12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 12 юни 2018 г с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2018/… на Европейския парламент и на Съвета относно общи правила в областта на гражданското въздухоплаване и за създаването на Агенция за авиационна безопасност на Европейския съюз и за изменение на регламенти (EО) № 2111/2005, (EО) № 1008/2008, (EС) № 996/2010, (EС) № 376/2014 и на директиви 2014/30/ЕС и 2014/53/EС на Европейския парламент и на Съвета и за отмяна на регламенти (EО) № 552/2004 и (ЕО) № 216/2008 на Европейския парламент и на Съвета и Регламент (ЕИО) № 3922/91 на Съвета
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 1859kWORD 279k
Правна информация