8.1.2019
TRAN_DT(2019)632800
ARBETSDOKUMENT
om ändring av förordning (EG) nr 1071/2009 och förordning (EG) nr 1072/2009 i syfte att anpassa dem till utvecklingar inom sektorn
Alternativa kompromissändringsförslag B
Utskottet för transport och turism
Från: Asim Ademov, Andor Deli, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Bogusław Liberadzki, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Cláudia Monteiro de Aguiar, Andrey Novakov, Emil Radev, Marc Tarabella, Vladimir Urutchev, Janusz Zemke, Roberts Zīle, Kosma Złotowski, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
WORD 75k
Rättsligt meddelande