Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2019/2180(REG)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0015/2020

Ingivna texter :

A9-0015/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.3

Antagna texter :

P9_TA(2020)0019

Antagna texter
PDF 210kWORD 68k
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Prövning av behörighet
P9_TA-PROV(2020)0019A9-0015/2020
Beslut
 Bilaga

Europaparlamentets beslut av den 30 januari 2020 om prövning av behörighet (2019/2180(REG))

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av artiklarna 10.1, 14.2 och 14.3 i fördraget om Europeiska unionen,

–  med beaktande av akten av den 20 september 1976 om allmänna direkta val av ledamöter av Europaparlamentet, som utgör en bilaga till beslut 76/787/EKSG, EEG, Euratom av den 20 september 1976(1), i dess ändrade numrering och lydelse enligt rådets beslut 2002/772/EC av den 25 juni 2002 och av den 23 september 2002(2),

–  med beaktande av sitt beslut (2005/684/EG, Euratom) av den 28 september 2005 om antagande av Europaparlamentets ledamotsstadga(3), särskilt artiklarna 2.1 och 3.1,

–  med beaktande av rådets direktiv 93/109/EG av den 6 december 1993 om fastställande av närmare bestämmelser för rösträtt och valbarhet vid val till Europaparlamentet för unionsmedborgare som är bosatta i en medlemsstat där de inte är medborgare(4), ändrat genom rådets direktiv 2013/1/EU av den 20 december 2012(5),

–  med beaktande av Europeiska rådets beslut 2013/312/EU av den 28 juni 2013 om Europaparlamentets sammansättning(6) och Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 av den 28 juni 2018 om Europaparlamentets sammansättning(7),

–  med beaktande av Europeiska unionens domstols domar av den 7 juli 2005, 30 april 2009 och 19 december 2019(8),

–  med beaktande av de officiella kungörelserna från de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna om resultatet från valet till Europaparlamentet,

–  med beaktande av beslutet av den 13 juni 2019 från den spanska valnämnden (Junta Electoral Central) med de kandidater som valdes till Europaparlamentet vid valet den 26 maj 2019, offentliggjort i Boletín Oficial del Estado den 14 juni 2019(9),

–  med beaktande av artiklarna 3, 4 och 11 samt bilaga I i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A9‑0015/2020), och av följande skäl:

A.  Enligt artikel 12 i akten av den 20 september 1976 ska Europaparlamentet pröva behörigheten för ledamöterna av Europaparlamentet, och parlamentet ska i detta syfte beakta de valresultat som medlemsstaterna officiellt har tillkännagivit och avgöra sådana tvister som kan uppkomma på grund av bestämmelserna i 1976 års akt, dock inte tvister som uppkommer på grund av nationella bestämmelser som 1976 års akt hänvisar till.

B.  Alla medlemsstater har meddelat parlamentet namnen på de valda ledamöterna i enlighet med artikel 3.1 i arbetsordningen, men alla namn har inte kommunicerats.

C.  Enligt artikel 3 i Europeiska rådets beslut 2013/312/EU av den 28 juni 2013 och artikel 3.2 i Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 av den 28 juni 2018 ska antalet företrädare i Europaparlamentet som tilldelas Spanien för närvarande vara 54, medan de spanska behöriga myndigheternas kungörelse innehåller bara 51 namn. På grundval av rättspraxis från Europeiska unionens domstol(10) och i enlighet med artikel 12 i akten av den 20 september 1976 beaktar parlamentet beslutet av den 13 juni 2019 från Junta Electoral Central med de kandidater som valdes till Europaparlamentet vid valet den 26 maj 2019, offentliggjort i Boletín Oficial del Estado den 14 juni 2019, i syfte att upprätta en förteckning över de valda ledamöterna. Därför har antalet företrädare i Europaparlamentet som valts i Spanien varit 54.

D.  Invändningar som inkommit mot valet av vissa ledamöter av Europaparlamentet kan prövas i medlemsstaterna i enlighet med gällande nationell lagstiftning, och denna prövning skulle kunna leda till att valet av de berörda ledamöterna ogiltigförklaras.

E.  Vissa medlemsstater har ännu inte, eller först efter förseningar, översänt en förteckning över eventuella ersättare samt en rangordning baserad på valresultatet, vilket de är skyldiga att göra enligt artikel 3.3 i arbetsordningen.

F.  I enlighet med artikel 3.3 i arbetsordningen får giltigheten i en ledamots mandat inte bekräftas förrän ledamoten har avgett den skriftliga förklaring om att vederbörande inte innehar något oförenligt uppdrag och den skriftliga förklaring om ekonomiska intressen som krävs enligt artikel 3 och bilaga I i arbetsordningen.

G.  I artikel 7.1 och 7.2 i 1976 års akt anges klart och tydligt vilka uppdrag som inte är förenliga med uppdraget som ledamot av Europaparlamentet.

