8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
DARBA DOKUMENTS
par Regulas (EK) Nr. 1071/2009 un Regulas (EK) Nr. 1072/2009 grozīšanu, lai tās pielāgotu norisēm nozarē
Alternatīvi kompromisa grozījumi B
Transporta un tūrisma komiteja
Autori: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
WORD 76k
Juridisks paziņojums