13.9.2018
TC1-COD(2017)0002
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 13 september 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter som utförs av unionens institutioner, organ och byråer och om det fria flödet av sådana uppgifter samt om upphävande av förordning (EG) nr 45/2001 och beslut 1247/2002/EG
(EP-PE_TC1-COD(2017)0002)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 464kWORD 140k
Rättsligt meddelande