H.  Enligt artikel 11 och bilaga I i arbetsordningen ska varje ledamot av Europaparlamentet lämna in en detaljerad förklaring om a) ledamotens yrkesmässiga verksamhet under de tre år som föregick tillträdet som ledamot av Europaparlamentet, och hans eller hennes medverkan under samma period i styrelsen eller ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status, b) alla arvoden som ledamoten tar emot för att inneha ett mandat i ett annat parlament, c) varje ordinarie avlönad verksamhet som ledamoten bedriver parallellt med sitt uppdrag, vare sig det sker i egenskap av arbetstagare eller egenföretagare, d) ledamotens medverkan i styrelsen eller ledningen för ett företag, icke-statlig organisation eller förening eller någon annan organisation med rättslig status, eller utövande av någon annan form av extern verksamhet, oavsett om det utgår ersättning för detta eller inte, e) varje avlönad tillfällig extern verksamhet om den totala ersättningen för ledamotens hela tillfälliga externa verksamhet överstiger 5 000 EUR per kalenderår, f) medverkan i ett företag eller i ett partnerskap om den allmänna politiken kan påverkas eller om denna medverkan ger ledamoten ett väsentligt inflytande över det berörda organets ärenden, g) alla bidrag, ekonomiska eller i form av personal eller materiel, som erhålls utöver de medel som tillhandahålls av parlamentet och som ledamoten erhåller av tredje man inom ramen för sin politiska verksamhet, varvid givarens identitet ska anges, h) alla andra ekonomiska intressen som skulle kunna inverka på ledamotens utförande av sitt uppdrag. För var och en av dessa poster ska ledamoten i förekommande fall ange huruvida posten i fråga genererar ersättning eller inte; för posterna a, c, d, e och f ska ledamoten även ange relevant inkomstkategori. De uppgifter som lämnats offentliggörs på Europaparlamentets webbplats.

I.  Mandatet för de företrädare som valts i Förenade kungariket grundar sig på Förenade kungarikets medlemskap i Europeiska unionen. Som en följd av detta och i enlighet med artikel 3.2 tredje stycket i Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 av den 28 juni 2018, kommer mandatet för dessa ledamöter av Europaparlamentet automatiskt att upphöra om och den dag då Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan.

J.  Enligt samma bestämmelser i Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937 ska Förenade kungarikets utträde ur Europeiska unionen inte leda till att platsen blir vakant i enlighet med artikel 13 i 1976 års akt och artikel 4 i arbetsordningen, och följaktligen kommer mandatet för de företrädare som valts i Förenade kungariket automatiskt att upphöra, utan att Europaparlamentet måste fastställa detta.

K.  I händelse av utträde för Förenade kungariket har antalet företrädare i Europaparlamentet från varje medlemsstat efter det att utträdet får rättsverkan fastställts genom Europeiska rådets beslut (EU) 2018/937, vilket kommer att leda till att vissa medlemsstater intar extra platser som härrör från skillnaden mellan det antal platser som tilldelas enligt artikel 3.2 första och andra styckena i det beslutet.

L.  Vissa medlemsstater har antagit lagar eller förordningar som fastställer villkoren för val med gränsöverskridande listor.

M.  Personer som innehar medborgarskap i vissa medlemsstater men som varit bosatta i ett annat land under en viss tid kan berövas rösträtten i sitt hemland. I vissa fall kan detta även medföra att personerna i fråga berövas sin valbarhet.

1.  Med förbehåll för eventuella beslut som fattas av de behöriga myndigheter där invändningar gjorts mot valresultatet, förklarar Europaparlamentet mandaten giltiga för de ledamöter som anges i bilagan till detta beslut.

2.  Europaparlamentet upprepar sin begäran till de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna att inte bara – snarast möjligt – meddela Europaparlamentet namnen på de valda kandidaterna, utan även meddela namnen på deras eventuella suppleanter, med deras rangordning baserad på valresultatet, samt uppmanar eftertryckligen dem som ansvarar för översändandet av dessa uppgifter att agera utan dröjsmål.

3.  Europaparlamentet uppmanar de behöriga nationella myndigheterna att utan dröjsmål avsluta prövningen av de invändningar som framförts till dem och informera Europaparlamentet om resultatet. Parlamentet efterlyser en öppen utvärdering av genomförandet av valet till Europaparlamentet.

4.  Europaparlamentet erkänner att mandatet för de företrädare som valts i Förenade kungariket automatiskt kommer att upphöra om och den dag då Förenade kungarikets utträde ur unionen får rättsverkan.

5.  I sådant fall förväntar sig Europaparlamentet att de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna utan onödigt dröjsmål kommer att meddela de relevanta uppgifterna för att de extra platserna ska kunna intas.

6.  Europaparlamentet anser att berövande av rösträtt får en potentiellt avskräckande inverkan på medborgare som avser att utöva rätten att fritt röra sig inom EU (artikel 20.2 a i EUF-fördraget) och får återverkningar på de medborgare som har utövat denna rätt. Parlamentet anser att berövande av rösträtt utgör en kränkning av principen om allmänna val (artikel 14.3 i EU-fördraget och artikel 1.3 i 1976 års akt). Vidare uttrycker parlamentet oro över situationer där medborgarna hindras från att utöva sin rösträtt på grund av bristande klarhet i förfarandena, även vad gäller röstlängder, krav på fysisk närvaro eller svårigheter när det gäller att få tillgång till den information som krävs från medlemsstaterna för att rösträtten ska kunna utövas. Parlamentet anser att berövande av rösträtt samt krav som oproportionellt begränsar möjligheten att utöva rösträtten under inga omständigheter får tillämpas i samband med val till Europaparlamentet, och uppmanar kommissionen att se till att inga medlemsstater tillåter denna möjlighet.

