8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
DARBO DOKUMENTAS
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo, derinant prie sektoriaus pokyčių, iš dalies keičiamas Reglamentas (EB) Nr. 1071/2009 ir Reglamentas (EB) Nr. 1072/2009
Alternatyvūs kompromisiniai pakeitimai B
Transporto ir turizmo komitetas
Autoriai: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
WORD 75k
Teisinis pranešimas