17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 17. april 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om bindende årlige reduktioner af drivhusgasemissioner for medlemsstaterne fra 2021 til 2030 som bidrag til klimaindsatsen med henblik på opfyldelse af forpligtelserne i Parisaftalen og om ændring af forordning (EU) nr. 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 407kWORD 75k
Juridisk meddelelse