7.  Europaparlamentet uppmanar medlemsstater där sådana problem kan ha förekommit att – när det gäller att rösta eller kandidera i val till Europaparlamentet – förenkla registreringsreglerna för personer som innehar medborgarskap i andra medlemsstater, i synnerhet genom att eliminera onödiga administrativa hinder så att de rättigheter som avses i artikel 20.2 a och 20.2 b i EUF-fördraget upprätthålls. Parlamentet uppmanar eftertryckligen kommissionen att se till att medlemsstaternas system är förenliga med EU:s lagstiftning.

8.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till kommissionen och till de behöriga nationella myndigheterna och medlemsstaternas parlament.

(1) EGT L 278, 8.10.1976, s. 1.
(2) EGT L 283, 21.10.2002, s. 1.
(3) EUT L 262, 7.10.2005, s. 1.
(4) EGT L 329, 30.12.1993, s. 34.
(5) EUT L 26, 26.1.2013, s. 27.
(6) EUT L 181, 29.6.2013, s. 57.
(7) EUT L 165, 2.7.2018, s. 1.
(8) Jean-Marie Le Pen/Europaparlamentet, mål C-208/03, ECLI:EU:C:2005:429, Italienska republiken och Beniamino Donnici/Europaparlamentet, målen C-393/07 och C-9/08, EU:C:2009:275 och Junqueras Vies, mål C-502/19, EU:C:2019:1115.
(9) Boletín Oficial del Estado, nr 142, av den 14 juni 2019, s. 62477.
(10) Junqueras Vies, mål C-502/19, EU:C:2019:1115.


BILAGA: Förteckning över ledamöter av Europaparlamentet vilkas mandat förklaras vara giltiga

(2 juli 2019)

Belgien (21 ledamöter)

ANNEMANS Gerolf

ARENA Maria

ARIMONT Pascal

BOTENGA Marc

BOURGEOIS Geert

BRICMONT Saskia

CHASTEL Olivier

DE MAN Filip

DE SUTTER Petra

FRANSSEN Cindy

KANKO Assita

LAMBERTS Philippe

LUTGEN Benoît

PEETERS Kris

RIES Frédérique

TARABELLA Marc

VAN BREMPT Kathleen

VAN OVERTVELDT Johan

VANDENDRIESSCHE Tom

VAUTMANS Hilde

VERHOFSTADT Guy

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Bulgarien (17 ledamöter)

ADEMOV Asim

ALEXANDROV YORDANOV Alexander

ALIEVA-VELI Atidzhe

DZHAMBAZKI Angel

HRISTOV Ivo

KANEV Radan

KOVATCHEV Andrey

KYUCHYUK Ilhan

MAYDELL Eva

MIHAYLOVA Iskra

NOVAKOV Andrey

PENKOVA Tsvetelina

RADEV Emil

SLABAKOV Andrey

STANISHEV Sergei

VITANOV Petar

YONCHEVA Elena

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Tjeckien (21 ledamöter)

BLAŠKO Hynek

CHARANZOVÁ Dita

DAVID Ivan

DLABAJOVÁ Martina

GREGOROVÁ Markéta

HLAVÁČEK Martin

KNOTEK Ondřej

KOLAJA Marcel

KONEČNÁ Kateřina

KOVAŘÍK Ondřej

MAXOVÁ Radka

NIEDERMAYER Luděk

PEKSA Mikuláš

POLČÁK Stanislav

POSPÍŠIL Jiří

ŠOJDROVÁ Michaela

TOŠENOVSKÝ Evžen

VONDRA Alexandr

VRECIONOVÁ Veronika

ZAHRADIL Jan

ZDECHOVSKÝ Tomáš

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Danmark (13 ledamöter)

AUKEN Margrete

CHRISTENSEN Asger

FUGLSANG Niels

GADE Søren

KOFOD Peter

LØKKEGAARD Morten

MELCHIOR Karen

PETER-HANSEN Kira Marie

PETERSEN Morten

SCHALDEMOSE Christel

VILLUMSEN Nikolaj

VIND Marianne (*)

WEISS Pernille

(*) Mandatet började gälla den 2 juli 2019, dvs. den dag som angavs i den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Marianne VIND valts som ersättare för Jeppe KOFOD, vars beslut att tillträda hans uppdrag som minister i Danmarks regering, och följaktligen att inte tillträda sitt mandat som ledamot av Europaparlamentet, meddelades av de danska nationella myndigheterna den 27 juni 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Tyskland (96 ledamöter)

