 2.
(15) ΕΕ L 328 της 6.12.2008, σ. 55.
(16) https://www.oas.org/es/mesecvi/docs/DeclaracionFemicidio-EN.pdf
(17) https://www.un.org/en/events/endviolenceday/


Πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους
PDF 160kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις πρόσφατες ενέργειες της Ρωσικής Ομοσπονδίας εναντίον των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που συμμετείχαν στη διερεύνηση των τραγικών γεγονότων που έλαβαν χώρα στις 13 Ιανουαρίου 1991 στο Βίλνιους (2019/2938(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0081RC-B9-0182/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του σχετικά με τη Ρωσική Ομοσπονδία,

–  έχοντας υπόψη τη Σύμβαση για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών (Ευρωπαϊκή Σύμβαση Δικαιωμάτων του Ανθρώπου),

–  έχοντας υπόψη την Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου,

–  έχοντας υπόψη το Διεθνές Σύμφωνο για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα,

–  έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Σύμβαση αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων,

–  έχοντας υπόψη τον Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τις βασικές αρχές του ΟΗΕ για την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης,

–  έχοντας υπόψη την πρόσφατη ανταλλαγή απόψεων στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων στις 12 Νοεμβρίου 2019(1),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, ως άμεση συνέπεια του Συμφώνου Μολότοφ-Ρίμπεντροπ, η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση προσάρτησε τη Δημοκρατία της Λιθουανίας, καθώς και άλλες χώρες·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία, βάσει της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, καθώς και ως τακτικό μέλος του Συμβουλίου της Ευρώπης και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, έχει δεσμευθεί να τηρεί τις αρχές της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και να σέβεται τις θεμελιώδεις ελευθερίες και τα ανθρώπινα δικαιώματα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από τις 11 έως τις 13 Ιανουαρίου 1991, οι ένοπλες δυνάμεις της ΕΣΣΔ προέβησαν σε επιθετικές ενέργειες κατά του ανεξάρτητου κράτους της Λιθουανίας και του λαού της που προσπαθούσε με ειρηνικό τρόπο να προστατεύσει τον Πύργο της Τηλεόρασης στο Βίλνιους, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 14 άνθρωποι και να τραυματιστούν σχεδόν 800· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κατασταλτικές ενέργειες των σοβιετικών ενόπλων δυνάμεων συνεχίστηκαν μέχρι την απόπειρα πραξικοπήματος που πραγματοποιήθηκε τον Αύγουστο του 1991 στη Μόσχα·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αιματοχυσία καταδικάστηκε παγκοσμίως, μεταξύ άλλων από τον επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας σε μαζική διαδήλωση στη Μόσχα λίγες ημέρες αργότερα·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στη συνθήκη μεταξύ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της Ρωσικής Σοβιετικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας σχετικά με τη βάση για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, που υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου 1991, η Ρωσική Ομοσπονδία αναγνώρισε την αποκατάσταση της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ως ανεξάρτητης χώρας στις 11 Μαρτίου 1990·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία υπεισήλθε στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και είναι το διάδοχο κράτος της·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις 27 Μαρτίου 2019 το Περιφερειακό Δικαστήριο του Βίλνιους εξέδωσε απόφαση στη λεγόμενη «υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου», με την οποία ο Dmitry Yazov, πρώην Υπουργός Άμυνας της Σοβιετικής Ένωσης, ο Vladimir Uskhopchik, πρώην διοικητής της Φρουράς του Σοβιετικού Στρατού στο Βίλνιους, ο Mikhail Golovatov, πρώην διοικητής των ειδικών δυνάμεων της KGB, και 64 Ρώσοι, Λευκορώσοι και Ουκρανοί πολίτες κρίθηκαν ένοχοι για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, λόγω της συμμετοχής τους στις επιθετικές ενέργειες κατά του κράτους της Λιθουανίας·

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι όλοι οι δράστες αυτής της επίθεσης δικάστηκαν ερήμην, πλην δύο, των Yuri Mel και Gennady Ivanov, πρώην αξιωματικών του σοβιετικού στρατού, και ότι στους κατηγορουμένους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης έως και 14 ετών· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι αποφάσεις που εκδόθηκαν την άνοιξη του 2019 αφορούν τα τραγικά γεγονότα που ακολούθησαν τη λιθουανική διακήρυξη ανεξαρτησίας της 11ης Μαρτίου 1990 και τις σοβιετικές προσπάθειες να αναγκαστεί η Λιθουανία να ανακαλέσει τη διακήρυξη ανεξαρτησίας της, οι οποίες ξεκίνησαν με έναν οικονομικό αποκλεισμό κατά το πρώτο ήμισυ του 1990 και κορυφώθηκαν με μια βάρβαρη απόπειρα ανατροπής της λιθουανικής κυβέρνησης τον Ιανουάριο του 1991·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά τη διεξαγωγή προδικαστικής έρευνας για την υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου, οι αρχές της Δημοκρατίας της Λιθουανίας ζήτησαν μετ’ επιτάσεως από τις αρμόδιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να παράσχουν δικαστική συνδρομή σε αυτές τις ποινικές διαδικασίες, αλλά η Ρωσική Ομοσπονδία δεν συνεργάστηκε·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι πιστεύεται ότι η Ρωσική Ομοσπονδία παρέχει ενεργά καταφύγιο και προστασία στους υπεύθυνους αξιωματούχους και στους δράστες των πράξεων ένοπλης επίθεσης κατά αθώων και άοπλων πολιτών, όπως ο επικεφαλής αξιωματικός του στρατού κατά τη διάρκεια των γεγονότων του Ιανουαρίου του 1991, Mikhail Golovatov, και ότι λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για να μην τους αποδοθούν ευθύνες·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η αρχική ρωσική αντίδραση στην απόφαση του δικαστηρίου ήταν αρνητική, με τη ρωσική Δούμα να ισχυρίζεται ότι η δίκη ήταν «πολιτική» και αποτελούσε «προσπάθεια να ξαναγραφεί η ιστορία», το δε ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών να ανακοινώνει ότι «δεν θα την αφήσει αναπάντητη»·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από τον Ιούλιο του 2018 μέχρι τον Απρίλιο του 2019 η Ερευνητική Επιτροπή της Ρωσικής Ομοσπονδίας κίνησε διάφορες ποινικές διαδικασίες κατά των Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών που είχαν συμμετάσχει στη διερεύνηση ή την εκδίκαση της υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου, δυνάμει των άρθρων 299 και 305 του Ποινικού Κώδικα της Ρωσικής Ομοσπονδίας, τα οποία προβλέπουν ότι η «απόδοση ποινικής ευθύνης σε άτομο εν γνώσει της αθωότητάς του» και η «έκδοση από δικαστή (ή δικαστές) απόφασης ή για τη λήψη άλλου δικαστικού μέτρου εν γνώσει του άδικου χαρακτήρα τους» αποτελεί αξιόποινη πράξη·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η εν λόγω άσκηση από τη Ρωσική Ομοσπονδία ποινικής δίωξης με πολιτικά κίνητρα μπορεί να καταλήξει σε προσπάθειες κατάχρησης του συστήματος της Ιντερπόλ και άλλων διμερών και πολυμερών συμφωνιών συνεργασίας, προκειμένου να περιοριστούν τα δικαιώματα των ανακριτών και των δικαστών στην υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου κατά τη διεξαγωγή των ερευνών, ανακρίσεων και συλλήψεων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσία μπορεί να επιχειρήσει να ζητήσει την έκδοση διεθνών ενταλμάτων σύλληψης κατά των Λιθουανών αξιωματούχων που συμμετείχαν στις εν λόγω διαδικασίες·

ΙΔ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι διεξάγεται εκστρατεία προπαγάνδας και παραπληροφόρησης στα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ρωσικής Ομοσπονδίας, καθώς και από τους επίσημους εκπροσώπους της, με στόχο την ανάπτυξη θεωριών συνωμοσίας σχετικά με την υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου, η οποία αποτελεί μέρος των υβριδικών απειλών κατά της ΕΕ και άλλων δημοκρατικών χωρών·

