8.1.2019
TRAN_DT(2019)632803
ARBETSDOKUMENT
om ändring av förordning (EG) nr 561/2006 vad gäller minimikrav om maximal daglig körtid och körtid per vecka, minimigränser för raster och minsta dygns- och veckovila och av förordning (EU) nr 165/2014 vad gäller positionsbestämning med hjälp av färdskrivare
Alternativa kompromisser B
Utskottet för transport och turism
Ingivet av: Marian-Jean Marinescu, Peter Kouroumbashev, Kosma Złotowski, Ilhan Kyuchyuk, Asim Ademov, Andrey Novakov, Momchil Nekov, Emil Radev, Georgi Pirinski, Andrey Kovatchev, Angel Dzhambazki, Vladimir Urutchev, Claudia Țapardel, Eva Maydell, Filiz Hyusmenova, Sergei Stanishev, Nedzhmi Ali, Nedzhmi Ali

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 284kWORD 91k
Rättsligt meddelande