8.1.2019
TRAN_DT(2019)632811
ARBEJDSDOKUMENT
om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/22/EF for så vidt angår håndhævelseskravene og om fastsættelse af særlige regler med hensyn til direktiv 96/71/EF og direktiv 2014/67/EU om udstationering af førere i vejtransportsektoren
Alternative kompromisændringsforslag E
Transport- og Turismeudvalget
Forfatter: Asim Ademov, Andor Deli, Angel Dzhambazki, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 303kWORD 87k
Juridisk meddelelse