ΙΕ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, είναι μία από τις κοινές αξίες στις οποίες εδράζεται η ΕΕ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή, από κοινού με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, είναι αρμόδια βάσει των Συνθηκών για τη διασφάλιση του σεβασμού του κράτους δικαίου ως θεμελιώδους αξίας της Ένωσης και για να εξασφαλίζει ότι η νομοθεσία, οι αξίες και οι αρχές της ΕΕ γίνονται σεβαστές·

ΙΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δικαστές κάθε κράτους μέλους είναι επίσης δικαστές της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνολικά·

ΙΖ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης αποτελεί τη βάση του κράτους δικαίου και έχει ουσιαστική σημασία για τη λειτουργία της δημοκρατίας και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης κατοχυρώνεται στο άρθρο 47 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και στο άρθρο 6 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου·

ΙΗ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι βασικές αρχές του ΟΗΕ σχετικά με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης ορίζουν ότι είναι καθήκον όλων των κρατικών και άλλων θεσμικών οργάνων να σέβονται την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι δεν πρέπει να υπάρχει καμία ανάρμοστη ή αδικαιολόγητη παρέμβαση στην απονομή της δικαιοσύνης(2)·

ΙΘ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Οικουμενική Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου κατοχυρώνει ειδικότερα την αρχή της ισότητας έναντι του νόμου, το τεκμήριο της αθωότητας και το δικαίωμα σε μια δίκαιη και δημόσια ακρόαση από αρμόδιο, ανεξάρτητο και αμερόληπτο δικαστήριο που έχει συσταθεί δυνάμει του νόμου·

Κ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το άρθρο 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής επί ποινικών υποθέσεων, η οποία έχει κυρωθεί από τη Ρωσική Ομοσπονδία, ορίζει ότι «τα συμβαλλόμενα μέρη αναλαμβάνουν την αμοιβαία υποχρέωση να παρέχουν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας σύμβασης, την ευρύτερη δυνατή αμοιβαία συνδρομή σε δίκες για αδικήματα των οποίων η τιμωρία, κατά τη στιγμή υποβολής της αίτησης συνδρομής, υπάγεται στη δικαιοδοσία των δικαστικών αρχών του αιτούντος συμβαλλομένου μέρους»·

ΚΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ρωσική Ομοσπονδία παραβιάζει όλο και συχνότερα το διεθνές δίκαιο και τις διεθνείς δεσμεύσεις και λαμβάνει θέσεις που αντιβαίνουν στις σχέσεις καλής γειτονίας, υπονομεύοντας με τον τρόπο αυτό κάθε προοπτική μελλοντικής συνεργασίας·

1.  εκφράζει την αλληλεγγύη και τη συμπαράστασή του προς τις οικογένειες των θυμάτων κατά τα γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου·

2.  διαπιστώνει ότι οι ενέργειες των αρχών της Ρωσικής Ομοσπονδίας έναντι των Λιθουανών δικαστών και εισαγγελέων παραβιάζουν θεμελιώδεις νομικές αξίες, και ειδικότερα την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, καθώς και την αρχή βάσει της οποίας τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι ελευθερίες μπορούν να περιοριστούν σύννομα μόνο για σκοπούς που προβλέπονται από το διεθνές δίκαιο·

3.  υπενθυμίζει ότι η ποινική δίωξη κατά εισαγγελέων και δικαστών που ασκούν το λειτούργημά τους είναι μια μορφή απαράδεκτης έξωθεν παρέμβασης που υπονομεύει την υπεροχή του δικαίου·

4.  τονίζει ότι οι διαδικασίες σε τέτοιες ποινικές υποθέσεις κατά εισαγγελέων και δικαστών δεν μπορούν να θεωρηθούν νόμιμες·

5.  καταδικάζει δριμύτατα αυτές τις παραβιάσεις θεμελιωδών αρχών και κανόνων του διεθνούς δικαίου που έχουν διαπραχθεί από τις ρωσικές αρχές και εκφράζει την αντίθεσή του σε αυτές τις περιπτώσεις πολιτικά υποκινούμενων ποινικών διώξεων·

6.  εκφράζει την αλληλεγγύη του προς τους Λιθουανούς εισαγγελείς, ανακριτές και δικαστές που διώκονται από τη Ρωσική Ομοσπονδία στην υπόθεση αυτή και στηρίζει τις προσπάθειες της λιθουανικής κυβέρνησης να αναδείξει την υπόθεση αυτή και να περιορίσει τη βλάβη και τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν όσοι παράνομα κατηγορούνται από τις ρωσικές αρχές·

7.  τονίζει ότι οι καθολικά αναγνωρισμένες εγγυήσεις για την ανεξαρτησία των δικαστών και των εισαγγελέων απαγορεύουν οποιαδήποτε ανάμειξη στην απονομή δικαιοσύνης από τα δικαστήρια ή την έστω κατ’ ελάχιστον άσκηση επιρροής στην έκδοση δικαστικών αποφάσεων, καθώς και τις διώξεις δικαστών για αποφάσεις που εξέδωσαν ή τις παρεμβάσεις στο έργο των εισαγγελικών αρχών κατά τη διερεύνηση υποθέσεων·

8.  καλεί τις δημόσιες αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας να παύσουν τις ποινικές διαδικασίες που κίνησαν κατά των Λιθουανών εισαγγελέων, ανακριτών και δικαστών στην υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου·

9.  καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας, κατά την εφαρμογή της συνθήκης μεταξύ της Δημοκρατίας της Λιθουανίας και της Ρωσικής Ομοσπονδιακής Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Σοβιετικής Ένωσης σχετικά με τη βάση για τις σχέσεις μεταξύ των κρατών, που υπογράφηκε στις 29 Ιουλίου 1991, να αξιολογήσουν την ευθύνη των ατόμων που ηγήθηκαν ή συμμετείχαν σε επιθετικές ενέργειες στις 11-13 Ιανουαρίου 1991 κατά της Λιθουανίας, και να συνδράμουν τις αρχές επιβολής του νόμου της Δημοκρατίας της Λιθουανίας στην απονομή δικαιοσύνης στην υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου·

10.  καλεί τις αρχές της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας να ανταποκριθούν στα αιτήματα της Δημοκρατίας της Λιθουανίας για αμοιβαία δικαστική συνδρομή στην υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου·

11.  καλεί τις ρωσικές αρχές να δώσουν ένα τέλος στην ανεύθυνη παραπληροφόρηση και στην προπαγάνδα που μετέρχονται οι αξιωματούχοι της Ρωσικής Ομοσπονδίας σχετικά με την υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου·

12.  καλεί τα κράτη μέλη, εάν λάβουν από τη Ρωσική Ομοσπονδία αιτήσεις αμοιβαίας δικαστικής συνδρομής σε σχέση με την ποινική δίωξη στη Ρωσική Ομοσπονδία των Λιθουανών εισαγγελέων και δικαστών που εμπλέκονται στην υπόθεση της 13ης Ιανουαρίου, να χειριστούν την υπόθεση αυτή ως πολιτικά υποκινούμενη, να συνεργαστούν στενά με τις λιθουανικές αρχές και να αρνηθούν την παροχή δικαστικής συνδρομής στη Ρωσική Ομοσπονδία στην προκειμένη περίπτωση·

13.  καλεί την Επιτροπή Ελέγχου των Αρχείων της Ιντερπόλ (CCF), που είναι υπεύθυνη για την πρόληψη έκδοσης καταχρηστικών ενταλμάτων σύλληψης για πολιτικούς λόγους, να επαγρυπνεί για οποιαδήποτε τυχόν αίτηση έκδοσης διεθνούς εντάλματος σύλληψης σε βάρος των κατηγορούμενων Λιθουανών αξιωματούχων· καλεί όλα τα κράτη μέλη και τα άλλα μέρη που έχουν υπογράψει το καταστατικό ΔΟΕΑ-Ιντερπόλ να αγνοήσουν όλα τα διεθνή εντάλματα σύλληψης σε βάρος των κατηγορούμενων Λιθουανών αξιωματούχων· καλεί την Ιντερπόλ να αγνοήσει τυχόν ρωσικά αιτήματα για έκδοση τέτοιων ενταλμάτων σχετικά με τα γεγονότα της 13ης Ιανουαρίου·