ANDERSON Christine

ANDRESEN Rasmus

BARLEY Katarina

BECK Gunnar

BEER Nicola

BENTELE Hildegard

BERG Lars Patrick

BERGER Stefan

BISCHOFF Gabriele

BLOSS Michael

BOESELAGER Damian

BREYER Patrick

BUCHHEIT Markus

BUCHNER Klaus

BULLMAN Udo

BURKHARDT Delara

BUSCHMANN Martin

BÜTIKOFER Reinhard

CASPARY Daniel

CAVAZZINI Anna

DEMIREL Özlem

DEPARNAY-GRUNENBERG Anna

DOLESCHAL Christian

DÜPONT Lena

EHLER Christian

ERNST Cornelia

EROGLU Engin

ERTUG Ismail

FERBER Markus

FEST Nicolaus

FRANZ Romeo

FREUND Daniel

GAHLER Michael

GEBHARDT Evelyne

GEESE Alexandra

GEIER Jens

GEUKING Helmut

GIEGOLD Sven

GIESEKE Jens

GLÜCK Andreas

HAHN Henrike

HAHN Svenja

HÄUSLING Martin

HERBST Niclas

HERZBERGER-FOFANA Pierrette

HOHLMEIER Monika

JAHR Peter

KAMMEREVERT Petra

KELLER Ska

KÖRNER Moritz

KÖSTER Dietmar

KRAH Maximilian

KREHL Constanze

KUHS Joachim

LAGODINSKY Sergey

LANGE Bernd

LANGENSIEPEN Katrin

LIESE Peter

LIMMER Sylvia

LINS Norbert

MARQUARDT Erik

McALLISTER David

MEUTHEN Jörg

MICHELS Martina

MORTLER Marlene

MÜLLER Ulrike

NEUMANN Hannah

NEUSER Norbert

NIEBLER Angelika

NIENASS Niklas

NOICHL Maria

OETJEN Jan-Christoph

PAULUS Jutta

PIEPER Markus

RADTKE Dennis

REIL Guido

REINTKE Terry

SCHIRDEWAN Martin

SCHNEIDER Christine

SCHOLZ Helmut

SCHULZE Sven

SCHUSTER Joachim

SCHWAB Andreas

SEEKATZ Ralf

SEMSROTT Nico

SIMON Sven

SIPPEL Birgit

SONNEBORN Martin

VERHEYEN Sabine

VON CRAMON-TAUBADEL Viola

VOSS Axel

WALSMANN Marion

WEBER Manfred

WIELAND Rainer

WÖLKEN Tiemo

ZIMNIOK Bernhard

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Estland (6 ledamöter)

ANSIP Andrus

KALJURAND Marina

MADISON Jaak

MIKSER Sven

PAET Urmas

TOOM Yana

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Irland (11 ledamöter)

CARTHY Matt

CUFFE Ciarán

DALY Clare

FITZGERALD Frances

FLANAGAN Luke Ming

KELLEHER Billy

KELLY Seán

McGUINNESS Mairead

O’SULLIVAN Grace

WALLACE Mick

WALSH Maria

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Grekland (21 ledamöter)

ANDROULAKIS Nikos

ARVANITIS Konstantinos

ASIMAKOPOULOU Anna-Michelle

FRAGKOS Emmanouil (*)

GEORGOULIS Alexis

KAILI Eva

KEFALOGIANNIS Manolis

KOKKALIS Petros

KONSTANTINOU Athanasios

KOULOGLOU Stelios

KOUNTOURA Elena

KYMPOUROPOULOS Stelios

KYRTSOS Georgios

LAGOS Ioannis

MEIMARAKIS Vangelis

NIKOLAOU-ALAVANOS Lefteris

PAPADAKIS Kostas

PAPADIMOULIS Dimitrios

SPYRAKI Maria

VELOPOULOS Kyriakos (**)

VOZEMBERG-VRIONIDI Elissavet

ZAGORAKIS Theodoros

(*) Mandatet började gälla den 10 juli 2019, dvs. den dag då den behöriga nationella myndigheten meddelade att Emmanouil FRAGKOS valts som ersättare för Kyriakos VELOPOULOS.

(**) Kyriakos VELOPOULOS mandat upphörde den 6 juli 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Spanien (54 ledamöter)

AGUILAR Mazaly

AGUILERA Clara

ARIAS ECHEVERRÍA Pablo

BARRENA ARZA Pernando

BAUZÁ DÍAZ José Ramón

BENJUMEA BENJUMEA Isabel

BILBAO BARANDICA Izaskun

BUXADÉ VILLALBA Jorge

CAÑAS Jordi

del CASTILLO VERA Pilar

DURÁ FERRANDIS Estrella (*)

