PDF 174kWORD 274k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)0902_1

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

pondelok 2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

utorok 3. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

2. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h

1. Prijatie programu schôdze

2. Oznámenia predsedníctva

3. Schválenie zápisníc zo schôdzí

         10. júla 2019 PV – PE639.738v02-00

         24. júla 2019 PV – PE639.885v01-00

* * *

4. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         preskúmanie návrhu stanoviska

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. september 2019, 15.00 h

5. Výmena názorov s európskymi koordinátormi transeurópskej dopravnej siete (TEN-T):
• Carlo SECCHI, atlantický koridor
• Mathieu GROSCH, koridor Orient – Východné Stredozemie, a
• Péter BALÁZS, koridor Severné more – Stredomorie

6. Výmena názorov s Josephom DOPPELBAUEROM, výkonným riaditeľom Železničnej agentúry Európskej únie (ERA)

* * *

3. septembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (za zatvorenými dverami)

7. Schôdza koordinátorov

pozri osobitný program schôdze

* * *

3. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

*** Elektronické hlasovanie ***

8. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

PA – PE639.932v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

 

 

         prijatie rozpočtových pozmeňujúcich návrhov

         termín na predkladanie pozmeňujúcich návrhov: 9. september 2019, 15.00 h

*** Koniec elektronického hlasovania ***

9. Výmena názorov s Patrickom KYM, výkonným riaditeľom Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva (EASA)

10. Rôzne otázky

11. Nasledujúce schôdze

         23. septembra 2019 od 15.00 do 18.30 h (Brusel)

         24. septembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h (Brusel)

Posledná úprava: 27. augusta 2019Právne oznámenie