16.4.2019
TC1-COD(2016)0360A
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 16. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/... om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår gearingsgrad, net stable funding ratio, krav til kapitalgrundlag og nedskrivningsrelevante passiver, modpartskreditrisiko, markedsrisiko, eksponeringer mod centrale modparter, eksponeringer mod kollektive investeringsordninger, store eksponeringer og indberetnings- og oplysningskrav, og forordning (EU) nr. 648/2012
(EP-PE_TC1-COD(2016)0360A)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 1376kWORD 824k
Juridisk meddelelse