ESTARÀS FERRAGUT Rosa

FERNÁNDEZ Jonás

GÁLVEZ MUÑOZ Lina

GARCÍA DEL BLANCO Ibán

GARCÍA-MARGALLO Y MARFIL José Manuel

GARCÍA MUÑOZ Isabel

GARCÍA PÉREZ Iratxe

GARDIAZABAL RUBIAL Eider

GARICANO Luis

GONZÁLEZ Mónica Silvana

GONZÁLEZ CASARES Nicolás

GONZÁLEZ PONS Esteban

HOMS GINEL Alicia

LÓPEZ Javi

LÓPEZ AGUILAR Juan Fernando

LÓPEZ GIL Leopoldo

LÓPEZ-ISTÚRIZ WHITE Antonio

LUENA César

MAESTRE MARTÍN DE ALMAGRO Cristina

MALDONADO LÓPEZ Adriana

MILLÁN MON Francisco José

MONTSERRAT Dolors

MORENO SÁNCHEZ Javier

NART Javier

PAGAZAURTUNDÚA Maite

PINEDA Manu

REGO Sira

RIBA I GINER Diana

RODRÍGUEZ PALOP Eugenia

RODRÍGUEZ-PIÑERO Inma

RODRÍGUEZ RAMOS María Soraya

RUIZ DEVESA Domènec

SÁNCHEZ AMOR Nacho

SOLÍS PÉREZ Susana

TERTSCH Hermann

URBÁN CRESPO Miguel

URTASUN Ernest

VILLANUEVA RUIZ Idoia

ZARZALEJOS Javier

ZOIDO ÁLVAREZ Juan Ignacio

(*) Mandatet började gälla den 2 juli 2019 till följd av den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Estrella DURÁ FERRANDIS valts som ersättare för Josep BORRELL FONTELLES, som avsade sig sin plats den 26 juni 2019 och som inte hade lämnat in de förklaringar som krävs för att hans behörighet skulle kunna prövas.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Frankrike (74 ledamöter)

ALFONSI François

ANDRIEU Eric

ANDROUËT Mathilde

AUBRY Manon

BARDELLA Jordan

BAY Nicolas

BEIGNEUX Aurelia

BELLAMY François-Xavier

BIJOUX Stéphane

BILDE Dominique

BITEAU Benoît

BOMPARD Manuel

BOYER Gilles

BRUNA Annika

BRUNET Sylvie

CANFIN Pascal

CARÊME Damien

CHABAUD Catherine

CHAIBI Leïla

COLIN-OESTERLÉ Nathalie

COLLARD Gilbert

CORMAND David

DANJEAN Arnaud

DECERLE Jérémy

DELBOS-CORFIELD Gwendoline

DELLI Karima

DIDIER Geoffroy

DURAND Pascal

EVREN Agnès

FARRENG Laurence

GARRAUD Jean-Paul

GLUCKSMANN Raphaël

GRISET Catherine

GRUDLER Christophe

GUETTA Bernard

GUILLAUME Sylvie

HAYER Valerie

HORTEFEUX Brice

JADOT Yannick

JALKH Jean-François

JAMET France

JORON Virginie

JUVIN Herve

KARLESKIND Pierre

KELLER Fabienne

LALUCQ Aurore

LAPORTE Hélène

LARROUTUROU Pierre

LEBRETON Gilles

LECHANTEUX Julie

LOISEAU Nathalie

MARIANI Thierry

MAUREL Emmanuel

MÉLIN Joëlle

MORANO Nadine

OLIVIER Philippe

OMARJEE Younous

PELLETIER Anne-Sophie

PIRBAKAS Maxette

RIQUET Dominique

RIVASI Michèle

RIVIÈRE Jérôme

ROOSE Caroline

ROUGÉ André

SANDER Anne

SATOURI Mounir

SÉJOURNÉ Stéphane

TOLLERET Irène

TOUSSAINT Marie

TRILLET-LENOIR Véronique

VEDRENNE Marie-Pierre

YENBOU Salima

YON-COURTIN Stéphanie

ZACHAROPOULOU Chrysoula

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Kroatien (11 ledamöter)

BORZAN Biljana

FLEGO Valter

GLAVAK Sunčana (*)

KOLAKUŠIĆ Mislav

MATIĆ Predrag Fred

PICULA Tonino

RESSLER Karlo

SINČIĆ Ivan Vilibor

SOKOL Tomislav

ŠUICA Dubravka (**)

TOMAŠIĆ Ruža

ZOVKO Željana

(*) Mandatet började gälla den 1 december 2019, dvs. den dag som angavs i den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Sunčana GLAVAK valts som ersättare för Dubravka ŠUICA.

(**) Dubravka ŠUICAS mandat upphörde den 30 november 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Italien (73 ledamöter)

ADINOLFI Isabella

ADINOLFI Matteo

BALDASSARRE Simona

BARTOLO Pietro

BASSO Alessandra

BEGHIN Tiziana

BENIFEI Brando

BERLUSCONI Silvio

BIZZOTTO Mara

BONAFÈ Simona

BONFRISCO Anna

BORCHIA Paolo

CALENDA Carlo

CAMPOMENOSI Marco

CAROPPO Andrea

CASANOVA Massimo

CASTALDO Fabio Massimo

CECCARDI Susanna

CHINNICI Caterina

CIOCCA Angelo

CONTE Rosanna

CORRAO Ignazio

COZZOLINO Andrea

D’AMATO Rosa

DANTI Nicola (*)