14.  καλεί όλα τα κράτη μέλη να απέχουν από τη διαβίβαση οποιωνδήποτε προσωπικών δεδομένων στη Ρωσία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν σε ποινικές διαδικασίες κατά Λιθουανών δικαστών, εισαγγελέων και ανακριτών·

15.  καλεί τα κράτη μέλη να συνεργαστούν πλήρως σε ευρωπαϊκό επίπεδο όσον αφορά την πολιτική τους έναντι της Ρωσίας, δεδομένου ότι η μεγαλύτερη συνοχή και ο καλύτερος συντονισμός είναι ουσιαστικής σημασίας για μια αποτελεσματικότερη πολιτική της ΕΕ, και να καταβάλουν μεγαλύτερες προσπάθειες για την οικοδόμηση ανθεκτικών δομών, καθώς και για την εξεύρεση πρακτικών λύσεων που υποστηρίζουν και ενισχύουν τις δημοκρατικές διαδικασίες και την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης·

16.  καλεί τους Προέδρους του Συμβουλίου και της Επιτροπής, την ΑΠ/ΥΕ και τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τις υποθέσεις αυτές, να εγείρουν τα ζητήματα αυτά παντοιοτρόπως κατά τις συναντήσεις με τη Ρωσική Ομοσπονδία, και να ενημερώνουν το Κοινοβούλιο σχετικά με τις επαφές που πραγματοποιούνται με τις ρωσικές αρχές, οι οποίες θα πρέπει να ενημερωθούν πλήρως για την ενότητα και εσωτερική αλληλεγγύη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην υπόθεση αυτή, όπως και σε άλλες σχετικές υποθέσεις· καλεί μετ’ επιτάσεως τα κράτη μέλη να εγείρουν το εν λόγω ζήτημα κατά τις επαφές τους με τις ρωσικές αρχές·

17.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών, στο Συμβούλιο της Ευρώπης, στον Οργανισμό για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη και στους προέδρους, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια της Ρωσικής Ομοσπονδίας και της Λευκορωσίας.

(1) https://www.europarl.europa.eu/ep-live/en/committees/video?event=20191112-0900-COMMITTEE-LIBE
(2) https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/IndependenceJudiciary.aspx


Μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία
PDF 149kWORD 49k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τα μέτρα για την αντιμετώπιση του αντικτύπου της απόφασης του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus στην ευρωπαϊκή γεωργία (2019/2895(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0082RC-B9-0197/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση που ελήφθη από τον διαιτητή του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ) στο πλαίσιο της διαφοράς για την επιδότηση της Airbus (DS316) στις 2 Οκτωβρίου 2019, με την οποία εγκρίθηκαν αντίμετρα των ΗΠΑ για τις εξαγωγές της ΕΕ αξίας 7,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ (6,8 δισεκατομμύρια EUR),

–  έχοντας υπόψη την επίσημη απόφαση του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ στις 14 Οκτωβρίου 2019, με την οποία δόθηκε το πράσινο φως για τα εν λόγω αντίμετρα,

–  έχοντας υπόψη την απόφαση των ΗΠΑ για τη θέσπιση νέου δασμού ύψους 25 % κατ’ αξία για ορισμένα γεωργικά προϊόντα διατροφής και ορισμένα μη γεωργικά προϊόντα και 10% κατ’ αξία για μη γεωργικά προϊόντα, από 18ης Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (EE) αριθ. 1144/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 22ας Οκτωβρίου 2014, σχετικά με τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες και την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 3/2008 του Συμβουλίου(1) (εφεξής «ο κανονισμός για την προώθηση των πωλήσεων») και την εκτελεστική απόφαση της Επιτροπής, της 18ης Νοεμβρίου 2019, σχετικά με την έγκριση του προγράμματος εργασίας για το 2020 για τις ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα γεωργικά προϊόντα και εφαρμόζονται στην εσωτερική αγορά και σε τρίτες χώρες,

–  έχοντας υπόψη τα σχετικά άρθρα του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1308/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 17ης Δεκεμβρίου 2013, για τη θέσπιση κοινής οργάνωσης των αγορών γεωργικών προϊόντων(2) (ενιαίος κανονισμός για την κοινή οργάνωση των αγορών (ΚΟΑ)),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφοι 2 και 4 του Κανονισμού του,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ είναι ο κορυφαίος προορισμός για τις εξαγωγές γεωργικών προϊόντων από την ΕΕ των 28, οι οποίες ανήλθαν σε 22,3 δισεκατομμύρια EUR το 2018 (16,2 % των συνολικών εξαγωγών γεωργικών προϊόντων διατροφής), γεγονός που καθιστά αναντικατάστατη την εν λόγω αγορά τόσο από άποψη αξίας όσο και από άποψη όγκου·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι νέοι δασμοί, που θα αντιστοιχούν σε 1,1 δισεκατομμύρια EUR, θα πλήξουν εξαγωγές γεωργικών προϊόντων διατροφής αξίας 4,3 δισεκατομμυρίων EUR (το 60 % της συνολικής αξίας των αντίμετρων)·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Γερμανία και η Ιρλανδία είναι οι κύριες χώρες που επηρεάζονται από την απόφαση των ΗΠΑ, ενώ θα επηρεαστούν επίσης αρνητικά οι τομείς γεωργικών προϊόντων διατροφής και άλλων κρατών μελών της ΕΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα κύρια γεωργικά προϊόντα που βρίσκονται στο στόχαστρο των κυρώσεων των ΗΠΑ αποτελούν εμβληματικά προϊόντα της ΕΕ, τα οποία διαθέτουν ιδιαίτερα υψηλή προστιθέμενη αξία και σε πολλές περιπτώσεις προστατεύονται από συστήματα ποιότητας της ΕΕ (οίνοι και αλκοολούχα όπως το ουίσκι «single malt», ελαιόλαδο, και γαλακτοκομικά προϊόντα όπως το βούτυρο και το τυρί)·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι άλλα γεωργικά προϊόντα, όπως οι επιτραπέζιες ελιές, το χοιρινό κρέας, ο καφές, τα μπισκότα με προσθήκη γλυκαντικών, τα μεταποιημένα φρούτα, τα εσπεριδοειδή, τα μύδια, τα οινοπνευματώδη ποτά και το κασμίρ αποτελούν επίσης στόχο των μέτρων, αν και σε μικρότερο βαθμό·

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι γεωργοί και οι φορείς εκμετάλλευσης στην αλυσίδα γεωργικών προϊόντων διατροφής καθίστανται, για ακόμη μία φορά μετά το ρωσικό εμπάργκο, θύματα μιας εμπορικής σύγκρουσης που δεν αφορά γεωργικά προϊόντα και βρίσκεται εκτός της επιρροής τους, ενώ η απόφαση των ΗΠΑ να εφαρμόσουν τους εν λόγω δασμούς μπορεί να ισχύει επ’ αόριστον μέχρι τα κράτη μέλη να συμμορφωθούν με την απόφαση του ΠΟΕ σχετικά με τη διαφορά για την Airbus·

