PDF 177kWORD 1170k

 

Комисия по транспорт и туризъм

 

TRAN(2019)1106_1

ПРОЕКТ НА ДНЕВЕН РЕД

Заседание

Сряда, 6 ноември 2019 г., 9.00–10.00 ч. (заседание на координаторите) и 10.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч.

Зала: „Йожеф Антал“ (6Q2)

6 ноември 2019 г., 9.00–10.00 ч. (заседание на координаторите)

При закрити врати

1. Заседание на координаторите

виж отделен проект на дневен ред

* * *

6 ноември 2019 г., 10.00–12.30 ч.

2. Приемане на дневния ред

3. Одобрение на протоколите от заседанията:

         2-3 септември 2019 г. PV – PE641.064v01-00

         19 септември 2019 г. PV – PE641.226v01-00

         24 септември 2019 г. PV – PE641.256v01-00

4. Съобщения на председателя

5. Избор на първи заместник-председател
Избор на трети заместник-председател

* * *

6. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Германия да измени съществуващото си двустранно споразумение с Швейцария относно автомобилния транспорт, с оглед да бъдат разрешени каботажните превози по време на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

Подпомагаща:

 

EMPL –

Решение: без становище

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

7. Предложение за решение на Европейския парламент и на Съвета за оправомощаване на Италия да води преговори и да сключи споразумение с Швейцария за разрешаване на каботажни превози по време на предоставянето на международни услуги за автобусен превоз на пътници в граничните региони между двете държави

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Докладчик:

 

Маркус Фербер (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

Подпомагаща:

 

EMPL –

Решение: без становище

 

 

         Разглеждане на проекта на доклад

8. Резултати от поканите за представяне на предложения по МСЕ-Tранспорт за 2019 г. - представяне на Европейската Комисия

9. „Свръхтуризмът - въздействие и възможни реакции на политиката в тази област“ - представяне на проучване

6 ноември 2019 г., 14.30–18.30 ч.

10. Размяна на мнения с г-жа Елжбета Бенковска, член на Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, промишлеността, предприемачеството и МСП, относно положението в туристическата индустрия предвид наскоро появилите се трудности пред компанията „Томас Кук“

11. Споразумение между Европейския съюз и правителството на Китайската народна република относно някои аспекти на въздухоплавателните услуги

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Докладчик:

 

Томаш Пьотър Поремба (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Водеща:

 

TRAN

 

 

 

         Разглеждане на проекта на препоръка (процедура на одобрение)

         Краен срок за внасяне на измененията: 12 ноември 2019 г., 17.00 ч.

12. Представяне на отчет относно резултата от 40-ото общо събрание на Международната организация за гражданско въздухоплаване (ICAO) - размяна на мнения с Филип Корнелис, директор в областта на въздухоплаването към ГД „Мобилност и транспорт“

При закрити врати

Отчет относно текущи междуинституционални преговори

13. Изменение на Регламент (ЕО) № 561/2006 по отношение на минималните изисквания за максималното дневно и седмично време на управление, минималните почивки по време на работа и периодите на дневна и седмична почивка и на Регламент (ЕС) № 165/2014 по отношение на установяването на местоположението чрез тахографи

TRAN/9/01263

 

Докладчик:

 

Хена Виркунен (PPE)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

14. Изисквания за изпълнение и за определяне на специфични правила за командироването на водачи в сектора на автомобилния транспорт

TRAN/9/01264

 

Докладчик:

 

Катержина Конечна (GUE/NGL)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

15. Изменение на Регламент (ЕО) № 1071/2009 и Регламент (ЕО) № 1072/2009 с оглед на адаптирането им към развитието в сектора

TRAN/9/01265

 

Докладчик:

 

Исмаил Ертуг (S&D)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

16. Електронна информация за товарни превози

TRAN/9/01274

 

Докладчик:

 

Андор Дели (PPE)

 

 

         Докладване пред комисията относно преговорите (член 74, параграф 3)

17. Разни въпроси

18. Следващи заседания

         2 декември 2019 г., 15.00–18.30 ч. (Брюксел)

         3 декември 2019 г., 9.00–10.00 ч. и 10.00–12.30 ч. и 14.30–18.30 ч. (Брюксел)

         4 декември 2019 г., 10.00–10.15 ч.

(съвместно заседание с ITRE/TRAN)

Последно осъвременяване: 30 октомври 2019 г.Правна информация