DA RE Gianantonio

DE CASTRO Paolo

DONATO Francesca

DORFMANN Herbert

DREOSTO Marco

EVI Eleonora

FERRANDINO Giuseppe

FERRARA Laura

FIDANZA Carlo

FIOCCHI Pietro

FITTO Raffaele

FURORE Mario

GANCIA Gianna

GEMMA Chiara

GIARRUSSO Dino

GRANT Valentino

GUALMINI Elisabetta

GUALTIERI Roberto (**)

LANCINI Danilo Oscar

LIZZI Elena

MAJORINO Pierfrancesco

MARTUSCIELLO Fulvio

MILAZZO Giuseppe

MORETTI Alessandra

PANZA Alessandro

PATRICIELLO Aldo

PEDICINI Piernicola

PICIERNO Pina

PIGNEDOLI Sabrina

PISAPIA Giuliano

PROCACCINI Nicola

REGIMENTI Luisa

RINALDI Antonio Maria

ROBERTI Franco

RONDINELLI Daniela

SALINI Massimiliano

SARDONE Silvia

SASSOLI David Maria

SMERIGLIO Massimiliano

STANCANELLI Raffaele

TAJANI Antonio

TARDINO Annalisa

TINAGLI Irene

TOIA Patrizia

TOVAGLIERI Isabella

VUOLO Lucia

ZAMBELLI Stefania

ZANNI Marco

ZULLO Marco

(*) Mandatet började gälla den 5 september 2019, dvs. den dag som angavs i den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Nicola DANTI valts som ersättare för Roberto GUALTIERI.

(**) Roberto GUALTIERIS mandat upphörde den 4 september 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Cypern (6 ledamöter)

CHRISTOFOROU Lefteris

FOURLAS Loukas

GEORGIOU Giorgios

KIZILYÜREK Niyazi

MAVRIDES Costas

PAPADAKIS Demetris

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Lettland (8 ledamöter)

AMERIKS Andris

IJABS Ivars

KALNIETE Sandra

MELBĀRDE Dace

UŠAKOVS Nils

VAIDERE Inese (*)

ZĪLE Roberts

ŽDANOKA Tatjana

(*) Mandatet började gälla den 2 juli 2019 till följd av den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Inese VAIDERE valts som ersättare för Valdis DOMBROVSKIS, som hade avsagt sig sin plats innan den nionde valperioden inleddes och som inte hade lämnat in de förklaringar som krävs för att hans behörighet skulle kunna prövas.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Litauen (11 ledamöter)

AUŠTREVIČIUS Petras

BLINKEVIČIŪTĖ Vilija

JAKELIŪNAS Stasys

JUKNEVIČIENĖ Rasa

KUBILIUS Andrius

MALDEIKIENĖ Aušra

MAŽYLIS Liudas

OLEKAS Juozas

ROPĖ Bronis

TOMAŠEVSKI Valdemar

USPASKICH Viktor

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Luxemburg (6 ledamöter)

ANGEL Marc (*)

GOERENS Charles

HANSEN Christophe

METZ Tilly

SCHMIT Nicolas (**)

SEMEDO Monica

WISELER-LIMA Isabel

(*) Mandatet började gälla den 10 december 2019, dvs. den dag som angavs i de nationella myndigheternas officiella meddelande om att Marc ANGEL valts som ersättare för Nicolas SCHMIT.

(**) Nicolas SCHMITS mandat upphörde den 30 november 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Ungern (21 ledamöter)

ARA-KOVÁCS Attila

BOCSKOR Andrea

CSEH Katalin

DELI Andor

DEUTSCH Tamás

DOBREV Klára

DONÁTH Anna Júlia

GÁL Kinga

GYÖNGYÖSI Márton

GYŐRI Enikő

GYÜRK András

HIDVÉGHI Balázs

HÖLVÉNYI György

JÁRÓKA Lívia

KÓSA Ádám

MOLNÁR Csaba

RÓNAI Sándor

SZÁJER József

TÓTH Edina

TRÓCSÁNYI László

UJHELYI István

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Malta (6 ledamöter)

AGIUS SALIBA Alex

CASA David

CUTAJAR Josianne

DALLI Miriam

METSOLA Roberta

SANT Alfred

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Nederländerna (26 ledamöter)

AZMANI Malik

BERENDSEN Tom

CHAHIM Mohammed

van DALEN Peter

EICKHOUT Bas

EPPINK Derk Jan

HAZEKAMP Anja

HUITEMA Jan

JONGERIUS Agnes Maria

de LANGE Esther

LENAERS Jeroen

MANDERS Antonius

NAGTEGAAL Caroline

PIRI Kati

RAFAELA Samira

ROOKEN Rob

ROOS Rob

RUISSEN Bert-Jan

SCHREIJER-PIERIK Annie

SCHREINEMACHER Liesje

van SPARRENTAK Kim

STRIK Tineke

TANG Paul

TAX Vera

in 't VELD Sophia

WOLTERS Lara (*)

