8.1.2019
TRAN_DT(2019)632806
ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Alternativa kompromisser B
Utskottet för transport och turism
Ingivet av: Andor Deli, Maria Grapini, Peter Kouroumbashev, Marian-Jean Marinescu, Kosma Złotowski, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 338kWORD 82k
Rättsligt meddelande