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα αντίμετρα των ΗΠΑ θα αυξήσουν την οικονομική και νομική αβεβαιότητα για τους Ευρωπαίους παραγωγούς σε έναν ήδη εγγενώς ασταθή τομέα, καθώς και την αστάθεια στην εσωτερική αγορά της ΕΕ, η οποία έχει να αντιμετωπίσει τη διαταραχή που προκάλεσε το ρωσικό εμπάργκο και είναι αναγκασμένη να προετοιμαστεί για τις οικονομικές επιπτώσεις από ενδεχόμενη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ΗΠΑ μπορούν, σύμφωνα με τις διατάξεις του αμερικανικού δικαίου, να θεσπίσουν τη λεγόμενη δασμολόγηση τύπου «καρουζέλ», η οποία θα έχει αλυσιδωτές επιπτώσεις σε άλλα προϊόντα, θα ενισχύσει τις οικονομικές συνέπειες των αντίμετρων και θα έχει δυσανάλογο αντίκτυπο στον τομέα των γεωργικών προϊόντων διατροφής·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαφορά σχετικά με τις επιδοτήσεις της Boeing εξακολουθεί να εκκρεμεί ενώπιον του ΠΟΕ·

Ι.  λαμβάνοντας υπόψη ότι σε ορισμένους τομείς, όπως είναι ο κλάδος των επιτραπέζιων ελιών (που πλήττονται ήδη από την εφαρμογή δασμών των ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2017) και του ελαιόλαδου, η απόφαση των ΗΠΑ θα θέσει σε ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο την ήδη εύθραυστη κατάσταση της εσωτερικής αγοράς, ενώ σε κάποιους άλλους, όπως είναι οι κλάδοι της οινοπαραγωγής, του ουίσκι και των γαλακτοκομικών, απειλεί να προκαλέσει σοβαρές διαταραχές στην αγορά συνολικά· λαμβάνοντας υπόψη ότι μια τέτοια απόφαση θα μπορούσε, ως εκ τούτου, να απειλήσει την ανάπτυξη, τις επενδύσεις και τη δημιουργία θέσεων εργασίας και να οδηγήσει σε σημαντική απώλεια ανταγωνιστικότητας και μεριδίου αγοράς – που έχει χρειαστεί χρόνια για να εδραιωθεί και θα είναι δύσκολο να ανακτηθεί·

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δασμοί θα οδηγήσουν σε σημαντικές αυξήσεις των τιμών για τους καταναλωτές και σε οικονομικές απώλειες και σε απώλειες θέσεων απασχόλησης για επιχειρήσεις και στις δύο πλευρές του Ατλαντικού, γεγονός από το οποίο θα επωφεληθούν εν τέλει παραγωγοί από χώρες εκτός ΕΕ και ΗΠΑ·

ΙΒ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τους ισχύοντες κανόνες της ΕΕ, οι ήδη εγκεκριμένες εκστρατείες προώθησης που απευθύνονται στην αγορά των ΗΠΑ δεν μπορούν να επαναπρογραμματιστούν, ενώ ορισμένα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί για την προώθηση προϊόντων ιδιαίτερα υψηλής αξίας ενδέχεται να αποβούν άκαρπα εάν εφαρμοστούν οι δασμοί των ΗΠΑ·

ΙΓ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η γεωργία της ΕΕ, η οποία από τη φύση της έχει ιδιαίτερες ευαισθησίες, είναι όλο και περισσότερο ενσωματωμένη στις διεθνείς αγορές, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία των εποικοδομητικών εμπορικών σχέσεων συνολικά και της διατήρησης μιας αλυσίδας εφοδιασμού τροφίμων υψηλής ποιότητας που να ανταποκρίνεται στη ζήτηση των καταναλωτών·

1.  εκφράζει τη βαθιά ανησυχία του για τις παράπλευρες απώλειες που θα υποστεί ο τομέας των γεωργικών προϊόντων διατροφής, καθ’ όλο το μήκος της αλυσίδας γεωργικών προϊόντων διατροφής, ως συνέπεια της απόφασης που έλαβαν οι Ηνωμένες Πολιτείες για επιβολή αντίμετρων στην Ευρωπαϊκή Ένωση εν συνεχεία της διαφοράς για την Airbus· θεωρεί απαράδεκτο το γεγονός ότι ο γεωργικός τομέας υποχρεώνεται να επιβαρυνθεί με ένα μεγάλο τμήμα του κόστους μιας νομικής διαφοράς που ανέκυψε σε τομέα με τον οποίο δεν έχει καμία απολύτως σχέση· θεωρεί λυπηρή την απόφαση επιβολής δασμών σε τόσα πολλά γεωργικά προϊόντα·

2.  εκφράζει τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη ανταπόκρισης από την πλευρά των ΗΠΑ στις προσπάθειες της ΕΕ να βρεθεί εγκαίρως λύση μέσω διαπραγματεύσεων, πριν τεθούν σε ισχύ οι δασμοί· επισημαίνει την ανησυχία του για το γεγονός ότι, μέχρι στιγμής, οι ΗΠΑ έχουν αρνηθεί να συνεργαστούν με την ΕΕ για μια έγκαιρη λύση σχετικά με τις αντίστοιχες αεροναυπηγικές βιομηχανίες στο πλαίσιο της μακροχρόνιας διαφοράς Airbus/Boeing·

3.  στηρίζει την Επιτροπή στις προσπάθειές της και την παροτρύνει να συνεχίσει να αναζητεί λύσεις κατόπιν διαπραγματεύσεων προκειμένου να αμβλυνθούν οι τρέχουσες εμπορικές εντάσεις μεταξύ των δύο μερών·

4.  επισημαίνει την ανάγκη συντονισμένης και ενιαίας απάντησης της ΕΕ, δεδομένου ιδίως του γεγονότος ότι οι δασμοί είναι έτσι σχεδιασμένοι ώστε να μην επηρεάζουν εξίσου τα διάφορα κράτη μέλη, με στόχο τη διάσπαση της θέσης της Ένωσης·

5.  καλεί την Επιτροπή να παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την αγορά γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ με σκοπό την έγκαιρη ανίχνευση διαταραχών που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της εφαρμογής των δασμών, των σωρευτικών επιπτώσεων με άλλες εξελίξεις στην αγορά, συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων της συνέχισης του ρωσικού εμπάργκο, και των αλυσιδωτών επιπτώσεων των εκτοπισμένων προϊόντων στην αλυσίδα εφοδιασμού τροφίμων·

6.  παροτρύνει την Επιτροπή να διερευνήσει τον αντίκτυπο αυτών των αντίμετρων στους επηρεαζόμενους τομείς και στην εσωτερική αγορά και, όπου δικαιολογείται, σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ και εντός των ορίων του προϋπολογισμού, να κινητοποιήσει γρήγορα στήριξη για τους τομείς που πλήττονται περισσότερο· εκφράζει, στο πλαίσιο αυτό, τη βαθιά λύπη του για την έλλειψη κατάλληλης χρηματοδότησης για τους σκοπούς αυτούς στον προϋπολογισμό του 2020·

7.  καλεί την Επιτροπή να εξετάσει τη χρήση εργαλείων στο πλαίσιο της ΚΟΑ, όπως τα συστήματα ιδιωτικής αποθεματοποίησης και η απόσυρση από την αγορά, καθώς και οποιαδήποτε νέα ή άλλα διαθέσιμα μέσα και συναφή μέτρα για την αντιμετώπιση των διαταραχών που προκύπτουν στην εσωτερική αγορά·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την ανακοίνωση της Επιτροπής ότι θα επανεξετάσει το ισχύον παράγωγο δίκαιο που καλύπτεται από την ΚΟΑ, ώστε να δώσει τη δυνατότητα στους φορείς εκμετάλλευσης να παρατείνουν τις εκστρατείες προώθησης στις ΕΠΑ και να υπάρχει μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των εν εξελίξει εκστρατειών προώθησης σε τρίτες χώρες, προκειμένου οι φορείς εκμετάλλευσης να μπορούν να ανταποκρίνονται και να ενισχύουν τις δράσεις τους στις ΗΠΑ, καθώς και να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις στους καταναλωτές ή να μεταθέτουν το κέντρο βάρους –όταν κρίνεται απαραίτητο– σε εναλλακτικές αγορές, με τον επαναπρογραμματισμό δραστηριοτήτων που έχουν ήδη εγκριθεί για την αγορά των ΗΠΑ· ζητεί από την Επιτροπή να εισαγάγει το συντομότερο δυνατόν τις εν λόγω τροποποιήσεις και να θεσπίσει πρόσθετα μέτρα για την παροχή μεγαλύτερης ευελιξίας όσον αφορά τη διαχείριση των εκστρατειών προώθησης στο πλαίσιο του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