(*) Mandatet började gälla den 4 juli 2019, dvs. den dag då den behöriga nationella myndigheten meddelade att Lara WOLTERS valts som ersättare för Frans TIMMERMANS, som inte hade lämnat in de förklaringar som krävs för att hans behörighet skulle kunna prövas och som valt att behålla sitt ämbete som ledamot av Europeiska kommissionen.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Österrike (18 ledamöter)

BERNHUBER Alexander

EDTSTADLER Karoline (*)

GAMON Claudia

HAIDER Roman

HEIDE Hannes

KARAS Othmar

MANDL Lukas

MAYER Georg

REGNER Evelyn

SCHIEDER Andreas

SCHMIEDTBAUER Simone

SIDL Günther

THALER Barbara

VANA Monika

VILIMSKY Harald

VOLLATH Bettina

WIENER Sarah

WINZIG Angelika

(*) Karoline EDTSTADLERS mandat upphörde den 6 januari 2020.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Polen (51 ledamöter)

ADAMOWICZ Magdalena

ARŁUKOWICZ Bartosz

BALT Marek Paweł

BELKA Marek

BIEDROŃ Robert

BIELAN Adam

BRUDZIŃSKI Joachim Stanisław

BUZEK Jerzy

CIMOSZEWICZ Włodzimierz

CZARNECKI Ryszard

DUDA Jarosław

FOTYGA Anna

FRANKOWSKI Tomasz

HALICKI Andrzej

HETMAN Krzysztof

HÜBNER Danuta Maria

JAKI Patryk

JARUBAS Adam

JURGIEL Krzysztof

KALINOWSKI Jarosław

KARSKI Karol

KEMPA Beata

KLOC Izabela-Helena

KOHUT Łukasz

KOPACZ Ewa

KOPCIŃSKA Joanna

KRASNODĘBSKI Zdzisław

KRUK Elżbieta

KUŹMIUK Zbigniew

LEGUTKO Ryszard Antoni

LEWANDOWSKI Janusz

LIBERADZKI Bogusław

ŁUKACIJEWSKA Elżbieta Katarzyna

MAZUREK Beata

MILLER Leszek

MOŻDŻANOWSKA Andżelika Anna

OCHOJSKA Janina

OLBRYCHT Jan

PORĘBA Tomasz Piotr

RAFALSKA Elżbieta

RZOŃCA Bogdan

SARYUSZ-WOLSKI Jacek

SIKORSKI Radosław

SPUREK Sylwia

SZYDŁO Beata

THUN UND HOHENSTEIN Róża

TOBISZOWSKI Grzegorz

WASZCZYKOWSKI Witold Jan

WIŚNIEWSKA Jadwiga

ZALEWSKA Anna

ZŁOTOWSKI Kosma

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Portugal (21 ledamöter)

AMARO Álvaro

CARVALHAIS Isabel (*)

CARVALHO Maria de Graça

CERDAS Sara

DIONÍSIO BRADFORD André Jorge (**)

FERNANDES José Manuel

FERREIRA João

GUERREIRO Francisco

GUSMÃO José

LEITÃO MARQUES Maria Manuel

MARQUES Margarida

MARQUES Pedro

MATIAS Marisa

MELO Nuno

MONTEIRO DE AGUIAR Cláudia

PEREIRA Lídia

PEREIRA Sandra

PIZARRO Manuel

RANGEL Paulo

SANTOS Isabel

SILVA PEREIRA Pedro

ZORRINHO Carlos

(*) Mandatet började gälla den 3 september 2019, dvs. den dag då den behöriga nationella myndigheten meddelade att Isabel CARVALHAIS valts som ersättare för André Jorge DIONÍSIO BRADFORD.

(**) André Jorge DIONÍSIO BRADFORDS mandat upphörde den 18 juli 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Rumänien (32 ledamöter)

ARMAND Clotilde

AVRAM Carmen

BĂSESCU Traian

BENEA Adrian-Dragoş

BLAGA Vasile

BOGDAN Ioan-Rareş

BOTOŞ Vlad-Marius

BUDA Daniel

BUŞOI Cristian-Silviu

CIOLOŞ Dacian

CIUHODARU Tudor

CREŢU Corina

FALCĂ Gheorghe

GHINEA Cristian

GRAPINI Maria

HAVA Mircea-Gheorghe

MANDA Claudiu

MARINESCU Marian-Jean

MOTREANU Dan-Ştefan

MUREȘAN Siegfried

NICA Dan

NISTOR Gheorghe-Vlad (*)

PÎSLARU Dragoş

PLUMB Rovana

ŞTEFĂNUȚĂ Nicolae

STRUGARIU Ramona

TERHEŞ Cristian

TOMAC Eugen

TUDORACHE Dragoş

TUDOSE Mihai

VĂLEAN Adina-Ioana (**)

VINCZE Loránt

WINKLER Iuliu

(*) Mandatet började gälla den 2 december 2019, dvs. den dag som angavs i den behöriga nationella myndighetens meddelande om att Gheorghe-Vlad NISTOR valts som ersättare för Adina-Ioana VĂLEAN.

(**) Adina-Ioana VĂLEANS mandat upphörde den 30 november 2019.

