8.1.2019
TRAN_DT(2019)632798
ARBEJDSDOKUMENT
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren
Alternative kompromisændringsforslag A
Transport- og Turismeudvalget
Indgivet af: Asim Ademov, Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Andrey Novakov, Emil Radev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 318kWORD 87k
Juridisk meddelelse