9.  επιμένει ότι οι κυρώσεις των ΗΠΑ αποτελούν ένα έκτακτο γεγονός, το οποίο ήταν αδύνατον να προβλέψουν και να διαχειριστούν οι φορείς εκμετάλλευσης· ζητεί συνεπώς από την Επιτροπή να προσαρμόσει τους κανόνες ελέγχου και λογιστικού ελέγχου κατά τέτοιον τρόπο ώστε οι φορείς εκμετάλλευσης να μην υποστούν κυρώσεις λόγω των αναπόφευκτων προσαρμογών που θα αναγκαστούν να πραγματοποιήσουν για δράσεις προώθησης ή για τη μη εκτέλεση προγραμματισμένων ήδη δράσεων προώθησης·

10.  καλεί την Επιτροπή να λάβει οριζόντια μέτρα ενημέρωσης και προώθησης, όπως θα ήταν οι αποστολές υψηλού επιπέδου και η συμμετοχή σε εμπορικές και άλλες εκθέσεις διεθνούς σημασίας με στόχο την ενίσχυση της εικόνας και της προώθησης των σχετικών προϊόντων, σύμφωνα με τα άρθρα 2 και 9 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

11.  σημειώνει ότι, λόγω του συγκεκριμένου προβλήματος της αγοράς, η Επιτροπή θα πρέπει να εξετάσει το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει τις διατάξεις των άρθρων 15 και 19 του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων, προκειμένου να υποστηρίξει τους φορείς εκμετάλλευσης που θα χρειαστεί να εντείνουν τις προσπάθειές τους για να εισέλθουν στην αγορά των ΗΠΑ και να συνεισφέρει στην άμβλυνση των εμποδίων εισόδου·

12.  ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει, εντός των διαθέσιμων περιθωρίων, πρόσθετες προσκλήσεις συνοδευόμενες από αύξηση των πιστώσεων προώθησης για το 2019, δεδομένου ότι ο ετήσιος προϋπολογισμός έχει ήδη δεσμευτεί, προκειμένου να προληφθεί οποιαδήποτε καθυστέρηση και να υπάρξει ταχεία αντίδραση στα αντίμετρα των ΗΠΑ·

13.  υποστηρίζει την ενίσχυση του οριζόντιου κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων, με παράλληλη αξιοποίηση της εμπειρογνωμοσύνης των εθνικών γραφείων προώθησης του εμπορίου, προκειμένου να βοηθηθούν οι φορείς εκμετάλλευσης να διευρύνουν και να εδραιώσουν τη θέση τους σε τρίτες αγορές και να βρουν νέες διεξόδους για τα προϊόντα της ΕΕ ενόψει της μεταρρύθμισης της κοινής γεωργικής πολιτικής (ΚΓΠ) και της επόμενης αναθεώρησης του κανονισμού για την προώθηση των πωλήσεων·

14.  επισημαίνει ότι, υπό παρόμοιες συνθήκες, είναι απολύτως απαραίτητο να αποφευχθούν οποιεσδήποτε νέες περικοπές στον προϋπολογισμό της ΚΓΠ και να συνεχιστεί η μεταρρύθμιση του αποθεματικού κρίσεων της ΚΓΠ, δεδομένου ότι ο γεωργικός τομέας καθίσταται ολοένα και πιο ευάλωτος στην αστάθεια και στις πολιτικά υποκινούμενες διεθνείς κρίσεις που επιβάλλουν ισχυρή και αποτελεσματική δημοσιονομική αντίδραση·

15.  τονίζει την ανάγκη να υπάρξει διαφοροποίηση των εξαγωγικών αγορών και να εξασφαλιστεί η πρόσβαση στην αγορά για τα γεωργικά προϊόντα διατροφής που επηρεάζονται από τους δασμούς των ΗΠΑ, με την εξάλειψη των συνεχιζόμενων τεχνικών εμποδίων που δεν έχουν επιτρέψει στους φορείς εκμετάλλευσης να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες εξαγωγής στο πλαίσιο άλλων εμπορικών συμφωνιών·

16.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ του ελεύθερου εμπορίου και των ανοικτών αγορών διότι έτσι πολλαπλασιάστηκαν οι οικονομικές ευκαιρίες και οι δυνατότητες απασχόλησης για πολλές μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις στις ΗΠΑ και την ΕΕ· τονίζει πόσο σημαντική είναι η ύπαρξη εποικοδομητικών εμπορικών σχέσεων, αμοιβαία επωφελών για την ΕΕ και τις ΗΠΑ·

17.  επισημαίνει ότι τάσσεται υπέρ της διατήρησης ενός συστήματος εμπορικών συναλλαγών βάσει κανόνων και υπέρ της ύπαρξης του ΠΟΕ ως θεσμικού οργάνου χωρίς να παραγνωρίζει την ανάγκη ολοκληρωμένης μεταρρύθμισης, ιδίως σε ό,τι αφορά το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ·

18.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

(1) ΕΕ L 317 της 4.11.2014, σ. 56.
(2) ΕΕ L 347 της 20.12.2013, σ. 671.


Η κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ
PDF 136kWORD 44k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με την κρίση στο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ (2019/2918(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0083B9-0181/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία του Μαρακές της 15ης Απριλίου 1994 για την ίδρυση του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (ΠΟΕ),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 17 του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση διαφορών, το οποίο ιδρύει το μόνιμο δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του οργάνου επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ,

–  έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, του Καναδά, της Ινδίας, της Νορβηγίας, της Νέας Ζηλανδίας, της Ελβετίας, της Αυστραλίας, της Δημοκρατίας της Κορέας, της Ισλανδίας, της Σιγκαπούρης, του Μεξικού, της Κόστα Ρίκα και του Μαυροβουνίου προς το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (WT/GC/W/752/Rev. 2) και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, της Κίνας, της Ινδίας και του Μαυροβουνίου προς το Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ της 11ης Δεκεμβρίου 2018 (WT/GC/W/753/Rev.1),

–  έχοντας υπόψη την ενδιάμεση διαιτητική ρύθμιση δεύτερου βαθμού μεταξύ της ΕΕ και του Καναδά, σύμφωνα με το άρθρο 25 του μνημονίου συμφωνίας σχετικά με τους κανόνες και τις διαδικασίες που διέπουν την επίλυση διαφορών, της 25ης Ιουλίου 2019, καθώς και μια παρόμοια ρύθμιση με τη Νορβηγία, η οποία συμφωνήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη την άτυπη διαδικασία για θέματα που αφορούν τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου υπό την αιγίδα του Γενικού Συμβουλίου και τις εκθέσεις που υπέβαλε ο πρέσβης της Νέας Ζηλανδίας David Walker στο Γενικό Συμβούλιο του ΠΟΕ στις 28 Φεβρουαρίου 2019 (JOB/GC/215), στις 7 Μαΐου 2019 (JOB/GC/217), στις 23 Ιουλίου 2019 (JOB/GC/220) και στις 15 Οκτωβρίου 2019 (JOB/GC/222), καθώς και το σχέδιο απόφασης του Γενικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου, που υπέβαλε ο πρέσβης Walker στο Γενικό Συμβούλιο στις 15 Οκτωβρίου 2019, όπως έχει επισυναφθεί στην έκθεσή του της αυτής ημερομηνίας,

–  έχοντας υπόψη τη δήλωση της Επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2019,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου,

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ΠΟΕ δημιουργήθηκε για την ενίσχυση της πολυμερούς προσέγγισης, την προώθηση μιας παγκόσμιας οικονομικής τάξης χωρίς αποκλεισμούς και την προαγωγή ενός ανοικτού, βασιζόμενου σε κανόνες και χωρίς διακρίσεις πολυμερούς εμπορικού συστήματος·

