PDF 180kWORD 1288k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)0924_2

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Вторник, 24 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (заседание на координаторите)  и 10.00–12.30 ч. и 14.30–17.00 ч. и 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

Брюксел

Зала: „Пол-Анри Спак“ (1A002)

24 септември 2019 г., 9.00–10.00 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

Вж.: отделен проект на дневен ред

* * *

24 септември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Съобщения на председателя

*** Време за електронно гласуване ***

4. Общи правила за разпределяне на слотовете на летищата в Европейския съюз (преработен текст)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

Докладчик:

 

Доминик Рике (подновяване)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

5. Изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 – C7-0066/2013

 

Докладчик:

 

Пабло Ариас Ечеверия (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

6. Прилагането на Единното европейско небе (преработен текст)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

 

Докладчик:

 

Мариан-Жан Маринеску (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

7. Използване на превозни средства, наети без шофьори, за автомобилен превоз на товари

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 – C8-0172/2017

 

Докладчик:

 

Клаудия Монтейро де Агияр (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

8. Заплащане на такси от тежкотоварни автомобили за използване на определени инфраструктури

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

9. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Докладчик:

 

Катержина Конечна (GUE/NGL)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

10. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Докладчик:

 

Хена Виркунен (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

11. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Докладчик:

 

Исмаил Ертуг (S&D)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

12. Права и задължения на пътниците, използващи железопътен транспорт (преработен текст)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Докладчик:

 

Богуслав Либерадзки (S&D)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

13. Общи правила за достъп до международния пазар на автобусни превози

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 – C8-0396/2017

 

Докладчик:

 

Робертс Зиле (ECR)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

14. Общи правила за някои видове комбиниран транспорт на товари между държавите членки

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 – C8-0391/2017

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

15. Оптимизиране на мерките за постигане на напредък по осъществяването на трансевропейската транспортна мрежа

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Докладчик:

 

Доминик Рике (подновяване)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

16. Електронна информация за товарни превози

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Докладчик:

 

Андор Дели (PPE)

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

17. Преустановяване на сезонните промени на часовото време

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Гласуване относно решението за започване на междуинституционални преговори

18. Общ бюджет на Европейския съюз за финансовата 2020 година – всички раздели

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Докладчик по становище:

 

Даниел Фройнд (Verts/ALE)

AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

Водеща:

 

BUDG –

(PPE) Моника Холмайер (PPE)
Ейдер Гардиасабал Рубиал (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         Приемане на проекта на становище

*** Край на електронното гласуване ***

* * *

19. „Европейският туризъм – последно развитие и бъдещи предизвикателства“ – представяне на проучване от Тематичния отдел

20. Представяне от Европейската сметна палата на специален доклад, озаглавен „Регламентът на ЕС за модернизирането на управлението на въздушното движение има добавен стойност, но финансирането в голяма степен беше ненужно“

24 септември 2019 г., 14.30–17.00 ч.

21. Размяна на мнения с европейските координатори за коридорите TEN-T:
• Ан Елизабет Йенсен, коридор Балтийско море – Адриатическо море
• Павел Войчеховски, Рейнско-Алпийски коридор
• Ивета Радичова, Средиземноморски коридор
• Пат Кокс, Скандинавско-средиземноморски коридор

22. Представяне от Европейската комисия (ГД „Мобилност и транспорт“) на споразуменията за въздушния транспорт

23. Разни въпроси

24. Следващи заседания

         6 ноември 2019 г., 9.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

* * *

24 септември 2019 г., 17.00–18.30 ч.  (заседание на координаторите)

При закрити врати

25. Заседание на координаторите

Вж.: отделен проект на дневен ред

Последно осъвременяване: 19 септември 2019 г.Правна информация