8.1.2019
TRAN_DT(2019)632811
ARBETSDOKUMENT
om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/22/EG vad gäller tillsynskrav och om fastställande av särskilda bestämmelser med avseende på direktiv 96/71/EG och direktiv 2014/67/EU för utstationering av förare inom vägtransportsektorn
Alternativt kompromissändringsförslag E
Utskottet för transport och turism
Ingivet av: Asim Ademov, Andor Deli, Angel Dzhambazki, Peter Kouroumbashev, Andrey Kovatchev, Ilhan Kyuchyuk, Marian-Jean Marinescu, Eva Maydell, Momchil Nekov, Andrey Novakov, Georgi Pirinski, Emil Radev, Vladimir Urutchev, Kosma Złotowski, Claudia Țapardel

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 299kWORD 88k
Rättsligt meddelande