8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
PRACOVNÝ DOKUMENT
o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa mení smernica 2006/22/ES, pokiaľ ide o požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov, a ktorou sa stanovujú konkrétne pravidlá vzhľadom na smernicu 96/71/ES a smernicu 2014/67/EÚ v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy
Alternatívne kompromisy B
Výbor pre dopravu a cestovný ruch
Autori: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 343kWORD 86k
Právne oznámenie