Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2020/0901(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A9-0008/2020

Ingivna texter :

A9-0008/2020

Debatter :

Omröstningar :

PV 30/01/2020 - 5.7

Antagna texter :

P9_TA(2020)0023

Antagna texter
PDF 122kWORD 41k
Torsdagen den 30 januari 2020 - Bryssel Preliminär utgåva
Utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten
P9_TA-PROV(2020)0023A9-0008/2020

Europaparlamentets beslut av den 30 januari 2020 om förslaget till utnämning av den verkställande direktören för Europeiska bankmyndigheten (N9-0003/2020 - C9-0006/2020 – 2020/0901(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet fattar detta beslut

–  med beaktande av förslaget från Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse av den 14 januari 2020 (C9‑0006/2020),

–  med beaktande av artikel 51.2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 av den 24 november 2010 om inrättande av en europeisk tillsynsmyndighet (Europeiska bankmyndigheten), om ändring av beslut nr 716/2009/EG och om upphävande av kommissionens beslut 2009/78/EG(1),

–  med beaktande av sin resolution av den 14 mars 2019 om könsbalans i samband med EU:s nomineringar på områden som rör ekonomiska och monetära frågor(2),

–  med beaktande av sin resolution av den 16 januari 2020 om institutioner och organ inom Ekonomiska och monetära unionen: förhindrande av intressekonflikter efter avslutad anställning i offentlig tjänst(3),

–  med beaktande av artikel 131 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för ekonomi och valutafrågor (A9‑0008/2020), och av följande skäl:

A.  Europeiska bankmyndighetens nuvarande verkställande direktör har meddelat sin avgång från tjänsten med verkan från och med den 31 januari 2020.

B.  Den 14 januari 2020 föreslog Europeiska bankmyndighetens tillsynsstyrelse, på grundval av ett öppet urvalsförfarande, att utnämna Gerry Cross till verkställande direktör för en mandatperiod på fem år, i enlighet med artikel 51.2 och 51.3 i förordning (EU) nr 1093/2010.

C.  Den 22 januari 2020 höll utskottet för ekonomi och valutafrågor en utfrågning med Gerry Cross, där han höll ett inledande anförande och därefter besvarade utskottsledamöternas frågor.

1.  Europaparlamentet avstyrker utnämningen av Gerry Cross till verkställande direktör för Europeiska bankmyndigheten och begär att förslaget dras tillbaka och att ett nytt förslag föreläggs parlamentet.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända detta beslut till rådet, kommissionen, Europeiska bankmyndigheten och medlemsstaternas regeringar.

(1) EUT L 331, 15.12.2010, s. 12.
(2) Antagna texter, P8_TA(2019)0211.
(3) Antagna texter, P9_TA(2020)0017.

Senaste uppdatering: 31 januari 2020Rättsligt meddelande