PDF 184kWORD 303k

 

Výbor pro dopravu a cestovní ruch

 

TRAN(2019)1106_1

NÁVRH POŘADU JEDNÁNÍ

Schůze

Středa 6. listopadu 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)  a 10:00–12:30 a 14:30–18:30

Místnost: József Antall (6Q2)

6. listopadu 2019, 9:00–10:00  (schůze koordinátorů)

Neveřejná schůze

1. Schůze koordinátorů

Viz samostatný návrh pořadu jednání.

* * *

6. listopadu 2019, 10:00–12:30

2. Přijetí pořadu jednání

3. Schválení zápisů ze schůzí:

         2.–3. září 2019 PV – PE641.064v01-00

         19. září 2019 PV – PE641.226v01-00

         24. září 2019 PV – PE641.256v01-00

4. Sdělení předsedkyně

5. Volba prvního místopředsedy
Volba třetího místopředsedy 

* * *

6. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Německo zmocňuje ke změně své stávající dvoustranné dohody o silniční dopravě se Švýcarskem za účelem povolení kabotáže v rámci provozování mezinárodní osobní silniční autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00470

***I 2019/0107(COD) COM(2019)0221 – C9-0001/2019

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.312v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

Stanoviska:

 

EMPL –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

7. Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se Itálie zmocňuje, aby se Švýcarskem sjednala a uzavřela dohodu povolující kabotáž v rámci provozování mezinárodní osobní autokarové a autobusové dopravy v příhraničních oblastech mezi oběma zeměmi

TRAN/9/00472

***I 2019/0108(COD) COM(2019)0223 – C9-0002/2019

 

Zpravodaj:

 

Markus Ferber (PPE)

PR – PE641.369v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

Stanoviska:

 

EMPL –

rozhodnutí: bez stanoviska

 

 

         projednání návrhu zprávy

8. Výsledky výzvy v rámci oddílu CEF pro dopravu za rok 2019 - prezentace Evropské komise

9. Prezentace studie na téma Nadměrná turistika - dopad a možné politické reakce

6. listopadu 2019, 14:30–18:30

10. Výměna názorů s Elżbietou Bieńkowskou, komisařkou pro vnitřní trh, průmysl, podnikání a malé a střední podniky o situaci odvětví cestovního ruchu v souvislosti s aktuálními problémy společnosti Thomas Cook

11. Dohoda mezi Evropskou unií a vládou Čínské lidové republiky o některých aspektech leteckých služeb

TRAN/9/00299

*** 2018/0147(NLE) 11033/2019 – C9-0049/2019

 

Zpravodaj:

 

Tomasz Piotr Poręba (ECR)

PR – PE641.390v01-00

Příslušný výbor:

 

TRAN

 

 

 

         projednání návrhu doporučení (souhlas)

         lhůta pro předložení pozměňovacích návrhů: 12. listopadu 2019, 17:00

12. Informace o výsledku 40. zasedání valného shromáždění Mezinárodní organizace pro civilní letectví (ICAO) - výměna názorů s Filipem Cornelisem, ředitelem pro oblast letectví GŘ MOVE

Neveřejná schůze

Zpráva o probíhajících interinstitucionálních jednáních

13. Změna nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní dobu řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

TRAN/9/01263

 

Zpravodajka:

 

Henna Virkkunen (PPE)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

14. Požadavky na prosazování práva a konkrétní pravidla vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy

TRAN/9/01264

 

Zpravodajka:

 

Kateřina Konečná (GUE/NGL)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

15. Změna nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) č. 1072/2009 s cílem je přizpůsobit vývoji v daném odvětví

TRAN/9/01265

 

Zpravodaj:

 

Ismail Ertug (S&D)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

16. Elektronické informace o nákladní dopravě

TRAN/9/01274

 

Zpravodaj:

 

Andor Deli (PPE)

 

 

         zpráva příslušnému výboru o jednání (čl. 74 odst. 3 jednacího řádu)

17. Různé

18. Příští schůze

         2. prosince 2019, 15:00–18:30 (Brusel)

         3. prosince 2019, 9:00–10:00 a 10:00–12:30 a 14:30–18:30 (Brusel)

         4. prosince 2019, 10:00–10:15

(společná schůze ITRE/TRAN)

Poslední aktualizace: 31. října 2019Právní upozornění