12.6.2018
TC1-COD(2015)0277
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 12. lipnja 2018. radi donošenja Uredbe (EU) .../2018 Europskog parlamenta i Vijeća o zajedničkim pravilima u području civilnog zrakoplovstva i osnivanju Agencije Europske unije za sigurnost zračnog prometa i izmjeni uredbi (EZ) br. 2111/2005, (EZ) br. 1008/2008, (EU) br. 996/2010, (EU) br. 376/2014 i direktiva 2014/30/EU i 2014/53/EU Europskog parlamenta i Vijeća te stavljanju izvan snage uredbi (EZ) br. 552/2004 i (EZ) br. 216/2008 Europskog parlamenta i Vijeća i Uredbe Vijeća (EEZ) br. 3922/91
(EP-PE_TC1-COD(2015)0277)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 1781kWORD 240k
Pravna napomena