PDF 191kWORD 348k

 

Výbor pre dopravu a cestovný ruch

 

TRAN(2019)0924_2

NÁVRH PROGRAMU SCHÔDZE

Schôdza

utorok 24. septembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)  a od 10.00 do 12.30 h a od 14.30 do 17.00 h a od 17.00 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)

Brusel

Miestnosť: Paul-Henri Spaak (1A002)

24. septembra 2019 od 9.00 do 10.00 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

1. Schôdza koordinátorov

pozri osobitný návrh programu schôdze

* * *

24. septembra 2019 od 10.00 do 12.30 h

2. Prijatie programu schôdze

3. Oznámenia predsedníctva

*** Elektronické hlasovanie ***

4. Spoločné pravidlá prideľovania prevádzkových intervalov na letiskách Európskej únie (prepracované znenie)

TRAN/9/01270

***I 2011/0391(COD) COM(2011)0827 – C7-0458/2011

 

Spravodajca:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

5. Zmena nariadenia (ES) č. 261/2004, ktorým sa ustanovujú spoločné pravidlá systému náhrad a pomoci cestujúcim pri odmietnutí nástupu do lietadla, v prípade zrušenia alebo veľkého meškania letov, a zmena nariadenia (ES) č. 2027/97 o zodpovednosti leteckého dopravcu pri preprave cestujúcich a ich batožiny v leteckej doprave

TRAN/9/01272

***I 2013/0072(COD) COM(2013)0130 – C7-0066/2013

 

Spravodajca:

 

Pablo Arias Echeverría (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

6. Implementácia jednotného európskeho neba (Prepracované znenie)

TRAN/9/01271

***I 2013/0186(COD) COM(2013)0410 – C7-0171/2013

 

Spravodajca:

 

Marian-Jean Marinescu (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

7. Používanie vozidiel prenajatých bez vodičov na cestnú prepravu tovaru

TRAN/9/01268

***I 2017/0113(COD) COM(2017)0282 – C8-0172/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Cláudia Monteiro de Aguiar (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

8. Poplatky za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami

TRAN/9/01267

***I 2017/0114(COD) COM(2017)0275 – C8-0171/2017

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

9. Požiadavky týkajúce sa dodržiavania predpisov a konkrétne pravidlá v oblasti vysielania vodičov v odvetví cestnej dopravy

TRAN/9/01264

***I 2017/0121(COD) COM(2017)0278 – C8-0170/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

10. Zmena nariadenia (ES) č. 561/2006, pokiaľ ide o minimálne požiadavky na maximálne denné a týždenné časy jazdy, minimálne prestávky a časy denného a týždenného odpočinku, a nariadenia (EÚ) č. 165/2014, pokiaľ ide o určovanie polohy prostredníctvom tachografov

TRAN/9/01263

***I 2017/0122(COD) COM(2017)0277 – C8-0167/2017

 

Spravodajkyňa:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

11. Zmena nariadenia (ES) č. 1071/2009 a nariadenia (ES) č. 1072/2009 s cieľom prispôsobiť ich vývoju v odvetví

TRAN/9/01265

***I 2017/0123(COD) COM(2017)0281 – C8-0169/2017

 

Spravodajca:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

12. Práva a povinnosti cestujúcich v železničnej preprave (prepracované znenie)

TRAN/9/01273

***I 2017/0237(COD) COM(2017)0548 – C8-0324/2017

 

Spravodajca:

 

Bogusław Liberadzki (S&D)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

13. Spoločné pravidlá prístupu na medzinárodný trh autokarovej a autobusovej dopravy

TRAN/9/01269

***I 2017/0288(COD) COM(2017)0647 – C8-0396/2017

 

Spravodajca:

 

Roberts Zīle (ECR)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

14. Spoločné pravidlá pre určité typy kombinovanej dopravy tovaru medzi členskými štátmi

TRAN/9/01266

***I 2017/0290(COD) COM(2017)0648 – C8-0391/2017

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

15. Zefektívnenie opatrení na urýchlenie realizácie transeurópskej dopravnej siete

TRAN/9/01275

***I 2018/0138(COD) COM(2018)0277 – C8-0192/2018

 

Spravodajca:

 

Dominique Riquet (Renew)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

16. Elektronické údaje o nákladnej doprave

TRAN/9/01274

***I 2018/0140(COD) COM(2018)0279 – C8-0191/2018

 

Spravodajca:

 

Andor Deli (PPE)

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

17. Ukončenie sezónnych zmien času

TRAN/9/01276

***I 2018/0332(COD) COM(2018)0639 – C8-0408/2018

 

Gestorský výbor:

 

TRAN

 

 

 

         Hlasovanie o rozhodnutí začať medziinštitucionálne rokovania

18. Všeobecný rozpočet Európskej únie na rozpočtový rok 2020 – všetky oddiely

TRAN/9/00550

 2019/2028(BUD) 11734/2019 – C9-0119/2019

 

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko:

 

Daniel Freund (Verts/ALE)

AM – PE640.014v01-00
AB – PE640.617v01-00

Gestorský výbor:

 

BUDG –

(PPE) Monika Hohlmeier (PPE)
Eider Gardiazabal Rubial (S&D)

DT – PE639.763v02-00

 

         prijatie návrhu stanoviska

*** Koniec elektronického hlasovania ***

* * *

19. „Európsky cestovný ruch — ostatný vývoj a výzvy do budúcnosti” — predstavenie štúdie tematickou sekciou

20. Prezentácia osobitnej správy Európskym dvorom audítorov na tému „Nariadenie EÚ o modernizácii riadenia leteckej dopravy má pridanú hodnotu ale financovanie bolo vo veľkej miere zbytočné”

24. septembra 2019 od 14.30 do 17.00 h

21. Výmena názorov s európskymi koordinátormi pre koridory TEN-T:
• Anne Elisabet Jensen, baltsko-jadranský,
• Pawel Wojciechowski, rýnsko-alpský,
• Iveta Radičová, stredomorský,
• Pat Cox, škandinávsko-stredomorský

22. Prezentácia dohôd o leteckej doprave Európskou komisiou (GR MOVE)

23. Rôzne otázky

24. Nasledujúce schôdze

         6. novembra 2019 od 9.00 do 12.30 h a od 14.30 do 18.30 h

* * *

24. septembra 2019 od 17.00 do 18.30 h  (schôdza koordinátorov)

Za zatvorenými dverami

25. Schôdza koordinátorov

pozri osobitný návrh programu schôdze

Posledná úprava: 20. septembra 2019Právne oznámenie