B.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ, χάρη στον δεσμευτικό χαρακτήρα του, τα δύο επίπεδα απόφασης και την ανεξαρτησία και την αμεροληψία των διαιτητών, έχει συμβάλει επιτυχώς στη διασφάλιση της τήρησης των κανόνων του ΠΟΕ και στην ασφάλεια και προβλεψιμότητα του πολυμερούς εμπορικού συστήματος, ώστε να αποφεύγεται η προσφυγή σε μονομερή μέτρα·

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο του ΠΟΕ διαδραματίζει θεμελιώδη ρόλο στο σύστημα επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ·

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, από το 2017, οι Ηνωμένες Πολιτείες εμποδίζουν την αντικατάσταση οιουδήποτε εκ των επτά μελών του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και έχουν απορρίψει πολυάριθμες προτάσεις για την έναρξη της διαδικασίας επιλογής για την πλήρωση των υπολοίπων κενών θέσεων·

E.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, στις 10 Δεκεμβρίου 2019, θα λήξει η θητεία των δύο από τα τρία εναπομένοντα μέλη του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο δεν θα είναι πλέον σε θέση να εξετάζει τυχόν νέες προσφυγές, καθώς είναι αναγκαία η συμμετοχή τριών μελών για τον σκοπό αυτό·

1.  εκφράζει τη βαθιά του ανησυχία για το γεγονός ότι, εάν δεν εξευρεθεί λύση, το δευτεροβάθμιο δικαιοδοτικό όργανο θα παύσει να λειτουργεί μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2019, γεγονός που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στο βασιζόμενο σε κανόνες πολυμερές εμπορικό σύστημα·

2.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι οι συνεχιζόμενες συζητήσεις μεταξύ των μελών του ΠΟΕ δεν έχουν ακόμη παραγάγει θετικά αποτελέσματα·

3.  υποστηρίζει πλήρως την άτυπη διαδικασία που διεξήχθη με τη φροντίδα του πρεσβευτή Walker και θεωρεί τις προτάσεις του μια πολύ καλή βάση για την εξεύρεση ικανοποιητικής λύσης, η οποία θα αντιμετωπίζει τις κοινές ανησυχίες σχετικά με τη λειτουργία του δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου και την αναγκαιότητα της μεταρρύθμισής του· καλεί όλα τα μέλη του ΠΟΕ να συμμετάσχουν εποικοδομητικά στις εν λόγω συζητήσεις, ώστε οι κενές θέσεις να μπορέσουν να καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο ΠΟΕ είναι εφοδιασμένος με τους οικονομικούς και τους ανθρώπινους πόρους που αντιστοιχούν στις ανάγκες του·

4.  καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει τη συνεργασία της με όλα τα μέλη του ΠΟΕ, συμπεριλαμβανομένων των Ηνωμένων Πολιτειών, προκειμένου, κατά προτεραιότητα, να απεμπλακεί η διαδικασία διορισμού, ακόμη και μετά τις 10 Δεκεμβρίου 2019, εφόσον είναι αναγκαίο·

5.  υποστηρίζει τις πρόσφατες πρωτοβουλίες της ΕΕ για τη σύναψη μεταβατικών ρυθμίσεων με τους κυριότερους εμπορικούς εταίρους μας, με στόχο την εξεύρεση προσωρινών λύσεων, με τις οποίες θα διατηρηθεί το δικαίωμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιλύει εμπορικές διαφορές στο πλαίσιο του ΠΟΕ μέσω της λήψης δεσμευτικών, ανεξάρτητων και αμερόληπτων αποφάσεων σε δύο επίπεδα και επισημαίνει ότι η ύπαρξη ενός μόνιμου δευτεροβάθμιου δικαιοδοτικού οργάνου εξακολουθεί να αποτελεί βασικό στόχο της στρατηγικής της ΕΕ·

6.  υπενθυμίζει τη σημασία του διακοινοβουλευτικού διαλόγου ως μέσου συμβολής στις εν εξελίξει συζητήσεις και στην επίτευξη θετικού αποτελέσματος·

7.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών του ΠΟΕ, καθώς και στον Γενικό Διευθυντή του ΠΟΕ.


Εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ
PDF 141kWORD 50k
Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 28ης Νοεμβρίου 2019 σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (2019/2832(RSP))
P9_TA-PROV(2019)0084B9-0175/2019

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ των μελών της ομάδας των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού, αφενός, και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και των κρατών μελών της, αφετέρου, που υπογράφηκε στο Κοτονού στις 23 Ιουνίου 2000 («συμφωνία του Κοτονού»)(1), καθώς και τις σχετικές αναθεωρήσεις που πραγματοποιήθηκαν το 2005 και το 2010(2),

–  έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2017, για απόφαση του Συμβουλίου με την οποία εγκρίνεται η έναρξη διαπραγματεύσεων με σκοπό τη σύναψη συμφωνίας εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών μελών της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού(3),

–  έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 4ης Οκτωβρίου 2016 σχετικά με το μέλλον των σχέσεων ΑΚΕ-ΕΕ μετά το 2020(4) και της 14ης Ιουνίου 2018 σχετικά με τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού(5),

–  έχοντας υπόψη τις ερωτήσεις προς το Συμβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με τις εν εξελίξει διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού (O-000035/2019 – B9‑0057/2019 και O-000036/2019 – B9‑0058/2019),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 136 παράγραφος 5 και το άρθρο 132 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση ψηφίσματος της Επιτροπής Ανάπτυξης,

Α.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι διαπραγματεύσεις για μια νέα συμφωνία εταιρικής σχέσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της ομάδας κρατών της Αφρικής, της Καραϊβικής και του Ειρηνικού είναι πάντα σε εξέλιξη και ότι είναι πιθανόν η διάρκειά τους να παραταθεί πέραν της αρχικά αναμενόμενης·

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ισχύς και το κεκτημένο της συμφωνίας του Κοτονού βασίζονται σε ορισμένα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι σχέσεις ΑΚΕ-ΕΕ έχουν μεγάλη σημασία, ιδίως στη σημερινή συγκυρία που το πολυμερές σύστημα είναι υπό πίεση και τίθεται υπό αμφισβήτηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία του Κοτονού αποτελεί βασικό στοιχείο του πολυμερούς μας συστήματος, δεδομένου του αριθμού των κρατών που ενώνει και του περιεχομένου και της δομής της εταιρικής σχέσης, και ότι στην εταιρική σχέση θα πρέπει να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση και προβολή στα Ηνωμένα Έθνη και σε άλλα παγκόσμια φόρουμ· λαμβάνοντας υπόψη ότι, το 2015, η διεθνής κοινότητα ανέλαβε σημαντικές παγκόσμιες δεσμεύσεις στο πλαίσιο της Ατζέντας του 2030 και των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης (ΣΒΑ), της συμφωνίας του Παρισιού και του θεματολογίου της Αντίς Αμπέμπα, και ότι η συνεργασία ΑΚΕ-ΕΕ θα είναι ουσιαστικής σημασίας για την επίτευξη των παγκόσμιων αυτών στόχων·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διάστασης μεταξύ της ΕΕ και της ομάδας ΑΚΕ, μέσω της διασφάλισης μεγαλύτερης αποτελεσματικότητας και αντιπροσωπευτικότητας, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό στοιχείο της νέας εταιρικής σχέσης ΑΚΕ-ΕΕ·

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συχνότητα και η πολυμορφία των συνεδριάσεων της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης (ΚΣΙΕ) ΑΚΕ-ΕΕ κατέστησαν δυνατό, με την πάροδο του χρόνου, έναν σταθερό διάλογο, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην ενίσχυση της κοινοβουλευτικής διπλωματίας· λαμβάνοντας υπόψη ότι το κρατούν διεθνές κλίμα θα πρέπει να λειτουργήσει ως κίνητρο για τα κράτη ΑΚΕ και την ΕΕ ώστε να σημειώσουν πρόοδο σε αυτόν τον κοινοβουλευτικό διάλογο και να ενισχύσουν την αποτελεσματικότητά του·

