16.11.2016
TRAN_AM(2016)594057
POPRAWKI
1 - 7
Projekt zalecenia do drugiego czytania
Wim van de Camp
(PE592.266v01-00)
Stanowisko Rady przyjęte w pierwszym czytaniu w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1370/2007 w odniesieniu do otwarcia rynku krajowych usług kolejowego transportu pasażerskiego
Stanowisko Rady w pierwszym czytaniu
(11198/1/2016 - C8-0425/2016 - 2013/0028(COD))

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 498kWORD 115k
Informacja prawna