17.4.2018
TC1-COD(2016)0231
***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2018. gada 17. aprīlī, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2018/... par saistošiem ikgadējiem siltumnīcefekta gāzu emisiju samazinājumiem, kas dalībvalstīm jāpanāk no 2021. līdz 2030. gadam un kas dod ieguldījumu rīcībā klimata politikas jomā, lai izpildītu Parīzes nolīgumā paredzētās saistības, un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 525/2013
(EP-PE_TC1-COD(2016)0231)

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 740kWORD 91k
Juridisks paziņojums