1.  επικροτεί την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι στιγμής στις διαπραγματεύσεις όσον αφορά τις στρατηγικές προτεραιότητες της βάσης και τις εργασίες σχετικά με τα περιφερειακά πρωτόκολλα·

2.  επισημαίνει ότι θα απαιτηθεί περισσότερος χρόνος για τη διαπραγμάτευση των υπόλοιπων τμημάτων της συμφωνίας και ότι οι διαπραγματεύσεις δεν είχαν ολοκληρωθεί έως τα τέλη Οκτωβρίου του 2019, όπως προβλεπόταν αρχικά·

3.  χαιρετίζει, δεδομένου ότι η συμφωνία του Κοτονού θα πάψει να ισχύει τον Φεβρουάριο του 2020, την απόφαση που έλαβε το Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ να αναθέσει στην Επιτροπή Πρέσβεων ΑΚΕ-ΕΕ την εξουσία να εγκρίνει μεταβατικά μέτρα έως ότου τεθεί σε ισχύ η νέα εταιρική σχέση ΑΚΕ-ΕΕ·

4.  επαναλαμβάνει με έμφαση τη θέση που εξέφρασε στα δύο ψηφίσματά του σχετικά με το πλαίσιο που θα διαδεχθεί τη συμφωνία του Κοτονού, τα οποία εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2016 και τον Ιούνιο του 2018 αντίστοιχα, και πιστεύει ότι ορισμένα από τα ουσιώδη στοιχεία της συμφωνίας του Κοτονού θα πρέπει να επαναλαμβάνονται σθεναρά ώστε να συνυπολογιστούν πλήρως κατά την εναπομένουσα περίοδο των διαπραγματεύσεων·

5.  επαναλαμβάνει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η κοινοβουλευτική διάσταση της μελλοντικής συμφωνίας, για την οποία θα πρέπει να διασφαλιστεί δημοκρατική λογοδοσία σε όλα τα επίπεδα· τονίζει ότι το θεσμικό πλαίσιο θα πρέπει να περιλαμβάνει μια Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ· κρίνει ότι το αίτημα αυτό είναι μη διαπραγματεύσιμο προκειμένου να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τη μελλοντική συμφωνία·

6.  υπενθυμίζει ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ καλείται να διαδραματίσει εξέχοντα ρόλο ως προς τη διασφάλιση της δημοκρατικής εποπτείας της μελλοντικής συμφωνίας και ζητεί εκ νέου να ενισχυθεί ο συμβουλευτικός και ελεγκτικός της ρόλος· είναι πεπεισμένο ότι απαιτούνται τακτικές συνεδριάσεις σε επίπεδο ΑΚΕ-ΕΕ, προκειμένου να διασφαλιστεί μια ισχυρή εταιρική σχέση·

7.  φρονεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ διαδραματίζει καίριο ρόλο στην επίτευξη των ΣΒΑ και στην αξιολόγηση της συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής· είναι πεπεισμένο ότι προάγει τις ανταλλαγές σχετικά με παγκόσμιες προκλήσεις όπως τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία, η χρηστή διακυβέρνηση, η ισότητα των φύλων και η ειρήνη και η ασφάλεια, καθώς και το κλίμα, το περιβάλλον και η βιοποικιλότητα·

8.  επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του υπέρ της πολυμερούς προσέγγισης και ζητεί να υπάρξει συντονισμός, ιδίως στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης, προκειμένου να υιοθετηθεί μια συντονισμένη θέση ΑΚΕ-ΕΕ στα διεθνή φόρουμ· τονίζει την ανάγκη για περαιτέρω συνεργασία με άλλους διεθνείς εταίρους, καθώς και με την κοινωνία των πολιτών, στο πλαίσιο πολυμερών διαπραγματεύσεων·

9.  θεωρεί ότι η Κοινοβουλευτική Συνέλευση Ίσης Εκπροσώπησης θα πρέπει να αποτελείται από ίσο αριθμό εκπροσώπων της ΕΕ και της ομάδας ΑΚΕ και να συνέρχεται δύο φορές ετησίως σε σύνοδο ολομέλειας, εκ περιτροπής στην Ευρωπαϊκή Ένωση και σε κράτος ΑΚΕ·

10.  τονίζει ότι οι Κοινοβουλευτικές Επιτροπές Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης πρέπει να συνεδριάζουν μία φορά ετησίως σε κάθε περιφέρεια και να μην εξαρτώνται από τη σύγκληση των συνεδριάσεων του Συμβουλίου Υπουργών Περιφερειακής Εταιρικής Σχέσης· τονίζει επίσης ότι η περιφερειοποίηση της εταιρικής σχέσης ΕΕ-ΑΚΕ βάσει της νέας συμφωνίας, η οποία θα πρέπει να αποτελεί κίνητρο για την ενθάρρυνση της βαθύτερης περιφερειακής ολοκλήρωσης μεταξύ των χωρών ΑΚΕ, δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται κατά τρόπο ώστε να αποβαίνει εις βάρος των πρωταρχικών κοινών στόχων της συμφωνίας·

11.  επαναλαμβάνει ότι ορισμένα από τα μοναδικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας του Κοτονού, ιδίως ο σεβασμός προς τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη δημοκρατία, τις θεμελιώδεις ελευθερίες, τη χρηστή διακυβέρνηση και το κράτος δικαίου, θα πρέπει να διατηρηθούν και να ενισχυθούν·

12.  τονίζει ότι η νέα συμφωνία θα πρέπει να ενισχύσει περαιτέρω την ιδέα μιας ισότιμης εταιρικής σχέσης, ενώ θα λαμβάνει παράλληλα υπόψη τις ιδιαιτερότητες κάθε χώρας και τη συνεργασία μεταξύ των χωρών ΑΚΕ και της ΕΕ ως ενωμένων και αμοιβαία υποστηριζόμενων εταίρων στο πλαίσιο του πολυμερούς συστήματος· επισημαίνει ότι η νέα συμφωνία πρέπει, ως εκ τούτου, να επιτρέπει την υπέρβαση μιας απλής σχέσης δωρητή-αποδέκτη·

13.  επαναλαμβάνει τη σημασία του πολιτικού διαλόγου, τόσο για την προάσπιση των κοινών μας αξιών, όσο και ως αναπόσπαστου μέρους της εταιρικής σχέσης, και ζητεί να χρησιμοποιείται συστηματικά, καθώς και με πιο αποτελεσματικό και προορατικό τρόπο, προκειμένου να προλαμβάνονται οι πολιτικές κρίσεις·

14.  εκφράζει τη λύπη του για το γεγονός ότι σε ορισμένες χώρες έχει συρρικνωθεί το πεδίο δράσης της κοινωνίας των πολιτών και επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία θα πρέπει να προβλέπει αυξημένο ρόλο για την κοινωνία των πολιτών, συμπεριλαμβανομένων των ΜΚΟ, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των συλλογικοτήτων, της διασποράς, των εκκλησιών και των θρησκευτικών ενώσεων και κοινοτήτων, καθώς και εκπροσώπων των νέων και των γυναικών ειδικότερα, προκειμένου να διασφαλίζονται τα συμφέροντα των ατόμων με αναπηρία, των κοινωνικών κινημάτων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων, των αυτοχθόνων πληθυσμών και ιδρυμάτων, καθώς και την εκπροσώπηση των ευάλωτων και περιθωριοποιημένων ατόμων που υφίστανται διακρίσεις και ότι αυτό θα πρέπει να επιτευχθεί με πολιτικό διάλογο και σε όλα τα επίπεδα·