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Slovenien (8 ledamöter)

BOGOVIČ Franc

BRGLEZ Milan

FAJON Tanja

GROŠELJ Klemen

JOVEVA Irena

NOVAK Ljudmila

TOMC Romana

ZVER Milan

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Slovakien (13 ledamöter)

BEŇOVÁ Monika

BILČÍK Vladimír

ČÍŽ Miroslav

ĎURIŠ NICHOLSONOVÁ Lucia

HAJŠEL Robert

HOJSÍK Martin

JURZYKA Eugen

POLLÁK Peter

RADAČOVSKÝ Miroslav

ŠIMEČKA Michal

ŠTEFANEC Ivan

UHRÍK Milan

WIEZIK Michal

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Finland (13 ledamöter)

HAKKARAINEN Teuvo

HAUTALA Heidi

HEINÄLUOMA Eero

HUHTASAARI Laura

KATAINEN Elsi

KUMPULA-NATRI Miapetra

MODIG Silvia

NIINISTÖ Ville

PEKKARINEN Mauri

PIETIKÄINEN Sirpa

SARVAMAA Petri

TORVALDS Nils

VIRKKUNEN Henna

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Sverige (20 ledamöter)

AL-SAHLANI Abir

BERGKVIST Erik

BJÖRK Malin

DANIELSSON Johan

FEDERLEY Fredrick

FRITZON Heléne

GUTELAND Jytte

HOLMGREN Pär

INCIR Evin

KARLSBRO Karin

KOKALARI Arba

KUHNKE Alice

LEGA David

LUNDGREN Peter

POLFJÄRD Jessica

SKYTTEDAL Sara

STEGRUD Jessica

TOBÉ Tomas

WARBORN Jörgen

WEIMERS Charlie

EUROPAPARLAMENTETS LEDAMÖTER PER MEDLEMSSTAT

(2 juli 2019)

Förenade kungariket (73 ledamöter)

AINSLIE Scott

ALLARD Christian

ANDERSON Martina

BEARDER Catherine

BENNION Phil

BROPHY Jane

BULL David

BULLOCK Jonathan

BUNTING Judith

CHOWNS Ellie

CORBETT Richard

DANCE Seb

DAUBNEY Martin Edward

DAVIES Chris

DE LUCY Belinda

DHAMIJA Dinesh

DODDS Diane

DOWDING Gina

ENGLAND KERR Andrew

EVANS Jill

FARAGE Nigel

FORMAN Lance

FOX Claire

GIBSON Barbara Ann

GILL Nathan

GILL Neena

GLANCY James Alexander

GRIFFIN Theresa

HABIB Ben

HANNAN Daniel

HARRIS Lucy Elizabeth

HEAVER Michael

HOOK Anthony

HORWOOD Martin

HOWARTH John

JONES Jackie

JORDAN Christina Sheila

KIRTON-DARLING Jude

LONG Naomi

LONGWORTH John

LOWE Rupert

MAGID Magid

McINTYRE Anthea

McLEOD Aileen

MOBARIK Nosheena

MOHAMMED Shaffaq

MONTEITH Brian

MORAES Claude

MUMMERY June Alison

NETHSINGHA Lucy

NEWTON DUNN Bill

OVERGAARD NIELSEN Henrik

PALMER Rory

PATTEN Matthew

PHILLIPS Alexandra Lesley

PHILLIPS Alexandra Louise Rosenfield

PORRITT Luisa

PUGH Jake

REES-MOGG Annunziata Mary

RITCHIE Sheila

ROWETT Catherine

ROWLAND Robert

SCOTT CATO Molly

SMITH Alyn (*)

STEDMAN-BRYCE Louis

TENNANT John David Edward

TICE Richard

VAN ORDEN Geoffrey

VOADEN Caroline

VON WIESE Irina

WARD Julie

WELLS James

WIDDECOMBE Ann

(*) Alyn SMITHS mandat upphörde den 12 december 2019.

OFFICIELLA KUNGÖRELSER FRÅN MEDLEMSSTATERNA

BE

24.6.2019

28.6.2019

BG

6.6.2019

9.10.2019

CZ

18.6.2019

DK

25.6.2019

DE

26.6.2019

EE

14.6.2019

IE

6.6.2019

GR

12.6.2019

20.6.2019

ES

17.6.2019

20.6.2019

FR

13.6.2019

HR

10.6.2019

IT

21.6.2019

22.6.2019

11.10.2019

CY

28.5.2019

4.6.2019

LV

7.6.2019

14.10.2019

LT

3.6.2019

LU

20.6.2019

HU

17.6.2019

21.10.2019

MT

27.5.2019

NL

25.6.2019

AU

17.6.2019

PL

28.5.2019

PT

25.6.2019

5.11.2019

RO

21.6.2019

11.10.2019

SL

19.6.2019

16.10.2019

SK

30.5.2019

14.10.2019

FI

31.5.2019

SV

3.6.2019

UK

31.5.2019

7.10.2019

Senaste uppdatering: 31 januari 2020Rättsligt meddelande - Integritetspolicy