PDF 191kWORD 349k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2019)0924_2

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Úterý 24. září 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)  a 10:00–12:30 a 14:30–17:00 a 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)

Brusel

Místnost: Paul-Henri Spaak (1A002)

24. září 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

viz samostatný návrh pořadu jednání

* * *

24. září 2019, 10:00–12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Sdělení předsedkyně

*** Elektronické hlasování ***

4. Společná pravidla pro přidělování letištních časů na letištích Evropské unie (přepracované znění)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

Zpravodaj:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

5. Změna nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a změna nařízení (ES) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 – C7-0066/2013

 

Zpravodaj:

 

Pablo Arias Echeverría (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

6. Provádění jednotného evropského nebe (přepracované znění)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

 

Zpravodaj:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

7. Užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 – C8-0172/2017

 

Zpravodajka:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

8. Výběr poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

9. Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Zpravodajka:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

10. Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Zpravodajka:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

11. Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Zpravodaj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

12. Práva a povinnosti cestujících v železniční přepravě (přepracované znění)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Zpravodaj:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

13. Společná pravidla pro přístup na mezinárodní trh autokarové a autobusové dopravy

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 – C8-0396/2017

 

Zpravodaj:

 

Roberts Zīle (ECR)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

14. Společná pravidla pro určité druhy kombinované přepravy zboží mezi členskými státy

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 – C8-0391/2017

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

15. Průřezová opatření na urychlení realizace transevropských dopravních sítí

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Zpravodaj:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

16. Elektronické informace o nákladní dopravě

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Zpravodaj:

 

Andor Deli (PPE)

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

17. Ukončení sezónních změn času

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         hlasování o rozhodnutí o zahájení interinstitucionálních jednání

18. Souhrnný rozpočet Evropské unie na rozpočtový rok 2020 – všechny oddíly

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Zpravodaj:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

Příslušný výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         přijetí návrhu stanoviska

*** Konec elektronického hlasování ***

* * *

19. „Evropský cestovní ruch – nejnovější vývoj a budoucí výzvy“ – představení studie tematické sekce

20. Vystoupení Evropského účetního dvora týkající se zvláštní zprávy nazvané „Předpisy EU upravující modernizaci uspořádání letového provozu mají přidanou hodnotu, avšak financování bylo z velké části zbytečné“

24. září 2019, 14:30–17:00

21. Výměna názorů s evropskými koordinátory pro koridory TEN-T:
• Anne Elisabet Jensenová, baltsko-jadranský koridor,
• Pawel Wojciechowski, rýnsko-alpský koridor,
• Iveta Radičová, středomořský koridor,
• Pat Cox, skandinávsko-středomořský koridor

22. Vystoupení Evropské komise (GŘ MOVE) o dohodách o letecké dopravě

23. Různé

24. Příští schůze

         6. listopadu 2019, 9:00–12:30 a 14:30–18:30

* * *

24. září 2019, 17:00–18:30  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

25. Schůze koordinátorů

viz samostatný návrh pořadu jednání

Poslední aktualizace: 20. září 2019Právní upozornění