15.  ζητεί η εξάλειψη της φτώχειας και η προώθηση της βιώσιμης ανάπτυξης να αποτελέσουν τους πρωταρχικούς στόχους της συνεργασίας ΑΚΕ-ΕΕ, σύμφωνα με την αρχή των μη εξαιρέσεων· επαναλαμβάνει ότι η καταπολέμηση του αποκλεισμού, των διακρίσεων και των ανισοτήτων πρέπει να βρίσκεται στο επίκεντρο της εν λόγω συμφωνίας·

16.  υπενθυμίζει ότι η συνιστώσα της μελλοντικής συμφωνίας που αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα θα πρέπει να περιλαμβάνει ρητή διατύπωση σχετικά με την καταπολέμηση των διακρίσεων για οιοδήποτε λόγο, μεταξύ άλλων λόγω σεξουαλικού προσανατολισμού ή έμφυλης ταυτότητας, ή κατά των παιδιών, των μετακινούμενων ατόμων, των ηλικιωμένων ή των ατόμων με αναπηρία·

17.  τονίζει ότι είναι σημαντική η ισότητα των φύλων και η ενδυνάμωση των γυναικών ως κινητήρια δύναμη της ανάπτυξης και καλεί την ΕΕ και τις χώρες ΑΚΕ να συμπεριλάβουν την ισότητα των φύλων ως εγκάρσιο ζήτημα στη συμφωνία· υπογραμμίζει τη σημασία που έχει να δεσμευτούν τα μέρη όσον αφορά τη σεξουαλική και αναπαραγωγική υγεία και τα συναφή δικαιώματα, αλλά και για την πλήρη εφαρμογή του προγράμματος δράσης της Διεθνούς Διάσκεψης για τον Πληθυσμό και την Ανάπτυξη·

18.  αναμένει από την ΕΕ να δώσει τη δέουσα προσοχή στις πολιτικές και τις προκλήσεις των χωρών εταίρων της κατά την κατανομή της χρηματοδοτικής βοήθειας, ιδίως λαμβανομένου υπόψη ότι το μεγαλύτερο μέρος των μεταναστευτικών ρευμάτων παρατηρείται μεταξύ των ίδιων των χωρών ΑΚΕ· επαναλαμβάνει ότι η μελλοντική συμφωνία πρέπει να παρέχει βοήθεια στις κοινότητες υποδοχής που επηρεάζονται από μεγάλους εκτοπισμένους πληθυσμούς και να αντιμετωπίζει τα βαθύτερα αίτια της αναγκαστικής εκτόπισης με ολοκληρωμένο τρόπο, με βάση τα δικαιώματα·

19.  επικροτεί το γεγονός ότι η επίτευξη των ΣΒΑ θεωρείται βασικός στόχος της μελλοντικής συμφωνίας και επαναλαμβάνει το αίτημά του να δημιουργηθούν ισχυροί μηχανισμοί παρακολούθησης, ώστε να εξασφαλίζεται ότι η εφαρμογή της συμφωνίας συμβάλλει και δίνει ώθηση στην επίτευξη των ΣΒΑ με αποτελεσματικό τρόπο· τονίζει την ανάγκη να ενσωματωθούν οριζόντια ζητήματα, όπως η περιβαλλοντική βιωσιμότητα, οι στόχοι της κλιματικής αλλαγής, τα ζητήματα φύλου και η κοινωνική δικαιοσύνη, και να συμπεριληφθούν σε όλες τις πολιτικές, τα σχέδια και τις παρεμβάσεις, ως μέρος της μελλοντικής συμφωνίας·

20.  επαναλαμβάνει ότι βασικός στόχος των συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης (ΣΟΕΣ) είναι η προώθηση της μακροπρόθεσμης ανάπτυξης και της περιφερειακής ολοκλήρωσης· τονίζει ότι οι εμπορικές συμφωνίες θα πρέπει να προάγουν τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα και εμμένει στην άποψη ότι θα πρέπει να αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της μελλοντικής συμφωνίας·

21.  ζητεί τη συστηματική ενσωμάτωση εκτελεστών διατάξεων για τη βιώσιμη ανάπτυξη και τα ανθρώπινα δικαιώματα σε όλες τις υπό διαπραγμάτευση και τις μελλοντικές ΣΟΕΣ, καθώς και εις βάθος ανάλυση των επιπτώσεων των ΣΟΕΣ στις τοπικές οικονομίες και το ενδοπεριφερειακό εμπόριο, προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή τους σε ό, τι αφορά την περιφερειακή ολοκλήρωση και την εκβιομηχάνιση·

22.  φρονεί ότι η υλοποίηση της Ατζέντας του 2030 και των ΣΒΑ επιτάσσει ισχυρή συμμετοχή των τοπικών αρχών και μη κρατικών φορέων για την ενίσχυση της δημοκρατικής ιδίας ευθύνης· θεωρεί ότι ένας μηχανισμός παρακολούθησης, λογοδοσίας και επανεξέτασης από ομοτίμους ΑΚΕ-ΕΕ, με τη συμμετοχή εκπροσώπων από τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών και τις επιστημονικές κοινότητες, επιφορτισμένος με την εκπόνηση των ετήσιων συμπερασμάτων και συστάσεων για τη συνέχεια που πρέπει να δοθεί, είναι σημαντικός για την επίτευξη του σκοπού αυτού·

23.  υπενθυμίζει ότι ο ιδιωτικός τομέας είναι ένας βασικός εταίρος για την επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης, την προαγωγή της οικονομικής μεγέθυνσης και τη μείωση της φτώχειας· ζητεί να υπάρξουν σαφείς διατάξεις στη μελλοντική συμφωνία για τον ρόλο και τις ευθύνες των επιχειρήσεων που συμμετέχουν σε αναπτυξιακές συμπράξεις και προάγουν τις αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), τις αρχές της Πρωτοβουλίας «Παγκόσμιο Συμβόλαιο» των Ηνωμένων Εθνών, τις κατευθυντήριες γραμμές των Ηνωμένων Εθνών για τις επιχειρήσεις και τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα βασικά εργασιακά πρότυπα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, τα περιβαλλοντικά πρότυπα, και τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της διαφθοράς·

24.  υπενθυμίζει στα διαπραγματευόμενα μέρη να συμπεριλάβουν στη νέα συμφωνία φιλόδοξες προβλέψεις σχετικά με την καταπολέμηση των παράνομων χρηματοοικονομικών ροών και της φοροδιαφυγής, και να παράσχουν χρηματοδοτική και τεχνική βοήθεια στις αναπτυσσόμενες χώρες, προκειμένου να αντεπεξέλθουν στα αναδυόμενα παγκόσμια πρότυπα για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, μεταξύ άλλων όσον αφορά την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών, τις πληροφορίες σχετικά με την πραγματική κυριότητα εταιρειών και τη δημόσια υποβολή εκθέσεων ανά χώρα για τις πολυεθνικές εταιρείες, προκειμένου να δοθεί τέλος στη διάβρωση της φορολογικής βάσης και στη μετατόπιση των κερδών, σύμφωνα με τα πρότυπα της G20 και του ΟΟΣΑ·

25.  επαναλαμβάνει ότι το να εξαρτάται η χορήγηση της βοήθειας από τη συνεργασία με την ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης δεν συνάδει με τις συμφωνημένες αρχές περί αποτελεσματικότητας της ανάπτυξης·

26.  υπενθυμίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, σύμφωνα με το άρθρο 218 παράγραφος 10 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και επαναλαμβάνει ότι είναι αναγκαίο να επιτευχθεί συμφωνία όσον αφορά τη βελτίωση των πρακτικών ρυθμίσεων για τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των διεθνών συμφωνιών·

27.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο Υπουργών ΑΚΕ-ΕΕ, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, στην Επιτροπή της Αφρικανικής Ένωσης, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο και στο Προεδρείο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης Ίσης Εκπροσώπησης ΑΚΕ-ΕΕ.

(1) ΕΕ L 317 της 15.12.2000, σ. 3.
(2) ΕΕ L 287 της 4.11.2010, σ. 3.
(3) COM(2017)0763.
(4) ΕΕ C 215 της 19.6.2018, σ. 2.
(5) Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2018)0267.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου