12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. juni 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om fælles regler for civil luftfart og oprettelse af Den Europæiske Unions Luftfartssikkerhedsagentur og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2111/2005, (EF) nr. 1008/2008, (EU) nr. 996/2010, (EU) nr. 376/2014 og direktiv 2014/30/EU og 2014/53/EU og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 552/2004 og (EF) nr. 216/2008 og Rådets forordning (EØF) nr. 3922/91
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1467kWORD 230k
Juridisk meddelelse